Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam II.

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTĽNOSTIAM II.

(§ 588 a nasl. Obč. Zák.)

Kúpna zmluva

[ ], rodné číslo [ ],

bytom v [ ], [ ] čp. [ ], ženatý, dôchodca,

ako predávajúci,

a [ ], rodné číslo [ ],

bytom v [ ], [ ], slobodná, predavačka,

ako kupujúci,

uzatvárajú túto

kúpnu zmluvu:

I.

Predávajúci je na základe rozhodnutia štátneho notárstva v [ ] z [ ] č.j. [ ] Výlučným vlastníkom rekreačnej chaty čp. [ ] vo [ ] postavenej na parcele č. parc. [ ], Zastavanej plochy č. parc. [ ] a záhrady č. parc. [ ], kôlne a oplotenia.

Chata a pozemky sú ako vlastníctvo predávajúceho zapísané na liste vlastníctva č. [ ] Pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ]. Všetky uvedené nehnuteľnosti sú popísané v znaleckom posudku súdneho znalca [ ] z [ ].

II.

Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v článku I so všetkými súčasťami a príslušenstvom za dohodnutú kúpnu cenu [ ], – EUR (slovom [ ] Eur) kupujúci, ktorý tieto nehnuteľnosti za túto cenu kupuje.

III.

Kúpnu cenu [ ], – EUR zaplatí kupujúci predávajúcemu najneskôr do [ ] mesiacov po zapísaní vkladu práva v katastri nehnuteľností na Katastrálnom úrade v [ ] na základe tejto zmluvy.

IV.

Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená, záložné práva alebo iné právne povinnosti. Predávajúci zoznámil kupujúcich so stavom nehnuteľností uvedených v článku I.

Kupujúci potvrdzuje, že si tieto nehnuteľnosti prezrel a že sa zoznámila so znaleckým posudkom uvedeným v článku I.

V.

Kupujúci nadobudne vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností u katastrálneho úradu v [ ].

VI.

Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať na liste vlastníctva č. [ ] Pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ]

takto:

V časti ALV:

[ ], r. č .: [ ].

Ostatné časti bez zmeny.

V [ ] dňa [ ]

Podpisy účastníkov:

Podľa zákona č. 264/1992 Zb. Sa vlastníctva k nehnuteľnostiam pri ich prevode na základe zmluvy nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Podľa zákona č. 265/1992 Zb.

O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, je možné vklad vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu.

Za vklad sa považuje zápis do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu, keď bol návrh na vklad doručený katastrálnemu úradu.

K samotnému prevodu vlastníctva nehnuteľnosti nedochádza jednoduchým spísaním kúpnej zmluvy. S uzatvorením kúpnej zmluvy sa spája len obligačný účinky, tj. urobiť všetko čo je k prevodu nehnuteľnosti nevyhnutné, čo je najmä návrh na zmenu vlastníctva v katastri nehnuteľností.

K návrhu treba pripojiť listinu osvedčujúci dôvod vkladu do katastra nehnuteľnosti, teda kúpnu zmluvu, inak nebude k návrhu vôbec prihliadať.

Ak je vklad do katastra nehnuteľností povolený, jeho účinky nastávajú spätne ku dňu podania návrhu (tzn., Ak bude návrh podaný 27. 2. 2014 a katastrálny úrad vklad vlastníckeho práva povolia 15. 4. 2014, budú účinky vkladu zapísané ku dňu 27. 2. 2014).

Prílohou návrhu na začatie konania o povolení vkladu musí byť okrem iného listina, na základe ktorej má byť zapísané právo do katastra alebo jej úradne overenú kópiu (kópie) v počte o dva väčším ako je počet účastníkov konania, plná moc, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, a listina preukazujúci oprávnenie vlastníka alebo inej osoby oprávnenej z právneho vzťahu nakladať s predmetom právneho úkonu, ktorého právne účinky nastali pred 1. 1. 1993, alebo úradne overenú kópiu (kópie) takej listiny.

Katastrálny úrad v konaní o povolení vkladu zistí, či v origináli zmluvy ide skutočne o písomné prejavy vôle osôb v nej uvedených, ak okrem iného ich vlastnoručné podpisy na origináli zmluvy neboli úradne overené alebo zmluva nebola spísaná notárskym zápisom alebo zmluva nebola spísaná advokátom, ktorý na nej výslovne potvrdil, že zmluvné strany pred ním túto zmluvu podpísali.

Podrobnosti o konaní možno nájsť v katastrálnom zákone č. 344/1992 Zb., A ďalej potom vo vyhláške Slovenského úradu zeměměřického a katastrálneho č. 190/1996 Zb.

Bude vhodné obrátiť sa so žiadosťou o spísanie zmluvy ao obstaraní všetkého, čo je potrebné na vykonanie vkladu do katastra, na niektorého notára. Do konca roka 1992 sa nadobúdalo vlastníctva k nehnuteľnostiam registráciou štátnym notárstvom.

Štátne notárstvo bola zrušená a namiesto nich rozhodujú o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam katastrálne úrady.

Notári však spíšu zmluvu notárskym zápisom a zariadi všetko potrebné na vykonanie prevodu. Pozri aj vzor návrhu na povolenie vkladu do katastra na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti I.

V súvislosti s vydaním zákona č. 91/1998 Zb. sa s účinnosťou od 1. 8. 1998 doterajší inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov nahradil novým inštitútom nazvaným bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Manželia môžu dohodou uzavretou formou notárskej zápisnice rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.

Ak sa týka zmluva nehnuteľností, ktoré už patrí do spoločného majetku manželov alebo do výlučného majetku jedného z nich, nadobúda zmluva účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností.

Tzv. predmanželskú zmluvou môžu muž a žena, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, formou notárskej zápisnice obdobne upraviť svoje budúce majetkové vzťahy v manželstve.

Vzor nedopadá na zmluvy o prevode vlastníctva bytu podľa zákona č. 72/1994 Zb., V znení neskorších predpisov, o vlastníctve bytov, pretože tento zákon kladie špeciálny náročné požiadavky na prevod vlastníctva týchto bytov.

Odplatný prevod nehnuteľností je zdanený vo väčšine prípadov, ak sa nejedná napríklad o prvé odplatné nadobudnutie vlastníckeho práva a od dane nie sú oslobodené ani osoby v príbuzenskom pomere ako je tomu napríklad u darovanie.

Sadzba dane je 4% z nadobúdací hodnoty nehnuteľnosti, kedy nadobúdací hodnotou je dojednaná cena, porovnávacie daňová hodnota, zistená cena, alebo osobitné cena.

Daňovníkom dane je prevodca nehnuteľnosti, čiže predávajúci, ak si zmluvné strany v zmluve nedohodli, že daňovníkom bude kupujúci.