Vzor návrhu na čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov

NÁVRH NA ČIASTOČNÉ OSLOBODENIE OD SÚDNYCH POPLATKOV

Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu)

doporučene

Ku spis. zn. [   ]

Žalobca: [   ], podnikateľ, bytom [   ], [   ]

Žalovaný: [   ] spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ]

o zaplatení EUR [   ] – s príslušenstvom

Návrh na čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov

Vo vyššie uvedenej veci som dňa [   ] podal na Krajský obchodný súd v [   ] proti žalovanému žalobu o zaplatenie EUR [   ], – s príslušenstvom, ktorá predstavuje hodnotu stavebných prác, ktoré moja firma pre odporcu vykonala pri rekonštrukcii hotela [   ].

Potom, čo mi bola súdom stanovená splatnosť súdneho poplatku vo výške EUR [   ] -, dostal som včera výzvu súdu, aby som do 15 dní zaplatil tento súdny poplatok s upozornením, že inak bude konanie zastavené.

Vzhľadom k ťaživej situácii, v ktorej sa nachádzam, žiadam nazvaný súd, ktorý prevzal agendu Krajského obchodného súdu v [   ], aby mi v súlade s ust. § 138 ods. 1 Osp. Priznal čiastočné oslobodenie od súdneho poplatku v tejto veci, a to v rozsahu 50%.

Dôvody sú tieto: V súčasnej dobe som sa nie vlastnou vinou dostal do platobnej neschopnosti, a to v dôsledku toho, že ani moji odberatelia nepreplácajú faktúry včas.

Celkový objem neuhradených faktúr od odberateľov (žalovaného v to nepočítajúc) k dnešnému dňu dosiahol sumu EUR [   ], -, a táto suma ešte porastie.

V prvom polroku som v dôsledku tejto skutočnosti aj poklesu záujmu o stavebné činnosť utrpel stratu vo výške EUR [   ], -. 

V súčasnosti nemôžem tieto straty kompenzovať ani zvýšenou podnikateľskou aktivitou, pretože jedna z mojich najväčších prevádzok bola takmer zničená silnou víchricou a zásahom blesku a do mojej hlavnej prevádzkarne v [   ] sa vlámal neznámy páchateľ a odcudzil počítače, faxy, kopírky a vyššiu peňažnú hotovosť.

Hoci som poistený, bude obnovenie mojej činnosti predsa len nejakú dobu trvať. Rýchle vyriešenie uvedeného sporu, vedeného teraz u Vášho súde, má pre mňa mimoriadny význam, pretože žalovaný mi dlhuje značnú sumu, ktorú práve teraz nevyhnutne potrebujem. 

Súdu je tiež známe, že žalovaný moju pohľadávku síce uznal čo do dôvodu i výšky, avšak cez rôzne sľuby nezaplatil, a mne preto nezostalo, než sa domáhať svojho nároku súdnou cestou.

Keďže, ako som už vyššie uviedol, je moja finančná situácia natoľko nepriaznivá, že celý súdny poplatok vo výške EUR [   ], – zaplatiť nemôžem, a v dôsledku toho by som bol zbavený možnosti domáhať sa svojho práva na súde, žiadam nazvaný súd o priznanie čiastočného oslobodenie od súdneho poplatku, a to v rozsahu 50%.

Časť súdneho poplatku vo výške EUR [   ], – uhradím na účet súdu bezodkladne po tom, čo budem súdom vyzvaný.

V [   ] dňa [   ]

…………………… Podpis

[   ]

Zákon nevylučuje ani v obchodných veciach priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, či už čiastočné alebo úplné. V tzv. Relatívnych obchodoch – sporoch medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, je však situácia iná ako v občianskoprávnych žalobách.

Pre podnikateľskú činnosť je charakteristická určitá miera rizika, ktoré môže viesť aj k stratám alebo dokonca k zániku podnikateľského subjektu. Vo všeobecnej miere tieto riziká, imanentne spojené s podnikaním ako takým, nemožno mechanicky prenášať na účastníkov úspešnejší alebo dokonca na štát.

Pomery účastníkov je potrebné skúmať zo širšieho pohľadu, než len z jeho činnosti rýdzo podnikateľskej, a je potrebné prihliadnuť k tomu, či situácia podnikateľa bola vyvolaná len podnikateľskými rizikami, alebo aj z iných dôvodov.

O návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov musí súd rozhodnúť vždy. Nemôže teda, kým o tomto návrhu nerozhodne, napr. Zastaviť konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku. Proti uzneseniu, ktorým súd rozhodne o tomto návrhu, je prípustné odvolanie.

Ak účastník, u ktorého sú splnené predpoklady, aby bol súdom oslobodený od povinnosti platiť súdne poplatky, požiada súd, aby mu na ochranu jeho záujmov ustanovil zástupcu, môže súd, ak to vyžaduje ochrana záujmov účastníka, alebo ak ide o ustanovenie zástupcu pre riadenie s povinným zastúpením, ustanoviť takému účastníkovi zástupcu z radov advokátov.