Vzor zmluvy o pôžičke a zriadení záložného práva

zmluva-o-pozicke

ZMLUVA O PÔŽIČKE SO ZÁLOŽNOU ZMLUVOU, KTOROU SA ZASTAVUJE HNUTEĽNÁ VEC

(§ 657 obč. Zák .; § 158 obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli nižšie uvedený účastníci túto zmluvu o pôžičke a zriadení záložného práva:

[ ], r. č. [], Č.op. [ ], bytom [ ] a [ ], r. č. [], Č.op. [ ], bytom [ ]

I.

[ ] Požičal dňa [ ] finančnú čiastku vo výške [ ] EUR (slovom [ ]) [ ].

II.

[ ] Svojím podpisom potvrdzuje v tejto zmluve prevzatie finančnej čiastky vo výške [ ] EUR a zaväzuje sa túto čiastku vrátiť [ ] do [ ].

III.

Pre zabezpečenie pohľadávky [ ] na vrátenie požičanej finančnej čiastky podľa tejto zmluvy odovzdal pri jej podpise [ ] ako zástavu zlatý pánsky pečatný prsteň s písmenami PN v celkovej hodnote [ ] EUR.

[ ] Svojím podpisom potvrdzuje prevzatie vyššie uvedenej zástavy.

IV.

Všetci účastníci tejto zmluvy si jej text riadne súhlasí s ním a potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

[ ], Dňa [ ]

Podpisy účastníkovi:

Záložná zmluva ako právny dokument musí byť vyhotovený písomne, v opačnom prípade je neplatný.

V zmluve o pôžičke finančnej čiastky je možné dojednať aj výšku úroku. Ak nastane situácia, že dlžník nesplní svoju povinnosť vrátiť dlh riadne a včas, je možné záložným veriteľom domáhať sa uspokojenia z veci založenej.