2 percentá z dane – ako ich vypočítať, komu darovať

Dane môžu byť ťažko stráviteľnou súčasťou financií, ale ľudia často zabúdajú, že môžu mať aj iný, pozitívny rozmer. Jedným z takýchto spôsobov je možnosť prerozdeliť časť dane na podporu neziskových organizácií alebo projektov, ktoré nesú zmysluplné poslanie. Táto možnosť, známa ako 2% z dane, poskytuje občanom príležitosť ovplyvniť, kam smerujú ich finančné prostriedky, a to bez toho, aby to ovplyvnilo ich osobné financie.

Každý rok má občan možnosť darovať 2% zo svojej zaplatenej dane neziskovým organizáciám podľa vlastného výberu. Je to jednoduchý a efektívny spôsob, ako pomôcť tým, na ktorých ľuďom záleží, a zároveň ušetriť na daniach.

Článok odpovedá na tieto otázky

Aké sú postupy a povinnosti týkajúce sa darovania 2% z dane pre zamestnancov a právnické osoby?

Akým spôsobom môžu občania použiť 2% z dane na podporu neziskových organizácií a projektov?

Kedy môžu daňoví poplatníci očakávať vrátenie preplatku dane za rok 2023 a ako to závisí od spôsobu podania daňového priznania?

Ako vypočítať 2 percentá z dane?

Vypočítať dva percentá z dane znamená určiť, koľko peňazí predstavujú dva percentá z celkových príjmov, ktoré bude človek platiť ako daň. Keď pozná celkovú sumu svojich príjmov a základ dane, stačí jednoducho vypočítať dve percentá z tejto základnej sumy

Vďaka tomu človek dostane konkrétnu sumu, ktorú je možné poukázať na podporu rôznych projektov alebo organizácií, ktoré si vyberie. 

Pri výpočte 2 % z dane je treba mať na pamäti nasledovné:

 • Pri výpočte 2% z dane sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
 • 2% dane je  možné darovať len neziskovým organizáciám, ktoré sú zapísané v zozname oprávnených prijímateľov na stránkach Finančnej správy SR.
 • Lehota na poukázanie 2% z dane za rok 2023 je do 31. mája 2024.

Taktiež je dôležité, aby človek vedel, ako sa počítajú percentá. Výpočet percent môže pomôcť pri správnom výpočte 2% dane.


Vzorec: (Percento / 100) * Číslo = Výsledok

Príklad: Výpočet 20% z 500 €.

Výsledok = (20 / 100) * 500 € = 100 €


Toto je príklad toho, ako sa dajú vypočítať percentá.

Kedy sa vracajú dane?

Vrátenie preplatku na dani za rok 2023 závisí od toho, kedy človek podával daňové priznanie a akým spôsobom. Tu je prehľad toho, kedy sa vracajú dane:

Zamestnanci, ktorým daň z príjmu spracováva zamestnávateľOstatní daňovníci (SZČO, právnické osoby)
Do 30. apríla 2024: Ak človek do konca februára 2024 požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a podal Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, preplatok na dani mu vráti zamestnávateľ najneskôr do 10. mája 2024.Do 31. marca 2024: Ak daňové priznanie bolo podané do riadneho termínu (do 31. marca 2024) a bolo v ňom uvedené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, preplatok na dani vráti daňový úrad najneskôr do 10. mája 2024.
Po 30. apríli 2024: Ak Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane bolo podané po 30. apríli 2024, preplatok na dani vráti daňový úrad do 30 dní od doručenia Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.Po 31. marca 2024: Ak daňové priznanie bolo podané po 31. marci 2024, preplatok na dani vráti daňový úrad do 30 dní od doručenia daňového priznania a Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

Preplatok na dani bude vrátený na bankový účet uvedený v daňovom priznaní.

Ak nebol v daňovom priznaní uvedení  bankový účet, preplatok na dani bude vyplatený poštou. Minimálna suma preplatku na dani, ktorá sa vracia, je 5 eur. Ak je výška preplatku na dani nižšia ako 5 eur, preplatok nebude vrátený a stane sa súčasťou daňového bonusu pre nasledujúci rok.

Darovanie 2 % z dane

Ako darovať 2 percentá z dane? Vláda dáva každému daňovému subjektu, bez ohľadu na to, či je to jednotlivec alebo firma, právo rozhodnúť, kam smerovať časť svojej dane z príjmu. Legislatíva umožňuje alokovať 2 % alebo 3 % z celkovej sumy zaplatenej dane na osobitný účel, ktorý môže byť určený pre rôzne druhy prijímateľov.


Medzi prijímateľov patria občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, Slovenský Červený kríž, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, organizácie s medzinárodným pôsobením, subjekty zamerané na výskum a vývoj a Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.


Zoznam týchto oprávnených prijímateľov je verejne dostupný na webovej stránke Finančnej správy alebo Notárskej komory.

Finančné prostriedky získané touto cestou môže prijímateľ využiť len na účely, ktoré sú v súlade s jeho poslaním a činnosťou.

Dôležité je si uvedomiť, že poukázanie časti zaplatenej dane je právom, nie povinnosťou daňovníka. Fyzické osoby, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie, môžu túto možnosť zvoliť priamo vo svojom daňovom priznaní.

Ak fyzická osoba podlieha ročnému zúčtovaniu dane zo strany zamestnávateľa, je povinná oznámiť svoje rozhodnutie o poukázaní časti dane z príjmu na špeciálnom tlačive, ktoré predloží daňovému úradu.

Každý rok má každý z občan možnosť darovať 2% zo svojej zaplatenej dane neziskovým organizáciám podľa vlastného výberu.

Postup darovania 2 % dane

Existuje viacero spôsobov, ako poukázať 2% z dane v závislosti od situácie:

Zamestnanci, ktorých daň z príjmu spracováva zamestnávateľ:

 • Do konca februára 2024 zamestnanec požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2023. V takomto prípade stačí už len vyplniť a podpísať Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Toto tlačivo poskytne zamestnávateľ. Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zamestnanec zamestnávateľovi najneskôr do 30. apríla 2024.

Zamestnanci, SZČO a právnické osoby podávajúce daňové priznanie:

 • V daňovom priznaní za rok 2023, ktoré človek podáva do 31. marca 2024 (pre fyzické osoby) alebo 30. apríla 2024 (pre právnické osoby), sa nachádza Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. V tomto vyhlásení treba uviesť vybranú neziskovú organizáciu a sumu, ktorú jej človek chce poukázať (maximálne 2% zo zaplatenej dane).

Ak si niekto nie je istý, ako správne vyplniť formulár na poukázanie dvoch percent z dane, môže sa obrátiť na daňový úrad alebo odborníka.

Registrácia na 2 % z dane

Registrácia na 2% z dane sa týka dobrovoľného poukázania 2% z daní neziskovým organizáciám. Tieto peniaze je tak možné namiesto štátu venovať na podporu oblastí, na ktorých jednotlivcovi záleží.

Registrovať sa môžu na 2 % z dane:

 • Fyzické osoby – zamestnanci, dôchodcovia, SZČO
 • Daňové subjekty – právnické osoby

Ako už bolo uvedené, do 31. mája príslušného roka je potrebné podať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmov za rok 2024“ na daňový úrad podľa trvalého bydliska. Tlačivo je možné stiahnuť priamo z webovej stránky Finančného riaditeľstva SR alebo je k dostaniu na príslušnom daňovom úrade.

V tlačive je potrebné uviesť identifikačné údaje darcu, daňový úrad, informáciu, komu chce darca 2% poukázať a číslo účtu neziskovej organizácie.

Registrácia na 2% z dane je dobrovoľná a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

2% z dane je možné poukázať iba jednej neziskovej organizácii.

Ak je darca SZČO, tlačivo podáva spolu s daňovým priznaním.

Ak je darca zamestnanec a daň mu už zráža zamestnávateľ, tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% dane z príjmov“ podáva on sám.

Tlačivo na 2 % z dane

Tlačivo na poukázanie 2% z dane sa nazýva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Je možné sa k nemu dostať prostredníctvom webu Finančnej správy. Tento dokument je dôležitý hneď z niekoľkých dôvodov:

 • peniaze putujú neziskovým organizáciám a nie štátu
 • poukázaním 2 % z dane ľudia prispievajú na lepšiu budúcnosť
 • darovanie 2 % z dane je jednoduchý a efektívny dobrý skutok

Je potrebné povedať, že samotné vyplnenie tlačiva na 2 % dane, nie je vôbec náročné. Vyplnenie tlačiva a jeho predloženie daňovému úradu je pomerne jednoduchý proces. Tlačivo je dostupné online na stránkach Finančnej správy SR a možno ho vyplniť elektronicky alebo vytlačiť a vyplniť ručne. Daňové úrady poskytujú aj informácie a pomoc pri vyplnení tlačiva.

Taktiež samotné darovanie zaplatenej časti dane z príjmu, je transparentný a kontrolovaný proces. Finančná správa SR kontroluje, či sú neziskové organizácie oprávnené prijímať 2% z dane. Daňovníci majú prístup k zoznamu oprávnených prijímateľov, takže si môžu vybrať, komu chcú svoje 2 percentá darovať. To zaručuje, že peniaze budú použité na legitímne a prospešné ciele.

Dokedy je možné poukázať 2 percentá z dane?

Lehota na poukázanie 2 % z dane za rok 2023 už uplynula. Posledným termínom bol 30. apríl 2024 pre daňovníkov, ktorých daňové priznanie spracováva zamestnávateľ, a pre ostatných daňovníkov 31. marec 2024.

Je dôležité mať na pamäti, že v roku 2024 je možné poukázať 2 % z dane za rok 2023. Termín na podanie daňového priznania a poukázanie 2 % z dane za rok 2024 bude 31. marec 2025 pre daňovníkov, ktorých daňové priznanie spracováva zamestnávateľ, a 30. apríl 2025 pre ostatných daňovníkov.

Komu darovať dve percentá z dane?

Rozhodnutie, komu darovať 2 % z dane, je veľmi osobné a môže závisieť od hodnôt človeka, jeho záujmov a presvedčení. Je možné zvážiť podporu neziskových organizácií, charitatívnych organizácií, kultúrnych inštitúcií alebo iných organizácií, ktoré sú človeku blízke.

Pred rozhodnutím je dobré sa informovať o činnosti a účinkoch organizácií, ktoré by darca chcel podporiť, aby sa uistil, že jeho príspevky budú použité efektívne a v súlade s darcovými hodnotami.

Ak fyzická osoba podlieha ročnému zúčtovaniu dane zo strany zamestnávateľa, je povinná oznámiť svoje rozhodnutie o poukázaní časti dane z príjmu na špeciálnom tlačive.

Zoznam prijímateľov 2 percent

Zoznam prijímateľov 2% z dane je zoznam neziskových organizácií, ktoré sú oprávnené prijímať 2% z dane od daňovníkov na Slovensku. Tento zoznam je každoročne aktualizovaný a obsahuje stovky organizácií pôsobiacich v rôznych oblastiach, ako napríklad 

 • vzdelávanie
 • zdravotníctvo
 • sociálna pomoc
 • ochrana životného prostredia
 • kultúra
 • umenie

Celý zoznam prijímateľov dvoch percent dane je možné nájsť na oficálnej stránke Finančnej správy.

Pred výberom priíjimateľa, je potrebné si overiť, či je organizácia zapísaná na oficiálnom zozname prijímateľov 2 % z dane.

Povinnosti prijímateľov 2% z dane

Prijímatelia 2% z dane sú povinní dodržiavať nasledovné povinnosti:

Použitie prijatých prostriedkov:

Prijaté 2% z dane musia byť použité výlučne na účely uvedené v ich Stanovách/ Štatútoch a v Zákone o dani z príjmov. Tieto účely sa zvyčajne týkajú neziskovej činnosti organizácie, ako napríklad podpora vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, kultúry a umenia.

Neprípustné je použitie 2% z dane na:

 • financovanie politických strán a hnutí
 • reklamu a propagáciu
 • vyplácanie miezd a odmien členom riadiacich orgánov
 • nákup investičného majetku
 • iné aktivity, ktoré nesúvisia s neziskovou činnosťou organizácie

Lehota na použitie prijatých prostriedkov:

 • Prijaté 2% z dane musia byť použité do konca nasledujúceho roka po roku, v ktorom boli poukázané daňovníkmi.
 • Ak prijímateľ nepoužije 2% z dane v tomto termíne, je povinný ich vrátiť správcovi dane.

Zverejňovanie informácií:

Prijímatelia, ktorí v jednom roku dosiahnu z 2% z dane viac ako 33 000 eur, sú povinní do 16 mesiacov od zverejnenia zoznamu prijímateľov Daňovým riaditeľstvom SR zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku.

Táto špecifikácia musí obsahovať informácie o:

 • výške prijatých 2% z dane
 • jednotlivých položkách výdavkov, na ktoré boli 2% z dane použité
 • názvoch a sídlach prijímateľov, ktorým boli 2% z dane poukázané (v prípade, že prijímateľ poskytol 2% z dane inej neziskovej organizácii)

V prípade, že prijímateľ 2% z dane nesplní svoje povinnosti, môže mu notár na návrh Finančnej správy SR zakázať prijímanie 2% z dane na obdobie jedného roka. V opakovaných prípadoch nesplnenia povinností môže notár prijímateľovi 2% z dane odňať oprávnenie prijímať 2% z dane natrvalo.