Náplň práce

NÁPLŇ PRÁCE

Pracovník:

Bydlisko:

Rodné číslo:                                                                      Číslo OP:

Druh práce:

V súlade s uzavretou pracovnou zmluvou zo dňa: … a ďalej v súlade s pracovnoprávnymi predpismi sa pracovník zaväzuje najmä:

  1. plniť príkazy a pokyny zamestnávateľa,
  2. pracovať svedomito, riadne a s príslušnou odbornou starostlivosťou,
  3. úplne využívať pracovnú dobu a výrobné prostriedky zverené k plneniu pracovných úloh,
  4. pracovné úlohy plniť kvalitne, hospodárne a načas,
  5. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami zamestnávateľa a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou,zničením a zneužitím,
  6. nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
  7. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa k inej vykonávanej práci,

Táto pracovná náplň je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy uzavretej dňa …

V … dňa …

Pracovník: