Náplň práce – pracovné náplne zamestnancov

napln-prace

Nástup do zamestnania býva pre nového zamestnanca, ale aj pre zamestnávateľa, často niečo ako krok do neznáma. Čo od nového pracovníka zamestnávateľ očakáva? Aké úlohy čakajú novú posilu pracovného tímu? Aj na to môže odpovedať náplň práce.

Pri orientovaní sa v pracovných povinnostiach a úlohách môže novému pracovníkovi pomôcť aj popis pracovného miesta či činností, ktoré sa od zamestnanca očakávajú. Dôležité je pre obe strany jasne zadefinovať pracovné zaradenie zamestnanca, od toho sa totiž odvíjajú napríklad platové podmienky.

Pracovná náplň zamestnanca

Pri nástupe do novej práce uzatvára zamestnávateľ so zamestnancom pracovnú zmluvu. Uvedené v nej majú byť mzdové podmienky, miesto výkonu práce, deň nástupu a druh práce. Zamestnávateľ môže pre pracovníka tiež pripraviť pracovnú náplň, v ktorej bližšie určí pracovné úlohy.

Pracovná náplň je spravidla spísaná v samostatnom dokumente. Zamestnávateľ v nej uvádza, aké konkrétne činnosti alebo úlohy v rámci dohodnutej práce od zamestnanca požaduje. Ide o jednostrannú informáciu a nevyžaduje sa súhlas zamestnanca.

Náplň práce + popis pracovnej činnosti – vzor

Pracovné náplne zamestnancov sú kľúčové pre opis pracovného miesta. Sú v nich popísané podstatné pracovné činnosti a úlohy, ktoré má zamestnanec na pracovnej pozícii vykonávať. Pracovná náplň môže byť popísaná voľným textom alebo uvedená v bodoch. Vyzerať môže napríklad takto:

NÁPLŇ PRÁCE

Pracovník:

Bydlisko:

Rodné číslo:                                                                      Číslo OP:

Druh práce:

V súlade s uzavretou pracovnou zmluvou zo dňa: … a ďalej v súlade s pracovnoprávnymi predpismi sa pracovník zaväzuje najmä:

 1. plniť príkazy a pokyny zamestnávateľa,
 2. pracovať svedomito, riadne a s príslušnou odbornou starostlivosťou,
 3. úplne využívať pracovnú dobu a výrobné prostriedky zverené k plneniu pracovných úloh,
 4. pracovné úlohy plniť kvalitne, hospodárne a načas,
 5. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami zamestnávateľa a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
 6. nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
 7. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa k inej vykonávanej práci.

Táto pracovná náplň je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy uzavretej dňa …

V … dňa …

Pracovník:

V náplni práce môžu byť opísané pracovné činnosti, úlohy, procesy či kompetencie, ktoré sú potrebné k výkonu danej pracovnej pozície.

Pracovné zaradenie zamestnanca

Zákonnou povinnosťou každého zamestnávateľa, pokiaľ nie sú podmienky odmeňovania dohodnuté v kolektívnej zmluve, je priradiť každému pracovnému miestu, ktoré vytvorí, stupeň náročnosti. Od stupňa náročnosti práce potom závisí minimálna úroveň hrubej mzdy.

Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta sa vypočíta ako násobok sumy minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky na daný rok (pre rok 2023 je to 700 eur) a koeficientu minimálnej mzdy ustanoveného v Zákonníku práce pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta.

Minimálna mzda zamestnanca sa teda odvíja od toho, aké je jeho pracovné zaradenie a náročnosť vykonávanej práce. Pracovné miesta sú podľa ich zložitosti, miery zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca rozdelené do šiestich kategórií:

 • 1. stupeň náročnosti – ide o pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa pokynov a postupov nadriadeného (napríklad upratovačka, operátor výroby, pomocné práce v kuchyni)
 • 2. stupeň náročnosti – tu sú zaradené rutinné odborné práce, práce s hmotnou zodpovednosťou, jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve (napríklad administratívny pracovník, pomocný kuchár, doručovateľ)
 • 3. stupeň náročnosti – do tejto kategórie patria menej zložite agendy či rôzne druhy tvorivých remeselných prác; spadajú sem aj práce, kde zamestnanec zodpovedá za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo si pracovná pozícia vyžaduje zvýšenú duševnú námahu (napríklad zdravotná sestra, účtovník/čka)
 • 4. stupeň náročnosti – tu sú zaradené práce, ktoré sú spojené so zvýšenou psychickou námahou; patrí sem aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí, spadajú sem aj manažérske a riadiace funkcie (vedúci prevádzky, inštruktor autoškoly, hlavný účtovník)
 • 5. stupeň náročnosti – do tejto skupinu spadajú špecializované, koncepčné, tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou, tiež aj špecializované práce v odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; patrí sem aj riadenie, organizácia a koordinácia náročných procesov, kde je potrebné dodržiavať zložité postupy (napríklad všeobecný lekár)
 • 6. stupeň náročnosti – sem patria práce, ktoré vyžadujú tvorivé riešenie neobvyklým spôsobom s vysokou mierou zodpovednosti za škody a s najširšími spoločenskými dôsledkami; spadajú sem aj špecializované činnosti v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí, a tiež organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody; zamestnanci s takýmto pracovným zaradením musia byť schopní riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb (napríklad generálny riaditeľ)

Presné charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest možno nájsť v prílohe Zákonníka práce.

Opis pracovnej činnosti

Vo veľkých firmách býva zvykom, že personalisti pripravujú aj popisy jednotlivých pracovných miest, v ktorých opíšu pracovné činnosti pre určené pracovné miesto. V takomto dokumente bývajú jasne zadefinované úlohy a kompetencie zamestnancov.

Firmy si takýmto spôsobom môžu vytvoriť jasné organizačné vzťahy v jednotlivých pracovných kolektívoch a predísť prípadným nejasnostiam pri zadeľovaní a plnení pracovných úloh a kompetencií zo strany zamestnancov aj ich nadriadených.

Pri rýchlo rozrastajúcej sa firme sa totiž rozširuje aj zoznam pracovných pozícií, pribúdajú nové miesta i zamestnanci a môže sa stať, že ak nebudú mať jasne popísané pracovné miesta, pracovné činnosti sa začnú prekrývať a môže vzniknúť zmätok.

Jasne pridelené pracovné činnosti opísané v popise pracovného miesta tiež pomôžu pri nastavovaní odmeňovania zamestnancov. Ľahšie sa tak aj určuje ako sa budú zamestnanci zastupovať v prípade neprítomnosti. V popise pracovnej činnosti by malo byť uvedené aj to, kto je priamy nadriadený danej pozície.

Popis pracovného miesta – vzor

Pre popis pracovného miesta neexistuje všeobecný vzor, popis pracovných činností pre každé pracovné miesto záleží od danej spoločnosti a od toho, čo od zamestnancov na danej pozícii vyžadujú. Vyzerať môže napríklad takto:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Základný popis:
Platová trieda:

REPORTING:

Priamy nadriadený:
Spolupracuje:
Zodpovednosť za fin. rozpočet:

ZODPOVEDNOSTI:

MINIMÁLNE POŽIADAVKY:

Vytvoril:

———————— —————————

Dátum Meno Priezvisko

Pozícia

Vo všeobecnosti by v takomto dokumente nemal chýbať názov pracovnej pozície a jej účel. Z názvu pracovnej pozície by malo byť jasné, aká je jej podstata. Ideálne je, ak je dané miesto pomenované stručne, zrozumiteľne a tak, aby názov čo najpresnejšie vystihoval činnosti, ktoré bude zamestnanec na pozícii vykonávať.

V popise pracovného miesta by malo byť definované, kde vo firemnej hierarchii sa pracovná pozícia nachádza a kto sú nadradení a kto podriadení.

V popise pracovného miesta by nemal chýbať ani opis pracovných činností, ktoré sa na danej pozícii vykonávajú a zručností, ktoré zamestnanec k práci potrebuje.

Zvyknú sa uvádzať aj minimálne požiadavky a kvalifikačné predpoklady, ktoré sú potrebné pre výkon danej pracovnej pozície. Tu sa uvádzajú napríklad požiadavky na minimálne vzdelanie, nutné certifikáty či predchádzajúce skúsenosti zamestnanca na danej alebo podobnej pozícii.

Vhodné je tiež uviesť, za čo bude zamestnanec na danej pozícii zodpovedný a čo sa od neho očakáva. V popise pracovného miesta by nemal chýbať ani spôsob hodnotenia zamestnanca, platová trieda či predpokladané platové ohodnotenie. V prípad zmeny pracovnej pozície je dôležité predložiť zamestnávateľovi žiadosť o zmenu pracovnej pozície.