Ako začať podnikať – na živnosť alebo cez s.r.o.

Mnohých zamestnancov nebavia dennodenné 8-hodinové smeny, vykonávanie činností zadaných od nadriadených, ale láka ich možnosť zarábania si na seba a pre seba, miesto zarábania peňazí pre iných. Niekomu nevonia byť zamestnancom vôbec, a tak je hneď provou voľbou podnikanie. Ako a v čom začať podnikať? Je výhodnejšie založenie s.r.o. alebo živnosti?

Možností, ako začať podnikať, je viac. Na podnikanie je potrené mať odvahu, ale najmä nápad a dobrý biznis plán. Podnikanie je skvelý spôsob, ako si vytvoriť príjem, vytvoriť si príležitosti, preukázať schopnosti a získať zručnosti. Nejeden startup sa stal mimoriadne úspešný. Všetky spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra firiem.

Podnikatelia majú možnosť pracovať na vlastných nápadoch, zvyšovať svoje zisky a nakoniec dosiahnuť úspech. Podnikanie tiež poskytuje možnosť pracovať tak, ako podnikateľ chce, a umožňuje učiť sa a rozvíjať schopnosti. Je to výzva, ktorá umožňuje dosiahnuť viac, ako by umožňuje dosiahnuť konvenčné zamestnanie.

V čom podnikať, rozhodne aj prieskum trhu

Pred začatím podnikania je potrebné premyslieť si, v čom podnikať a urobiť prieskum trhu. Je potrebné získať informácie a zistiť, či je nápad schopný zaplniť dieru na trhu, alebo bude nutné bojovať so silnou existujúcou konkurenciou.

Základy v oblasti podnikania môžu dať aj rekvalifikačné kurzy dostupné cez úrad práce. Kurzy cez úrad práce sú v roku 2023 jedinečnou možnosťou, ako získať novú kvalifikáciu alebo nové zručnosti a zamestnať sa.

Založiť si vlastný podnik od nuly môže byť veľmi stresujúce. Preto sa mnohí podnikatelia rozhodnú využiť koncept franšízy a stavať na overených stratégiách už existujúceho a úspešného podniku. Nie príliš vhodnou alternatívou sú schránkové firmy, ktoré existujú právne, ale fyzicky nemajú reálne podnikateľské operácie.

Je dobré získať čo najviac informácií o podnikateľoch poskytujúcich rovnaké alebo podobné výrobky, prípadne služby. Tiež sa odporúča poradiť sa aj so známymi a priateľmi, či je nápad originálny, alebo ho hneď zamietnu. Nápad, ktorý je pre jedného geniálny, nemusí ostatým dávať zmysel. V čom podnikať je často pre úspech rozhodujúce.

A vlastne čo je podnikanie? Podnikanie je proces naplánovania, organizovania, riadenia a kontroly aktivít spojených s výrobou a predajom produktov alebo poskytovaním služieb za účelom zisku. Je to obchodná činnosť, ktorá poskytuje hospodársky prínos prostredníctvom vytvárania a distribúcie produktov alebo služieb.

Okrem týchto základných aktivít je avšak podnik významnou súčasťou spoločnosti, kde sa spoločensky zodpovedným podnikaním snaží o zlepšovanie kvality životného prostredia a životných podmienok komunity.

Pred založením s.r.o. alebo živnosti je vhodné spraviť prieskum trhu a informovať sa aj o konkurencii.

Legislatíva a financovanie podnikania

Dôležité je aj spoznávanie zákonných práv a povinností ešte pred začiatkom podnikania. Riešenie zákonných povinností už počas podnikania môže priniesť komplikácie aj pokuty. Preto by ešte pred začiatkom podnikania mal podnikateľ získať obraz aspoň o všeobecných povinnostiach podnikateľa a povinnostiach, ktoré sa špecificky oblasti biznisu.

Na začiatok je zvyčajne potrebná aj pôžička pre podnikateľov. Najskôr je dobré spraviť porovnanie dostupných bankových produktov pre podnikateľov a požiadať o predloženie ponuky. V prípade podnikania na živnosť je možné informovať sa na príslušnom úrade práce, či má živnostník nárok na príspevok na podnikanie.

Začínajúci živnostníci majú možnosť požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na podnikanie.

Ako začať podnikať cez s.r.o.

Podnikať sa dá prostredníctvom živnostenského listu alebo sro. Je dôležité získať právnu poradenskú službu, teda odbornú radu pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Právnik poskytne potrebné informácie o tom, ako postupovať, aby bol proces v súlade so všetkými zákonmi a predpismi. Ďalším krokom je samotné založenie spoločnosti.

Založenie je možné buď osobne, online cez Firmáreň alebo cez právnickú službu. Ak sa spoločnosť zakladá cez právnickú službu, je potrebné poskytnúť právnikovi všetky potrebné informácie. Bez toho nie je možné vykonať právne postupy, ktoré sú potrebné na založenie spoločnosti. Po založení spoločnosti je potrebná registrácia ako verejne vlastnenej spoločnosti.

To sa obvykle robí prostredníctvom registračnej agentúry alebo právneho poradcu. Verejná registrácia je dôležitá, pretože zabezpečuje, že spoločnosť s ručením obmedzeným je zaevidovaná v súlade so zákonom. Aj tu platí, že je potrebné mať biznis plán.

Výhody a nevýhody s.r.o.

Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným má viacero výhod, ale aj nevýhod. Toto sú niektoré z nich.

Hlavnými výhodami podnikania cez s.r.o. sú:

 • vyššia ochrana súkromia, majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným zvyčajne nemusí zverejňovať svoje osobné informácie, ako sú meno, adresa a podobne ale údaje o sídle firmy
 • nízke požiadavky na účtovníctvo, spoločnosti s ručením obmedzeným majú menej povinností v oblasti účtovníctva ako väčšina ostatných obchodných subjektov
 • flexibilné dividendy, spoločnosti s ručením obmedzeným môžu rozdeľovať dividendy v akomkoľvek čase a v akýchkoľvek množstvách, ktoré si zvolia
 • nízke náklady na založenie, je ľahšie a lacnejšie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným ako akúkoľvek inú obchodnú spoločnosť
 • znížená zodpovednosť, spoločnosti s ručením obmedzeným majú zníženú zodpovednosť za dlhy a pohľadávky, ak sa niečo pokazí, v ohrození je iba základný kapitál spoločnosti

Nevýhody podnikania cez s.r.o.:

 • ručenie obmedzené je obmedzené na vyhradené finančné zdroje spoločnosti a ochranu majetku je obmedzená na zdroje spoločnosti a nie je možné vyžiadať si od akýchkoľvek tretej strany
 • ak majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným urobí nezodpovedné rozhodnutie alebo ak spoločnosť prekročí jej finančné zdroje, akcionári nemôžu vyžadovať od majiteľa spoločnosti zmluvné alebo osobné zodpovednosť
 • spoločnosť s ručením obmedzeným je obmedzená na množstvo finančných transakcií, ktoré môže vykonávať
 • akcionári a majitelia spoločnosti s ručením obmedzeným sú obmedzení na výšku dividend, ktoré môžu dostať
 • spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť veľmi náročná na zapojenie do obchodných činností a môže byť náročné získať licencie a splniť právne požiadavky

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzením je možné podnikať v podstate v akejkoľvek oblasti. Je potrebné zapísať vhodné predmety podnikania. v Prípade záujmu rozšíriť oblasť podnikania, je možná zmena v obchodnom registri v podobe doplnenie ďalších predmetov podnikania.

Živnosť aj s.r.o. umožňujú podnikať v rôznych oblastiach, ale je potrebné overiť ďalšie podmienky prevádzkovania činnosti.

V čom začať podnikať na živnosť

Na Slovensku je možné podnikanie na živnosť realizovať ako samostatnú zárobkovú činnosť. Na začatie podnikania na živnosť je potrebné podanie žiadosti o vystavenie živnostenského listu na príslušnom miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). Živnostník musí tiež vyplniť a odovzdať daňové priznanie, ktoré je potrebné urobiť najneskôr do 31. marca v príslušnej finančnej správe.

Medzi povinnosti živnostníka patrí aj povinnosť platiť daň z príjmov a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, pričom ich výška vychádza z príjmov dosiahnutých za predchádzajúci kalendárny rok. Do istej sumy nie je nutné platiť odvody do sociálnej poisťovne. Suma sa každý rok mení a je potrebné ju sledovať.

Poistenie musí byť zaregistrované na príslušnom miestnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Živnostník je tiež povinný plniť zákonné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Musí tiež zaregistrovať svoju činnosť u príslušného úradu a tiež zaplatiť poplatok za registráciu. Všetky potrebné informácie a vyhlášky sú k dispozícii na webových stránkach ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na Slovensku je možné podnikať na živnosť napríklad v oblasti služieb, obchodu, remeselných činností, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, športu, umeleckej tvorby, poradenstva, stavebných prác, informačných technológií atď. Existujú pritom viazané a neviazané predmety živnosti.

Na neviazané nie je potrebné žiadne dodatočné potvrdenie. Pri viazaných živnostiach sa vyžaduje napríklad odborná spôsobilosť na vykonávanie danej činnosti.

Ako prebieha založenie živnosti

Založenie živnosti prebieha nasledovne:

 • navštívenie portálu elektronických služieb Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) a prihlásenie sa do klientského účtu
 • výber požadovanej služby (založenie živnosti) a postup podľa pokynov
 • vyplnenie požadovaných údajov o živnostníkovi, adrese a súvisiacich údajoch
 • výber požadovaného druhu živnosti a vyplnenie potrebných informácií
 • po vyplnení a odoslaní formulára bude doručený potvrdzovací e-mail s informáciami o tom, že živnosť bola úspešne založená
 • potvrdenie o založení živnosti bude doručené v tlačenej podobe poštou, živnostník bude v registri živnostníkov

Na živnosť je možné podnikať takmer v akejkoľvek oblasti, ale je potrebné sledovať aj ďalšie zákonné podmienky prevádzkovania činnosti. Živnosť sa môže hodiť aj keď sa vykonávajú práce na doma.

Výhody a nevýhody živnosti

Podnikanie na živnosť je často prvou voľbou pre podnikanie „v malom“. Ak už živnosť nevyhovuje, je možné prejsť na eseročku, teda založiť s.r.o. a zrušiť živnosť.

Výhody podnikania na živnosť:

 • flexibilita – živnostník má veľkú mieru flexibility, pretože si môže vybrať, kedy a ako pracovať
 • nízke náklady – živnostníci nemusia platiť za veľa nákladov spojených s podnikaním, ako sú náklady na personál, priestory a podobne
 • prístup k finančnému kapitálu – živnostníci si môžu požiadať o štátne alebo súkromné ​​finančné prostriedky
 • osobná zodpovednosť – živnostník môže prevziať kontrolu nad svojím podnikaním a je zodpovedný za jeho úspech alebo neúspech

Nevýhody podnikania na živnosť:

 • riziko – živnostník je zodpovedný za všetky príjmy a výdavky, ktoré súvisia s podnikaním
 • náklady – živnostníci musia platiť všetky náklady spojené s podnikaním, ako sú náklady na zamestnancov, byty, nástroje atď.
 • neistota – živnostníci nemajú žiadne záruky, že ich podnikanie z domu alebo klasické podnikanie bude úspešné
 • zdravotné poistenie – živnostníci musia platiť za svoje zdravotné poistenie

Živnosť aj s.r.o. majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť ešte pred začiatkom podnikania. Forma podnikania je dôležitá, ale dá sa počas podnikania zmeniť.

Každá forma podnikania má výhody aj nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť pred založení s.r.o. alebo živnosti.

Online podnikanie je populárna forma podnikania

Online podnikanie ponúka najrôznejšie možnosti zárobku pre široké spektrum podnikateľov. Čo je podnikanie online? Môže ísť napríklad o tieto činnosti:

 • predaj produktov – predaj výrobkov online cez vlastnú webovú stránku alebo cez sociálne médiá
 • poskytovanie služby – použitie zručností na vytvorenie služieb, ktoré je možné poskytovať online (tvorba grafiky, textov, preklady a pod.)
 • podnikanie v oblasti affiliate marketingu – nastavenie webovej stránky, ktorá bude propagovať produkty iných spoločností
 • online lekcie – vytvorenie kurzov online a sprístupňovanie ich za poplatok
 • blogovanie o témach, ktoré sú blogerovi blízke a zarábanie peňazí pomocou reklamy
 • vytvorenie aplikácie pre mobilné zariadenia a jej následný predaj
 • tvorba kreatívnych diel – vytvorenie obrázkov, sôch alebo iných kreatívnych diela a ich predaj online
 • virtuálny asistent virtuálna asistentka môže prevziať časť administratívy iného podnikateľa na seba, dohadovať schôdzky, viesť účtovníctvo, objednávať tovar a pod., tiež ide o podnikania z domu
 • hľadanie možností, ako sa stať influencerom, natáčanie videí a blog s témou blízkou influencerovi a spolupráce s rôznymi značkami a firmami za peniaze

Možností, ako začať online podnikanie, je množstvo, treba sa sústrediť na to, čo je podnikateľovi blízke, alebo nájsť dieru na trhu a zaplniť ju svojimi službami alebo produktom.

Ako sa stať influencerom

Pomerne častou otázkou je, ako sa stať influencerom a zarábať tak online. V prvom rade je potrebné zistiť, v akom odvetví byť influencerom. Odporúča sa začať s niečím, v čom má podnikateľ skúsenosti alebo čomu rozumie.

Potom treba vytvoriť silnú prítomnosť na sociálnych médiách, udržiavať aktívny, zaujímavý a originálny obsah. Snažiť sa pravidelne publikovať príspevky, ako sú fotografie, videá, blogy atď., ktoré sú relevantné pre dané publikum a zaujímavé pre sledovateľov.

Dôležité je aj budovať si svoju značku, zaistiť registráciu ochrannej známky a uistiť sa, že je jedinečná, profesionálna a že je jednoznačne prepojená so sociálnymi médiami, vytvoriť si vlastnú webovú stránku alebo blog a využívať ho na propagáciu obsahu na sociálnych médiách.

Okrem toho je vhodná spolupráca s inými influencermi a spoločnosťami. Treba zistiť, ktorí influenceri a spoločnosti sú podobne zamerané a začať s nimi spolupracovať. Vytvorenie originálneho názvu značky a spolupráca pomôže získať viac sledovateľov a zvýšiť povedomie značky pre obe strany.

Tiež je dobré využívajte fokusované marketingové stratégie, vytvoriť si fokusovaný marketingový plán a začať s jeho implementáciou. Postupne sa tak buduje publikum a vytvára sa zaujímavý a relevantný obsah pre sledovateľov.

Skôr ako sa podnikanie rozbehne, je možné pracovať a popt