Vzor žiadosti o zmenu pracovnej pozície alebo preradenie na iné oddelenie

V zamestnaní sa stáva, že z času na čas potrebuje zamestnanec urobiť isté zmeny súvisiace napríklad s jeho pracovnou činnosťou. Predtým, ako tento krok uskutoční, je potrebné napísať žiadosť priamo zamestnávateľovi a týmto spôsobom ho informovať o želanej zmene. Ako nájsť ten správny vzor žiadosti o zmenu pracovnej pozície či preradenie na iné oddelenie?

Ako napísať žiadosť a jej vzor, rovnako tak aj iné vzory, napríklad pre žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu alebo iné oddelenie, sú vynikajúcou pomôckou pre každého zamestnanca. Najmä pre takého, ktorý sa zaujíma o pracovnú zmenu v rámci danej spoločnosti.

Žiadosť o zmenu pracovnej pozície – vzor

Žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu upravuje zákonník práce najmä v situáciách, kedy je zamestnávateľ povinný túto zmenu pre svojho zamestnanca uskutočniť. Ide predovšetkým o prípady, kedy napríklad zdravotný stav zamestnanca mu neumožňuje pokračovať vo výkone svojej doterajšej práce. To isté platí aj pre tehotnú zamestnankyňu, ktorej výkon práce ohrozuje jej tehotenstvo.

žiadosti o preradenie na inú pracovnú pozíciu je potrebné priložiť aj odborný lekársky posudok, ktorý potvrdzuje aktuálne zdravotné problémy zamestnanca.

Vzor žiadosti o zmenu pracovnej pozície je určite aktuálny a prospešný aj pre zamestnancov, ktorí pracujú v noci a podľa odborného vyšetrenia a potvrdzujúceho lekárskeho posudku nie sú spôsobilí pre vykonávanie nočnej práce. Niekedy k tomuto kroku dovedie zamestnanca aj mobbing na pracovisku.

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu aj v prípadoch, ak je to nevyhnutné podľa rozhodnutia súdu.

Vzor žiadosti o preradenie na inú prácu

Nasledujúci vzor žiadosti o preradenie na inú prácu zahŕňa údaje o zamestnávateľovi, predovšetkým jeho sídlo, stručný popis dôvodu požiadavky, ako aj aktuálny dátum a podpis zamestnanca, ktoré nesmú v žiadosti nikdy chýbať. Sú to dôležité údaje, ktoré musia byť súčasťou každej jednej žiadosti, bez ohľadu na jej dôvod.

Žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu

K tomu, aby bolo jasné ako sa píše žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu, je vhodné získať správny vzor so všetkými dôležitými údajmi, ktoré by sa v nej mali nachádzať. Preto je možné sa riadiť aj nasledujúcim príkladom, ktorý uľahčí samotnú prácu a ušetrí čas zbytočným vyhľadávaním a premýšľaním, ako vytvoriť správnu verziu žiadosti.

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o zmenu pracovnej pozície

Podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa [ ] pracujem ako pokladníčka v obchode. Dňa [ ] som sa podrobila odbornému lekárskemu vyšetreniu v alergologickej ambulancii [ ]. Vďaka tomuto odbornému vyšetreniu sa zistilo, že ďalšie pôsobenie na danej pracovnej pozícii je pre mňa nevhodné, lebo do vážnej miery ohrozuje moje zdravie.

K tejto mojej žiadosti pripájam aj odborný lekársky posudok. Vzhľadom na jeho skutočnosti žiadam o zmenu pracovnej pozície, pokiaľ možno od [ ].  

V [ ] dňa [ ]

……………………. podpis
meno [ ],
bytom [ ], [ ]

Žiadosť o preradenie na iné oddelenie – vzor

Žiadosť o preradenie na iné oddelenie posiela zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v podobných prípadoch, ako je to pri zmene pracovnej pozície.

Existujú totiž dve možnosti. V prvej sa zamestnanec rozhodne o zmenu pracovnej pozície v rámci toho istého oddelenia, ako je to napríklad v prípade predavačky, ktorá už viac nemôže vykonávať pozíciu pokladníčky. Je preto vhodné zmeniť jej pracovnú pozíciu v rámci toho istého oddelenia, napríklad ako asistent predaja a podobne.

V druhom prípade môže nastať situácia, kedy zamestnanec potrebuje zmeniť oddelenie, teda miesto výkonu práce, a to pre rovnaké alebo podobné dôvody, ako pri zmene pracovnej pozície. Zatiaľ čo v prvom prípade mení typ pracovnej pozície, v tom druhom mu pracovná pozícia ostáva rovnaká, ako je dohodnutá v zmluve, avšak svoju prácu vykonáva na inom oddelení, nachádzajúcom sa často na úplne inom mieste.

Vzor žiadosti o preradenie na iné oddelenie alebo iné miesto výkonu práce je ďalšou pomôckou pre všetkých tých, ktorí nad touto alternatívou uvažujú či už z dôvodov zdravotných, prípadne iných relevantných dôvodov.

ŽIADOSŤ O PRELOŽENIE NA INÉ MIESTO VÝKONU PRÁCE

(§ 40 zák. Práce)

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o preloženie do iného miesta výkonu práce

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracoval ako robotník-sklár na pracovisku akciovej spoločnosti v [ ].

Keďže denne dochádzam z miesta svojho bydliska z [ ] a toto dochádzanie u mňa vyvoláva zdravotné ťažkosti, požiadal som o vyšetrenie u lekára. Podľa lekárskeho posudku zo [ ] nie je vhodné, aby som pracoval na doterajšom pracovisku hlavne z toho dôvodu, že je spojené so zložitým dochádzaním.

V súčasnosti zriaďuje akciová spoločnosť nové pracovisko v [ ]. Lebo by som aj na tomto pracovisku mohol konať dohodnutú prácu v pracovnej zmluve, žiadam o preloženie do [ ], pokiaľ možno od [ ].

V [ ] dňa [ ]

……………………. podpis
meno [ ],
bytom [ ], [ ]

Ak zamestnanec požiada o preloženie do iného miesta, pretože podľa lekárskeho posudku nie je vhodné, aby pracoval na doterajšom pracovisku, alebo z iných vážnych dôvodov, je zamestnávateľ povinný mu vyhovieť, akonáhle to dovolia jeho prevádzkové možnosti.

Pritom musí dbať, aby práca i pracovisko boli pre neho vhodné.

To isté platí o žiadosti zamestnanca o preradenie na inú prácu.

Taktiež sa dá uvažovať na úprave pracovného času.

Vzor, ako napísať žiadosť do zamestnania

Je pomerne časté, že zamestnávateľ vyžaduje pri prihlásení sa na danú pracovnú pozíciu poslať okrem životopisu aj žiadosť do zamestnania. Väčšinou sa to týka veľkých firiem, kde sa pracovná pozícia obsadzuje výberom kandidáta na základe niekoľkých výberových konaní.

Ak si kandidát nájde vhodnú pracovnú ponuku, na ktorú chce reagovať, je dobré vedieť, čo všetko by mala takáto žiadosť obsahovať. Vzor na to, ako napísať žiadosť do zamestnania, je jednou z pomôcok a určite je vyhovujúce sledovať aj jeho štruktúru.

Žiadosť do zamestnania, ako je to ukázané aj vo vzore, by mala obsahovať informáciu, o akú pracovnú pozíciu sa kandidát zaujíma, jeho pracovné skúsenosti, vzdelanie a zručnosti. Dôležité je pritom zachovať stručnosť a nerozširovať sa v písaní.

Takisto je veľmi prínosným prvkom udať dôvod, prečo sa kandidát zaujíma o danú pracovnú pozíciu, a určite by sa v žiadosti mal objaviť aj záujem o osobný pohovor. Netreba zabudnúť pripojiť aj kontaktné údaje, aby zamestnávateľ mal o kandidátovi všetky potrebné informácie na jednom mieste a nemusel ich zbytočne dodatočne vyhľadávať.

Žiadosť do zamestnania – vzor

Na základe daného vzoru žiadosti do zamestnania je možné získať presnú predstavu toho, ako by mal tento dôležitý dokument vyzerať a čo by v ňom nemalo chýbať.

Ján Kováč , Šafárikova 40, 040 01 Košice

mobil: 0905 635 268, email: jan.kovac@gmail.com

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Na základe inzerátu na internetovej stránke profesia.sk, publikovaného dňa [ ] sa uchádzam o pracovnú pozíciu lektora anglického jazyka.

Daná pracovná pozícia ma oslovila, nakoľko som vyštudoval [ ]. Mám skúsenosti s [ ], plynule hovorím po [ ] a [ ] a takisto ovládam aj prácu s [ ].

Som spoľahlivý, flexibilný, [ ], [ ] a plne sa viem prispôsobiť aj online výučbe.

Budem rád, ak Vám budem môcť doplniť ďalšie informácie na osobnom pohovore.

Za vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

V [ ] dňa [ ]

Ján Kováč

Takto napísanú žiadosť je potrebné ešte podpísať, v prípade ak sa posiela klasickou poštou.

Správna štruktúra žiadosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania, podobne ako žiadosť o zmenu pracovného času, by mala spĺňať svoju základnú štruktúru, ktorá sa delí na jednotlivé časti. Tou prvou časťou je záhlavie, kde sa uvádzajú kontaktné údaje žiadateľa, ako je meno, priezvisko, adresa, prípadne telefonický a emailový kontakt. Následne v ľavom rohu sa uvádza adresa spoločnosti, na ktorú sa kandidát obracia.

Nasleduje predmet žiadosti, ktorý sa vždy zvýrazňuje tučným písmom.

Samotné textové pole sa delí na tri časti. V tej prvej sa uvádza miesto, odkiaľ sa uchádzač dozvedel o danej pracovnej pozícii, jeho súčasťou je aj samozrejme názov pozície, o ktorú ma kandidát záujem.

Druhá časť sa zameriava na dôvody záujmu o danú pracovnú pozíciu, ktorá je doplnená o dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a podobne.

Tretia časť je samotným záverom celej žiadosti, kde sa vyjadruje záujem o osobné stretnutie na pohovore. Jej súčasť tvorí aj miesto a dátum vytvorenia žiadosti, spolu s menom a priezviskom uchádzača a jeho vlastnoručným podpisom.  

Čomu sa vyhnúť pri písaní žiadosti do zamestnania

Ak sa záujemca o pracovnú pozíciu rozhodne napísať takúto žiadosť, určite by sa mal vyhnúť niektorým dôležitým chybám, ktoré sa zvyknú stávať.

Vzor, ako napísať žiadosť do zamestnania, by mal byť preto iba pomôckou, nie doslovným výberom slov a viet. Preto je potrebné na každú pracovnú ponuku reagovať individuálne a nie v tom istom znení, ako je to vo vzore.

Zvlášť je dobré dávať si pozor na používanie skrátených či iných odborných a technických slov. Je vhodné voliť normálny štýl písania, ktorý sa adekvátne hodí k danej pracovnej pozícii.

Je potrebné sa pridržiavať klasického písma a voliť čiernu farbu bez akýchkoľvek grafických prvkov. Samozrejmosťou je pravopis, ten by mal byť bez akýchkoľvek chýb. O vzdelanostnej úrovni a kultúre vypovedá aj samotná štylizácia viet a vyhýbanie sa opakovaným slovám.

Je absolútne nevhodné používať iný ako biely papier formátu A4. Žiadosť by mala byť napísaná bez akéhokoľvek zbytočného zvýrazňovania a extravagantných úprav.

Uchádzač by sa mal zameriavať na písanie pravdivých informácií, aby sa na pohovore nedostal do zbytočných problémov.  

TIP: Pri zmene pracovnej pozície vie častokrát pomôcť pracovný posudok – hodnotenie zamestnancov.