Ako vypočítať skrátený úväzok a jeho mzdu

Práca na čiastočný úväzok je na dnešnom trhu práce čoraz bežnejšia a jednotlivcom ponúka flexibilitu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Avšak pochopenie toho, ako presne vypočítať počet hodín a mzdu pri práci na čiastočný úväzok, môže byť pre mnohých mätúce. Ako vypočítať skrátený úväzok?

Tento článok sa bude venovať základom výpočtu čistej mzdy pri skrátenom úväzku vrátane rôznych používaných metód, dôležitých faktorov, ktoré treba zohľadniť, a bežných chýb, ktorým sa treba vyhnúť.

Druhy pracovného pomeru

Pracovný pomer možno definovať ako právne a profesionálne spojenie medzi zamestnávateľom a zamestnancom, v ktorom zamestnávateľ zamestnáva a poskytuje zamestnancovi prácu za odmenu. Tento vzťah je založený na vzájomne dohodnutej zmluve, v ktorej sú uvedené práva a povinnosti oboch strán.

Zamestnávateľ je zodpovedný za zabezpečenie bezpečného a spravodlivého pracovného prostredia, zatiaľ čo od zamestnanca sa očakáva, že bude vykonávať svoje pracovné povinnosti podľa svojich najlepších schopností.

Pracovný vzťah zahŕňa aj dynamiku moci, pričom zamestnávateľ má nad zamestnancom moc a možnosť prijímať, prepúšťať a stanovovať podmienky zamestnania. Tento vzťah sa riadi pracovnými zákonmi a predpismi a je nevyhnutný pre fungovanie každej organizácie.

Existujú rôzne druhy zamestnania, pričom každý z nich má svoje osobitné charakteristiky a výhody. Tu sú uvedené niektoré z najbežnejších druhov pracovného pomeru:

 1. Zamestnanie na plný úväzok: Tento typ zamestnania zahŕňa prácu na určitý počet hodín týždenne, zvyčajne 35 až 40 hodín, a vyplácanie pevnej mzdy. Zamestnanci na plný úväzok majú nárok na výhody, ako je zdravotné poistenie, platené voľno a dôchodkové sporenie. Očakáva sa od nich tiež, že budú dodržiavať stanovený rozvrh a v prípade potreby pracovať nadčasy.
 2. Zamestnanie na čiastočný úväzok: Zamestnanci na čiastočný úväzok pracujú menej hodín ako zamestnanci na plný úväzok, zvyčajne menej ako 35 hodín týždenne. Dostávajú mzdu podľa počtu odpracovaných hodín a môžu, ale nemusia dostávať benefity. Zamestnanie na čiastočný úväzok často uprednostňujú osoby, ktoré majú aj iné záväzky, napríklad študenti alebo rodičia.
 3. Dočasné zamestnanie: Dočasné zamestnanie zahŕňa prácu na určitý čas, zvyčajne na záskok za neprítomného zamestnanca alebo na dokončenie konkrétneho projektu. Dočasní zamestnanci sa najímajú prostredníctvom personálnych agentúr a nemajú nárok na rovnaké výhody ako zamestnanci na plný úväzok. Ako kompenzáciu však môžu dostávať vyššiu hodinovú mzdu.
 4. Slobodné povolanie/ samostatná práca: Na voľnej nohe alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby sa označujú osoby, ktoré pracujú nezávisle a nie sú zamestnané v žiadnej spoločnosti. Poskytujú služby klientom na základe jednotlivých projektov a sú zodpovední za správu svojich daní. Osoby na voľnej nohe majú väčšiu kontrolu nad svojím rozvrhom a pracovným zaťažením, ale môžu mať aj menšiu istotu zamestnania.
 5. Zmluvné zamestnanie: Zmluvní zamestnanci sú najímaní na určitý čas na dokončenie konkrétneho projektu alebo práce. Nepovažujú sa za stálych zamestnancov a za svoje služby dostávajú pevne stanovenú sumu. Zmluvné zamestnávanie sa bežne vyskytuje v odvetviach, ako je stavebníctvo, IT a poradenstvo.
 6. Stáž: Stáže sú zvyčajne krátkodobé pozície, ktoré poskytujú praktické skúsenosti v určitej oblasti. Často sú neplatené alebo ponúkajú minimálne štipendium a ich cieľom je poskytnúť jednotlivcom praktickú odbornú prípravu a zoznámenie sa s konkrétnym odvetvím.
 7. Učňovská prax: Učňovská prax zahŕňa učenie sa remeslu alebo zručnosti prostredníctvom školenia na pracovisku a výučby v triede. Často sú to platené pozície a po ich absolvovaní môžu viesť k zamestnaniu na plný úväzok. Učňovská prax sa bežne vyskytuje v odvetviach, ako je stavebníctvo, výroba a zdravotníctvo.

Zamestnanie má rôzne formy, pričom každá z nich má svoje jedinečné vlastnosti a výhody. Pochopenie rôznych druhov pracovných pomerov môže jednotlivcom pomôcť pri informovanom rozhodovaní o ich kariérnej ceste a pri hľadaní zamestnania, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám a cieľom.

Skrátený pracovný úväzok

Skrátený pracovný úväzok je jedným z druhov pracového pomeru, ktorý je v Európe pomerne bežný, najmä užien. Aj na Slovensku môžeme sledovať tento trend, no v oveľa menšej miere.

Práca na čiastočný úväzok môže byť pre mnohých ľudí skvelou voľbou, či už ide o doplnenie príjmu, získanie skúseností alebo vyváženie iných povinností. Človek, ktorý osobne zažil výhody a výzvy skráteného pracovného pomeru, môže potvrdiť jedinečnú povahu tohto typu zamestnania.

Jednou z hlavných výhod práce na čiastočný úväzok je flexibilita, ktorú ponúka. Na rozdiel od práce na plný úväzok tento typ práce zvyčajne zahŕňa stanovený počet hodín týždenne, čo umožňuje väčšiu kontrolu nad vlastným rozvrhom. To môže byť výhodné najmä pre študentov, rodičov alebo osoby s inými záväzkami.

Ďalšou výhodou práce na čiastočný úväzok je možnosť získať skúsenosti v konkrétnej oblasti. Mnohí zamestnávatelia ponúkajú pozície na čiastočný úväzok ako spôsob, ako môžu jednotlivci získať vstupné skúsenosti a rozvíjať nové zručnosti. To môže byť obzvlášť cenné pre čerstvých absolventov alebo tých, ktorí chcú zmeniť zamestnanie.

Čiastočné úväzky môžu byť výhodné aj pre zamestnávateľov. Môžu ušetriť náklady na pracovnú silu tým, že zamestnajú zamestnancov na čiastočný úväzok, ktorí nevyžadujú rovnakú úroveň mzdy a výhod ako zamestnanci na plný úväzok. Môže to byť užitočné najmä pre malé podniky alebo začínajúce podniky s obmedzenými zdrojmi.

Ďalšou výhodou čiastočných úväzkov je možnosť zvýšenia produktivity. Vďaka kratšiemu pracovnému týždňu sa zamestnanci môžu cítiť motivovanejší a sústredenejší, pretože vedia, že majú na splnenie svojich úloh obmedzený počet hodín. To môže viesť k efektívnejšiemu využívaniu času a zdrojov, čo v konečnom dôsledku prospieva hospodárskym výsledkom spoločnosti.

Práca na čiastočný úväzok však prináša aj určité výzvy. Jednou z hlavných nevýhod je nižší plat v porovnaní so zamestnaním na plný úväzok.

Hoci sa to môže líšiť v závislosti od práce a spoločnosti, zamestnanci na čiastočný úväzok zvyčajne zarábajú menej ako ich kolegovia na plný úväzok. To môže spôsobiť, že bude ťažké vyžiť, najmä ak sa človek spolieha len na svoj príjem na čiastočný úväzok. Pri práci na čiastočný úväzok je nevyhnutné zostavovať si rozpočet a starostlivo plánovať financie.

Ďalšou výzvou je nedostatok benefitov, ktoré sú často spojené s prácou na čiastočný úväzok. Mnohí zamestnávatelia neponúkajú zamestnancom na skrátený úväzok výhody, ako je zdravotné poistenie, platené voľno alebo dôchodkové sporenie. To môže jednotlivcom sťažovať prístup k potrebným zdrojom a môže zvyšovať finančnú záťaž pri práci na skrátený pracovný úväzok.

Skrátený úväzok počet hodín

Skrátený úväzok sa vzťahuje na typ zamestnania, v ktorom zamestnanec pracuje menej ako štandardný plný úväzok za týždeň. Zvyčajne to znamená, že sa pracuje menej ako 40 hodín týždenne, hoci presný počet hodín sa môže líšiť v závislosti od spoločnosti a odvetvia.

Prácu na čiastočný úväzok často vyhľadávajú jednotlivci, ktorí sa nemôžu venovať práci na plný úväzok z dôvodu osobných alebo rodinných povinností.

Podľa Zákonníka práce sa práca na čiastočný úväzok vzťahuje na pracovný čas, ktorý je kratší ako stanovený týždenný pracovný čas.

Štandardný týždenný pracovný čas pre väčšinu pracovných miest je zvyčajne 40 hodín týždenne, čo je najvyššia dĺžka povolená zákonom (bez nadčasov). Tento počet však nie je pevne stanovený a môže sa líšiť v závislosti od povolania, napríklad je stanovený na 37,5 hodiny týždenne.

V prípade skráteného úväzku je možné dohodnúť sa so zamestnávateľom aj na kratšom trvaní, napríklad 30 hodín. To znamená, že od pondelka do štvrtka zamestnanec pracuje len na 7,5-hodinové zmeny alebo od pondelka do piatku na 6-hodinové zmeny.

Počet hodín na skrátený úväzok sa však v priemere pohybuje v rozmedzí od 10 do 35 hodín. Záleží len na tom, ako sa zamestnanec dohodne so svojím zamestnávateľom.

Výpočet hodinovej mzdy

Zamestnanci na čiastočný úväzok dostávajú pomernú časť štandardného mesačného platu. Vo všeobecnosti je hodinová sadzba pre zamestnancov na plný a čiastočný úväzok rovnaká. Výpočet hodinovej mzdy je teda veľmi jednoduchý.

Mesačná mzda sa určuje podľa celkového počtu odpracovaných hodín za mesiac, to znamená, že hodinová mzda sa vynásobí počtom odpracovaných hodín.

Ako vypočítať skrátený úväzok? Tri zamestnankyne tej istej spoločnosti, Michaela, Andrea a Eleonóra, majú základný plat 1000 € mesačne. Na konci mesiaca však dostávajú rôzne sumy v závislosti od ich pracovného rozvrhu.

Napríklad Michaela pracuje na plný úväzok, 5 dní v týždni, a zarába celú sumu 1000 € mesačne. Andrea pracuje na 60 % úväzku, 3 dni v týždni, a zarába 60 % ponúkaného platu, čo je 600 € mesačne. Podobne Eleonóra pracuje na čiastočný úväzok, 2,5 dňa v týždni, a zarába polovicu ponúkaného platu, čo je 500 € mesačne.

Ak by tieto zamestnankyne dostávali minimálnu mzdu v čistom, ich mzda by sa vypočítala rovnakým spôsobom.

Minimálna mzda v čistom

Od 1. januára 2024 dostávajú zamestnanci na Slovensku garantovanú minimálnu mesačnú mzdu vo výške 750 €. Je to len druhýkrát v histórii Slovenska, keď sa na základe rokovaní zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov v Hospodárskej a sociálnej rade SR dohodla vyššia suma, než určuje zákonný automat.

Tohtoročné zvýšenie o 50 € predstavuje 7,14 % nárast oproti minuloročnej sume 700 € v hrubom. Okrem toho sa zvýšila aj základná hodinová minimálna mzda, a to zo 4,023 € na 4,310 €.

Minimálne mzdové nároky v roku 2024 určené z minimálnej mzdy 750 € podľa stupňov:

StupeňMinimálna mzda za mesiacMinimálna mzda za hodinu
1750 €4,310 €
2866 €4,977 €
3982 €5,644 €
41098 €6,310 €
51214 €6,977 €
61330 €7,644 €

Mzda sa vypočítava pri plnom úväzku, čo predstavuje 40 hodín týždenne.

Výpočet čistej mzdy pri skrátenom úväzku je nasledovný. V predchádzajúcom roku bola čistá minimálna mzda 568,97 €. V tomto roku sa zamestnancovi zarábajúcemu minimálnu mzdu zvýši mesačná mzda o 46,53 €. Výsledkom je, že nová minimálna mzda v čistom je 615,50 € (za predpokladu, že sa uplatní mesačná nezdaniteľná časť mzdy).

Kalkulačka čistej mzdy 

Vďaka kalkulačke čistej mzdy, ktorá je dostupná online, je možné uskutočniť prepočet hrubej mzdy na čistú. Na výpočet mzdy v čistom je potrebné vyplniť všetky položky formuláru:

 • hrubá mesačná mzda
 • iný zdaniteľný peňažný príjem od zamestnávateľa
 • príspevok zamestnávateľa na III.pilier
 • iný zdaniteľný nepeňažný príjem od zamestnávateľa
 • v prípade PN, náhrada príjmu, počas 1 – 10. dňa
 • zrážky zo mzdy
 • počet nezaopatrených detí do 18 rokov, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus
 • počet nezaopatrených detí od 18 rokov, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus

V prípade, že je človek držiteľom ZŤP preukazu alebo si uplatňuje nezdaniteľnú časť na zamestnanca, je potrebné zakliknúť tieto možnosti. Následne kalkulačka čistej mzdy uskutoční prepočet hrubej mzdy na čistú.

Vzorec na výpočet dovolenky

Podľa § 104 Zákonníka práce majú zamestnanci s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom nárok na určitý počet pracovných dní dovolenky podľa ich priemernej dovolenky za celý rok (ako je uvedené v § 87 Zákonníka práce). Pri výpočte je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 1. Určiť priemerný počet pracovných dní v týždni v kalendárnom roku na základe rozvrhu pracovných zmien zamestnanca.
 2. Tento počet vynásobiť počtom týždňov dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok.
 3. Výsledkom bude celkový počet pracovných dní, na ktoré má zamestnanec nárok na dovolenku.

Je pri tom možné použiť tento vzorec na výpočet dovolenky:

X : Y = Z Z . V = N

X = počet pracovných zmien, ktoré podľa harmonogramu pripadajú na zamestnanca v kalendárnom roku
Y = počet týždňov v kalendárnom roku
Z = výsledok, ktorý určuje, koľko pracovných dní pripadá priemerne na 1 týždeň (tiež na 1 týždeň dovolenky)

V = výmera dovolenky (počet týždňov dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok v zmysle §103 Zákonníka práce)
N = počet dní dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok

Pracovný fond

Pracovný fond je maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať v danom týždni a roku. Fond pracovného času obsahuje zoznam týždňov, počet pracovných dní a hodín v danom mesiaci.

Zahŕňa tiež pracovné sviatky, ktoré sú označené hviezdičkou a do fondu pracovného času sa počítajú extra. Vďaka pracovnému fondu si zamestnanci môžu spraviť rýchly prehľad, koľko pracovných dní je v danom roku a mesiaci.

Napríklad pri 8-hodinovej pracovnej dobe má rok dokopy 251 pracovných dní, to je 2008 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 262 pracovných dní, čo predstavuje 2096 pracovných hodín.

Pri skrátenom úväzku so 7,5-hodinovou pracovnou dobou má rok 251 pracovných dní, to je 1882,5 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 262 pracovných dní, čo predstavuje 1965 pracovných hodín.