Choroba z povolania ako postupovať

Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom (poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti), zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ak vznikla za podmienok uvedených v uvedenej prílohe pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh zamestnanca alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh.

Kedy ide o chorobu z povolania?

  • Ochorenie musí byť na zozname chorôb z povolania, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
  • Mala by existovať preukázateľná súvislosť medzi chorobou a výkonom práce alebo prostredím, v ktorom ste pracovali.
  • Chorobu z povolania vám musí uznať špecializované pracovisko v odbore pracovného lekárstva, ktoré vám vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania.