Dedičské konania: Cesta k vyjasneniu dedičských práv a majetku

dedičské konania

Dedičské konania patria medzi tie právne procesy, ktoré sa týkajú dedenia majetku po niekom, kto zomrel. Zistenie, kto má právo na čo a aké sú poplatky spojené s týmito konaniami, môže byť komplexnou úlohou.

Článok sa bude venovať dedičským konaniam, ich dôležitosti a tomu, ako môžu ovplyvniť človeka a jeho majetok. Zistí, ako fungujú dedičské konania a čo môže človek urobiť pre zjednodušenie tohto procesu.

Čo sú dedičské konania

Dedičské konanie je konanie, ktoré sa začína po smrti poručiteľa a ktorého cieľom je určiť dedičov a ich dedičské podiely.

Na začatie dedičského konania je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

 • úmrtný list
 • listina o vyhlásení o dedičstve (ak existuje)
 • závet (ak existuje)
 • dokumenty preukazujúce vlastníctvo majetku poručiteľa
 • dokumenty preukazujúce pohľadávky poručiteľa

Dedičské konanie sa začína na návrh kohokoľvek, kto má na to právny záujem, napríklad dediča, veriteľa poručiteľa alebo štátu.

Priebeh dedičských konaní

Dedické konanie sa začína podaním návrhu na súd. Súd nariadi vykonanie šetrenia, počas ktorého zisťuje, či sú splnené podmienky na dedenie.

Dedičské konania môžu prebiehať v dvoch formách:

 • Súdne dedičské konanie: Toto konanie sa začína na návrh súdu. Súd nariadi vykonanie šetrenia, počas ktorého zisťuje, či sú splnené podmienky na dedenie. Ak sú splnené podmienky na dedenie, súd vydá uznesenie o dedičstve, ktorým určuje dedičov a ich dedičské podiely.
 • Notárske dedičské konanie: Toto konanie sa začína na návrh notára. Notár vykonáva šetrenie, počas ktorého zisťuje, či sú splnené podmienky na dedenie. Ak sú splnené podmienky na dedenie, notár vydá osvedčenie o dedičstve, ktorým určuje dedičov a ich dedičské podiely.

Dedičské konania sa končia:

 • Vydaním uznesenia o dedičstve v prípade súdneho dedičského konania
 • Vydaním osvedčenia o dedičstve v prípade notárskeho dedičského konania

Dediči môžu nadobudnúť dedičstvo aj bez dedičského konania. V takom prípade sa dedičstvo nadobúda na základe zákona alebo závetu. Dedičstvo zo zákona sa nadobúda v prípade, že poručiteľ nezanechal závet. Dedičstvo zo závetu sa nadobúda v prípade, že poručiteľ zanechal závet.

Dediči majú právo na dedičský podiel. Dedičský podiel je pomerná časť dedičstva, ktorá patrí každému dedičovi. Dediči majú právo na dedičstvo aj v prípade, že poručiteľ zanechal dlhy. Následne sú povinní uhradiť dlhy poručiteľa z dedičstva.

dedičské konania
Dedičské konanie je dôležitý právny proces, ktorý zabezpečuje, aby dedičstvo bolo nadobudnuté zákonnými dedičmi.

Register dedičského konania

Dedičský register predstavuje cenný informačný nástroj, ktorý slúži na dokumentovanie dedičských konaní v Slovenskej republike. V tomto elektronickom archíve človek nájde dôležité údaje, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri právnych veciach a dedičských sporoch.

Tieto informácie zahŕňajú meno a priezvisko poručiteľa, dátum jeho úmrtia, adresu, dátum začatia dedičského konania, informácie o súde, ktorý konanie inicioval, zoznam dedičov a ich dedičské podiely.

V praxi môže byť tento register prístupný viacerými spôsobmi:

 • Cez webovú stránku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je možnosť vyhľadávať informácie o dedičských konaniach.
 • Cez API Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky poskytuje API, ktoré umožňuje programátorom pristupovať k údajom z dedičského registra.
 • Cez notára: Notár má prístup k dedičskému registru a môže poskytnúť informácie o dedičských konaniach.

Využitie dedičského registra je viacerostranné a praktické. Môže slúžiť na:

 • overenie, či bolo začaté dedičské konanie po určitej osobe
 • zistenie, kto sú dediči po určitej osobe
 • zistenie, aké dedičské podiely majú dediči

Najdôležitejším aspektom dedičského registra je jeho verejná prístupnosť. Táto otvorenosť zabezpečuje, že každý má možnosť preveriť informácie týkajúce sa dedičských konaní.

Ako dlho trvajú dedičské konania

Dedičské konanie je proces, ktorý môže trvať rôzne dlho a jeho trvanie závisí od mnohých faktorov. Nie je možné určiť presný časový rámec, pretože každé dedičské konanie je jedinečné a rôzne okolnosti môžu ovplyvniť jeho trvanie.

To, ako dlho trvajú dedičské konania, závisí od viacerých faktorov, ako napríklad:

 • Zložitosť dedičstva: Ak je dedičstvo zložité, napríklad v prípade, že poručiteľ zanechal majetok v zahraničí alebo ak existujú spory medzi dedičmi, môže dedičské konanie trvať dlhšie.
 • Spolupráca dedičov: Ak dediči spolupracujú, dedičské konanie môže trvať kratšie.
 • Počet účastníkov dedičského konania: Ak je účastníkov dedičského konania viac, môže dedičské konanie trvať dlhšie.

Jednoduchšie prípady, kde nie sú žiadne spory a majetok je jasne definovaný, môžu byť rýchlejšie uzavreté. Naopak, v prípadoch komplikovaných sporov medzi dedičmi, problémov s identifikáciou majetku alebo nedostatočných dokumentov môže trvanie dedičského konania výrazne predlžiť.

 • v bežných prípadoch: 2 až 6 mesiacov
 • v zložitých prípadoch: 6 mesiacov až niekoľko rokov

Dedičské konanie sa môže skončiť predčasne:

 • ak sa všetci dediči dohodnú na nadobudnutí dedičstva bez dedičského konania
 • ak sa dedičia dohodnú na dedičskom podielnom liste

To, ako dlho trvajú dedičské konania je individuálne a závisí od konkrétnych okolností. V priemere môže dedičské konanie trvať niekoľko mesiacov až niekoľko rokov.

Koľko stojí otvorenie dedičského konania: Poplatok za dedičské konania

Poplatky v súvislosti s dedičskými konaniami tvoria neoddeliteľnú súčasť procesu nadobúdania dedičstva a ich výška závisí od rôznych faktorov. Vo väčšine prípadov sa tieto poplatky delia na dva hlavné druhy: súdne poplatky a notárske poplatky, pričom oboje môžu variabilne ovplyvniť finančné zaťaženie dediča.

Súdne poplatky sa určujú podľa hodnoty dedičstva a ich rozsah je nasledovný:

 • pri dedičstve do 3 319 € platí dedič poplatok vo výške 6,50 €
 • pri dedičstve od 3 319 € do 9 958 € sa poplatok zvyšuje na 16,50 €
 • pre dedičstvo nad 9 958 € sa uplatňuje poplatok vo výške 0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, pričom maximálny poplatok je 165,50 €

Okrem toho existuje aj poplatok za konanie o obnove dedičského konania, ktorý predstavuje 1 % z čistej hodnoty dedičstva, pričom minimálny poplatok je 6,50 € a maximálny 165,50 €.

Ak je dedičstvo nadobúdané cez notára, platia sa notárske poplatky, ktoré závisia od rozsahu notárskych úkonov:

 • vyhotovenie osvedčenia o dedičstve: 50 €
 • vyhotovenie notárskej zápisnice o dedičstve: 100 €
 • uloženie dedičstva do notárskej úschovy: 100 €

K bežným notárskym poplatkom za dedičské konania, môže notár prirátať ďalšie náklady za rôzne služby, ako je úradné overenie podpisu, kópie dokumentov alebo využitie informačných technológií.

Čo zisťuje notár pri dedičskom konaní

Pri dedičských konaniach notár zohráva kľúčovú úlohu v procese identifikácie a zisťovania dôležitých faktov, ktoré sú nevyhnutné na správne rozdelenie dedičstva.

Úmrtie poručiteľa:Notár zisťuje presné okolnosti úmrtia poručiteľa, vrátane dátumu, času a miesta.
Prítomnosť závetu:Notár overuje, či poručiteľ zanechal závet, a ak áno, analyzuje jeho obsah a pokyny.
Identifikácia dedičov:Notár určuje, kto sú potenciálni dediči poručiteľa podľa platných právnych predpisov.
Rozpoznanie dedičských podielov:Notár stanovuje, aké podiely majú jednotliví dediči na dedičstve.
Inventár majetku poručiteľa:Notár zhromažďuje informácie o majetku, ktorý poručiteľ zanechal, vrátane nehnuteľností, financií a iných hodnotných aktív.
Zistenie dlhov poručiteľa:Notár skúma, či poručiteľ mal akékoľvek dlhy, ktoré by mohli ovplyvniť dedičské konanie.

To, čo zisťuje notár pri dedičskom konaní prebieha prostredníctvom nasledujúcich krokov:

 • Získanie potrebných dokumentov: Notár požaduje od dedičov a iných relevantných osôb potrebné dokumenty, ako je úmrtný list, závet, listiny preukazujúce vlastníctvo majetku a listiny preukazujúce pohľadávky poručiteľa.
 • Vykonávanie dodatočných úkonov: Notár môže vykonať ďalšie kroky, ak sú potrebné, ako napríklad vyhľadávanie majetku poručiteľa alebo overovanie obsahu závetu, ktorý mohol byť uložený u notára.
 • Záverečná správa: Na základe zozbieraných informácií notár vytvára záverečnú správu, v ktorej sú zhrnuté všetky zistenia a výsledky dedičského konania.

Notár zabezpečuje, že dedičské konanie prebieha v súlade s právnymi predpismi a že dedičstvo je spravodlivo a transparentne rozdelené medzi dedičov.

Kalkulačka odmeny notára za dedičstvo

Proces dedičstva často zahŕňa právne kroky, ktoré vyžadujú notárske služby a súvisiace poplatky. Tieto poplatky môžu byť dôležité pre správne vyriešenie dedičstva pod dohľadom súdneho komisára, ktorým je práve notár. Jeho odmena za vykonané činnosti v rámci dedičského konania sa stanovuje na základe hodnoty dedičského majetku a postupuje nasledovne:

 • V prípade, že hodnota dedičského majetku nepresahuje 3 300 eur, notárovi sa platí poplatok vo výške 2 % z hodnoty majetku.
 • Pre majetok s hodnotou nad 3 300 eur, ale nepresahujúcou 16 500 eur, notár dostane 1 % z hodnoty nad 3 300 eur.
 • Pre hodnotu nad 16 500 eur, ale nepresahujúcu 33 100 eur, notárovi prislúcha 0,7 % z hodnoty nad 16 500 eur.
 • Pre hodnotu nad 33 100 eur, ale nepresahujúcu 99 500 eur, notárovi sa vypláca 0,4 % z hodnoty nad 33 100 eur.
 • Pre hodnotu nad 99 500 eur, ale nepresahujúcu 663 800 eur, notárovi je určený poplatok vo výške 0,2 % z hodnoty nad 99 500 eur.
 • Nad sumu 663 800 eur sa nepočíta poplatok.

V prípade zastavenia dedičského konania alebo zamietnutia podania vo veci samej, notárovi náleží odmena vo výške 13 eur. Táto odmena je minimálna, a to aj v prípade, že hodnota dedičského majetku je nižšia.

dedičské konanie
Poplatok za dedičstvo u notára platí každý dedič individuálne, čo je dôležité mať na pamäti pri spracovaní dedičských záležitostí.

Ako zistiť číslo dedičského konania

Existujú rôzne metódy, z ktorých každá má svoje vlastné postupy. Sú tri hlavné spôsoby, ako zistiť číslo dedičského konania:

1. Cez dedičský register

Jedným z najjednoduchších spôsobov je použiť dedičský Register, ktorý je verejným informačným systémom, dostupným pre každého. Postup je nasledovný:

 • navštíviť webovú stránku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
 • v časti „Dedičské právo“ kliknúť na „Dedičský register“
 • vyplniť formulár s údajmi o poručiteľovi
 • kliknúť na tlačidlo „Vyhľadať“

Výsledky vyhľadávania budú obsahovať dôležité informácie, vrátane mena poručiteľa, dátumu úmrtia, adresy, dátumu začatia dedičského konania, informácie o súde, ktorý vykonal konanie, zoznam dedičov a ich dedičské podiely.

2. Cez notára

Postup je nasledovný:

 • Navštíviť notára, ktorý je zainteresovaný v dedičskom konaní.
 • Vysvetliť notárovi, že je potrebné zistiť číslo dedičského konania.
 • Notár poskytne požadované informácie, vrátane čísla dedičského konania.

Ak človek vie, ktorý notár spracováva dedičské konanie, môže sa na neho priamo obrátiť, aby mu poskytol číslo dedičského konania.

3. Cez štátne orgány

V prípade potreby môže človek požiadať príslušné štátne orgány o informácie týkajúce sa čísla dedičského konania.

Navštíviť príslušný štátny orgán, ktorý má informácie o dedičskom konaní, a vysvetliť účel, pre ktorý človek potrebuje číslo dedičského konania. Štátny orgán poskytne požadované informácie, vrátane čísla dedičského konania.

Obnovenie dedičského konania

Dedičské konanie môže byť nesprávne ukončené z rôznych dôvodov, napríklad kvôli:

 • Neúplnému zisťovaniu skutočností: Ak dedičské konanie ukončilo vyšetrovanie bez úplného zistenia všetkých faktov. týkajúcich sa dedičstva alebo dedičských podielov.
 • Chybnému rozhodnutiu o dedičstve: Ak dedičské konanie skončilo s nesprávnym určením dedičov alebo ich dedičských podielov.
 • Nesprávnemu postupu: Ak dedičské konanie nezachovalo správny postup alebo nariadenia stanovené príslušnými právnymi predpismi.

Obnovenie dedičského konania je postup, ktorý umožňuje obnoviť dedičské konanie, ktoré bolo predtým právoplatne uzavreté. Tento proces je možný len v prípade, že sa zistí, že dedičské konanie bolo ukončené nesprávne alebo neúplne.

Návrh na obnovenie dedičského konania

Návrh na obnovenie dedičského konania môže podať akýkoľvek účastník dedičského konania alebo jeho zástupca. Tento návrh sa predkladá súdu, ktorý pôvodne dedičské konanie ukončil. Musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • názov súdu, na ktorý sa návrh podáva
 • meno a priezvisko navrhovateľa
 • preukázanie totožnosti navrhovateľa
 • dôvody pre obnovenie dedičského konania
 • samotná žiadosť o obnovenie dedičského konania

Po podaní návrhu na obnovenie dedičského konania súd preveruje, či sú splnené podmienky pre obnovenie. Ak súd dospeje k záveru, že dedičské konanie bolo ukončené nesprávne, obnoví ho a proces pokračuje.