Doručovanie v správnom konaní

S doručovaním sa v práve spájajú významné dôsledky. Doručovanie  rozhodnutí v správnom konaní má vplyv na splnenie procesných podmienok odvolacieho konania. Taktiež ako aj konania následného súdneho prieskumu správnych rozhodnutí v správnom súdnictve.

Ak nebolo rozhodnutie správne doručené podľa zákonných predpisov, s takouto vadou sú spojené závažné procesnoprávne následky.

 Nemôže začať plynúť lehota na podanie odvolania alebo žaloby. A  rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť, pretože doručenie rozhodnutia vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci.

Kvalifikovanou formou doručovania je doručovanie do vlastných rúk. Pri tom písomnosť môže prevziať len adresát a  možnosť doručiť  písomnosť  náhradnému prijímateľovi je vylúčená, okrem splnomocnenca na preberanie zásielok.

Ak písomnosť prevzal niekto iný ako osoba oprávnená podľa zákona na prevzatie písomnosti určenej do vlastných rúk, písomnosť nie je možné považovať za doručenú a takéto doručenie inej osobe, nemôže mať účinky riadneho doručenia, a to ani v prípade, keby sa jej prostredníctvom písomnosť do rúk účastníka dostala.

Správnosť doručenia preukazuje správny orgán, spravidla doručenkami.

Postup  pri  doručovaní  poštových zásielok  je  upravený  v  Poštových podmienkach, ktoré v časti „Úradná zásielka  –  vnútroštátny styk“ upravujú okrem iného aj dodávanie úradných zásielok a vo „Všeobecnej časti – vnútroštátny styk“ aj dodávanie zásielok adresátom a oprávneným prijímateľom, konkrétne kto je oprávneným prijímateľom zásielky adresovanej organizácii  a taktiež predloženie  dokladu, preukazujúceho  oprávnenie konať v mene organizácie.

 Uznesenie NS SR