Čo je exekúcia?

Exekúcia je vlastne nútený výkon rozhodnutia, ktoré vykonáva exekútor. Tým nemôže byť ktokoľvek, ale presne tak ako je tomu aj pri advokátovi, musí mať právnické vzdelanie.

Takisto musí byť táto osoba bezúhonná a plne spôsobilá na všetky právne úkony. Samozrejme, exekútor musí mať za sebou určitú prax a tiež absolvované odborné skúšky.

Samotnú exekúciu nemôže exekútor vykonávať svojvoľne, ale potrebuje na to vykonateľné rozhodnutie súdu. Exekúcia potom začína na veriteľov návrh, ktorý musí dopĺňať poverenie súdu. Z tohto návrhu musí byť zjavné, kto a ktorému exekútorovi ho posiela, v akej veci a čoho sa domáha.

Samozrejme, že tento návrh musí obsahovať aj podpis veriteľa, dátum vyhotovenia a ďalšie náležitosti, ktoré sú odlišné aj podľa toho, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu.

Exekútor nemôže podnikať ani byť členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva, prípadne vykonávať inú zárobkovú činnosť. Z tohto pravidla však existujú výnimky, a teda exekútor môže vyučovať, publikovať, vykonávať vedeckú , umeleckú alebo publicistickú činnosť.

Pri výkone svojho povolania je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a tiež je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú by mohol spôsobiť.

Existuje skutočne veľký počet exekútorov a exekútorských úradov, preto predtým, ako jedného z nich poveríte vykonaním svojho rozhodnutia presvedčte sa, že vo svojej oblasti patrí medzi najlepších!