Faktoring – financovanie pohľadávok

faktoring

Faktoring je jeden z najpoužívanejších finančných nástrojov vo svete obchodu a hospodárstva. V podstate ide o formu krátkodobého úveru, ktorý poskytuje finančná inštitúcia alebo faktor obchodným spoločnostiam. Tento nástroj im pomáha riešiť problém nedostatku likvidity a zabezpečiť plynulosť v ich podnikaní.

Faktoring umožňuje rýchle a efektívne vyriešenie problému s krátkodobým nedostatkom finančných prostriedkov a zároveň minimalizuje riziko plynutia pohľadávok. V dnešnej dobe je faktoring veľmi rozšírený a využívaný v rôznych oblastiach, ako napríklad pri medzinárodnom obchode, pri obchodovaní s vystavením faktúr alebo pri financovaní malých a stredných podnikov.

Čo je Forfaiting?

Forfaiting je výraz, ktorý sa vyskytuje v oblasti medzinárodného obchodu a znamená predaj pohľadávok z obchodu za hotovosť. Tento proces je obľúbený najmä pri veľkých transakciách medzi rôznymi krajinami, kedy predajca nechce čakať na splatnosť faktúry a radšej predá svoju pohľadávku inému subjektu, ktorý mu vyplatí jej hodnotu ihneď.

Forfaiting je teda forma financovania, pri ktorej sa predajca zbavuje rizika pohľadávky a získava finančné prostriedky rýchlejšie. Využíva sa najmä pri dlhodobých dodávkach tovarov alebo služieb, kedy je dátum splatnosti faktúry pre predajcu príliš ďaleko a potrebuje okamžite financie na ďalšie podnikanie.

 • V prípade forfaitingu, predajca predáva svoju pohľadávku spoločnosti známej ako forfaitingový dom. Týmto predajom sa pohľadávka stáva majetkom forfaitingového domu a ten preberá všetky záväzky a riziká spojené s jej uhradením. Výhodou pre predajcu je okamžitý príjem hotovosti, bez ohľadu na to, či zákazník faktúru neskôr splatí alebo nie.
 • Forfaiting je tiež výhodný pre kupujúceho, ktorý si pri kúpe tovaru alebo služieb môže vybaviť výhodné podmienky platby, čo mu umožňuje väčšiu finančnú flexibilitu. V takom prípade si kupujúci zabezpečí bankovú garanciu alebo listinu o garantovanom plnení, ktorá slúži ako záruka pre forfaitingový dom.
 • Výhodou forfaitingu pre forfaitingový dom je získanie pasívneho príjmu, teda príjmu z úrokovej sadzby na pohľadávku a zároveň obchodnej provízie. V prípade, že forfaitingový dom využíva zahraničné financovanie na nákup pohľadávky, získava aj sebaistotu pomocou poistenia proti politickým a obchodným rizikám.
 • Forfaiting má teda výhody pre všetky zúčastnené strany a je dôležitým nástrojom pri medzinárodnom obchode. Využíva sa najmä v krajných prípadoch, keď sú predajca aj kupujúci ochotní prijať určité riziká a vyplýva z neho dôvera medzi oboma stranami.

Pretože proces forfaitingu je relatívne jednoduchý a ponúka výhodné podmienky, môže byť dôležitým finančným nástrojom pre mnohé spoločnosti pôsobiace na medzinárodnom trhu.

Faktoring a Forfaiting – rozdiel

Faktoring a forfaiting sú dva rôzne spôsoby financovania podnikania a obchodovania medzi firmami. Kým oboje sú formy krátkodobých financií, existujú medzi nimi značné rozdiely, ktoré je dôležité poznať pre každého, kto uvažuje o využití týchto možností.

Faktoring je forma finančného nástroja, v ktorom poskytovateľ financií (faktora) poskytuje peniaze predávajúcemu podniku (faktorovanému), ktorý predáva svoje pohľadávky (t.j. faktúry) svojim zákazníkom.

Faktorovaný podnik týmto spôsobom dostáva financie vopred z faktúr, ktoré by inak dostal až pri ich splatnosti. Na rozdiel od tradičného financovania, kde sa vyžadujú záruky alebo vlastné prostriedky podniku, faktoring funguje na základe pohľadávok podniku.

V prípade forfaitingu ide o predaj faktúr alebo dlhov inštitúciám, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou a nie sú to tradičné banky. Podnik, ktorý predáva svoje faktúry, môže týmto spôsobom získavať okamžité financie, bez toho, aby musel čakať na ich splatnosť. V tomto prípade sa zákazník stáva majiteľom pohľadávky a podnik sa týmto spôsobom zbavuje rizika nesplatenia.

 • Medzi hlavné rozdiely medzi faktoringom a forfaitingom patrí najmä to, že faktoring je obvykle využívaný pri krátkodobých pohľadávkach, zatiaľ čo forfaiting sa zameriava na dlhodobé transakcie.
 • Ďalším rozdielom je, že pri faktoringu sa podnik zbavuje zodpovednosti za vymáhanie pohľadávok, čo preberá na seba faktor, kým pri forfaitingu zodpovednosť zostáva na podniku.
 • Forfaiting sa tiež často využíva pri medzinárodných obchodných transakciách, zatiaľ čo faktoring má širšie uplatnenie aj na lokálnej úrovni.

Výhodou faktoringu je, že podnik má okamžitý prístup k prostriedkom, ktoré využije na svoj rast a rozvoj. Taktiež sa týmto spôsobom vyhnú riziku nesplatenia pohľadávok zo strany zákazníkov.

Forfaiting je pre podnik výhodný tým, že sa môže vyhnúť riziku fluktuácií výmenných kurzov a nezameriava sa na financovanie zákazníkov, avšak na financovanie konkrétnej transakcie.

Faktoring a forfaiting sú dva rôzne spôsoby financovania a využívajú sa v rôznych situáciách a potrebách podnikov. Je dôležité porozumieť rozdielom medzi týmito finančnými nástrojmi a vybrať si ten, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám konkrétneho podniku.

Čo je pohľadávka?

Ak sa človek pýta čo je pohľadávka, ide o finančný nástroj, ktorý má významný vplyv na fungovanie obchodných transakcií a hospodárskej sféry celkovo. Zjednodušene povedané, pohľadávka predstavuje pohľadávku na úhradu finančnej sumy, ktorú jedna strana má právo požadovať od druhej strany.

 • Pohľadávky môžu vznikať v rôznych situáciách, či už ide o predaj tovaru alebo poskytnutie služieb. Vo väčšine prípadov sú to pohľadávky za tovar alebo služby, ktoré boli poskytnuté na úver alebo na faktúru. Takýto dlžník má povinnosť splatiť pohľadávku v konkrétnom termíne a v určenej sume.
 • Pohľadávka vzniká na základe zmluvných dohôd medzi dvoma stranami, ktoré sa dohodli na poskytnutí tovaru alebo služieb. Tieto dohody zahŕňajú podmienky úhrady pohľadávky vrátane dátumu splatnosti, výšky sumy a spôsobu úhrady. V prípade, že dlžník nedodrží tieto dohodnuté podmienky, môže dôjsť k rôznym problémom a konfliktom medzi oboma stranami.
 • Existujú aj situácie, kedy môže byť pohľadávka predmetom cezhraničného obchodu. V takom prípade môže dôjsť k rôznym komplikáciám, najmä pokiaľ ide o rôzne právne systémy a jazykové bariéry. Preto je dôležité, aby sa strany dohodli na jednoznačných podmienkach a aby boli zmluvné dohody jasne definované.

Pohľadávky majú veľký vplyv na finančné zdravie spoločností a môžu mať vplyv aj na hospodárske prostredie v danom regióne alebo krajine. Nevyplatené pohľadávky môžu spôsobiť finančné ťažkosti pre veriteľa, čo môže mať negatívne následky na jeho podnikateľskú činnosť.

Preto je dôležité, aby firmy a iné subjekty riadne monitorovali svoje pohľadávky a aby prijímali opatrenia na ich včasné a správne vyplatenie.

Vo svete financií je podstatné vedieť čo je pohľadávka a aký je jej vplyv na obchod.

Poistenie pohľadávok

Poistenie pohľadávok je finančný nástroj, ktorým sa chránia firmy a podnikatelia pred možnými stratami v prípade, že ich dlžníci nedokážu splácať svoje záväzky. Ide o dôležitý krok pri riešení rizika neplnenia zmluvných vzťahov a neúročených pohľadávok, ktoré môžu vážne ovplyvniť finančnú stabilitu spoločností.

V súčasnom podnikateľskom prostredí je riziko neplatenia pohľadávok často neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti. Môže vzniknúť napríklad v prípade, že firma, ktorej sa poskytol tovar alebo služby, sa ocitne v ťažkostiach. Ak sa tak stane, môžu sa preniesť aj na podnikanie a ohroziť jeho existenciu. Preto mnohé spoločnosti využívajú možnosť poistenia pohľadávok.


Ide o zmluvné vzťahy medzi poistencami a poistnou spoločnosťou, kde sa poistenec zaväzuje platiť poistné, ktorým si poistí vzniknuté pohľadávky voči dlžníkom. V prípade, že dlžník nedokáže splniť svoju povinnosť, poistená spoločnosť nahrádza poistencovi jeho stratu.


Poistenie pohľadávok je však zložitý a komplexný proces, ktorý vyžaduje starostlivé posúdenie a zhodnotenie rizika. Preto je dôležité, aby spoločnosti dôkladne vyberali poistného partnera a zmluvu uzatvorili na základe individuálnych potrieb a rizík.

Výhodou poistenia pohľadávok je, že podporuje stabilitu finančnej situácie podnikateľov a umožňuje im sústrediť sa na rozvoj svojho podnikania. Pri správnom výbere poistnej zmluvy môže pomôcť zastaviť vznik potenciálnych problémov s nedobytnými pohľadávkami a chrániť spoločnosť pred finančnými stratami.

Ako sa uskutočňuje vymáhanie faktúr?

Vymáhanie faktúr je proces, ktorým sa zabezpečuje, aby spoločnosti a podniky mohli dostať peniaze za svoje služby alebo tovar, ktorý poskytli. Je to dôležitý krok v podnikaní, pretože bez tohto procesu by sa spoločnosti nemohli udržať finančne stabilné.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa vymáhanie faktúr môže uskutočňovať:

 • Najbežnejším spôsobom je využitie služieb faktoringových spoločností alebo inkasátorov. Tieto spoločnosti majú skúsenosti s vymáhaním pohľadávok a majú efektívne postupy na získavanie peňazí od dlžníkov.
 • Faktoringové spoločnosti nakupujú pohľadávky od spoločností a okamžite im poskytnú potrebné finančné prostriedky. Následne sa stávajú majiteľmi vymáhaných pohľadávok a majú na starosti získavanie peňazí od dlžníkov. Okrem toho, že tieto spoločnosti poskytujú okamžité finančné riešenie, taktiež zaisťujú, že proces vymáhania faktúr je spoľahlivý a efektívny.
 • Inkasátori sú individuálni alebo spoločnosti, ktoré požadujú platbu od dlžníkov v mene spoločností. Zvyčajne sa stanú majiteľmi pohľadávok na určitú dobu a snažia sa urobiť všetko pre to, aby sa peniaze vybrali od dlžníkov. Môžu byť veľmi dôslední a účinní pri získavaní platby, pretože majú osobný kontakt s dlžníkmi a môžu zistiť príčiny, prečo dlh nie je platený.

Okrem týchto profesionálnych služieb existujú aj preventívne opatrenia, ktoré spoločnosti môžu prijať na minimalizáciu potreby vymáhania faktúr. Napríklad, môžu mať prísne politiky týkajúce sa platobných podmienok. Tiež môžu využiť elektronické fakturovanie a sledovanie stavu platby.

Podnikateľské úvery pre firmy

Podnikateľské úvery pre firmy sú dôležitým nástrojom pre financovanie ich rastu a rozvoja. Poskytujú prístup ku kapitálu, ktorý firmy potrebujú na investovanie do nových zariadení, expanziu na nové trhy alebo na preklenutie dočasných cashflow výkyvov.

Typy podnikateľských úverov:

 • Prevádzkový úver: Krátkodobý úver na financovanie prevádzkových nákladov firmy, ako sú mzdy, nájomné alebo zásoby.
 • Investičný úver: Dlhodobý úver na financovanie investícií do majetku firmy, ako sú stroje, budovy alebo technológie.
 • Revolvingový úver: Flexibilný úver, ktorý umožňuje firme čerpať a splácať peniaze podľa potreby.
 • Expresný úver: Rýchly a jednoduchý úver pre firmy, ktoré potrebujú rýchlo financovať neočakávané výdavky.

Faktory ovplyvňujúce výber úveru:

 • Účel úveru: Na aký účel sa chce úver použiť
 • Výška úveru: Koľko peňazí je potrebných
 • Doba splatnosti: Dĺžka potrebná na splatenie úveru
 • Úroková sadzba: Výška úrokovej sadzby úveru
 • Poplatky: Aké sú poplatky spojené s úverom

Ako získať podnikateľský úver:

 • Pripraviť si podnikateľský plán: Podnikateľský plán by mal obsahovať informácie o firme, jej financiách a jej plánoch do budúcnosti.
 • Vybrať si banku alebo nebankovú spoločnosť: Porovnať ponuky rôznych bánk a nebankových spoločností a vybrať si tú, ktorá ponúka najvýhodnejšie podmienky.
 • Podať žiadosť o úver: Vyplniť žiadosť o úver a dodať všetky požadované dokumenty.
 • Očakávať schválenie: Banka alebo nebanková spoločnosť posúdi žiadosť a rozhodne o schválení úveru.

Podnikateľské úvery pre firmy sú užitočným nástrojom pre ich financovanie. Je však dôležité vybrať si ten správny typ úveru a splniť všetky podmienky banky alebo nebankovej spoločnosti.

Financovanie firmy

Financovanie firmy je proces získavania kapitálu na jej fungovanie a rast. Existuje viacero možností financovania, z ktorých si firmy vyberajú podľa svojich potrieb a možností.

Medzi najbežnejšie zdroje financovania patria:

 • Vlastné zdroje: Patria sem vklady spoločníkov, zisky firmy a odpisy. Vlastné zdroje sú najlacnejším zdrojom financovania, avšak nemusia vždy stačiť na pokrytie všetkých potrieb firmy.
 • Cudzie zdroje: Patria sem úvery z bánk, leasing, faktoring a emisie cenných papierov. Cudzie zdroje sú drahšie ako vlastné zdroje, avšak umožňujú firme financovať aj rozsiahlejšie projekty.

Financovanie firmy je komplexná oblasť, ktorá si vyžaduje dôkladné zváženie rôznych faktorov. Odporúča sa preto konzultovať s odborníkmi, ktorí pomôžu vybrať najvhodnejší spôsob financovania pre firmu.

Komerčné banky na Slovensku

Na Slovensku pôsobí viacero komerčných bánk, ktoré ponúkajú širokú škálu produktov a služieb pre firmy a jednotlivcov. Medzi najväčšie a najznámejšie banky patria:

 • Slovenská sporiteľňa (SLSP): Najväčšia banka na Slovensku s rozsiahlou sieťou pobočiek po celom území krajiny. Ponúka širokú škálu produktov a služieb pre firmy a jednotlivcov.
 • VÚB banka: Druhá najväčšia banka na Slovensku má takisto rozsiahlu sieť pobočiek. Ponúka množstvo zaujímavých produktov pre kohokoľvek.
 • Tatra banka: Okrem bežných bankových produktov, ako sú účty, úvery a hypotéky sa zameriava aj na inovatívne riešenia a podporu startupov. Banka je známa svojim silným zameraním na digitalizáciu a kvalitný zákaznícky servis.
 • ČSOB Banka: Je známa svojim „ľudským“ prístupom a snahou o budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi. Ponúka pestrú paletu produktov a služieb šitých na mieru rôznym typom klientov, od študentov a mladých ľudí až po seniorov a firmy.
 • UniCredit Bank: Banka, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny UniCredit. Ponúka širokú škálu produktov a služieb pre firmy a jednotlivcov.

Okrem týchto komerčných bánk pôsobí na Slovensku aj viacero menších bánk, ako napríklad Poštová banka, Prima banka, mBank a 365.bank.