Hmotná núdza – kto má nárok na dávku v hmotnej núdzi, podmienky

V dnešnej spoločnosti je finančná stabilita cieľom, ktorý sa mnohí jednotlivci snažia dosiahnuť. Či už ide o živobytie rodiny, zaplatenie vzdelania alebo šetrenie na dôchodok, finančná potreba zohráva rozhodujúcu úlohu pri zvládaní rôznych životných výdavkov. Čo je hmotná núdza? Kto je v hmotnej núdzi?

Hmotná núdza predstavuje vážny problém či už na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Predstavuje stav, kedy rodiny nemajú dostatok financií na uspokojenie základných potrieb ako je strava, bývanie, oblečenie a zdravotná starostlivosť.


Hlavné myšlienky článku

 1. Hmotná núdza je závažným problémom nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, kedy rodiny nemajú dostatok financií na uspokojenie základných potrieb.
 2. Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje prostredníctvom rôznych dávok a príspevkov, ktoré majú pomôcť rodinám v ťažkej finančnej situácii.
 3. Dávka v hmotnej núdzi sa určuje na základe rozdielu medzi sumou nárokov a príjmov člena domácnosti.
 4. Nárok na dávku v hmotnej núdzi majú občania Slovenskej republiky s príjmom nižším ako životné minimum.

Čo je hmotná núdza 

Keď sa hovorí o hmotnej núdzi, ide o stav kedy súhrnný príjem členov domácnosti nedosahuje sumu životného minima a členovia tejto domácnosti sami nedokážu alebo nemôžu zvýšiť svoj príjem. 

Situácia nastáva často v nezamestnanosti alebo pri nízkom príjme, zhoršenom prístupe k vzdelaniu alebo zdravotnej starostlivosti či chudobe.

Je potrebné poznamenať, že dávka v hmotnej núdzi a pomoc v hmotnej núdzi nie sú tie isté pojmy. Pomoc sa delí na rôzne dávky a príspevky, ktoré majú pomôcť rodinám v tejto ťaživej finančnej situácii. Pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi
 • ochranný príspevok
 • aktivačný príspevok
 • príspevok na nezaopatrené dieťa
 • hmotná núdza príspevok na bývanie

Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určuje rozdielom sumy nárokov a príjmov člena domácnosti. Táto suma je poskytovaná domácnosti v jednej sume a je zaokrúhlená na na celé euro. 

Ochranný príspevok 

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie člena domácnost, ktorí nemôže pracovať. Tento príspevok sa poskytuje v rôznej výške; má akési tri úrovne:

 1. 75.70 € – v prípade, že ide o člena rodiny, ktorý dosiahol dôchodkový vek; je invalidný dôchodca z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%; je osamelý rodič, ktorý sa riadne stará o dieťa do 31. týždňa veku; sa stará o vážne chorú osobu ako opatrovník.
 2. 41.60 € – v prípade, že ide o človeka, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav a je po posudku lekára práceneschopný po dobu viac ako 30 dní.
 3. 16.20 € – v prípade, že ide o tehotnú ženu, ktorá dovŕšila 4. mesiac tehotenstva a riadne navštevuje gynekológa a má preventívne prehliadky aspoň raz do mesiaca; rodič, ktorý sa celodenne stará o dieťa do jedného roku.

Rodič do jedného roku môže poberať aj niekoľko ochranných príspevkov na raz za predpokladu, že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Aktivačný príspevok

Príspevok je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi a jeho cieľom je zvýšiť uplatnenie na trhu práce človeku, ktorý je v hmotnej núdzi. Aby takýto človek dostal aktivačný príspevok musí splniť podmienku – zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo zvyšovanie kvalifikácie štúdiom popri zamestnaní.

Aktivačný príspevok sa poskytuje vo výške 149,80 € pre ľudí, ktorí majú príjem najmenej vo výške minimálnej mzdy alebo 70,40 €, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie.

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Tento príspevok sa poskytuje vo výške 20.70 € a je určený na výchovu a rozvoj vzdelávania. Je určený pre nezaopatrené dieťa, ktoré plní školskú dochádzku. Neplnenie školskej dochádzky je trestným činom.

Dávka v hmotnej núdzi má pomôcť a predísť ťažkej životnej situácii, ktorá môže nastať v inflácii. Snaží sa bojovať s chudobou.

Hmotná núdza príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie v hmotnej núdzi slúži na čiastočnú úhradu nákladov za bývanie. Pod bývaním sa rozumie dom alebo byt, avšak príspevok na bývanie môže uhradiť aj náklady za bývanie v sociálnom zariadení ako je napríklad domov dôchodcov.

Tento príspevok sa poskytuje v niekoľkých výškach, ktorá každá z nich má určité podmienky:

 1. Príspevok na bývanie 83 €, ak ide o domácnosť s jedným členom 
 2. Príspevok na bývanie 140.90 €, ak ide o domácnosť s dvoma členmi a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 3. Príspevok na bývanie 178.80 €, ak ide o domácnosť s tromi členmi a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 4. Príspevok na bývanie 216.70 €, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 5. Príspevok na bývanie 254.50 €, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Príspevok na bývanie v hmotnej núdzi sa vypláca domácnostiam každý mesiac.

Kto má nárok na dávku v hmotnej núdzi

Nárok na dávku v hmotnej núdzi má každý občan Slovenskej republiky, v prípade, že jej príjem je nižší ako životné minimum. Zväčša si takéto osoby nemôžu dovoliť zabezpečenie dôstojného života a základných potrieb. Takýto stav môže mať dopady na fyzické, ale aj duševné zdravie domácnosti.

Výška dávky hmotnej núdze je nasledovná:

 • 74 €, ak ide o jednotlivca,
 • 140,70 €, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 128,60 €, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 192,40 €, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 205,50 €, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 259,40 €, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Dávka v hmotnej núdzi sa vypláca mesačne. 

Dávka v hmotnej núdzi – podmienky

Aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú a bolo to spravodlivé, existujú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby domácnosť mohla dostať po posúdení pomoc v hmotnej núdzi.

Domácnosť/osoby musia splniť podmienku príjmových limitov. Ak ich príjem nedosahuje určitú považovanú sumu, môžu byť oprávnení dostať túto dávku. Je potrebné poznamenať, že do tohto príjmu sa započítavajú aj sociálne dávky, mzdy, príjmy z majetku a podobne.

Ďalšou vecou, ktorá sa berie na ohľad pri posudzovaní či domácnosť/osoba je oprávnená získať pomoc v hmotnej núdzi je veľkosť domácnosti a počet závislých osôb. Väčšia domácnosť má omnoho väčšie náklady na potraviny, bývanie a základné potreby, ako dvojčlenná domácnosť. 

Či má domácnosť nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa posudzuje prostredníctvom administratívnych procesov. Žiadatelia o pomoc v hmotnej núdzi musia podať žiadosť na odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Na základe tejto žiadosti úrad rozhodne o tom, či je žiadateľ v hmotnej núdzi a následne mu určí výšku tejto pomoci. 

Dávka v hmotnej núdzi – výpočet

Výpočet dávky v hmotnej núdzi nie je stály, keďže ekonomická situácia sa často mení a taktiež aj životné náklady. Pri výpočte a kalkulačke sú zohľadňované príjmy ako sú rodičovský príspevok, časť dôchodku, dávky z úradu práce, 75 % pracovného príjmu, pričom zákon pozná aj výnimky. Všetky tieto príjmy musia byť nižšie ako životné minimum.

Ak človek má vyššie príjmy ako životné minimum, nemá nárok na dávku v hmotnej núdzi.

Kalkulačka hmotnej núdze

Kalkulačka hmotnej núdze predstavuje nástroj, ktorý sa používa na odhadnutie, či sa jednotlivec alebo rodina nachádza v hmotnej núdzi na základe ich finančnej situácie.

Pri používaní tohto nástroja na vypočítanie hmotnej núdze je potrebné, aby použivatelia do kalkulačky zadávali presné informácie o príjmoch a výdavkoch. Kalkulačka je tak schopná potom vypočítať či sa domácnosť nachádza v hmotnej núdzi alebo nie.

Je potrebné poznamenať, že kalkulačka hmotnej núdze je nástroj, ktorý má používateľom dať len odhad na ich situáciu a výsledok. Kalkulačka hmotnej núdze však môže pomôcť pri zhodnocovaní finančnej situácie domácnosti.

Dávka v hmotnej núdzi – vyplácanie

Dávka v hmotnej núdzi je vyplácaná s mesačným oneskorením. Dôvodom je to, že úrad práce vyrátava dávku v hmotnej núdzi na základe príjmu.

Dávky v hmotnej núdzi sa môžu vyplácať rôznymi spôsobmi. Môžu byť vyplácané priamo na bankový účet žiadateľa, v hotovosti alebo cez rôzne platobné systémy.

Spravidla dostane človek výplatu za mesiac X v mesiaci X+1. Inými slovami, výplatu za apríl dostane zamestnanec približne 15-teho mája. Tým pádom za mesiac apríl dostane úrad práce údaje o príjme až v máji.

Dávka v hmotnej núdzi má pomôcť a predísť ťažkej životnej situácii, ktorá môže nastať v inflácii. Snaží sa bojovať s chudobou.