Hrubý domáci produkt – ukazovateľ ekonomického zdravia

hruby-domaci-produkt

Hrubý domáci produkt je dôležitým ukazovateľom ekonomického zdravia. Používa sa na porovnávanie úrovne ekonomickej produkcie v jednotlivých krajinách a časových obdobiach. Čo je to hrubý domáci produkt a aká je hodnota HDP na obyvateľa Slovenska?

Vo finančnom vyjadrení HDP predstavuje hodnotu všetkého, čo bolo v krajine novo vytvorené počas sledovaného obdobia – roka, štvrťroka.

Ukazovatele ekonomického zdravia

Existuje celý rad ukazovateľov ekonomického zdravia, ktoré možno použiť na posúdenie aktuálneho stavu hospodárstva. Patrí medzi ne hospodársky rast, inflácia, nezamestnanosť, obchodná bilancia a spotrebiteľská dôvera.

 • Hospodársky rast meria mieru rastu výroby alebo produkcie hospodárstva. Zvyčajne sa meria sledovaním zmien hrubého domáceho produktu (HDP). Ak je hospodárstvo zdravé, malo by vykazovať rastúci HDP. Ak dochádza k poklesu HDP, môže to znamenať slabú ekonomiku. Čo je to hrubý domáci produkt (HDP) sa možno dočítať nižšie v tomto článku.
 • Inflácia meria mieru rastu cien v čase. Zdravé ekonomiky majú zvyčajne nízku úroveň inflácie. Ak je inflácia príliš vysoká, môže to znamenať, že ceny rastú príliš rýchlo. To môže poškodiť kúpnu silu a byť znakom nezdravej ekonomiky.
 • Nezamestnanosť meria percento obyvateľstva, ktoré nemá zamestnanie. Zdravá ekonomika by mala mať nízku mieru nezamestnanosti. Ak je nezamestnanosť vysoká, môže to signalizovať, že ľudia neutrácajú peniaze a ekonomika môže byť slabá.
 • Obchodná bilancia označuje rozdiel medzi hodnotou dovozu a vývozu. Ak má hospodárstvo kladnú obchodnú bilanciu, znamená to, že vyváža viac ako dováža a má prebytok tovaru. To môže byť ukazovateľom ekonomickej sily.
 • A napokon, spotrebiteľská dôvera je meradlom toho, nakoľko sú si ľudia istí, že ekonomika zostane zdravá. Keď sú ľudia optimistickejší, pokiaľ ide o ekonomiku, zvyčajne to naznačuje, že budú naďalej míňať a investovať.

Sledovaním hlavných ekonomických ukazovateľov môžu vedúci predstavitelia podnikov a vlády lepšie pochopiť stav národného hospodárstva a zlepšiť tak trhový mechanizmus. To im môže pomôcť prijímať informovanejšie rozhodnutia založené na údajoch, keď ide o stanovenie politiky a vedenie podnikov správnym smerom.

Hrubý domáci produkt a trhová ekonomika sú dva úzko prepojené pojmy, ktoré hrávajú kľúčovú úlohu v meraní a analýze hospodárskej výkonnosti krajiny.

Čo je hrubý domáci produkt (HDP)?

Hrubý domáci produkt (HDP) je konečná celková peňažná hodnota tovarov a služieb vyrobených za určité obdobie na danom území. Tento ukazovateľ sa používa v makroekonómii na určenie výkonnosti národných ekonomík.

Časové obdobie je zvyčajne rok. HDP na obyvateľa (HDP na hlavu) sa používa aj pri medzinárodných porovnaniach.

HDP nemusí nevyhnutne odrážať kvalitu života a bohatstvo občanov v danej krajine. Stal sa obľúbenou veličinou medzi ekonómami aj širokou verejnosťou, pretože umožňuje elegantne opísať a porovnať stav jednotlivých ekonomík pomocou jediného čísla.

Takéto zjednodušenie musí nevyhnutne naraziť na množstvo problémov. Preto treba mať na pamäti, že hoci je HDP relatívne dobrým meradlom bohatstva občanov danej krajiny v porovnaní s jej okolím, drobným rozdielom netreba prikladať významnú váhu.

HDP sa môže počítať buď na nominálnom alebo reálnom základe. Na nominálnom základe HDP odráža nominálne ceny tovarov a služieb, ktoré môžu byť ovplyvnené infláciou. Na reálnom základe HDP odráža reálnu hodnotu tovarov a služieb, ktorá je upravená o infláciu.

HDP – význam

Hrubý domáci produkt (HDP) je kľúčovým ukazovateľom vývoja národného hospodárstva, ktorý meria výkonnosť ekonomiky. Aký je význam merania HDP krajín a ja čo sa údaje o HDP používajú?

 • HDP je celková hodnota všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v danom roku vyprodukujú na území krajiny
 • je ukazovateľom ekonomického zdravia krajiny a používa sa na meranie výkonu celého hospodárstva
 • údaje o HDP slúžia vládam na posúdenie aktuálneho stavu ekonomiky, porovnanie s predchádzajúcimi rokmi a meranie hospodárskeho rastu v porovnaní s inými krajinami
 • údaje o HDP používajú tvorcovia politík na rozhodovanie o zdaňovaní a vládnych výdavkoch
 • údaje o HDP sa môžu použiť aj na prijímanie rozhodnutí v oblasti menovej a fiškálnej politiky a na identifikáciu potenciálnych oblastí záujmu investorov
 • HDP sa používa aj na hodnotenie celkovej životnej úrovne občanov v krajine

Vo výsledku možno povedať, že HDP je ukazovateľ sumarizujúci novovytvorené hodnoty, ktorý sa používa na odhad hospodárskeho rozvoja krajiny.

HDP predstavuje jeden z kľúčových ukazovateľov vývoja národného hospodárstva.

Hrubý domáci produkt Slovenska

Slovenská ekonomika začala rok 2023 s rastom 1 %, jej napredovanie však bolo najpomalšie za posledné dva roky. Hrubý domáci produkt Slovenska v prvom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1 %. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnej úprave (oproti 4. štvrťroku 2022) HDP vzrástol o 0,3 %.

Rast ekonomiky potiahol prebytok v zahraničnom obchode a pretrvávajúci rast investícií podnikov. Tlmiaci účinok mal pokles výdavkov domácností. Spomedzi odvetví pomohla najmä rastúca výkonnosť priemyslu, ako aj obchodu a dopravy.

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre Slovensko určujúca výrobná metóda kvantifikácie hrubého domáceho produktu.

O ekonomike Slovenska vypovedá aj vývoj nezamestnanosti na Slovensku.

HDP na obyvateľa – Slovensko (SK)

Hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateľa je HDP vydelený počtom obyvateľov sledovaného územia. Na rozdiel od celkového hrubého domáceho produktu umožňuje hrubý domáci produkt v prepočte na jedného obyvateľa porovnania medzi územiami s rozličnými počtami obyvateľov.

Lídrom v HDP prepočítanom na jedného obyvateľa v rámci krajín Európskej únie je podľa dát Európskeho štatistického úradu Eurostat LuxemburskoSlovensko (SK) je podľa tohto ukazovateľa HDP na obyvateľa treťou najchudobnejšou krajinou EÚ.

Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ v posledných rokoch pomerne prudko prepadalo. Kým ešte v roku 2011 bolo po Slovinsku a Česku treťou najsilnejšou ekonomikou regiónu strednej a východnej Európy, v roku 2021 už bolo po Bulharsku druhou najslabšou.

HDP na obyvateľa na Slovensku (SK) v roku 2021 predstavoval sumu 21 391,93 USD, čo je v prepočte približne 19 553 €.

Porovnanie HDP Európskych krajín

Európa je jedným z hospodársky najrozvinutejších regiónov sveta a mnohé jej krajiny sa môžu pochváliť impozantnými hodnotami hrubého domáceho produktu.

Lídrom v HDP prepočítanom na jedného obyvateľa v rámci krajín Európskej únie je podľa dát Európskeho štatistického úradu Eurostat Luxembursko. Za ním sa nachádza Írsko, ktoré priemer EÚ prekonáva o 121 %. Za týmito dvomi krajinami s odstupom nasledujú Dánsko (+33 %), Holandsko (+32 %), Švédsko (+23 %), Belgicko (+22 %), Rakúsko (+31 %) a Nemecko (+29 %).  

Škandinávske krajiny sú tiež pozoruhodné svojou pôsobivou hospodárskou výkonnosťou. Švédsko, Dánsko a Nórsko zaznamenali v posledných rokoch výrazný rast HDP.

Naopak, najhoršie sú na tom Bulharsko (–45 %), Grécko (–33%) a Slovensko (–32 %). Pod priemerom Európskej únie sa nachádzajú aj krajiny, ako napríklad Taliansko, Španielsko, Česko, Slovinsko, Poľsko či Maďarsko.

Napriek niektorým nepriaznivým vplyvom v posledných rokoch zostáva Európa ekonomickou veľmocou a jej krajiny sa neustále zaraďujú medzi najlepšie ekonomiky sveta. Keďže sa podmienky vo svete naďalej zlepšujú, Európska únia môže v nasledujúcich rokoch očakávať ďalší rast svojho HDP. Je zaujímavé poznamenať, že v rámci Európskej únie sa niektoré dôležité rozhodnutia často formujú priamo prostredníctvom referenda.

Svetový HDP

Tri najväčšie svetové ekonomiky sú Spojené štáty americké, Čína a Japonsko, ktoré spolu tvoria viac ako 40 % svetového HDP.

V posledných rokoch sa HDP mnohých krajín zvýšil vďaka hospodárskemu rastu a zvýšeniu produktivity. Mnohé krajiny sveta investujú aj do iniciatív na zníženie chudoby, podporu ekonomickej bezpečnosti a zlepšenie prístupu k službám. Tieto iniciatívy môžu pomôcť zvýšiť HDP krajiny, ako aj kvalitu jej života.

Keďže svetové ekonomiky naďalej rastú a rozvíjajú sa, je pravdepodobné, že svetový HDP sa bude naďalej zvyšovať. Z toho budú mať prospech všetky zúčastnené krajiny, pretože v každej z nich sa zvýši životná úroveň, ekonomická bezpečnosť a celkovo sa zlepší kvalita života.

Rast HDP – ako sa hodnotí

Rast HDP sa meria porovnaním HDP za aktuálny štvrťrok s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Ak HDP krajiny rastie, je to znakom, že ekonomika sa zlepšuje, pretože sa vyrába viac tovaru a služieb. Naopak, keď HDP krajiny klesá alebo stagnuje, je to zvyčajne preto, že sa tempo hospodárskeho rastu spomalilo alebo dokonca obrátilo.

Pri určovaní rastu HDP sa ekonómovia zameriavajú na štyri hlavné zložky hospodárstva:

 • spotrebu
 • investície
 • vládne výdavky
 • vývoz

Ak tieto zložky rastú, zvyčajne rastie aj HDP. Štáty s vyšším rastom HDP majú tendenciu dosahovať vyššiu úroveň hospodárskej prosperity, pretože sú schopné vyrábať a predávať viac tovarov a služieb efektívnejšie.

Slovenská ekonomika si udržala rast, ale tempo jej rastu bolo najnižšie za posledných sedem štvrťrokov. Rast slovenskej ekonomiky a HDP podporil predovšetkým prebytok v zahraničnom obchode a rastúci investičný dopyt.