Kedy vzniká cestujúcemu nárok na odškodnenie, ak kvôli meškaniu letu nestihne nadväzujúci let?

To či cestujúcemu vzniká nárok na odškodnenie, pokiaľ kvôli meškaniu letu nestihne nadväzujúci let, záleží na tom:

  • o koľko hodín je let omeškaný v cieľovej stanici,
  • prečo ku meškaniu došlo,
  • kde leží letisko odletu,
  • kto je dopravca,
  • či bol let zakúpený ako jedna letenka.

V prípade, že cestujúcemu nárok na odškodnenie vzniká, výška finančnej kompenzácie sa určuje podľa dĺžky celého letu vrátane prestupu.

Meškanie letu v cieľovej destinácii je 3 a viac hodín

Obecne platí, že cestujúcemu vznikne nárok na odškodnenie, pokiaľ meškanie v cieľovej destinácii dosiahne 3 a viac hodín a let nie je omeškaný kvôli mimoriadnym okolnostiam.

Medzi mimoriadne okolnosti sa radí nepriazeň počasia, štrajk zamestnancov letiska, politické nepokoje či vojnový konflikt, poprípade iné situácie, ktoré dopravca nemohol ovplyvniť.

Tieto podmienky platia nie len pre lety priame, ale aj pre lety s prestupom. Vždy je totiž dôležité, s akým meškaním cestujúci doletel do cieľovej destinácie.

Ak má cestujúci kúpenú letenku Bratislava – Frankfurt – New York a nestihne nadväzujúci let z Frankfurtu do New Yorku, pretože v Bratislave došlo k technickému problému na lietadle, má nárok na odškodnenie, pokiaľ sa do New Yorku dostal neskôr, ako 3 hodiny po plánovanom prílete. Nárok na odškodnenie by cestujúcemu vznikol aj v prípade, kedy by bol let operovaný cudzou mimoeurópskou spoločnosťou, pretože meškaný let bol na území spoločenstva, teda na Slovensku.“

Európsky dopravca, alebo európske letisko

Pre uplatnenie nárok na finančnú kompenzáciu totiž musí byt splnený nie len požadovaný čas a dôvod meškania, ale let musí byť buď operovaný európskym dopravcom, alebo z územia EU a pripojených štátov.

Pokiaľ má cestujúci kúpenú cestu New York – Istanbul – Bratislava, kedy letu operuje európska spoločnosť, a zmešká let Istanbul – Praha, môže žiadať odškodnenie, keďže lety operovala spoločnosť, ktorá je súčasťou Spoločenstva. AK by v tomto prípade lety operovala mimoeurópska spoločnosť, nárok na odškodnenie by podľa nariadenia Európskej únie nevznikal.“

Lety zakúpené od jednej leteckej spoločnosti

Posledným rozhodujúcim faktorom, či má cestujúci nárok na odškodnenie, pokiaľ nezastihne kvôli meškaniu letu nadväzujúci let, je skutočnosť, či sú lety zakúpené od jednej leteckej spoločnosti, prípadne od viacerých spoločností, ale v rámci jednej rezervácie.

Pokiaľ by sa jednalo napríklad o let Praha – Viedeň -Dubaj, kde trasu Praha – Viedeň operuje jeden dopravca a trasu Viedeň – Dubaj operuje iný dopravca a cestujúci by nemal trasu zakúpenú v rámci jednej rezervácie, tak pri meškaní letu Praha – Viedeň a následnom nestihnutí letu Viedeň – Dubaj, nárok na odškodnenie nevzniká.

Nárok na odškodnenie nevzniká

Cestujúcim nevzniká nárok na odškodnenie ani vtedy, pokiaľ by let začínal v destinácii mimo Európu a bol operovaný mimoeurópskym dopravcom.

Jednalo by sa napríklad o situáciu, kedy sa let koná trasou napríklad Dubaj – Viedeň – Praha a operoval by ho doprace z Ázie. Odlet aj dopravca sú mimo EU, a teda sa na lety nevzťahuje nariadenie EU.

Nárok na finančnú kompenzáciu by nevznikol ani v prípade, keby pri nestihnutí nadväzujúceho letu dopravca zaistil náhradný let, ktorý by do cieľovej destinácie dorazil do troch hodín od plánovaného príletu.

O takúto situáciu by sa jednalo, kedy by mal let na trase Bratislava – Frankfurt – New York meškanie na trase Bratislava – Frankfurt, ale dopravca by však na trase Frankfurt – New York zaistil za nestihnutý let náhradný let a cestujúci by do New Yorku doletel s maximálnym meškaním 2 hodiny a 59 minút.“

Odškodnenie je 250 – 600 €

Ak sú splnené všetky podmienky pre nárok na kompenzáciu, ktorú stanovuje nariadenie Európskej únie, výška kompenzácie sa riadi podľa letovej vzdialenosti.

  • Pokiaľ je let dlhý do 1 500 km, vzniká nárok na 250 €,
  • v prípade letu v dĺžke 1 500 až 3 500 km, má cestujúci nárok až na 400 €,
  • a pokiaľ sa jedná o let nad 3 500 km, mal by cestujúci dostať 600 €.