Mimoriadný stav – Slovensko v čase výnimočnej situácie

mimoriadna situácia

V dnešnej dobe sú ĺudia svedkami náhlych zvratov, ktoré môžu ovplyvniť ich každodenný život. Tieto zvraty ich môžu postaviť pred mimoriadne situácie a vyžadovať mimoriadne reakcie. Jednou z takýchto situácií je vyhlásenie mimoriadneho stavu, ktorý môže mať významný dopad na mnohé aspekty spoločnosti.

Článok sa zameriava na to, čo znamená mimoriadná situácia, ako sa prejavuje na Slovensku a aký vplyv môže mať na platby v hotovosti.

Čo je to mimoriadna situácia

Mimoriadná situácia, pojem známy aj ako mimoriadny stav, predstavuje právny a organizačný režim, ktorý je vyhlásený v reakcii na naliehavé a vážne situácie, ktoré ohrozujú verejnú bezpečnosť, zdravie alebo poriadok. Tieto situácie môžu byť rozmanitého charakteru, od prírodných katastrof po krízy v oblasti verejného zdravotníctva a bezpečnosti.

Zámerom vyhlásenia mimoriadnej situácie je umožniť vláde alebo iným kompetentným orgánom prijať rýchle a výnimočné opatrenia na riešenie daného problému a minimalizovanie jeho dôsledkov.

Mimoriadný stav poskytuje právny rámec, ktorý umožňuje obmedziť určité občianske slobody a práva s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň kontroly a koordinácie v čase krízy. To zahŕňa obmedzenia na slobodu pohybu, zhromažďovania a iné občianske slobody, ktoré by v bežných okolnostiach boli zachované.

Výnimočné opatrenia vyžadujú takýto stav, pretože normálne právne postupy a opatrenia by boli nedostatočné na riešenie závažnosti situácie.

Mimoriadné situácie môžu nastať z rôznych dôvodov, ako napríklad prírodné katastrofy, epidémie, teroristické útoky, vojnové konflikty alebo iné hrozby pre verejnú bezpečnosť. Zvládnutie týchto situácií si vyžaduje rýchlu a efektívnu reakciu, a právny rámec mimoriadného stavu umožňuje orgánom zabezpečiť takúto reakciu.

Kto môže vyhlásiť mimoriadnu situáciu

Mimoriadna situácia je teda právny termín definovaný v Zákone č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorý označuje obdobie ohrozenia alebo následkov mimoriadnej udalosti, ktorá môže mať vplyv na život, zdravie alebo majetok obyvateľstva.

Mimoriadna situácia je vyhlasovaná v súlade s uvedeným zákonom a je dôsledkom samotnej mimoriadnej udalosti.

V súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva je kompetentným orgánom na vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie vláda Slovenskej republiky, ak ohrozené alebo postihnuté územie presahuje hranice kraja.

Ak mimoriadna situácia postihuje územie kraja, právo vyhlasovať a odvolávať takúto situáciu má Okresný úrad nachádzajúci sa v sídle kraja. V prípade, že mimoriadna situácia vznikne na území konkrétnej obce, je povinnosťou obce vyhlasovať a odvolávať túto situáciu.

Vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie sú spravidla verejne oznámené prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ako sú masmédiá, vrátane televízie a tlače.

mimoriadny stav
V období vyhlásenej mimoriadnej situácie vláda Slovenskej republiky získava dočasné kompetencie. Napr. možnosť štátu zásobovať zdravotníkov ochrannými pomôckami zo Štátnych rezerv, či nariadiť firmám, aby zabezpečili dostupnosť týchto pomôcok na vnútornom trhu a neexportovali ich do zahraničia.

Rozdiel medzi mimoriadnou situáciou a mimoriadnym stavom

Definícia núdzového (mimoriadneho) stavu nie je jasne vymedzená v zákone, no mimoriadny stav označuje špecifickú krízovú situáciu, ktorá môže byť vyhlásená vládou Slovenskej republiky za určitých podmienok.

V tejto situácii ide o skutočnosť, že došlo k alebo existuje bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia životov a zdravia jednotlivcov.

Toto nebezpečenstvo môže vzniknúť v dôsledku rôznych faktorov, vrátane pandémií, udalostí ovplyvňujúcich životné prostredie a závažných materiálnych škôd spôsobených prírodnými katastrofami, haváriami, priemyselnými nehodami, dopravnými nehodami alebo inými prevádzkovými haváriami.

Podobne ako v prípade mimoriadnej situácie, vyhlásenie núdzového stavu je oznámené prostredníctvom masmédií, vrátane rozhlasu, televízie a tlače. Okrem toho sa vyhlásenie núdzového stavu zverejňuje aj v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Porovnanie medzi mimoriadnou situáciou a núdzovým(mimoriadnym) stavom:

AspektMimoriadná situáciaNúdzový stav
Právna úpravaZákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstvaÚstavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Orgán, ktorý vyhlasujeVláda SR, okresný úrad v sídle kraja, obec (v závislosti od územného obvodu)Vláda SR
Dĺžka trvaniaNeobmedzenéNevyhnutný čas, najdlhšie 90 dní
mimoriadny stav
Ak v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie došlo k vyhláseniu núdzového (mimoriadneho) stavu, platia zvláštne postupy podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Mimoriadna situácia na Slovensku

Na Slovensku sa mimoriadna situácia vyhlásila dvakrát v nedávnej minulosti.

 • 12. marca 2020 v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Dôvodom na vyhlásenie mimoriadnej situácie bolo riziko šírenia tohto ochorenia a potreba prijať opatrenia na ochranu verejného zdravia. Mimoriadná situácia spojená s pandémiou COVID-19 trvala až do 15. septembra 2023.
 • 24. novembra 2021 v dôsledku hromadného prílevu cudzincov v reakcii na vojnu na Ukrajine. Dôvodom na jej vyhlásenie bolo zabezpečenie pomoci cudzincom, ktorí utiekli pred vojnou. Táto mimoriadná situácia spojená s hromadným prílevom cudzincov je na Slovensku platná dodnes.

Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19

Mimoriadna situácia spojená s ochorením COVID-19 bola vyhlásená na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva. V rámci tejto mimoriadnej situácie boli prijaté opatrenia, vrátane:

 • obmedzenia pohybu osôb
 • zákazu hromadných podujatí
 • zavretí prevádzok a služieb
 • povinnosti nosenia rúšok
 • povinnosti testovania na COVID-19

Mimoriadná situácia v súvislosti s COVID-19 skončila 15. septembra 2023. Ak si v priebehu trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie osoba neplní svoje povinnosti, dopúšťa sa priestupku. Napríklad za porušenie povinnosti nosiť rúško (napr. v obchodoch, autobusoch) hrozila pokuta až 1 659 eur.

Mimoriadna situácia spojená s hromadným prílevom cudzincov

V rámci tejto mimoriadnej situácie boli prijaté opatrenia, vrátane:

 • zriadenia dočasných táborov pre cudzincov
 • zabezpečenia stravy, ubytovania a zdravotnej starostlivosti pre cudzincov
 • zriadenia informačných centier pre cudzincov

Taktiež bola vyhlásená na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva.

mimoriadna situácia
Mimoriadná situácia spojená s hromadným prílevom cudzincov na Slovensku je platná dodnes.

Mimoriadna situácia a platby v hotovosti

Mimoriadna situácia prinesla na Slovensku určité zmeny týkajúce sa platieb v hotovosti. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti (č. 394/2012 Z. z.) stanovuje limity pre hotovostné platby, pričom platba v hotovosti nesmie prevyšovať 15 000 eur na území Slovenskej republiky od 1. júla 2023. Tento limit sa však nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.

Pravidlá týkajúce sa platieb v hotovosti v čase mimoriadnej situácie zahŕňajú aj to, že subjekty, ktoré prijímajú platby v hotovosti, sú v čase mimoriadnej situácie povinné evidovať tieto platby v účtovníctve.

Výnimky z limitu na platby v hotovosti v čase mimoriadnej situácie sú opodstatnené z viacerých dôvodov:

 • Ochrana života a zdravia: Vzhľadom na to, že v čase mimoriadnej situácie môže dôjsť k poruche elektronických platobných systémov, platby v hotovosti sú nevyhnutné na zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva, ako sú potraviny, lieky a zdravotná starostlivosť.
 • Ochrana finančného systému: Mimoriadna situácia môže spôsobiť narušenie finančného systému, čo môže mať vážne dôsledky na ekonomiku a obyvateľstvo. Platby v hotovosti v takýchto situáciách môžu byť nevyhnutné na zabezpečenie fungovania finančného systému a ochranu finančných prostriedkov obyvateľstva.

Príklady platieb v hotovosti v čase mimoriadnej situácie môžu zahŕňať platby za potraviny, lieky, zdravotnú starostlivosť, služby (ako je ubytovanie a doprava) a tovar (vrátane oblečenia a vybavenia domácnosti).

Výnimky z limitov na platby v hotovosti v čase mimoriadnej situácie majú významné dôvody a slúžia k zabezpečeniu potrieb obyvateľstva a stability finančného systému. Je dôležité poznamenať, že tieto opatrenia majú dočasný charakter a platia výlučne počas trvania mimoriadnej situácie na Slovensku.