Neplatné skončenie pracovného pomeru

Ak bol s vami neplatne rozviazaný pracovný pomer, máte nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku až dovtedy, kým vám zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo kým dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru. Nárok preto môžete mať na tisíce až desiatky tisíc eur.

Platná výpoveď od zamestnávateľa:

  • Musí mať písomnú formu a musí obsahovať ďalšie náležitosti,
  • musí byť doručená druhej strane, v tomto prípade zamestnancovi,
  • a najmä, môže byť daná iba zo zákonom vymedzených výpovedných dôvodov (zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, § 63 – výpoveď, § 68 – okamžité ukončenie pracovného pomeru). Zákonné dôvody musia byť skutočne naplnené a nemôžu byť zmenené dodatočne.

POZOR! Ak dostanete neplatnú výpoveď, oznámte zamestnávateľovi, že trváte na tom, aby vás naďalej zamestnával/a. Ak vám zamestnávateľ dovolí aj naďalej dochádzať na pracovisko, musíte byť pripravený/-á na výkon činnosti, ktorú máte v popise práce, aby bolo možné náhradu mzdy požadovať. Žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru je potom potrebné podať na súde do 2 mesiacov od doručenia neplatnej výpovede.