Pracovná zmluva slovenského zamestnanca na Slovensku podľa českého práva

V prípade, že máte zamestnávateľa, alebo ste zamestnávateľom, ktorý má sídlo v ČR, avšak prácu zamestnanci vykonávajú na Slovensku, je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu podľa českého práva?

V zmysle § 5 slovenského Zákonníka práce sa pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území SR a zahraničným zamestnávateľom, spravujú slovenským ZP, ak právne predpisy medzinárodného práva skromného neustanovujú inak.

Prednosť pred zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom majú prípadné medzinárodné zmluvy alebo dohovory, resp. právne predpisy EÚ.

I keď medzi SR a ČR nebola ohľadom rozhodného práva v pracovných vzťahoch uzavretá žiadna medzinárodná zmluva, vzťahuje sa na túto otázku medzinárodný dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z 19.06.1980.

Podľa čl. 6 v spojení s čl. 3 je voľba českého práva možná. Len pre úplnosť: vo vzťahu k individuálnym pracovným zmluvám uzavretým po 17.12.2009 (čl. 28) obdobnú úpravu obsahuje Nariadenie (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Podľa čl. 8 ods. 1 tohto nariadenie je tiež voľba českého práva prípustná.