Pracovnoprávne nároky

Dostali ste výpoveď kvôli znižovaniu stavov, ale na vašu doterajšiu pozíciu vzápätí nastúpil niekto iný? Nebola vám vyplatená mzda alebo cestovné? Mali ste dostať odstupné, ale nevideli ste ani korunu? Nezaplatil vám zamestnávateľ odškodnenie za pracovný úraz alebo chorobu z povolania?