Prikázanie (delegácia) veci

Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu.

Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú.

Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať však aj dôvod delegácie vţdy výnimočný charakter.

Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú len také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci iným ako príslušným súdom.

Pri posudzovaní podmienok delegácie a podmienok vhodnosti má tak zásadný význam tiež stanovisko účastníkov. Nemožno rovnako nezdôrazniť, že postup podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je výnimkou zo zásady, že vo veci koná súd, ktorého príslušnosť je určená zákonom.