Príplatky v roku 2024: Zmeny, výpočty a návod na ich správne využívanie

príplatky

Rok 2023 priniesol množstvo noviniek a zmien, ktoré ovplyvňujú pracovné podmienky a odmeňovanie zamestnancov. Jedným z kľúčových aspektov, ktorým by mali zamestnávatelia a pracovníci venovať pozornosť, sú príplatky. Tieto príplatky, ktoré sa týkajú práce cez víkendy, nočných, nadčas a sviatkov, majú významný vplyv na celkové príjmy a spokojnosť zamestnancov.

Článok sa zameriava na najnovšie informácie o príplatkoch. Na to, ako sa vypočítavajú príplatky a ako efektívne využívať svoje práva alebo riadiť personál tak, aby boli spravodlivo ohodnotení za ich prácu.

Rozličné príplatky za prácu

Príplatky za prácu predstavujú dodatočné odmeny, ktoré zamestnanci dostávajú za určité špecifické pracovné podmienky alebo za splnenie určitých kritérií.

Tieto príplatky majú za cieľ odmeniť zamestnancov za ich flexibilitu, nadobudnuté zručnosti alebo za prácu v podmienkach, ktoré môžu byť náročnejšie alebo menej obľúbené. Sú dôležitou súčasťou odmeňovacieho systému v mnohých organizáciách a môžu značne ovplyvniť celkový príjem zamestnanca.

Existuje niekoľko typov príplatkov za prácu, vrátane:

Príplatky za nadčas:Tieto príplatky sa vyplácajú za prácu vykonávanú mimo stanoveného pracovného času. Najčastejšie sa vypočítavajú ako určitý percentuálny nárast nad bežnú mzdu.
Príplatky za nočnú:Zamestnanci, ktorí pracujú počas nočných hodín, majú nárok na príplatok za túto neštandardnú pracovnú dobu. Tieto príplatky kompenzujú vyššie riziká a obmedzenia spojené s nočnou zmenou.
Príplatky za víkendovú prácu:Pracovníci, ktorí vykonávajú prácu cez víkendy, často dostávajú dodatočný plat, ktorý odmeňuje ich dostupnosť a ochotu pracovať v tieto dni, ktoré sú bežne voľné.
Príplatky za sviatky:Zametsnanci, ktorí pracujú počas sviatkov, dostávajú príplatky ako kompenzáciu za to, že nestrávia tento čas s rodinou alebo v rámci voľného času.
Príplatky za prácu v nebezpečných podmienkach:V niektorých odvetviach môžu pracovníci dostávať príplatky za prácu v nebezpečnom prostredí alebo za vykonávanie rizikovejších úloh.

Príplatky za prácu od roku 2023

So zmenami v príplatkoch za prácu od roku 2023 sa mnohí zamestnanci a dohodári môžu stretnúť s novými pravidlami, ktoré ovplyvňujú ich mzdy a pracovné podmienky.

Základné zmeny, ktoré platia od 1. júna 2023, sa týkajú príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu, a prácu vo sviatok. Tu je stručný prehľad:

 • Príplatok za prácu cez víkend: Tento príplatok bude nadväzovať na minimálnu hodinovú mzdu a predstavuje dôležité zvýšenie pre tých, ktorí pracujú v tieto dni.
 • Príplatok za nočnú prácu: Aj tento príplatok sa naviaže na hodinovú minimálnu mzdu, čo zabezpečí férovejšiu kompenzáciu za prácu v noci.
 • Príplatok za prácu vo sviatok: U zamestnancov sa výška príplatku za prácu vo sviatok meniť nebude, no dohodári môžu očakávať zvýšenie.

Jednou z najvýznamnejších zmien je „rozmrazenie“ fixných výšok príplatkov. To znamená, že tieto príplatky už nebudú mať pevnú hodnotu, ale budú závisieť od výšky hodinovej minimálnej mzdy. Toto opatrenie má za cieľ zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie za prácu a zvýšiť príplatky pre tých, ktorí pracujú v ťažších podmienkach.

príplatky
Okrem týchto zmien sa zmenila aj výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a náhrada za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

Znížená sadzba príplatkov za víkendy a nočné

Znížená sadzba príplatkov je ďalšou dôležitou zmenou, ktorá prišla s novými pravidlami. Táto sadzba sa môže uplatniť v prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú pravidelnú prácu v sobotu, nedeľu alebo v noci.

Výnimkou je príplatok za nočnú prácu pri rizikovom povolaní, kde znížená sadzba nie je možná. Toto opatrenie sa dá dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve v prípade zamestnávateľa s menej ako 20 zamestnancami. Vedúci zamestnanec môže dohodnúť mzdu s prihliadnutím na prácu v sobotu, nedeľu alebo nočnú prácu, pričom mu nebudú prislúchať príplatky uvedené vyššie.

Kumulácia príplatkov

Pri výpočte príplatkov je dôležité mať na pamäti, že sa môžu kumulovať. To znamená, že ak zamestnanec alebo dohodár pracuje vo viacerých situáciách s nárokmi na príplatky, tieto sa sčítajú. Napríklad, ak zamestnanec pracuje v sobotu, a zároveň ide o sviatok, má nárok na príplatok za obe situácie. To zvýši mzdové náklady pre zamestnávateľa a zamestnanec si tým zabezpečí vyššiu čistú mzdu.

Výpočet nadčasov a mzdy za prácu

Príplatok za nadčas môže byť pre zamestnancov príležitosťou zvýšiť svoje príjmy, ale aj pre zamestnávateľov spôsobom, ako riešiť náhle pracovné zaťaženie. Mzda za prácu nadčas sa vypočíta na základe dvoch hlavných faktorov:

 • Základná mzda: Táto časť mzdy predstavuje sumu, ktorú zamestnanec dostáva za bežný pracovný čas, teda za svoju štandardnú pracovnú dobu.
 • Mzdové zvýhodnenie: Mzdové zvýhodnenie je príplatok, ktorý zamestnanec dostáva za prácu nadčas. Jeho výška sa vypočíta ako percento zo základnej mzdy.

Koľko percent je príplatok? Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas je najmenej 25 % zo základnej mzdy. To znamená, že zamestnanec dostane minimálne o 25 % viac za každú hodinu práce nad rámec svojej štandardnej pracovnej doby.

Tabuľka nižšie poskytuje prehľad o niektorých príplatkoch, ktoré platia od 1. júna 2023.

Suma príplatku za hodinu od 1. 6. 2023Výška príplatku v nadväznosti na minimálnu hodinovú mzdu (najmenej)
Príplatok za prácu v sobotunajmenej 2,0115 € (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v sobotu – zníženýnajmenej 1,8104 € (45 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v nedeľunajmenej 4,0230 € (100 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v nedeľu – zníženýnajmenej 3,6207 € (90 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej prácinajmenej 1,6092 € (40 % minimálnej mzdy za hodinu)
Nočný príplatok za prácu pri nerizikovej práci – zníženýnajmenej 1,4081 € (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
Nočný príplatok pri rizikovej prácinajmenej 2,0115 € (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu vo sviatok (zamestnanec)najmenej 100 % jeho priemerného zárobku za hodinu (nezmenené)
Príplatok za prácu vo sviatok (dohodár)najmenej 4,0230 € (100 % minimálnej mzdy za hodinu)
príplatky
Príplatok za nadčas môže byť rôzny v závislosti od konkrétnej pracovnej zmluvy a kolektívnej zmluvy v jednotlivých firmách.

Príplatok za prácu cez víkendy od roku 2023

Ako už z tabuľky vyplýva, zamestnanci majú nárok na príplatok za prácu cez víkendy vo výške najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy. To znamená, že ak je minimálna hodinová mzda od roku 2023 stanovená na 4,02 eura, príplatok za prácu v sobotu a nedeľu bude činiť minimálne 2,01 eura za každú odpracovanú hodinu.

Tento príplatok však nie je pevne daný a zamestnávateľ má možnosť dohodnúť sa so zamestnancom na vyššej výške príplatku za prácu v sobotu a nedeľu. To znamená, že ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na príplatku vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy, zamestnanec bude za každú odpracovanú hodinu v sobotu alebo v nedeľu dostávať 8,04 eura.

Príplatok za prácu za sobotu a za nedeľu sa vypláca za každú odpracovanú hodinu v tieto dni, čo môže výrazne ovplyvniť celkový príjem zamestnanca. Je dôležité poznamenať, že tieto príplatky majú za cieľ oceniť prácu v dňoch, ktoré sú pre zamestnancov často mimo bežných pracovných dní, a motivovať ich k práci v týchto termínoch. Tým sa zabezpečuje kontinuita niektorých služieb a prevádzok aj počas víkendov a sviatkov.

V minulosti bol rozdiel medzi príplatkom za sobotu a príplatkom za nedelu taký, že príplatok za sobotu bol vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy a príplatok za za nedeľu bol vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy.

Tento rozdiel bol zrušený zákonom č. 460/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júna 2023. Dôvodom zrušenia tohto rozdielu bolo, že sa považoval za diskriminačný.

Ako sa zvýšili príplatky za prácu cez víkendy

Hodinový príplatok20222023Rozdiel
Práca v sobotu1,792,010,22
Práca v nedeľu3,584,020,44

Nočný príplatok: Príplatky za nočnú

Zamestnanci majú nárok na príplatok za nočnú prácu vo výške najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy. Príklad: Ak je minimálna hodinová mzda vo výške 4,02 eura, príplatok za nočnú prácu je vo výške 1,6096 eura.

Ak sa však zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na príplatku za nočnú prácu vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy, zamestnanec bude za odpracovanú hodinu v noci dostávať 8,04 eura. Príplatok za nočnú prácu sa vypláca za každú odpracovanú hodinu v noci.

Podľa Zákonníka práce je nočnou prácou práca vykonávaná v čase medzi 22.00 hodinou a 6.00 hodinou. Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, príplatok za nočnú je najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná, môže byť hranica nižšia, no najmenej 35 % minimálnej mzdy za hodinu.

nočný príplatok
Od roku 2023 majú zamestnanci nárok na nočný príplatok vo výške najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy.

Príplatok za sviatok

Zamestnanci majú nárok na príplatok za sviatok vo výške najmenej 100 % svojho priemerného zárobku za hodinu, podľa § 122 Zákonníka práce. Príplatok sa vypláca za každú odpracovanú hodinu vo sviatok. Ak zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu vo sviatok na základe dohody so zamestnávateľom, stráca nárok na mzdové zvýhodnenie za tento deň.

Avšak, počas čerpania náhradného voľna má nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. U zamestnanca, ktorý dostáva mesačnú mzdu, sa čas čerpania náhradného voľna považuje za odpracovaný čas, pričom neprináša nárok na náhradu mzdy, ale za tento čas mu patrí pomerná časť mesačnej mzdy.

Podľa Zákonníka práce je sviatkom deň, ktorý je ustanovený ako sviatok nariadením vlády Slovenskej republiky. Je to 8 sviatkov:

 • 1. január: Nový rok
 • 6. január: Zjavenie Pána
 • 1. máj: Sviatok práce
 • 8. máj: Sv. Cyril a Metod
 • 15. august: Nanebovzatie Panny Márie
 • 28. október: Sviatok svätého Mikuláša
 • 1. november: Sviatok všetkých svätých
 • 24. december: Štedrý deň
 • 25. december: Prvý sviatok vianočný
 • 26. december: Druhý sviatok vianočný

Zamestnanec má nárok na príplatok za sviatok aj v prípade, ak daný sviatok pripadne na jeho voľný deň.