Prokurista v porovnaní s konateľom a druhy splnomocnenia

prokurista

Vo svete obchodu a podnikania zohrávajú kľúčovú úlohu často jednotlivci, ktorí stojia za strategickým smerovaním spoločnosti. Jednu z týchto dôležitých úloh má prokurista. Je často vnímaný ako „druhý líder“ spoločnosti, jeho rozhodnutia majú zásadný vplyv na chod a budúcnosť firmy. Hrá úlohu spojovacieho článku medzi vedením spoločnosti a všetkými zainteresovanými stranami, vrátane akcionárov, zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby spoločnosť fungovala hladko a efektívne a prispievať k jej dlhodobému úspechu.

Tento článok priblíži svet prokuratúry, ukáže kľúčové úlohy a povinnosti spojené s touto funkciou a vysvetlí, prečo je prokurista nevyhnutným hráčom v dynamickom obchodnom prostredí. Čo to znamená byť prokuristom a prečo je táto pozícia taká kľúčová pre rast a stabilitu firiem v 21. storočí?

Kto je prokurista?

Prokurista je jednou z dôležitých pozícií vo svete obchodu a podnikania. Táto rola má významný vplyv na riadenie spoločnosti a je často považovaná za druhého vodcu či manažéra v organizácii. Ale čo presne robí prokurista a aký je jeho prínos pre firmu?

Prokurista je právna funkcia v spoločnosti, ktorá je poverená určitými právomocami a povinnosťami. Existujú niektoré univerzálne úlohy a zodpovednosti, ktoré definujú túto pozíciu:

  • Zastupovanie spoločnosti: Prokurista má právo konať v mene spoločnosti vo vzťahu k tretím stranám. To znamená, že môže podpisovať zmluvy, uzatvárať obchody a vykonávať iné právne úkony, ktoré majú vplyv na spoločnosť.
  • Finančné úlohy: Prokurista môže byť zodpovedný za finančné aspekty spoločnosti, vrátane správy financií, platobnej disciplíny a kontrolovania finančnej stability.
  • Komunikácia s úradmi: V mnohých prípadoch je prokurista povinný komunikovať s rôznymi úradmi a orgánmi v súvislosti s právnymi a regulačnými záležitosťami.
  • Interná organizácia: Prokurista môže byť zodpovedný za interné záležitosti a riadenie pracovných tímov, aby zabezpečil efektívny chod spoločnosti.

Funkcie prokuristu a jeho obmedzenia

Úlohu prokuristu treba chápať ako rovnocennú k roli konateľa firmy vo svete obchodu. Avšak, prokuristova právomoc je obmedzená na určité oblasti – konkrétne, môže vykonávať právne úkony, ktoré sú spojené s bežným prevádzkovým priebehom podniku. Všetky iné zásahy, ako je napríklad predaj samotného podniku alebo záväzky týkajúce sa nehnuteľností, ktoré sú majetkom podniku, si vyžadujú osobitný súhlas, ktorý prokuristovi musí byť udelený.

Prokurista môže zastupovať spoločnosť v mnohých situáciách, vrátane registrácie podniku v obchodnom či živnostenskom registri, účasti v súdnych sporoch a vyjednávaní so zákazníkmi alebo inými podnikateľmi a firmami.

Táto funkcia je obvykle vykonávaná fyzickou osobou, hoci nie je výnimkou, že spoločnosť môže mať viacero prokuristov súčasne. Každý prokurista musí byť oficiálne zaznamenaný v obchodnom registri, aby mohol vykonávať právne úkony v mene spoločnosti.

Dôležité je poznamenať, že prokurista nemusí byť zamestnancom spoločnosti, ktorú zastupuje. Môže vykonávať svoje povinnosti bez nároku na odmenu alebo naopak, môže mať dohodnutú odmenu. V prípade, že nie je zamestnancom, býva zvyčajne viazaný mandátnou zmluvou so spoločnosťou.

prokurista
V prípade, že prokurista podpisuje akékoľvek dokumenty v mene spoločnosti, je povinný pridávať ku svojmu podpisu označenie, že koná v úlohe prokuristu, aby to bolo zrejmé a právoplatné.

Čo je prokúra?

Prokúra teda predstavuje špeciálny druh plnej moci, ktorý oprávňuje fyzickú osobu, označovanú ako prokurista, konať za podnikateľa vo všetkých právnych úkonoch a činnostiach, ktoré sú spojené s prevádzkou podniku.

Podmienky udelenia prokúry

  • prokúru môže udeliť iba podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou
  • prokurista musí byť fyzickou osobou
  • udelenie prokúry musí byť vykonané písomnou formou a zaznamenané v obchodnom registri

Obmedzenia prokúry sú uvedené buď v samotnom prokuratúrnom dokumente, alebo v obchodnom registri.

Prokúra môže byť zrušená z rôznych dôvodov, vrátane úmrtia prokuristu, jeho odstúpenia, rozhodnutím súdu alebo odvolaním zo strany podnikateľa. Po zrušení prokúry musí prokurista vrátiť podnikateľovi všetky dokumenty a majetok, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s jej výkonom.

Prokúra je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej praxe a reprezentuje najširší spôsob zastupovania podnikateľa pri prevádzkovaní jeho podniku. Táto právna úprava je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku a umožňuje prokuristovi vykonávať právne úkony v mene podnikateľa, aj keď by inak vyžadovali osobitné plnomocenstvo.

Prokúra je dôležitým nástrojom pre plynulý chod podniku a zabezpečuje, že právne záležitosti a záväzky sú riadne plnené a reprezentované. Je to taký spôsob právneho zabezpečenia, ktorý uľahčuje obchodné operácie a zabezpečuje, že podnikateľ môže činnosti svojej firmy vykonávať efektívne a spoľahlivo.

Rozdiel medzi prokuristom a konateľom v spoločnosti

Rola konateľa v spoločnosti sa líši od úlohy prokuristu, pretože každý z nich má odlišné povinnosti, a preto medzi nimi existuje niekoľko rozdielov.

KonateľProkurista
Je štatutárnym orgánom spoločnosti, a podľa zákona môže konať v jej mene v rôznych záležitostiach (tzv. zákonné zastúpenie).Splnomocňuje ho spoločnosť až po udelení prokúry a zapísaní do obchodného registra, pričom má oprávnenie vykonávať iba úkony súvisiace s prevádzkou podniku (tzv. zastúpenie na základe plnej moci). Nie je štatutárnym orgánom spoločnosti.
Výber konateľa firmy a jeho odvolanie vykonáva valné zhromaždenie spoločníkov alebo iných fyzických osôb.Konateľ alebo valné zhromaždenie spoločnosti splnomocňujú prokuristu, a nemá to stanovené zákonmi, kto sa môže stať prokuristom. Aj jeho odvolanie závisí od konateľa alebo valného zhromaždenia.
Obmedzenie konateľských oprávnení je možné len cez spoločenskú zmluvu alebo valné zhromaždenie, pričom také obmedzenie nemá účinky voči tretím stranám.Obmedzenie prokúry je priamo stanovené v Obchodnom zákonníku a zahŕňa napríklad obmedzenie v nakladaní s nehnuteľnosťami, s výnimkou prípadov, kedy je to výslovne uvedené v prokúre. Obmedzenie prokúry z vnútorných pokynov spoločnosti nemá právne následky pre tretie strany.
Okrem odvolania konateľa firmy, jeho funkcia zaniká smrťou, stratou spôsobilosti na právne úkony alebo vzdaním sa funkcie.Okrem odvolania prokurátora, jeho funkcia zaniká smrťou, stratou schopnosti konať v právnych úkonoch, výpoveďou alebo dohodou.

Spoločným rysom týchto pozícií je to, že každú z nich môže zastávať jedna alebo viaceré fyzické osoby, z ktorých každá môže samostatne konať v mene podnikateľa. Ak spoločenská zmluva alebo udelená prokúra neurčuje inak.

konateľ
Rozdiel medzi prokuristom a konateľom v spoločnosti spočíva v tom, že konateľ firmy je štatutárnym orgánom s.r.o. s právom zákonného zastúpenia, zatiaľ čo prokurista je osobou poverenou plnou mocou na vykonávanie iba určených úkonov týkajúcich sa prevádzky podniku.

Druhy splnomocnenia a konateľ

Splnomocnenie a plná moc predstavujú dôležitý nástroj v právnom svete, ktorý umožňuje jednej osobe (splnomocnenému) konať v mene inej osoby (splnomocniteľa) pri právnych záležitostiach. Tieto pojmy, hoci sú často používané vzájomne, majú isté jemné rozdiely v ich aplikácii a rozsahu oprávnení.

Splnomocnenie je písomný dokument, ktorý formalizuje dohodu medzi splnomocniteľom a splnomocnencem. V tomto dokumente splnomocniteľ udeľuje súhlas splnomocnencovi na vykonávanie určitých právnych činností v jeho mene.

Tieto činnosti môžu zahŕňať zápis ochrannej známky, zastúpenie v daňovej kontrole, alebo iné právne úkony. Občiansky zákonník, konkrétne § 31 – § 33b OZ, upravuje tieto zmluvy, najmä pokiaľ ide o fyzické a právnické osoby. Dôležité je poznamenať, že splnomocnenie možno udeliť aj v prospech viacerých osôb, pričom každá z týchto osôb bude mať vlastné oprávnenia.

Rovnako ako plná moc, aj splnomocnenie má svoje druhy:

  • Osobité splnomocnenie (špeciálne) obmedzuje zástupcu na konanie v rámci jedného špecifického právneho úkonu alebo konkrétneho druhu právneho úkonu.
  • Všeobecné splnomocnenie (generálne) naopak umožňuje zástupcovi konať v mene splnomocniteľa pri viacerých alebo vo všetkých právnych úkonoch. Tieto všeobecné splnomocnenia sa často udeľujú v prípadoch dlhodobého zastupovania, napríklad v prípade dlhodobej neprítomnosti splnomocniteľa.

V prípade, že splnomocnenie udelené právnickou osobou umožňuje splnomocnencovi vykonávať všetky právne úkony v mene tejto právnickej osoby, nazývame ho generálnou plnou mocou alebo plnou mocou na všetko. Táto forma plnej moci je pomerne široká a umožňuje splnomocnencovi konať vo viacerých oblastiach.

Všetky tieto druhy splnomocnení sú dôležité nástroje v právnom prostredí a umožňujú flexibilné riadenie právnych záležitostí.

druhy splnomocnenia
Každé z jednotlivých druhov splnomocnení musí obsahovať jasné informácie o oprávneniach, menách splnomocnených osôb a rozsahu ich právomocí. Rovnako by malo byť podpísané všetkými splnomocnenými osobami, ak ich je viacero.

Rozdiel medzi plnou mocou a prokúrou

Plná mocProkúra
Univerzálna, nie len v podnikaní.Iba v podnikateľskom prostredí.
Musí obsahovať rozsah oprávnení.Neobsahuje presný rozsah oprávnení.
Splnomocniteľ ju môže úplne prispôsobiť svojim potrebám.Neprispôsobuje sa konkrétnym potrebám firmy.
Písomná aj ústna forma.Výhradne písomná forma.
Udeľuje ju akákoľvek spôsobilá fyzická alebo právnická osoba.Udeľuje ju iba podnikateľ, zapísaný v Obchodnom registri.
Splnomocnencom môže byť fyzická aj právnická osoba spôsobilá právne konať.Prokuristom môže byť len fyzická osoba a musí mať spôsobilosť na právne úkony.
V prípade podpisu zmluvy sa ku nej prikladá aj plná moc.Pri podpise zmluvy netreba prikladať plnú moc.

Rozdiel medzi odvolaním plnej moci a prokury spočíva aj v postupe. V prípade plnej moci stačí, keď splnomocniteľ informuje splnomocnenca o jej odvolaní. Naopak, pri odvolaní prokuristu je nutné nielen oznámiť odvolanie prokúry, ale taktiež zabezpečiť jej výmaz z obchodného registra. Do tej doby má jednanie prokuristu rovnakú právnu platnosť, čo znamená, že záväzky vytvorené po odvolaní prokúry zostávajú pre splnomocniteľa záväzné.