Rekvalifikačné kurzy cez úrad práce v roku 2024

rekvalifikacne-kurzy

Rekvalifikačné kurzy sú špecializované programy, ktorých cieľom je poskytnúť jednotlivcom potrebné zručnosti a vedomosti na prechod do nového povolania. Širokú ponuku rekvalifikačných kurzov zadarmo možno v roku 2024 získať cez úrad práce. Ako požiadať o rekvalifikačný kurz?

Rekvalifikačné kurzy zvyčajne absolvujú jednotlivci, ktorí už získali určitú formu formálneho vzdelania alebo majú pracovné skúsenosti v konkrétnej oblasti, ale chcú zmeniť svoju kariérnu dráhu alebo sa oboznámiť s najnovšími trendmi v odvetví.

Kurzy cez úrad práce 2024

Kurzy cez úrad práce v roku 2024 predstavujú jedinečnú možnosť, ako sa možno vzdelávať zdarma. Snahou je, aby si absolventi kurzov odniesli čo najviac vedomostí a praktických skúseností, ktoré môžu následne zúžitkovať v práci.

Kurzy cez úrad práce sú v roku 2024 jedinečnou možnosťou, ako získať novú kvalifikáciu alebo nové zručnosti a zamestnať sa. Ak je človek v evidencii, má veľkú výhodu a tou je dostatok času na absolvovanie kurzu.

Kurz zdarma a paušálny príspevok na cestovné a stravné predstavuje skvelú ponuku pre motiváciu záujemcov a získanie všetkých benefitov vyplývajúcich z absolvovania kurzu. 

Nestrať prácu – vzdelávaj sa – zoznam kurzov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Je to národný projekt Ministerstva práce, ktorý vykonávajú úrady práce po celom Slovensku. Filozofiou projektu je prostredníctvom cieleného vzdelávania pomôcť zamestnaným ľuďom udržať si prácu alebo nájsť si novú lepšiu prácu. Kurzy majú zlepšiť aj vývoj nezamestnanosti na Slovensku.

Zoznam rekvalifikačných kurzov Nestrať prácu – vzdelávaj sa možno rozdeliť do týchto kategórií:

 • ekonomické kurzy
 • hobby, krása, zdravie
 • jazykové kurzy
 • kurzy podľa odvetvia (IT a počítače, technika, školstvo, zdravotníctvo a sociálne)
 • kurzy zo zákona
 • osobnostný rozvoj

Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupného zoznamu kurzov Nestrať prácu – vzdelávaj sa vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Samozrejme, nutnosťou je evidencia na úrad práce.

Vďaka tomu môže napríklad využiť konverzáciu v angličtine na jazykovom kurze.

V rámci rekvalifikačných kurzov programu Nestrať prácu – vzdelávaj sa možno získať vzdelanie v rôznych odvetviach.

Rekvalifikačné kurzy REPAS+ – úrad práce 2024

Rekvalifikácia na účely REPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s  cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a  znalostí v rekvalifikačnom kurze.

Medzi najžiadanejšie rekvalifikačné kurzy cez úrad práce patria špecializované PC kurzy, zváračské kurzy, jazykové kurzy či kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny C a D).

Čo človek získa absolvovaním rekvalifikačného kurzu cez úrad práce?

 • príspevok na kurzovné, ktorý bude uhradený poskytovateľovi rekvalifikácie
 • príspevok na cestovné a stravné pre uchádzača o zamestnanie vo výške 4,64 € za každý absolvovaný deň rekvalifikačného kurzu
 • potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o absolvovaní rekvalifikačného kurzu (napr. osvedčenie alebo certifikát)

Uchádzač o zamestnanie je povinný do 15 kalendárnych dní od úspešného absolvovania rekvalifikácie doručiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s podpornými dokladmi žiadosť o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou.

KOMPAS+ kurzy

Kompetenčný kurz na účely KOMPAS+ predstavuje prípravu uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia kľúčových kompetencií v kompetenčnom kurze. Kompetenčný kurz možno absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Aký kurz si možno vybrať? Záujemca o KOMPAS+ si môže vybrať neakreditovaný kurz zameraný na rozvoj vybraných kľúčových kompetencií:

 • komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií)
 • osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií)
 • počítačové zručnosti
 • jazykové zručnosti

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný, si podá požiadavku na kompetenčný kurz na predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu.

Kurzy na úrade práce – ako sa prihlásiť do kurzu

Vďaka národnému projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ si môže každý splniť svoj sen a naučiť sa nové zručnosti, ktoré využije v práci alebo podnikaní. Postup ako na to je veľmi jednoduchý:

 1. registrácia na úrade práce ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ)
 2. podanie žiadosti
 3. schválenie žiadosti a začiatok štúdia
 4. úspešné ukončenie vzdelávania

Existujú rôzne dôvody, prečo sa jednotlivci môžu rozhodnúť absolvovať rekvalifikačné kurzy ponúkané na úrade práce. Pre niektorých to môže byť dôsledok zmeny zamestnania, keď ich súčasné zručnosti už nie sú žiadané v dôsledku technologického pokroku alebo zmien v odvetví.

Pre iných to môže byť osobné rozhodnutie prejsť na uspokojivejšiu alebo lukratívnejšiu kariéru. Nech je dôvod akýkoľvek, rekvalifikačné kurzy cez Úrad práce ponúkajú jednotlivcom príležitosť získať nové zručnosti a vedomosti, aby uspeli vo zvolenom odbore.

Mnoho rekvalifikačných kurzov možno absolvovať online z pohodlia domova.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie

Po vybratí kurzu môže záujemca o zamestnanie vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Dôležité je podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu. 

Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je súčasťou súborov na stiahnutie na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce.

Kurzy s certifikátom

Kurzy na rekvalifikáciu zvyčajne ponúkajú technické školy, vysoké školy alebo odborné inštitúcie a môžu trvať od niekoľkých týždňov až po rok. Zahŕňajú širokú škálu predmetov vrátane technických zručností, obchodného riadenia a profesionálneho rozvoja.

Medzi bežné rekvalifikačné kurzy patria napríklad kódovacie bootcampy, certifikačné programy projektového manažmentu a kurzy digitálneho marketingu. Mnohé inštitúcie majú v ponuke aj kurzy s certifikátom.

Kurzy sú akreditované ministerstvom školstva SR. Akreditované certifikáty ministerstvom školstva sa vydávajú na základe absolvovania skúšky. Skúška sa skladá z online testu alebo praktického zadania, prípadne iných častí v závislosti od vybraného online kurzu. 

Akreditované osvedčenie Ministerstva školstva je platné a uznávané v celej Európskej únii. Je dokladom a dôkazom pre zamestnávateľa, že človek absolvoval kvalifikovaný odborný kurz s certifikátom.

ÚPSVaR – rekvalifikačné kurzy aj pre zamestnaných

Už aj zamestnaní ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať a získať nové zručnosti, môžu mať náklady na rekvalifikačné kurzy preplatené cez ÚPSVaR prostredníctvom projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. 

Technologický pokrok mení aj trh práce a niektoré zo súčasných pracovných pozícií sú ohrozené. Preto sa projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ zameriava na zamestnaných pracujúcich ľudí, ale aj osoby na materskej či rodičovskej dovolenke. Kurz si vyberá záujemca sám podľa vlastných potrieb. 

Kto teda môže požiadať o preplatenie kurzov cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

 • zamestnaní
 • osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke
 • študenti strednej alebo vysokej školy
 • dôchodcovia
 • živnostníci

ÚPSVaR ponúka rekvalifikačné kurzy aj pre zamestnaných vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kurzy zadarmo pre zamestnaných – ako na to?

Prvou podmienkou kurzu zadarmo pre zamestnaných je, aby sa  zamestnaný človek stal záujemcom o zamestnanie. Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto sa rozhodne zaradiť do evidencie záujemcov o zamestnanie.  Zaradenie do evidencie možno vybaviť na ktoromkoľvek úrade práce. Žiadosť možno podať osobne, ale aj poštou, či emailom prostredníctvom elektronickej schránky.

Záujemca o zamestnanie predloží na ÚPSVaRe žiadosť najneskôr 30 kalendárnych dní pred termínom začiatku rekvalifikačného kurzu aj pre zamestnaných. Úrad práce túto žiadosť posudzuje individuálne, predovšetkým na základe posúdenia efektívnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku. 

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. Následne treba kontaktovať poskytovateľa vzdelávania, ktorý zašle všetky potrebné informácie a organizačné pokyny.

Vzdelávanie sa musí úspešne ukončiť, následne úrad práce preplatí 100 % nákladov na kurz. Vďaka tomuto projektu môžu byť rekvalifikačné kurzy zadarmo aj pre zamestnaných.

Kurzy preplácané úradom práce pre ženy

V rámci kurzov preplácaných úradom práce možno nájsť niekoľko špeciálne určených pre ženy. Ide hlavne o kurzy z kategórie „Hobby, krása a zdravie“. Či už je to kaderníctvo, kozmetika, masáže či tanec, každá žena si tu nájde to svoje.

Pre ženy sú navyše k dospozícií kurzy preplácané úradom práce aj z ostatných kategórií. Či už ekonomické, jazykové kurzy alebo kurzy osobnostného rozvoja, ženy majú právo absolvovať ktorýkoľvek z nich.