Spôsobilosť na právne úkony – čo to je, kedy sa využíva

sposobilost na pravne ukony

Spôsobilosť na právne úkony, nazývaná aj svojprávnosť, je kľúčovým pojmom v slovenskom právnom systéme. Predstavuje schopnosť fyzických osôb vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti. Ide o aktívnu stránku právnej subjektivity, ktorá umožňuje jednotlivcom plnohodnotne sa zúčastňovať na právnom živote.

Rozlišuje sa plná a čiastočná spôsobilosť na právne úkony. Spôsobilosť na právne úkony je úzko spätá s právnou zodpovednosťou. Znamená to, že osoby s plnou či čiastočnou spôsobilosťou na právne úkony zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili svojim konaním.


Obsah článku


Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, nazývané aj čiastočná svojprávnosť je stav, kedy má fyzická osoba zníženú kapacitu na právne úkony z dôvodu nedostatočnej rozumovej vyspelosti. To znamená, že osoba nie je v plnej miere schopná samostatne chrániť svoje práva a záujmy.

Dôvody obmedzenia

Najčastejším dôvodom obmedzenia spôsobilosti na právne úkony sú duševné poruchy. Ďalšími dôvodmi môžu byť:

 • Zneužívanie návykových látok (alkohol, drogy)
 • Ťažké zdravotné postihnutie
 • Vysoký vek spojený so zníženou duševnou kapacitou

Proces obmedzenia

O obmedzení spôsobilosti na právne úkony rozhoduje súd na návrh:

 • Zainteresovanej osoby – tou môže byť napríklad manžel/ka, rodič, súrodenec, avšak aj samotná dotknutá osoba, ak je na to dostatočne spôsobilá
 • Prokurátora
 • Orgánu štátnej správy (napr. úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)

Súd posúdi zdravotný stav dotknutej osoby a jej schopnosť chrániť svoje práva a záujmy. Na základe posudku môže súd:

 • Obmedziť spôsobilosť na právne úkony: V tomto prípade súd určí rozsah obmedzenia, t.j. aké právne úkony osoba nemôže vykonávať samostatne. Pri týchto úkonoch bude potrebovať súhlas opatrovníka.
 • Odmietnuť návrh na obmedzenie: Ak súd zistí, že dotknutá osoba je dostatočne spôsobilá na právne úkony, návrh na obmedzenie zamietne.

Dôsledky obmedzenia

Osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony:

 • Môže vykonávať bežné právne úkony samostatne: Napríklad drobné nákupy, vybavovanie bežných záležitostí u lekára.
 • Pri iných úkonoch potrebuje súhlas opatrovníka: Napríklad uzatváranie zmlúv o kúpe nehnuteľnosti, nakladanie s peniazmi na účte.
 • Je zodpovedná za škodu, ktorú spôsobí svojim konaním: V rozsahu svojej spôsobilosti na právne úkony.

Zrušenie obmedzenia

Ak sa zdravotný stav osoby zlepší a stane sa plne spôsobilou na právne úkony, môže súd na jej návrh alebo návrh opatrovníka zrušiť obmedzenie.

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je závažný zásah do práv a slobôd dotknutej osoby. Preto by sa k nemu malo pristupovať len v krajnom prípade a s maximálnym ohľadom na individuálne potreby osoby.

Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

V slovenskom právnom systéme už neexistuje inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony. Tento pojem bol nahradený obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ktoré zohľadňuje individuálne potreby a možnosti dotknutej osoby.

V minulosti sa pozbavenie spôsobilosti na právne úkony aplikovalo na osoby s vážnymi duševnými poruchami, ktoré neboli schopné samostatne chrániť svoje práva a záujmy. V takomto prípade súd osobu zbavil právnej subjektivity, t.j. stala sa právne neschopnou.

Toto riešenie však malo viacero nevýhod:

 • Nebolo dostatočne flexibilné: Nezohľadňovalo rôzne stupne duševných porúch a individuálne potreby dotknutých osôb.
 • Porušovalo ľudské práva: Osoby zbavené svojprávnosti boli vylúčené z rozhodovania o svojom živote a boli im obmedzené základné práva a slobody.

Z týchto dôvodov prešla slovenská legislatíva reformou, ktorá zaviedla inštitút obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Tento systém je humánnejší a rešpektuje individuálne potreby dotknutých osôb.

Aj napriek reforme sa v praxi stále je možné stretnúť s nesprávnym používaním pojmu „pozbavenie svojprávnosti alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony„. Správny termín je obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Čo je to svojprávnosť?

Svojprávnosť je hovorový výraz pre právny pojem spôsobilosť na právne úkony. Ide o schopnosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti. Znamená to, že osoba môže samostatne uzatvárať zmluvy, vlastniť majetok, rozhodovať o svojom majetku a konať v právnom styku.

Svojprávnosť je dôležitou súčasťou právnej subjektivity, ktorá znamená, že osoba je právom uznaná ako nositeľ práv a povinností.

Stupne spôsobilosti na právne úkony:

 • Plná spôsobilosť na právne úkony: Vzniká plnoletosťou, čiže dovŕšením 18. roku života. V tomto veku osoba preberá plnú zodpovednosť za svoje konanie a môže bez obmedzení vykonávať všetky právne úkony.
 • Čiastočná spôsobilosť na právne úkony: Sa priznáva osobám, ktoré z dôvodu nedostatočnej rozumovej vyspelosti nie sú schopné samostatne chrániť svoje práva a záujmy. Sem patria maloleté deti a osoby s duševnými poruchami.

Čiastočná spôsobilosť sa ďalej delí na:

 • Obmedzenú spôsobilosť na právne úkony: Takáto osoba môže vykonávať niektoré právne úkony samostatne, avšak pri iných potrebuje súhlas zákonného zástupcu alebo opatrovníka.
 • Nezodpovednosť: Osoba s nezodpovednosťou nemôže samostatne vykonávať žiadne právne úkony. Všetky úkony za ňu vykonáva zákonný zástupca.

Svojprávnosť je teda kľúčovým pojmom pre účasť jednotlivcov na právnom živote. Môže sa v priebehu života meniť. Napríklad maloleté dieťa získa plnú spôsobilosť dovŕšením 18. roku života.

Prípady, kedy je potrebné uskutočniť zbavenie svojprávnosti

Pojem zbavenie svojprávnosti bol nahradený obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

Situácie, kedy môže súd obmedziť spôsobilosť na právne úkony môžu byť nasledovné:

 • Ťažké duševné poruchy: Ak má osoba duševnú poruchu, ktorá jej bráni samostatne chrániť svoje práva a záujmy, súd jej môže obmedziť spôsobilosť na právne úkony.
 • Zneužívanie návykových látok: Ak osoba zneužíva návykové látky (alkohol, drogy) do takej miery, že to ohrozuje jej zdravie, majetok alebo práva iných osôb, súd jej môže obmedziť spôsobilosť na právne úkony.
 • Ťažké zdravotné postihnutie: Ak má osoba také zdravotné postihnutie, ktoré jej bráni samostatne vykonávať právne úkony, súd jej môže obmedziť spôsobilosť na právne úkony.
 • Vysoký vek: V ojedinelých prípadoch môže súd obmedziť spôsobilosť na právne úkony aj vysoko starej osobe, ak je preukázané, že z dôvodu veku stratí duševnú kapacitu a nie je schopná chrániť svoje práva a záujmy.

Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti, pojmu, ktorý mnohí vnímajú ako zbavenie svojprávnosti musí byť podložené odborným posudkom psychiatra alebo iného relevantného lekára. Súd prihliada na stupeň duševnej poruchy alebo zdravotného postihnutia, schopnosť osoby samostatne sa rozhodovať a konať, možnosti liečby či potrebu ochrany osoby pred zneužitím.

Splnomocnenie na zastupovanie v právnych úkonoch

Splnomocnenie na zastupovanie v právnych úkonoch je právny akt, ktorým jedna osoba (splnomocniteľ) udeľuje inej osobe (splnomocnencovi) oprávnenie konať v jej mene a zastupovať ju v rôznych právnych záležitostiach.

Druhy splnomocnení:

 • Generálne splnomocnenie: Udeľuje splnomocnencovi najširší rozsah oprávnení, t.j. umožňuje mu konať za splnomocniteľa vo všetkých právnych úkonoch.
 • Špeciálne splnomocnenie: Udeľuje splnomocnencovi oprávnenie konať len v určitej, vopred definovanej záležitosti.
 • Jednorazové splnomocnenie: Udeľuje splnomocnencovi oprávnenie konať len v jednom konkrétnom právnom úkone.

Náležitosti splnomocnenia:

 • Meno a priezvisko splnomocniteľa a splnomocnenca
 • Predmet splnomocnenia: Presné vymedzenie právnych úkonov, na ktoré sa splnomocnenie vzťahuje
 • Podpis splnomocniteľa
 • Miesto a dátum vyhotovenia

V niektorých prípadoch by malo byť splnomocnenie na zastupovanie v právnych úkonoch notársky overené. To je nutné napríklad pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti alebo pri uzatváraní zmluvy o kúpe auta.

Splnomocnenec je oprávnený konať za splnomocniteľa v rozsahu udeleného splnomocnenia. Právne úkony vykonané splnomocnencom v súlade so splnomocnením majú rovnaké právne účinky ako keby ich vykonal samotný splnomocniteľ. Splnomocnenie stráca platnosť smrťou splnomocniteľa, odvolaním splnomocnenca alebo zánikom právnej subjektivity splnomocniteľa.

Vzor splnomocnenia na preberanie pošty

Vzor splnomocnenia na preberanie pošty uľahčí vytvorenie dokumentu, teda samotného splnomocnenia, ktoré umožňuje formálne určiť osobu, zodpovednú vybavovať prijímanie listovej komunikácie za splnomocniteľa. Preberanie pošty tak bude efektívne a spoľahlivo spravované aj v prípade splnomocniteľovej nepretržitej neprítomnosti.

Splnomocnenie na preberanie poštových zásielok

Ja, [Meno a priezvisko splnomocniteľa], rodné číslo [rodné číslo splnomocniteľa], bytom [adresa splnomocniteľa],

týmto splnomocňujem

[Meno a priezvisko splnomocnenca], rodné číslo [rodné číslo splnomocnenca], bytom [adresa splnomocnenca],

aby za mňa preberal všetky poštové zásielky doručované na moju adresu:

[Adresa doručovania zásielok]

Toto splnomocnenie platí od [dátum] do [dátum] (alebo na dobu neurčitú).

V [miesto], dňa [dátum]

Podpis splnomocniteľa:

[Vlastnoručný podpis splnomocniteľa]

Vzor splnomocnenia na preberanie pošty je možné upraviť podľa potrieb. Splnomocnenie nemusí byť notársky overené, avšak v niektorých prípadoch to môže byť odporúčané (napr. pri preberaní cenných zásielok).

Odporúča sa urobiť kópiu splnomocnenia a odovzdať ju splnomocnencovi. Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať písomným oznámením splnomocnencovi a Slovenskej pošte.