Stavebné povolenie – žiadosť, cena, platnosť

stavebne-povolenie

Stavebníctvo zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní miest a komunít. Či už ide o malý projekt prestavby alebo rozsiahlu výstavbu, získanie stavebného povolenia je základným krokom k zaisteniu bezpečnosti, súladu a udržateľnosti akéhokoľvek stavebného projektu. Aká je cena a platnosť stavebného povolenia?

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Vyžaduje sa taktiež aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. V tomto článku sa možno dočítať, aké doklady sa vyžadujú pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie, a ako je to s povolením pri stavbe mobilného či kontajnerového domu.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie je oficiálny dokument vydaný miestnou samosprávou alebo stavebným úradom, ktorý udeľuje zákonné povolenie na začatie stavebných alebo rekonštrukčných činností. Slúži ako dôkaz, že navrhovaný projekt je v súlade s miestnymi stavebnými predpismi, územnými predpismi a bezpečnostnými normami.

Proces získania stavebného povolenia zvyčajne zahŕňa niekoľko krokov. Po prvé, vlastník projektu alebo dodávateľ musí predložiť podrobné plány a špecifikácie navrhovanej stavby miestnemu stavebnému oddeleniu. Tieto dokumenty poskytujú informácie o návrhu projektu, materiáloch, štrukturálnej integrite, elektrických a vodovodných systémoch a akýchkoľvek iných relevantných aspektoch.

Keď stavebné úrady posúdia plány, môžu požiadať o revízie alebo zmeny, aby sa zabezpečil súlad s predpismi. Táto spätná väzba je kľúčová pre úspech projektu, pretože pomáha identifikovať potenciálne problémy alebo nedostatky pred začatím fázy výstavby.

Po schválení plánov je vydané stavebné povolenie, ktorým sa udeľuje povolenie na začatie výstavby. Tento dokument by mal byť vystavený na viditeľnom mieste na stavenisku, aby inšpektori overili súlad v rôznych fázach projektu.

Význam získania stavebného povolenia

Význam získania stavebného povolenia nemožno preceňovať. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je to nevyhnutné:

 1. bezpečnosť: stavebné povolenia zabezpečujú, že nová výstavba alebo renovácia spĺňajú bezpečnostné predpisy a normy
 2. súlad s právnymi predpismi: stavebné povolenia pomáhajú predchádzať neoprávneným a nebezpečným stavebným činnostiam, ktoré by mohli viesť k právnym problémom alebo sankciám
 3. kontrola kvality: pri dodržiavaní zavedených kódexov a noriem bude mať stavebný projekt pravdepodobne lepšiu kvalitu, odolnosť a životnosť
 4. hodnota nehnuteľnosti: potenciálni kupci a veritelia často hľadajú tieto povolenia ako dôkaz, že stavba bola vykonaná legálne a v súlade so zákonom
 5. profesionálna podpora: proces stavebného povolenia často zahŕňa úzku spoluprácu so stavebnými úradníkmi a inšpektormi, ktorí poskytujú poradenstvo a podporu počas celého projektu

Zatiaľ čo získanie stavebného povolenia pridáva ďalší krok a náklady na akýkoľvek stavebný projekt, je to investícia do bezpečnosti, zákonnosti a kvality.

Stavebné povolenie zabezpečuje, že nová výstavba alebo renovácia spĺňa bezpečnostné predpisy a normy.

Nový stavebný zákon nadobudne platnosť v roku 2024

Zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je zákon, ktorý právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby. Po takmer piatich desaťročiach došlo v roku 2022 k schváleniu nového stavebného zákona.

Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní nadobudnú účinnosť v roku 2024. Cieľom novej právnej úpravy je odstránenie nedostatkov doterajšej legislatívy a zohľadňovanie súčasných potrieb spoločnosti.

Výsledkom by malo byť zjednodušenie a zrýchlenie povoľovania výstavby, digitalizácia, ale aj prísnejšie postihy voči čiernym stavbám.

Najvýraznejším pozitívom reformy stavebného zákona je, že nové konania sú postavené na elektronizácii procesov. Tým sa výrazne skráti čas, ktorý úplne bežný človek čakal na povolenie napríklad na rodinný dom. Odhadom by to malo byť z mesiacov na týždne.

Žiadosť o stavebné povolenie

Po vydaní územného rozhodnutia a vypracovaní projektovej dokumentácie je potrebné podať žiadosť o stavebné povolenie na príslušnom stavebnom úrade. V žiadosti stavebník musí uviesť účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia.

Existuje aj elektronická služba na podávanie žiadosti o stavebné povolenie, v praxi sa však nevyužíva z dôvodu veľkosti príloh. K podávanej žiadosti sa vyžaduje zaplatenie správneho poplatku vo výške 50 €.

Stavebný úrad preskúma žiadosť stavebníka a keď v priebehu konania nezistí dôvody, ktoré by bránili umiestneniu a povoleniu stavby tak vydá rozhodnutie – stavebné povolenie.

Doklady na stavebné povolenie

K žiadosti o stavebné povolenie treba priložiť nasledujúce doklady:

 1. list vlastníctva
 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 3. kópia z katastrálnej mapy
 4. projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou (sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
 5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 6. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 7. doklad o uhradení správneho poplatku

Bez priloženia hore uvedených dokladov k žiadosti o stavebné povolenie stavebný úrad danú stavbu neschváli.

K žiadosti o stavebné povolenie treba priložiť aj projektovú dokumentáciu stavby v troch vyhotoveniach.

Platnosť stavebného povolenia

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Číže do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti sa musí začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť a človek oň musí opätovne požiadať.

V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou, stavebník musí príslušný stavebný úrad písomne požiadať o predlženie platnosti stavebného povolenia.

Stavebné povolenie – cena

Ceny stavebného povolenia závisia od lokality, požadovaného rozsahu služieb, potreby riešenia majetkovoprávnych vzťahov, dopravného napojenia pozemku a pod. Orientačné ceny na stavbu rodinného domu vrátane poplatku za stavebné povolenie ukazuje nasledujúca tabuľka.

Územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní620 €
Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí620 €
Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní680 €
Povolenie stavby domovej studne (vodná stavba)130 €
Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF100 €
Povolenie zriadenia zjazdu z komunikácie na pozemok, vyžadujúce súhlas dopravného inšpektorátu120 €
Povolenie stavby domovej čistiarne odpadových vôd380 €
Tabuľka: Prehľad poplatkov za stavbu rodinného domu

Mobilný dom – stavebné povolenie

To, či je na stavbu mobilného domu potrebné stavebné povolenie, závisí od daného miesta a príslušného úradu. Pred kúpou mobilného domu sa preto odporúča informovať sa na miestnom Stavebnom úrade.

Zaujímavé je, že holandské mobilné domy možno v mnohých prípadoch postaviť na pozemku bez potreby získať stavebné povolenie. Týka sa to predovšetkým jednopodlažných stavieb s rozlohou do 35 m2. V prípade väčších chát, prítomných na pozemku viac ako 120 dní, musí človek zohľadniť všetky formality spojené so získaním stavebného povolenia.

Stavebné povolenie na kontajnerový dom

Aké stavebné povolenie musí človek zaobstarať na kontajnerový dom? Architektúra lodných kontajnerov je stále relatívne nová záležitosť, preto je najdôležitejšie preskúmať miestne zákony a predpisy pred začatím výstavby.

Existujú dve veci, ktoré musí človek zabezpečiť: kontajnerový dom sa musí zmestiť na pozemok a musí byť bude v súlade s existujúcimi stavebnými predpismi a obmedzeniami v danej oblasti.

Ak chce človek vo svojom kontajnerovom dome bývať, potrebuje vodu, elektrinu, kúrenie a aj popisné číslo. V tomto prípade stavebné povolenie na kontajnerový dom potrebuje. Ak sa dom pevne spojí so zemou betónovou platňou alebo pomocou betónových pilotov, predstavuje pevnú stavbu. Stavebný úrad môže požadovať všetky náležitosti ako od majiteľov murovaných domov.

Stavby bez stavebného povolenia

Stavebné povolenie vyžaduje každá nová stavba aj väčšia prístavba alebo nadstavba k existujúcemu objektu. Bez tohto podkladu nemožno stavať. V prípade, že to stavebník nerešpektuje a na pozemku vybuduje stavbu bez stavebného povolenia, výsledné dielo okamžite nadobudne štatút čiernej stavby.

Stavby, ktoré už nadobudli štatút čiernej stavby, či už kvôli výstavbe bez stavebného povolenia alebo kvôli realizácii v rozpore s jeho obsahom, majú nárok na zlegalizovanie. V rámci neho musí žiadateľ splniť zopár podmienok a predložiť niekoľko dokumentov, na základe čoho môže príslušný stavebný úrad vydať dodatočné stavebné povolenie.

Dodatočné stavebné povolenie pre domy vybudované bez stavebného povolenia

Podklady pre dodatočné stavebné povolenie pre domy postavené bez stavebného povolenia zahŕňajú:

 • žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 • 2 kópie projektovej dokumentácie konkrétnej stavby
 • doklad o odbornej spôsobilosti autora projektu stavby
 • stanovisko okresného úradu aj dodávateľov energií
 • vyhlásenie stavebného dozoru o zabezpečení stavby
 • ďalšie podklady vyžadované aj pri bežnom stavebnom povolení

Poplatky za vydanie stavebného povolenia sú až trojnásobne vyššie ako pri vydávaní povolenia pred začiatkom riadnej výstavby. Ak chce majiteľ získať dodatočné stavebné povolenie na rodinný dom vybudovaný bez stavebného povolenia, zaplatiť zaň bude musieť 150 €. V prípade bytového domu sa poplatok vyšplhá až na sumu 600 €.