Výpoveď zo strany zamestnanca: Praktický sprievodca a vzory na stiahnutie

výpoveď zo strany zamestnanca

Mnohí zamestnanci čelia rozhodnutiu, ktoré môže zásadne ovplyvniť ich pracovný život – rozhodnutiu o výpovedi zo strany zamestnanca. Dôvody môžu byť rôznorodé, od osobných ambícií po zlepšenie pracovných podmienok. Avšak bez ohľadu na to, čo ich k tomu viedlo, je dôležité vedieť, ako správne a efektívne napísať výpoveď.

Článok sa zameriava na kroky, ktoré by mal zamestnanec urobiť, keď sa rozhodne pre túto dôležitú životnú zmenu. Rozoberie, čo by mala obsahovať kvalitná výpoveď zo strany zamestnanca, a poskytne vzory na stiahnutie, aby bol tento proces čo najjednoduchší.

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

S narastajúcim počtom voľných pracovných miest sa zamestnávatelia snažia získať kvalitných uchádzačov a posilniť svoje pracovné tímy. Ak človek objaví lepšiu pracovnú ponuku a rozhodne sa ukončiť svoj súčasný pracovný pomer ako zamestnanec, stojí pred nim dôležitá voľba. Musí si byť vedomý, že tento krok vyžaduje dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce.

Zákonník práce špecifikuje štyri možnosti ukončenia pracovného pomeru:

 • skončenie dohodou
 • okamžité ukončenie pracovného pomeru
 • ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • výpoveďou

V porovnaní so zamestnávateľmi je pre zamestnanca výpoveď z pracovného pomeru relatívne jednoduchou záležitosťou, no stále je dôležité poznať svoje práva a povinnosti pri tomto rozhodujúcom kroku.

Skončenie dohodou

Dohoda o skončení pracovného pomeru predstavuje jednoduchý spôsob ukončenia pracovného pomeru, no vyžaduje súhlas oboch strán. Pracovný pomer sa ukončí v dohodnutý deň, ktorý môže byť aj nasledujúci deň. Tento právny akt sa musí uzavrieť písomne v dvoch exemplároch, pričom jeden zostáva u zamestnávateľa a druhý sa odovzdá zamestnancovi.

Dôvody ukončenia pracovného pomeru nemusia byť uvedené v dohode zo strany zamestnanca, avšak zamestnávateľ nie je povinný dohodu uzatvárať ani s ňou súhlasiť. V prípade jeho nezáujmu o dohodu bude pracovný pomer nadalej trvať a zamestnanec bude musieť podať výpoveď.

Okamžité ukončenie pracovného pomeru

Zamestnanec má právo na okamžité skončenie pracovného pomeru v niekoľkých konkrétnych situáciách:

 • Ak jeho zdravotný stav podľa lekárskeho posudku neumožňuje ďalšie vykonávanie práce bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil na inú vhodnú prácu do 15 dní od predloženia posudku.
 • Ak zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady alebo iné náhrady do 15 dní po ich splatnosti.
 • Ak je život alebo zdravie zamestnanca okamžite ohrozené.

V týchto situáciách sa pracovný pomer ukončuje okamžite, teda v deň doručenia oznámenia zamestnávateľovi. Zamestnanec má možnosť použiť tento spôsob ukončenia v lehote jedného mesiaca od dňa, keď sa dozvedel o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru. Po skončení pracovného pomeru má nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného mesačného zárobku za obdobie dvoch mesiacov.

Okamžité skončenie musí byť doručené písomne a musí jasne špecifikovať dôvod ukončenia, ktorý nesmie byť následne zmenený.

výpoveď zo strany zamestnanca
Okamžité skončenie pracovného pomeru nie je možné odvolať, na rozdiel od výpovede zo strany zamestnanca.

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

V prípade pracovného pomeru v skúšobnej dobe má zamestnanec možnosť okamžitého skončenia tohto pomeru, pričom nemusí uvádzať žiadny dôvod. Toto oznámenie by malo byť písomné, ale odovzdanie aspoň 3 dní pred zamýšľaným dátumom ukončenia pracovného pomeru nie je nevyhnutné a nemá vplyv na jeho platnosť.

Skúšobná doba by mala byť stanovená v pracovnej zmluve pred začatím pracovného pomeru a nesmie presiahnuť trvanie troch mesiacov. Zamestnanec môže takýmto spôsobom ukončiť pracovný pomer najneskôr posledný deň skúšobnej doby. V prípade, že by takýmto spôsobom ukončil pracovný pomer po uplynutí skúšobnej doby, takýto krok by bol neplatný, a pracovný pomer by pokračoval.

Výpoveď daná zamestnancom

V prípade, že človek uvažuje o výpovedi z pracovného pomeru, existujú určité zákonmi stanovené postupy a podmienky, ktoré je dôležité poznať.

Výpoveď daná zamestnancom môže byť podaná z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Avšak, v takomto prípade sa pracovný pomer neskončí okamžite, ale až po uplynutí doby stanovenej zákonom alebo dohodnutou výpovednou dobou.

Výpovedná doba zo strany zamestnanca

Dĺžka výpovednej doby sa odvíja od odpracovaného času u zamestnávateľa:

 • Ak zamestnanec odpracoval menej ako 1 rok, výpovedná doba je najmenej jeden mesiac.
 • Ak zamestnanec odpracoval viac ako 1 rok, výpovedná doba sa predlžuje na najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede.

Ak je zamestnanec v priebehu výpovednej doby dočasne PN, táto doba sa mu nepredlžuje, ale pokračuje v uplynutej lehote. Výnimkou je, ak mu výpoveď dal zamestnávateľ a výpovedná doba sa teda predĺži o obdobie zamestnancovej PN.

Odstupné a odchodné pri výpovedi zamestnanca

Pri podaní výpovede zo strany zamestnanca mu nepatrí odstupné. Avšak, môže mať nárok na odchodné, ak počas trvania pracovného pomeru nastúpil na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok. Tento nárok na odchodné vzniká aj v prípade, ak o priznanie takéhoto dôchodku požiada do 10 dní od skončenia pracovného pomeru.

výpoveď zo strany zamestnanca
V prípade podania výpovede zamestnancom sa na neho podľa Zákoníka práce nevzťahuje tzv. zákaz výpovede. To znamená, že zamestnanec ju môže podať aj počas trvania PN, materskej či rodičovskej dovolenky.

Ako napísať výpoveď

Je dôležité mať na pamäti, že výpoveď je právny krok, ktorý sa odlišuje od dohody o skončení pracovného pomeru. Výpoveď je totiž jednostranným právnym aktom vykonaným zamestnancom a adresovaným zamestnávateľovi. V tomto prípade nie je potrebný súhlas zamestnávateľa, pretože zamestnanec môže dať výpoveď aj bez jeho súhlasu. Naopak, dohoda o skončení pracovného pomeru vyžaduje súhlas oboch strán.

Výpoveď zo strany zamestnanca je jednoznačným vyhlásením vôle smerujúcim k ukončeniu pracovného pomeru. Je nevyhnutné, aby bola výpoveď v písomnej forme, a to s dôkladným dodržaním formálnych požiadaviek. Výpoveď nemusí obsahovať dôvody jej podania zo strany zamestnanca.

Riadne doručenie výpovede je kľúčovým faktorom pre určenie výpovednej doby. Doba výpovednej lehoty začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede a končí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Doručenie na pracovisku má prednosť, ale doručenie inde nie je vylúčené.

Raz doručená výpoveď nemôže byť jednostranne stiahnutá bez súhlasu druhej strany. V prípade, že k takémuto stiahnutiu dôjde pred tým, než bola výpoveď doručená, nevyžaduje sa súhlas druhej strany, pretože právne následky výpovede ešte nenastali.

Vzor výpovede zo strany zamestnanca

Podpis zamestnanca na výpovedi sa nevyžaduje úradne overený. Zároveň je odporúčané nechať si od zamestnávateľa potvrdiť doručenie výpovede, napríklad osobou, ktorá je oprávnená preberať za zamestnávateľa poštu. 

Vzor výpovede zo strany zamestnanca
Vzor výpovede zo strany zamestnanca.

Vzor výpovede na stiahnutie

Ak sa zamestnanec rozhodne dať výpoveď, existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Na internete nájde rôzne portály a webové stránky, ktoré ponúkajú vzory výpovede na stiahnutie, ktoré môže použiť. Niektoré z týchto portálov zahŕňajú populárne pracovné weby, ako je profesia.sk, a tiež špecializované zdroje, ako napríklad tlacivá-online.sk a podnikajte.sk.

Jeden z praktických vzorov výpovede zo strany zamestnanca, je možné stiahnuť a použiť priamo TU. Tento vzor môže ušetriť čas a pomôcť správne zostaviť výpoveď, aby sa zamestnanec vyhol nedorozumeniam so zamestnávateľom.

Vzor výpovede bez udania dôvodu

Existujú iba dve podmienky, ktoré musia byť splnené, aby výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca bola platná:

 • písomná forma
 • riadne doručenie

Inými slovami, nezáleží na tom, či zamestnanec uvedie dôvod výpovede alebo nie, jeho výpoveď bude platná. Zákonník práce totiž zamestnancovi, na rozdiel od zamestnávateľa, umožňuje ukončiť pracovný pomer aj bez udania akéhokoľvek dôvodu.

ako vzor výpovede bez udania dôvodu teda poslúži ktorýkoľvek vzor výpovede na stiahnutie, kde nie je uvedený žiaden dôvod.

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa je voľne k dispozícii na stiahnutie.

Zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer zamestnanca len z dôvodov stanovených v § 63 Zákonníka práce a musí dodržať ďalšie ustanovenia tohto zákona.

Dôvody na ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zahŕňajú zrušenie alebo presun zamestnávateľa, nesúhlas zamestnanca s novým miestom práce, nadbytočnosť zamestnanca z organizačných dôvodov, zdravotné obmedzenia, nevyhovujúcu pracovnú výkonnosť, porušenie pracovnej disciplíny a ďalšie.