Zánik spoločného nájmu bytu manželmi

Právo spoločného nájmu bytu manželmi je zvláštnym prípadom spoločného nájmu bytu, ktorý sa vyznačuje tým, že svedčí obom manželom spoločne a nedielne.

Nedielnosť tohto práva sa v hmotnoprávnej oblasti prejavuje tým, že výpoveď musí byť daná obidvom manželom a obidvom musí byť tiež doručená.

Výpovedi prenajímateľa, ktorá smeruje len voči jednému z manželov, nemožno priznať právnu relevanciu. V takomto prípade nemožno uvažovať ani o prípadnej neplatnosti tohto právneho úkonu. 

Zánik nájmu bytu v zmysle ustanovenia § 710 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka nemôže nastať v prípade, ak kumulatívne neexistuje výpoveď z nájmu bytu ako jednostranný, adresný hmotnoprávny úkon prenajímateľa voči nájomcovi a ak túto výpoveď prenajímateľ nedoručí nájomcovi, prípadne spoločným nájomcom osobitne.  

Nedielna podstata práva spoločného nájmu bytu manželmi sa prejavuje nielen pri výkone tohto práva, ale tiež pri jeho zániku. Právo spoločného nájmu bytu manželmi nemôže trvať ani zaniknúť len vo vzťahu k jednému z jeho nositeľov.

V dôsledku nedielnej povahy spoločného nájmu bytu manželmi výpoveď, doručená len jednému z manželov, nemôže vyvolať zánik nájomného vzťahu, lebo vo vzťahu  k druhému manželovi chýba  nevyhnutná  existencia  tohto  hmotnoprávneho úkonu prenajímateľa.