Zásah do súkromia orgánmi činnými v trestnom konaní

Do práva na súkromie možno zasiahnuť len v odôvodnených prípadoch a na základe, zásad legality, legitimity a proporcionality. 

Legálny zásah znamená, že štát môže do práva na súkromie zasiahnuť iba na základe a v medziach zákona. Pričom sa skúma, či k zásahu do súkromia došlo v súlade s platnými právnymi predpismi.  

Legitimita zásahu znamená, že do práva na súkromie možno zasiahnuť len vtedy, keď je to v záujme štátu  z dôvodov ochrany národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, predchádzania nepokojov a zločinnosti, ochrany zdravia a morálky, zabezpečenia
hospodárskeho blahobytu krajiny a v záujme jednotlivcov z dôvodu ochrany ich práva a slobôd.

Proporcionalita zásahu znamená, že k nemu možno prikročiť len vtedy, keď je to nevyhnutné a sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť miernejšími prostriedkami a iba v duchu požiadaviek kladených na demokratickú spoločnosť vyznačujúcu sa pluralizmom, toleranciou a voľným duchom.

Aby bolo možné v súlade s ustanovením § 2 ods. 12 Trestného poriadku vyhodnotiť dôkaz získaný použitím informačno-technických prostriedkov ako dôkaz získaný zákonným spôsobom v zmysle a v intenciách judikatúry Európskych orgánov ochrany práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno vo všeobecnosti zhrnúť, je potrebné, aby boli splnené tieto základné podmienky:  

  • podaný návrh spĺňa náležitosti stanovené Trestným poriadkom alebo zákonom  č. 166/2003 o ochrane pred odpočúvaním
  • príkaz alebo súhlas na použitie informačno–technických prostriedkov je riadne odôvodnený, obsahuje všetky stanovené náležitosti a bol vydaný príslušným súdom a sudcom
  • použitie informačno  –  technických prostriedkov bolo vykonané v súlade  s vydaným príkazom 
  • dôkaz získaný použitím informačno  –  technických prostriedkov je použiteľný v trestnom konaní z hľadiska kvality, obsahu a úplnosti.

UZNESENIE NS SR