Zmluva o budúcej zmluve – základné informácie + vzor

Zmluva o budúcej zmluve predstavuje dôležitý nástroj v oblasti obchodného práva. Ide o dohodu medzi dvomi stranami, v ktorej sa zaväzujú uzavrieť v budúcnosti konkrétnu zmluvu na určitý predmet alebo s účelom, ktorý je v nej stanovený. Tento typ zmluvy má svoje vlastné pravidlá a právne postupy a vyžaduje si dôveru a dohodnutý zámer medzi zúčastnenými stranami.

Zmluva o budúcej zmluve má zabezpečiť vzájomnú dôveru medzi obidvoma stranami a určiť zodpovednosť za prípadné nedodržanie dohodnutých podmienok v budúcom uzatvorení zmluvy.

Čo všetko by mala obsahovať zmluva o budúcej zmluve?

Pri podpísaní budúcej zmluvy je veľmi dôležité, aby bola komplexná a obsahovala všetky potrebné informácie. Samotný názov „budúca zmluva“ naznačuje, že ide o dohodu, ktorá bude realizovaná v budúcnosti, a preto je dôležité, aby bola presná a zrozumiteľná pre obe strany. Nižšie sú uvedené niektoré body, ktoré by mala takáto zmluva obsahovať:

 • Identifikácia zmluvných strán – ako pri každej zmluve, aj pri budúcej zmluve by mali byť jasne uvedené údaje o zmluvných stranách, t.j. o ich právnej forme, sídle, kontaktných údajoch a identifikačných číslach.
 • Predmet zmluvy – v tomto bode by mala byť presne opísaná podstata zmluvy, čo sa bude podpisovať a aké povinnosti z nej vyplývajú.
 • Dátum účinnosti zmluvy – zmluva by mala obsahovať dátum, od ktorého platí, aby bolo jasné, kedy začínajú platiť zmluvné podmienky.
 • Doba platnosti zmluvy – rovnako by mala byť stanovená aj doba, počas ktorej bude zmluva platiť. Môže to byť pevné obdobie alebo doba do odvolania jednej zo zmluvných strán.
 • Cieľ zmluvy – zmluva by mala jasne a konkrétne definovať, čo presne sa má dosiahnuť, aký je jej zámer a cieľ.
 • Finančné stránky – v tejto časti by mali byť uvedené všetky finančné podmienky, ako je výška platieb, štruktúra platieb, termíny splatnosti a podobne.
 • Zodpovednosť strán – je dôležité určiť, kto bude zodpovedný za plnenie jednotlivých povinností vyplývajúcich z budúcej zmluvy.
 • Vymedzenie práv a povinností – zmluva by mala jasne vymedziť práva a povinnosti oboch strán, aby nedošlo k žiadnym nedorozumeniam.
 • Právne postavenie zmluvných strán – v tejto časti by mali byť uvedené práva a záväzky, ktoré vyplývajú zo vzájomného právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami.
 • Dohodnuté sankcie – pre prípad porušenia podmienok zmluvy by mali byť v zmluve uvedené aj sankcie a následky, ako napríklad penálne platby.
 • Dohoda o rozsahu zmien – zmluva by mala obsahovať aj dohodu o tom, ako sa budú riešiť prípadné zmeny a dodatky do budúcnosti.
 • Pravidlá ukončenia zmluvy – v prípade ukončenia zmluvy by mala byť v zmluve uvedená aj dohoda o tom, ako sa to bude realizovať, či sú potrebné vysoké sankcie alebo iné opatrenia.

Tieto body sú iba základnými bodmi a mnohé ďalšie informácie môžu byť zahrnuté do zmluvy, konkrétne podľa jej predmetu a zámeru. Je však dôležité, aby obsah zmluvy bol jasný, konkrétny a vzájomne dohodnutý oboma zmluvnými stranami.

Vzor zmluvy o budúcej zmluve

Vzor zmluvy o budúcej zmluve slúži ako vzor pre obidve strany zmluvného vzťahu, ktoré sa dohodli na podmienkach budúcej platnej zmluvy. Tieto podmienky obsahujú predmet zmluvy, cenu, platobné podmienky a dátum uzavretia zmluvy.

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE

Zmluvné strany:

[Názov a sídlo prvej zmluvnej strany]
[Názov a sídlo druhej zmluvnej strany]

Preambula:

Zmluvné strany majú záujem uzatvoriť v budúcnosti [názov budúcej zmluvy].

Článok 1

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v budúcnosti uzatvoria [názov budúcej zmluvy] s nasledujúcimi podstatnými náležitosťami:

 • [Názov predmetu budúcej zmluvy]
 • [Doba plnenia budúcej zmluvy]
 • [Spôsob plnenia budúcej zmluvy]
 • [Platobná podmienka budúcej zmluvy]

Článok 2

Doba uzatvorenia budúcej zmluvy

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budúcu zmluvu uzatvoria najneskôr do [dátum].

Článok 3

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží každá zo zmluvných strán.

[Podpis prvej zmluvnej strany]

[Podpis druhej zmluvnej strany]

[Dátum]

Vzor zmluvy o budúcej zmluve je len orientačný a treba ho upraviť podľa konkrétnych potrieb zmluvných strán.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve je dohodou medzi dvoma stranami, ktorá zahŕňa záväzok na budúce uzavretie kúpnej zmluvy. Táto zmluva slúži ako základ pre budúce obchodné vzťahy a zaručuje obidvom stranám právo a povinnosť na nákup alebo predaj určitého produktu či služby.

V tejto zmluve sú jasne stanovené podmienky, za akých sa bude budúca kúpna zmluva uzatvárať.

 • Patria sem napríklad cena, ktorú bude musieť kupujúci zaplatiť alebo dodací termín, v ktorom bude musieť predávajúci tovar alebo službu poskytnúť.
 • Okrem toho, zmluva o budúcej kúpnej zmluve obsahuje aj podrobný popis tovaru alebo služby, pre ktorú sa bude uzatvárať kúpna zmluva. Taktiež sa do nej často zahŕňajú aj informácie o platobných podmienkach a postupoch, ktoré musia obe strany dodržiavať.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve má veľký význam pre obchodné prostredie, pretože zaručuje obidvom stranám istotu a bezpečnosť vo vzájomných transakciách. Všetky dohodnuté podmienky a termíny sú jasne stanovené a odôvodnené, čo znižuje riziko sporov alebo nespravodlivých praktík.

V prípade, že niektorá zo strán nedodrží stanovené podmienky alebo od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpi, druhá strana má právo uplatniť si náhradu škody alebo ukončiť ďalšie obchodné vzťahy.


Zmluva o budúcej kúpnej zmluve je teda dôležitým dokumentom pre obchodné vzťahy, ktorý slúži ako základ pre uzatvorenie budúcich obchodných dohôd. Jej korektnosť a dodržiavanie stanovených podmienok sú kľúčové pre úspešné a vzájomne výhodné obchodné vzťahy medzi oboma stranami.


Napokon, zmluva o budúcej kúpnej zmluve dokazuje dôveru medzi obidvoma stranami a zaväzuje ich k vzájomnej spolupráci a dodržiavaniu dohodnutých podmienok. Prevádzka obchodného prostredia je tak uľahčená a obidve strany môžu mať istotu a bezpečnosť pri budúcich obchodných transakciách.

Zmluva o budúcej zmluve na nehnuteľnosť

Zmluva o budúcej zmluve na nehnuteľnosť je dokument, ktorý upravuje vzťah medzi dvoma stranami, ktoré sa zaväzujú k uzavretiu zmluvy o kúpe alebo predaji nehnuteľnosti v budúcnosti. Táto forma zmluvy je populárna najmä pri dlhodobých kúpnych procesoch alebo pri situáciách, kedy sa nehnuteľnosť ešte nenachádza v stavbe alebo nie je dostupná na trhu.

 • Zmluva o budúcej zmluve na nehnuteľnosť obsahuje všetky podstatné informácie o transakcii, vrátane presného označenia nehnuteľnosti, ceny, termínu uzavretia zmluvy a podmienok kúpy. Tento dokument tiež stanovuje pravidlá pre prípad, že by jedna zo strán nedodržala svoje záväzky v rámci budúcej zmluvy.
 • Jedna zo strán pri zmluve o budúcej zmluve na nehnuteľnosť sa zväčša zaväzuje vyplatiť určitú sumu peňazí ako zálohu na nákup budúcej nehnuteľnosti. Táto záloha slúži ako istota pre druhú stranu, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy a splneniu záväzkov.

Pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve na nehnuteľnosť je dôležité precízne stanoviť termíny platby a dodania. Niektoré zmluvy môžu napríklad obsahovať podmienku, že kúpna cena bude splatená výhradne v hotovosti pri podpise zmluvy, zatiaľčo iné si stanovujú splátkový kalendár s konkrétnymi dátumami platby.

 • Okrem ceny a termínov sa v zmluve o budúcej zmluve na nehnuteľnosť môžu nachádzať aj špeciálne podmienky, ako napríklad predkupné právo alebo akékoľvek obmedzenia pri výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti.
 • V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvy o budúcej zmluve na nehnuteľnosť z jednej zo zmluvných strán, môže dôjsť k vypovedaniu zmluvy a následným nárokom na náhradu škody.

Vzhľadom na to, že zmluva o budúcej zmluve na nehnuteľnosť je právne záväzný dokument, je dôležité, aby bol vypracovaný a podpísaný v súlade s platnými právnymi predpismi a aby obsahoval všetky dôležité informácie a podmienky transakcie.

Preto je odporúčané, aby si obe strany zmluvu pred podpisom dôkladne prečítali a v prípade nejasností vyhľadali pomoc právneho zástupcu.

V dnešnej dobe je bežné uzatvárať zmluvy o budúcej zmluve na nehnuteľnosť, čo je výhodné pre obe strany – kupujúceho aj predávajúceho. Táto forma zmluvy poskytuje istotu a bezpečnosť pre budúci obchod a zároveň umožňuje flexibilitu v rámci dohodnutých podmienok.

Dôležité však je uzatvoriť takúto zmluvu v súlade s právnymi požiadavkami a s jasným odôvodnením, prečo sa rozhodlo pre túto formu. Dôkladné preštudovanie zmluvy a spolupráca s overenými právnymi odborníkmi môže predísť možným rizikám a zabezpečiť hladký priebeh celého procesu.