Príspevok na podnikanie 2024 – ako ho získať a aká je jeho výška

ako získať príspevok na podnikanie

Podnikanie a inovácie hrajú kľúčovú úlohu v ekonomike. Dôležité je pozrieť sa na možnosti, ktoré sú k dispozícii pre začínajúcich podnikateľov. V hľadaní cesty k úspechu sa otázka financovania často javí ako najzásadnejšia. A práve tu prichádzajú do hry rôzne formy finančnej podpory, ako napríklad príspevky, dotácie či nenávratné pôžičky od štátu. Otázkou však zostáva: Aké možnosti podpory sú dostupné pre začínajúcich podnikateľov a ako môžu využiť tieto zdroje na rozvoj svojich podnikateľských snov?

Prehľad rôznych foriem podpory, ako napríklad príspevky na podnikanie, dotácie či nenávratné pôžičky od štátu, ponúka cenné možnosti pre tých, ktorí sa odvážia vstúpiť do sveta podnikania. Často sa však stáva, že mnohí potenciálni podnikatelia nie sú plne oboznámení s týmito možnosťami alebo sa neodvážia ich využiť.

Práve preto je dôležité preskúmať, ako môžu žiadatelia o príspevky na podnikanie alebo dotácie pre živnostníkov úspešne využiť tieto nástroje na podporu svojich podnikateľských ambícií.

Nárok na príspevok na SZČ nie je právne zakotvený. Ide o voliteľný nástroj aktívnych opatrení na trhu práce, ktorý sa aktuálne neposkytuje. Aktuálne sa pripravuje projekt, v ktorom pôjde o podporu SZČ znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a mladých uchádzačov o zamestnanie NEET.

Čo je príspevok na podnikanie?

Človek, ktorý uvažuje nad podnikaním, sa často krát obáva počiatočných finančných nákladov. Práve v takýchto situáciách môže byť príspevok na podnikanie cennou pomôckou, ktorá uľahčí prvotné kroky mnohým začínajúcim živnostníkom. Aj keď sa nejedná o obrovskú finančnú sumu, tento príspevok dokáže pokryť počiatočné výdavky spojené s technikou alebo vybavením kancelárie.

Ako získať príspevok na podnikanie? Je poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, no je spojený s určitými podmienkami, ktoré je potrebné splniť:

 • Minimálne 3 mesiace zápis v evidencii uchádzačov o prácu.
 • Evidencia v evidencii uchádzačov o prácu musí trvať minimálne 12 mesiacov, týka sa to tých žiadateľov o príspevok, ktorí v predchádzajúcich 6 mesiacoch pred zaradením do evidencie ukončili alebo pozastavili svoju podnikateľskú činnosť.
 • Plán vykonávať živnosť v súlade s pravidlami živnostenského zákona.
 • Ak človek plánuje spustiť poľnohospodársku výrobu, musí postupovať v súlade so zákonom o súkromnom podnikaní občanov.
 • Živnosť musí byť prevádzkovaná nepretržite minimálne dva roky.

Žiadosť o príspevok na podnikanie

Príspevok na podnikanie nie je dostupný pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a už im bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona o službách zamestnanosti.

Žiadosť o príspevok na podnikanie sa musí podať písomne na Úrade práce, ktorý má v kompetencii územie, na ktorom bude podnikateľ prevádzkovať svoje podnikanie. Tento úrad môže tiež zabezpečiť školenia pre žiadateľov, ktorí sa pripravujú na spustenie svojho podnikania.

Žiadosť o príspevok na podnikanie
Hodnotenie žiadosti o príspevok na podnikanie vykonáva komisia, ktorú zriadi výbor pre otázky zamestnanosti úradu. Ak komisia vyjadrí pozitívne stanovisko a výbor pre otázky zamestnanosti odporučí poskytnutie príspevku na podnikanie, úrad uzavrie so žiadateľom dohodu o poskytnutí príspevku.

Úrad práce a príspevok na podnikanie

Ako už bolo spomenuté, finančný príspevok na podnikanie je poskytovaný Úradom práce v mieste, kde žiadateľ plánuje prevádzkovať svoju samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ). Tento príspevok sa udeľuje podľa stanovených podmienok v zákone o službách zamestnanosti a vyžaduje podpísanie dohody medzi Úradom práce a uchádzačom o zamestnanie.

Pre udelenie príspevku musí žiadateľ začať podnikateľskú aktivitu a vykonávať ju nepretržite po dobu minimálne 3 rokov. Úrad práce môže navyše zabezpečiť školenie pre uchádzačov, ktorí sa pripravujú na spustenie svojho podnikania.

Ak človek zvažuje podnikanie po skončení zamestnania, musí si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce v mieste svojho trvalého bydliska.

Ak už je v evidencii uchádzačov, ale rozmýšľa o podnikaní, mal by sa obrátiť na sprostredkovateľa na Úrade práce a požiadať o formulár „Žiadosť o poskytnutie príspevku“. Po vyplnení tejto žiadosti spolu s formulárom „Podnikateľský zámer“ musí zaslať alebo odniesť na daný úrad.

Príspevok na podnikanie je nenávratný a financuje sa z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Jeho výška závisí od:

 • celkovej ceny práce
 • typu regiónu
 • miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, kde bude prevádzkovať SZČ žiadateľ

Úrad práce poskytne najviac 60 % príspevku do 30 dní od uzatvorenia dohody a zvyšok po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ po 12 mesiacoch.

Výška príspevku100%60%40%
Kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP5 650,86 eur3 390,52 eur2 260,34 eur
Kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP7 534,48 eur4 520,69 eur3 013,79 eur
*MEN = miera evidovane nezamestnanosti

Dokumenty potrebné k dotácii pre živnostníkov

 • Žiadosť o príspevok na podnikanie
  • Obsahuje základné informácie o žiadateľovi a jeho podnikateľskom zámere.
 • Čestné vyhlásenie
  • Potvrdenie, že žiadateľ v minulosti nevykonával podnikateľskú činnosť.
 • Podnikateľský plán
  • Detailný popis podnikateľského zámeru vrátane kalkulácie nákladov, cenníka služieb/produktov a ďalších informácií.
 • Doklad o mieste podnikania
  • Môže byť list vlastníctva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva.
 • Fotokópia najvyššieho ukončeného vzdelania

Dodatočné dokumenty v prípade predchádzajúcej podnikateľskej činnosti:

 • fotokópia predchádzajúceho osvedčenia o podnikaní
 • rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení predchádzajúcej podnikateľskej činnosti
dotácia pre živnostníkov
Podnikateľský plán k dotácii pre živnostníkov by mal obsahovať aspoň 10 strán a mal by byť pripravený na 3 roky. Niektoré dokumenty, ako list vlastníctva, je možné stiahnuť online z portálu katastra nehnuteľností.

Jednotlivé kroky k získaniu dotácie na podnikanie

Konzultácia na Úrade práce– Navštíviť oddelenie schvaľovania príspevkov na samostatnú zárobkovú činnosť na Úrade práce.
– Predstaviť svoj zámer a oblasť podnikania. Pripraviť si konkrétne otázky a preskúmajte možné živnosti, ktoré chcete vykonávať.
– Získať dôležité informácie, čím sa žiadateľ vyhne zbytočným opravám alebo doplneniu žiadosti o dotáciu na podnikanie.
Vypracovanie podnikateľského plánu– Detailne vypracovať podnikateľský plán s prílohami.
Odovzdanie žiadosti na dotáciu na podnikanie– Odovzdať žiadosť o príspevok na podnikanie spolu so všetkými požadovanými prílohami, vrátane podnikateľského zámeru.
Absolvovanie testu pripravenosti– Podstúpiť test pripravenosti na začatie podnikania, ktorý zahŕňa 20 otázok. Pre úspešné absolvovanie je potrebné správne zodpovedať aspoň 10 otázok.
Pozvanie pred komisiu– Úspešní kandidáti sú pozvaní pred komisiu, kde obhajujú svoj podnikateľský zámer.
Založenie živnosti – Po úspešnom absolvovaní krokov na Úrade práce navštíviť príslušný živnostenský úrad na otvorenie živnosti.
Zriadenie bankového účtu– Zriadenie osobného alebo podnikateľského bankového účtu.
Podpísanie dohody s Úradom práce– Podpísať dohodu o pridelení príspevku na začatie podnikania s Úradom práce.
Vyplatenie dotácie na podnikanie– Prvých 60 % príspevku bude vyplatených do 30 dní od podpisu dohody. Zvyšných 40 % bude vyplatených po roku podnikania, za predpokladu, že prvých 60 % bolo minutých na oprávnené.

Výhody a nevýhody nenávratnej pôžičky od štátu

Hoci Úrad práce nezaručuje poskytnutie nenávratnej pôžičky od štátu, štatistiky naznačujú, že je veľmi pravdepodobné, že žiadosť bude schválená. Avšak úspešnosť žiadostí sa zvyčajne znižuje ku koncu roka, keďže každoročne je stanovená určitá suma finančných prostriedkov na tento účel.

Celý proces ohľadom nenávratnej pôžičky od štátu sa môže zdať komplikovaný. Avšak príprava dokumentácie, vypracovanie kalkulácií, návštevy úradov a absolvovanie záverečného testu s pohovorom v skutočnosti zaberie asi týždeň.

Výhody dotácie na živnosť
Ušetrenie vlastných financií pri rozbehu podnikania
Nie je potreba brať si pôžičky pre živnostníkov
Získanie podnikateľského plánu a SWOT analýzy
Príspevok je možné použiť na odvody do poisťovní
Je možné ponechať svoje zamestnanie alebo si založiť firmu
Človek nie je viazaný dosiahnutím určeného zisku
Nevýhody dotácie na živnosť
Živnosť musí byť prevádzkovaná minimálne 3 roky, pričom sa v tomto období platia odvody.
Kontrola Úradu práce počas troch rokov, s povinnosťou ročného podania správy o využití príspevku.
Úspešnosť získania dotácie na živnosť môže byť ovplyvnená množstvom žiadostí, ktoré úrady dostávajú.

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov a jeho použitie

Neexistuje jednotné pravidlo, ktoré by striktne určilo, ktoré výdavky sú oprávnené a ktoré nie v rámci využitia nenávratného príspevku pre začínajúcich podnikateľov. Je to veľmi individuálne a závisí od podnikateľského zámeru a predmetu podnikania.

Napríklad, ak si podnikateľ plánuje otvoriť kaderníctvo, motorová píla by nebola považovaná za oprávnený výdavok. Naopak, položky ako web stránka, logo, vizitky, reklama a odvody sú považované za oprávnené náklady.

Schvaľovanie výdavkov je v právomoci jednotlivých úradov práce, preto je najlepšie sa priamo informovať na Úrade práce.