Benchmarking – účel, typy, nástroje

benchmarking

Benchmarking je systematický proces porovnávania produktov, služieb, procesov a metód vlastnej organizácie s tými, ktoré používajú najúspešnejšie firmy v danom odvetví. Cieľom je identifikovať oblasti, v ktorých je možné zlepšenie, a následne implementovať osvedčené postupy z iných firiem, aby sa zvýšila efektivita a konkurencieschopnosť.

Benchmarking umožňuje firmám identifikovať svoje slabé a silné stránky v porovnaní s konkurenciou.

Význam pojmu Benchmarking

Pojem benchmarking predstavuje proces porovnávania výkonu, postupov a výsledkov jednej organizácie s inými úspešnými organizáciami v rovnakej oblasti alebo odvetví. Je to efektívna metóda na zlepšenie konkurencieschopnosti a stratégie rastu jednotlivých firiem. V náročnom a neustále sa meniacom svete podnikania je dôležité, aby organizácie boli schopné udržať si konkurenčnú výhodu.

Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je benchmarking. Tento proces zahŕňa identifikáciu najlepších postupov a najlepších výsledkov v danom odvetví a následné ich aplikovanie vlastnej organizácii.

 • Hlavnou výhodou benchmarkingu je získanie užitočných poznatkov o trhovom prostredí a poučenie sa od iných úspešných organizácií. Pomáha predchádzať opakovaniu chýb a naučiť sa od najlepších, čím sa zvyšuje efektivita a produktivita vlastnej firmy.
 • Taktiež umožňuje lepšie porozumenie aktuálnej konkurencie a zisťovanie možností pre zlepšenie a inovácie.
 • Benchmarking môže byť vykonávaný v rôznych oblastiach, ako napríklad v rámci procesov výroby, marketingu, avšak aj vôle a etiky v organizácii. Pomocou benchmarkingu môžu byť identifikované slabé miesta a nedostatky v organizácii, ktoré môžu byť následne odstránené. Týmto spôsobom organizácie dosahujú zvýšenie výkonu a konkurencieschopnosti.

Význam pojmu benchmarking však nie je len o kopírovaní postupov a stratégií od úspešnejších organizácií. Je to aj o inovácii a adaptácii týchto postupov na konkrétnu situáciu a potreby vlastnej spoločnosti. Každá organizácia je jedinečná a má svoje špecifické ciele a prostredie, preto je dôležité vedieť tieto postupy prispôsobiť a využiť ich výhody.

V dnešnej dobe, keď konkurencia stúpa a trh sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, je význam pojmu benchmarking nesmierne dôležitý.

Pomáha organizáciám udržať si konkurenčnú výhodu, zvyšovať svoju efektivitu a produktivitu a inovovať svoje postupy. Je to nástroj, ktorý môže priniesť veľký úspech a rast pre organizácie, ktoré ho správne využijú. Preto by mal byť benchmarking súčasťou stratégie každej úspešnej organizácie.

Dôležitosť a účel Benchmarkingu

V dynamickom a rýchlo sa meniacom svete je neustále zlepšovanie kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti a prežitie na trhu. Benchmarking sa v tomto kontexte stáva jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré má manažment k dispozícii.

Medzi najdôležitejšie vlastnosti Benchmarkingu patrí:

1. Identifikácia slabých stránok a skrytých rezerv

Porovnaním s lídrami v danom odvetví je možné odhaliť oblasti, v ktorých sa zaostáva, a taktiež tie, v ktorých existuje potenciál excelovať. Benchmarking tak umožňuje zamerať úsilie na najdôležitejšie oblasti a dosiahnuť maximálny efekt.

2. Objavenie osvedčených postupov

Benchmarking umožňuje nazrieť do zákulisia lídrom v odvetví a prevziať od nich osvedčené stratégie a metódy. To umožňuje ušetriť čas a zdroje, ktoré by sa inak museli investovať do vývoja vlastných riešení.

3. Nastavenie si merateľných cieľov

Pomocou benchmarkingu je možné definovať jasné a merateľné ciele pre zlepšenie, čím sa posunie daná organizácia na novú úroveň. Konkrétne ciele a merateľné ukazovatele umožňujú sledovať pokrok a efektívne motivovať zamestnancov.

4. Motivovanie a inšpirovanie

Benchmarking môže slúžiť ako zdroj inšpirácie pre zamestnancov a motivovať ich k dosiahnutiu ambicióznych cieľov. Keď vidia, že je možné dosiahnuť excelentné výsledky, sú ochotní investovať viac úsilia a dosahovať tak lepšie výsledky.

5. Zlepšenie strategického rozhodovania

Benchmarking umožňuje získať cenné informácie o trendoch v danom odvetví a o stratégiách, ktoré používajú lídri. To umožňuje robiť informovanejšie strategické rozhodnutia a efektívne reagovať na výzvy trhu.

6. Zvýšenie efektivity a produktivity

Implementáciou osvedčených postupov a optimalizáciou procesov je možné dosiahnuť značné zvýšenie efektivity a produktivity. To umožňuje znížiť náklady a zároveň zlepšiť kvalitu produktov a služieb.

7. Posilnenie konkurencieschopnosti

Vďaka všetkým spomínaným prínosom Benchmarking umožňuje posilniť konkurencieschopnosť na trhu. Dokáže sa tak efektívne reagovať na tlak konkurencie a udržať si náskok pred ostatnými firmami.

Benchmarking nie je len o kopírovaní. Ide o hľadanie inšpirácie, učenie sa od najlepších a adaptovanie osvedčených postupov na potreby vlastnej organizácie. S cieľavedomým prístupom a vytrvalým úsilím Benchmarking pomôže dosiahnuť trvalé zlepšenie a posilniť konkurencieschopnosť na trhu.

Typy Benchmarkingu

Existuje viacero typov benchmarkingu, ktoré sa líšia svojim zameraním a prístupom. Najbežnejšie typy sú:

1. Interný benchmarking

Porovnávanie medzi rôznymi oddeleniami alebo divíziami v rámci jednej organizácie. Tento typ benchmarkingu je užitočný pri identifikácii najlepších praktík v rámci organizácie a ich následnom šírení do ostatných oddelení.

2. Konkurenčný benchmarking

Porovnávanie s priamymi konkurentmi v danom odvetví. Tento typ benchmarkingu umožňuje identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou a hľadať príležitosti na zlepšenie.

3. Funkčný benchmarking

Porovnávanie s firmami z iných odvetví, ktoré vykonávajú podobné funkcie alebo procesy. Tento typ benchmarkingu umožňuje inšpirovať sa inovatívnymi riešeniami z iných oblastí a aplikovať ich v praxi.

4. Benchmarking na základe procesov

Zameriava sa na porovnávanie konkrétnych procesov v rámci organizácie s najlepšími praktikami v danom odvetví. Tento typ benchmarkingu umožňuje detailne analyzovať a optimalizovať jednotlivé procesy.

5. Benchmarking na základe výkonnosti

Zameriava sa na porovnávanie celkovej výkonnosti organizácie s lídrami v danom odvetví. Tento typ benchmarkingu umožňuje identifikovať oblasti, v ktorých sa zaostáva a stanoviť si ambiciózne ciele pre zlepšenie.

6. Strategický benchmarking

Zameriava sa na porovnávanie strategických cieľov a prístupov s lídrami v danom odvetví. Tento typ benchmarkingu umožňuje overiť si správnosť strategickej orientácie a identifikovať príležitosti pre rast a expanziu.

Výber najvhodnejšieho typu benchmarkingu závisí od cieľov, ktoré chce firma dosiahnuť, dostupných informácií a dát, veľkosti a typu organizácie či konkurenčného prostredia.

Nástroje Benchmarkingu

Existuje široká škála nástrojov, ktoré firme pomôžu s procesom benchmarkingu. Ide napríklad o tieto nástroje:

1. Databázy benchmarkingu

Tieto databázy obsahujú informácie o rôznych aspektoch výkonnosti firiem v rôznych odvetviach. Môžu pomôcť porovnať sa s ostatnými firmami a identifikovať oblasti, v ktorých firma zaostáva.

2. Softvér na benchmarking

Tento softvér umožňuje automatizovať proces benchmarkingu a zhromažďovať a analyzovať údaje. Môže to ušetriť čas a zdroje a zefektívniť celý proces.

3. Konzultačné služby

Existuje mnoho konzultačných firiem, ktoré sa špecializujú na benchmarking. Tie môžu pomôcť s výberom najvhodnejšieho typu benchmarkingu, so zhromažďovaním a analýzou údajov a s implementáciou osvedčených postupov.

4. Online nástroje

Existuje mnoho online nástrojov, ktoré pomôžu s rôznymi aspektmi benchmarkingu. Ide napríklad o online dotazníky, ktoré pomôžu zhromažďovať údaje od partnerov v benchmarkingu alebo online kalkulačky, ktoré pomôžu vypočítať rôzne metriky benchmarkingu.

Výber najvhodnejšieho nástroja závisí od cieľov firmy, jej rozpočtu, technických znalostí pracovníkov a dostupných informácií.

Dôležité je poznamenať, že nástroje benchmarkingu sú len pomôckou. Najdôležitejšie je mať jasne definované ciele a systematický prístup k procesu benchmarkingu.

Význam slova sigma

V oblasti benchmarkingu je význam slova sigma dôležitý. Používa sa na vyjadrenie úrovne výkonnosti procesu v porovnaní s priemerom daného odvetvia. Čím vyššia je sigma úroveň, tým lepšia je výkonnosť procesu.

Sigma úrovne:

 • Šesť sigma (6σ): Najvyššia úroveň výkonnosti. Odhaduje sa, že ju dosiahne len 3,4 promile procesov.
 • Päť sigma (5σ): Veľmi vysoká úroveň. Odhaduje sa, že ju dosiahne len 233 promile procesov.
 • Štyri sigma (4σ): Nadpriemerná úroveň. Odhaduje sa, že ju dosiahne len 62,1 promile procesov.
 • Tri sigma (3σ): Priemerná úroveň. Odhaduje sa, že ju dosiahne 99,73 promile procesov.
 • Dve sigma (2σ): Podpriemerná úroveň. Odhaduje sa, že ju dosiahne len 0,27 promile procesov.
 • Jedno sigma (1σ): Veľmi podpriemerná úroveň. Odhaduje sa, že ju dosiahne len 0,0027 promile procesov.

Význam slova sigma v benchmarkingu:

 • Umožňuje porovnať výkonnosť procesu s priemerom daného odvetvia.
 • Pomáha identifikovať oblasti, v ktorých je možné zlepšenie.
 • Umožňuje stanoviť si ciele pre zlepšenie.
 • Umožňuje sledovať pokrok v priebehu času.

Sigma je cenným nástrojom v rámci benchmarkingu, ktorý umožňuje firmám merať a zlepšovať ich výkonnosť.

Konkurencia a jej význam

Konkurencia je pojmom, ktorý sa často spomína najmä v obchodnom a podnikateľskom prostredí. Táto skutočnosť však neznamená, že nemá význam aj v iných oblastiach života. V skutočnosti sa dá povedať, že konkurencia je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a má výrazný vplyv na rozvoj a pokrok.

 • Podľa slovníka je konkurencia definovaná ako súťaž medzi jednotlivcami, skupinami alebo organizáciami o dosiahnutie určitého cieľa. V obchodnom svete znamená konkurencia súťaž medzi podnikmi o zákazníkov, trh a finančný zisk. V tomto kontexte je konkurencia často vnímaná ako negatívna a nežiaduca, pretože prináša so sebou veľký tlak na podniky a ich úspešnosť.
 • Avšak, konkurencia má aj mnoho pozitívnych vplyvov a jej význam sa prejavuje najmä vtedy, keď sa na ňu pozerá z iného uhla pohľadu. Práve vďaka konkurencii sa vytvára tlak na inovácie a zlepšenie kvality produktov a služieb, čo prináša prospech nielen pre zákazníkov, avšak aj pre celú spoločnosť.
 • Konkurencia teda stimuluje rast a rozvoj a zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov. Okrem toho, konkurencia má aj veľký význam pre jednotlivcov. Súťaženie o prácu, vzdelanie, avšak aj o športové úspechy, oveľa častejšie vytvára lepšie verzie nás samých.
 • Konkurencia pomáha zlepšovať sa, učiť sa nové veci a dosahovať ciele.

V každom prípade je jasné, že bez konkurencie by svet bol iný. Nepretržitý boj o pozície, úspech a uznanie je nedeliteľnou súčasťou života a význam slova konkurencia sa týka každého človeka.