Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – čo znamená a ako ho vysporiadať

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM skratka) je právny rámec majetkových vzťahov medzi manželmi, ktorý vzniká automaticky pri uzavretí manželstva. Tento systém upravuje Zákonník o rodine a o nemanželskom spolužití. BSM má svoje výhody aj slabé stránky.


Obsah článku


Definícia BSM a jeho význam v slovenskom právnom systéme

Podstatou bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 1/1 (BMS skratka) je, že všetok majetok, ktorý manželia nadobudnú počas trvania manželstva, spadá do spoločného vlastníctva oboch manželov, bez ohľadu na to, kto z nich ho nadobudol. To znamená, že obaja manželia majú na tento majetok rovnaké práva a povinnosti.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 1/1 má v slovenskom právnom systéme význam z niekoľkých dôvodov:

 • Ochrana ekonomických záujmov oboch manželov: Zabezpečuje, aby sa majetok, ktorý manželia nadobudnú počas manželstva, spravodlivo delil medzi oboch. Toto je zvlášť dôležité pri rozvode, kedy sa majetok delí medzi manželov rovnomerne.
 • Zjednodušenie správy majetku: Umožňuje manželom spoločne spravovať majetok, čo môže byť praktické a efektívne, pretože nepotrebujú zložité zmluvy o vlastníctve majetku.
 • Posilnenie stability manželstva: Prispieva k pocitu spoločného vlastníctva a zodpovednosti za majetok, čo môže posilniť stabilitu manželstva.

Je však dôležité mať na pamäti, že bezpodielové vlastníctvo má aj svoje nevýhody. Napríklad, jeden z manželov môže byť zodpovedný za dlhy nadobudnuté druhým počas manželstva. Okrem toho môže BSM skomplikovať rozdelenie majetku pri rozvode, ak sa manželia nedokážu dohodnúť.

Preto je dôležité, aby sa manželia oboznámili s pravidlami BSM a zvážili, či je tento režim pre nich vhodný. V prípade otázok sa môžu obrátiť na advokáta.

Bezpodielové vlastníctvo – vznik a zánik

Je dôležité vyriešiť otázku, ako vybaviť bezpodielové vlastníctvo. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako naznačuje jeho názov, je úzko spojené s manželstvom dvoch osôb a vzniká výhradne v deň uzavretia manželstva. Vzhľadom na to je tiež zrejmý zánik bezpodielového vlastníctva.

Najčastejším spôsobom, ako zanikne BSM je ukončenie manželstva (rozvod, úmrtie alebo vyhlásenie za mŕtveho jedného z manželov).

Zrušenie BSM počas trvania manželstva je možné len v prípade existencie vážneho dôvodu, a to buď súdnou cestou alebo podľa zákona. Tento dôvod môže napríklad zahŕňať:

 • neekonomické správanie jedného z manželov so spoločným majetkom (napríklad v dôsledku alkoholizmu alebo hazardných hier)
 • podnikanie druhého manžela (návrh môže podať ten manžel, ktorý nie je podnikateľ, alebo hociktorý z manželov, ak majú obaja oprávnenie na podnikanie)
 • rozhodnutie súdu o prepadnutí majetku jedného z manželov alebo o vyhlásení konkurzu

Ako vybaviť bezpodielové vlastníctvo je teda pomerne jednoduché. Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva si vyžaduje služby právnika.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako naznačuje jeho názov, je úzko spojené s manželstvom dvoch osôb a vzniká výhradne v deň uzavretia manželstva.

Predmet bezpodielového spoluvlastníctva

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa líši od bežného spoluvlastníctva v tom, že manželia nevlastnia majetok v BSM podielmi. To znamená, že neexistuje presne definované, komu aká časť majetku v BSM patrí. Namiesto toho sa majetok v BSM chápe ako spoločný majetok oboch manželov, s ktorým môžu nakladať len spoločne (s výnimkami uvedenými v zákone).

Do BSM patrí všetok majetok, ktorý manželia nadobudnú počas trvania manželstva, s výnimkami uvedenými nižšie. Najbežnejšie je bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti. Patria sem napríklad aj:

 • Príjmy z práce: Mzda, platy, odmeny a ostatné príjmy z pracovného pomeru oboch manželov.
 • Úspory: Peniaze, ktoré manželia ušetrili zo svojich príjmov.
 • Príjmy z podnikania: Zisky z podnikateľskej činnosti oboch manželov.
 • Výnosy z majetku: Úroky z vkladov na bankových účtoch, dividendy z akcií, nájomné z nehnuteľností a podobne.
 • Nehnuteľnosti: Bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti je zrejme najčastejší.

Do BSM nepatria:

 • Veci získané dedičstvom alebo darom: Tieto veci patria výlučne manželovi, ktorému boli darované alebo zdedené. Treba myslieť aj na daň z dedičstva.
 • Veci slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného manžela: Napríklad oblečenie, kozmetika, šperky, notebook určený pre prácu a podobne.
 • Veci vydané v rámci reštitúcie majetku: Tieto veci patria manželovi, ktorému boli reštituované, aj keď manželstvo už trvalo.
 • Veci nadobudnuté pred manželstvom: Tieto veci patria manželovi, ktorý ich nadobudol, aj po uzavretí manželstva.
 • Bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia: Tieto plnenia patria výlučne manželovi, ktorému boli priznané.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je komplexná téma, s ktorou sa môže stretnúť každý manželský pár. Je dôležité, aby sa manželia oboznámili so základnými pravidlami BSM, aby predišli nedorozumeniam a sporom. V prípade akýchkoľvek otázok sa odporúča obrátiť na advokáta.

Podielové vlastníctvo manželov

Na rozdiel od bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podielové spoluvlastníctvo manželov znamená, že majetok je rozdelený na podiely. Tie patria jednotlivým spoluvlastníkom, čo znamená, že každý z manželov má svoj vlastnícky podiel na spoločnom majetku.

V podielovom spoluvlastníctve manželov je vlastníctvo vnímané skôr ako celok, ktorý zdieľajú obaja manželia, čím vytvárajú jednotný právny subjekt. Manželia sú spoločne vlastníkmi veci ako celku, a nie je presne vymedzená ani vyčlenená časť pre žiadneho z nich, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Vznik podielového spoluvlastníctva manželov môže byť spôsobený niekoľkými faktormi:

 • Spoločným nákupom veci: Ak manželia spoločne kupujú nejakú vec a obaja prispievajú časťou ceny, stanú sa podielovými spoluvlastníkmi tejto veci v pomere k ich príspevkom.
 • Dedičstvom alebo darovaním: Ak jeden z manželov zdedí alebo dostane darom vec, ktorá sa stane jeho výlučným majetkom, môžu sa s druhým manželom dohodnúť na tom, že sa táto vec stane podielovým spoluvlastníctvom.
 • Zmluvou o podielovom spoluvlastníctve: Manželia sa môžu dohodnúť na zmenení BSM na podielové spoluvlastníctvo bez nutnosti meniť režim manželského majetku.

Podieloví spoluvlastníci majú práva na užívanie veci v súlade s jej účelom a povinnosť prispievať na jej údržbu a opravy v pomere k svojim podielom. Súhlas všetkých spoluvlastníkov je potrebný na akékoľvek rozhodnutia ohľadom nakladania s vecou. Výnimkou sú bežné opravy, osobná potreba jedného z manželov alebo núdzové situácie.

Podielové spoluvlastníctvo manželov môže zaniknúť dohodou manželov, zmenou režimu manželského majetku, zánikom veci alebo prechodom vlastníctva veci na inú osobu.

Na rozdiel od bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podielové spoluvlastníctvo manželov znamená, že majetok je rozdelený na podiely.

Darovanie medzi manželmi

Darovanie medzi manželmi a darovanie manželom je upravené osobitnými právnymi podmienkami, ktoré sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Darovať medzi manželmi nie je možné veci, ktoré už patria do BSM. To znamená, že sa nemôžu darovať:

 • nehnuteľnosti, ktoré boli kúpené počas manželstva
 • peniaze zo spoločného bankového účtu
 • auto, ktoré sa kúpilo počas manželstva
 • akékoľvek iné veci, ktoré sa nadobudli spoločne počas manželstva

Darovať medzi manželmi je možné len veci, ktoré patria výlučne jednému z manželov. To môže zahŕňať:

 • dedičstvo, ktoré jeden z manželov zdedil
 • dary, ktoré jeden z manželov dostal od inej osoby
 • veci, ktoré jeden z manželov kúpil pred manželstvom alebo zo svojho výlučného príjmu počas manželstva
 • osobné veci, ktoré slúžia len jednému z manželov (napr. oblečenie, šperky)

Dôležité faktory pri darovaní medzi manželmi:

 • Zámer darcu: Je dôležité, aby bolo jasne vyjadrené, komu sa má vec darovať a či má patriť do BSM alebo zostať výlučným vlastníctvom obdarovaného manžela.
 • Dôkaz o darovaní: Odporúča sa uzatvoriť darovaciu zmluvu, ktorá bude slúžiť ako písomný doklad o darovaní. To môže byť užitočné v prípade rozvodu alebo iných sporov.

Je dôležité si uvedomiť, že zákon neobmedzuje manželov vo vykonávaní právnych úkonov s ich majetkom, stanovuje však určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je nástrojom na ochranu rodiny a je vhodné predchádzať potenciálnym právnym problémom konzultáciou s právnym expertom.