Daň z dedičstva: Ako spravovať dedičské konania a minimalizovať poplatky

daň z dedičstva

Dedičstvo, ktoré zanechajú naši predkovia, môže byť nielen emocionálne bohatstvo, ale aj finančné bremeno. Jedným z aspektov tohto dedičstva je povinnosť platiť daň z dedičstva, ktorá sa týka rôznych foriem majetku, od nehnuteľností až po finančné prostriedky.

Článok preskúma rôzne aspekty dane z dedičstva, vrátane jej výšky a spôsobov, ako sa dá znížiť.

Ako sa dedia peniaze

Dedičské právo sa riadi občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb., ktorý stanovuje dva základné spôsoby dedenia – podľa zákona alebo podľa závetu.

Dedičstvo podľa zákona

V prípade, že zosnulý neponechal žiadny závet, majetok sa dedí podľa zákona. Dedičský podiel každého dediča sa určuje na základe pomeru jeho dedičského podielu k dedičskému podielu všetkých dedičov.

 • Dedičstvo v priamom rade: Sem patria deti, vnúčatá, rodičia a starí rodičia, ktorí dedia majetok vo vyvážených dedičských podieloch.
 • Dedičstvo v nepriamom rade: To zahŕňa súrodencov, ujov, tety, bratrancov a sesternice, pričom majetok sa delí rovnakým spôsobom, ak je dedičov viac. Ak je dedič len jeden, zdedí celý majetok.
 • Manžel alebo manželka: Manžel alebo manželka dedí polovicu majetku, ak zosnulý mal deti. Ak nezostal žiaden potomok, manžel alebo manželka zdedia celý majetok.

Dedičstvo podľa závetu

Ak zosnulý zanechal závet, majetok sa dedí v súlade s obsahom závetu. Závet je právny akt, kde zosnulý určuje osoby, ktoré budú dediť jeho majetok po smrti.

 • Platnosť závetu: Závet je platný, ak bol vytvorený v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka. Môže byť vytvorený písomne, na listine s časťou občianskeho zákonníka alebo notárskou zápisnicou.
 • Závet na listine: Závet na listine musí byť vlastnoručne napísaný a podpísaný zosnulým. Ak ho zosnulý neuložil do notárskej úschovy, musí byť uložený na súde.
 • Závet v notárskej zápisnici: Závet v notárskej zápisnici je najbezpečnejšou formou. Notár ho zostaví a uloží v notárskom archíve.

Závet a dedičstvo manžela/manželky

Ak zosnulý zanechal závet, kde iná osoba ako jeho manžel/manželka má nárok na dedičstvo, manžel/manželka má nárok na vyplatenie zákonného dedičského podielu. Jeho výška je polovicou majetku, ak zosnulý mal deti. Ak zosnulý nemal deti, manžel/manželka zdedia celý majetok.

daň z dedičstva
Ako sa dedia peniaze? Celkovo platí, že buď podľa zákona, kde sa uplatňujú stanovené dedičské podiely, alebo podľa závetu, ktorým zosnulý určuje osoby, ktoré získajú jeho majetok po smrti.

Dedenie v priamom rade

Dedenie v priamom rade je jednou z foriem dedičstva, ktorá sa týka blízkych rodinných príslušníkov zosnulého. Tento spôsob dedenia zahŕňa dedičstvo medzi členmi rodiny, ktorí sú v priamom potomstve alebo vzťahu k zosnulému. Sem patria deti, vnúčatá, rodičia a starí rodičia. Tu je bližší pohľad na dedenie v priamom rade:

Dedičské podiely:V dedení v priamom rade majú všetci dediči rovnaké dedičské podiely. To znamená, že majetok sa delí medzi všetkých dedičov podľa zákona rovnakým spôsobom. Každý z potomkov, či už sú to deti, vnúčatá, rodičia alebo starí rodičia, má nárok na rovnaký podiel z dedičstva.
Dedičstvo detí:Deti majú v dedičstve zvlášť významné postavenie. Ak zosnulý mal deti, majetok sa rozdelí medzi týchto potomkov a ich podiely budú rovnaké. Dedičstvo detí nemožno odkázať iným dedičom, pokiaľ nie sú deti vylúčené z dedenia vo forme závetu.
Dedičstvo vnúčat:Vnúčatá majú nárok na dedičstvo v prípade, že ich rodič, ktorý bol potomkom zosnulého, už nie je nažive. Dedičský podiel vnúčat sa určuje rovnako ako u detí, teda podľa zákona a s rovnakými podielmi pre všetký vnúčatá.
Dedičstvo rodičov a starých rodičov:Ak zosnulý nemal deti ani vnúčatá, dedičmi v priamom rade môžu byť jeho rodičia alebo starí rodičia. Majetok sa v tomto prípade rozdelí medzi nich rovnako. V prípade, že medzi rodičmi alebo medzi starými rodičmi existuje viac dedičov, budú mať rovnaké podiely.
Výnimky a závet:Aj v prípade dedenia v priamom rade môže zosnulý zostaviť závet, ktorým určí, ako sa majetok má dediť. V tomto prípade by sa uplatnili ustanovenia závetu, a nie zákonné dedičstvo v priamom rade.

Dedičstvo po rodičoch

Tu sú niektoré dôležité aspekty dedičstva po rodičoch:

 • Dedičský podiel detí: Deti majú nárok na dedičstvo po svojich rodičoch podľa zákona. Každé dieťa má rovnaký dedičský podiel, čo znamená, že majetok sa rozdelí rovnomerne medzi všetky deti. To platí bez ohľadu na počet detí, ktoré zosnulý mal.
 • Závety a dedenie po rodičoch: Zosnulý rodič môže v závete stanoviť, ako sa má jeho majetok dediť medzi deťmi. Aj keď závet môže meniť dedičské pravidlá, musí byť v súlade so zákonom a nesmie porušovať zákonné dedičské podiely detí, pokiaľ deti nie sú výslovne vylúčené z dedenia v závete.
 • Povinnosť ochrany nepominuteľných dedičov: V niektorých právnych systémoch existujú pravidlá týkajúce sa ochrany nepominuteľných dedičov, najmä detí. To znamená, že deti majú istý minimálny dedičský podiel, ktorý nemožno vylúčiť ani závetom. Tým sa zabezpečuje, že deti nebudú zbavené svojho dedičského nároku.
 • Dedičstvo a dlhy rodičov: Pri dedení po rodičoch je potrebné zohľadniť nielen aktíva, ale aj dlhy, ktoré zosnulí rodičia mohli mať. Dediči môžu zdediť nielen majetok, ale aj dlhy, ak je celkový dlh väčší ako hodnota aktív.
 • Majetkové veci a emocionálna hodnota: Dedičstvo po rodičoch môže obsahovať nielen finančné aktíva, ale aj rodinné dedičstvo, ako sú rodinné fotografie, cenné predmety, alebo domy a nehnuteľnosti. Tieto položky majú často veľkú emocionálnu hodnotu pre deti a môžu byť predmetom konfliktov medzi dedičmi.

Dedičstvo po rodičoch je jednou z najčastejších foriem dedenia v priamom rade a má významný vplyv na finančnú situáciu a majetkové záležitosti potomkov. Toto dedenie sa vzťahuje na dedičské práva a povinnosti detí vzhľadom na majetok, ktorý po smrti rodičov ostane.

dedicstvo po rodičoch
Dedičstvo po rodičoch môže obsahovať nielen peniaze, ale aj cenné rodinné pamiatky, ako sú fotografie a cenné predmety, čo môže spôsobiť konflikty medzi dedičmi.

Dedenie po manželovi

Tu sú niektoré dôležité informácie o dedení po manželovi/manželke:

 • Dedičstvo manžela/manželky: V prípade, že zosnulý manžel alebo manželka mal deti, jeho manžel alebo manželka má nárok na polovicu majetku, ktorý zosnulý zanechal. Toto sa vzťahuje na spoločný majetok páru, a to bez ohľadu na to, či manželstvo bolo uzavreté v manželskom majetkovom režime alebo nie.
 • Dedičstvo bezdetných manželov: Ak zosnulý manžel alebo manželka nemal deti, jeho manžel alebo manželka zdedia celý majetok. Toto pravidlo platí iba v prípade, že zosnulý nezanechal žiadny závet, ktorý by menil dedičstvo.
 • Závet a dedičstvo po manželovi/manželke: Zosnulý môže v závete meniť dedičské pravidlá a určiť, ako sa má majetok dediť. V niektorých prípadoch môže zosnulý zanechať majetok iným osobám, okrem svojho manžela alebo manželky, v závete.
 • Vyplatenie zákonného dedičského podielu: Ak zosnulý manžel alebo manželka v závete určil, že majetok má ísť iným osobám, manžel alebo manželka má nárok na vyplatenie zákonného dedičského podielu. Výška tohto podielu je polovica majetku, ak zosnulý mal deti, alebo celý majetok, ak deti nemal.
 • Povinnosť starostlivosti o manžela/manželku: V niektorých právnych systémoch majú manželia povinnosť starostlivosti o seba navzájom, a to aj v súvislosti s dedičstvom. To môže zahŕňať povinnosť poskytnúť manželovi/manželke primeraný dedičský podiel, ak sa zosnulý v závete pokúsil ich vylúčiť z dedenia.

Dedenie po manželovi alebo manželke je špecifický aspekt dedičstva, ktorý sa týka partnerov v manželstve.

Dedičské konania

Dedičské konanie je súdny proces, ktorý sa uskutočňuje s cieľom určiť dedičov a ich dedičské podiely. Začína sa na návrh dediča alebo inej oprávnenej strany.

Miestne príslušným na konanie o dedičstve je súd, v ktorého obvode:

 • mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu
 • sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa predošlého bodu
 • poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa predošlých bodov

Návrh na začatie dedičského konania musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • meno a priezvisko navrhovateľa
 • preukázanie totožnosti navrhovateľa
 • meno a priezvisko poručiteľa
 • dátum a miesto smrti poručiteľa
 • údaj o tom, či poručiteľ zanechal závet
 • údaj o tom, či sú známi dedičia
 • údaj o tom, či je známy majetok poručiteľa
 • žiadosť o začatie dedičského konania

Po podaní návrhu na začatie dedičského konania súd vyzve dedičov, aby sa prihlásili k dedičstvu. Dediči sa môžu prihlásiť k dedičstvu písomne alebo osobne na súde. Súd zistí rozsah dedičstva a určí dedičské podiely dedičov. Ak je dedičstvo predmetom sporu, súd rozhodne o dedičstve v merite.

Súd vydá uznesenie o dedičstve, ktorým určí dedičov a ich dedičské podiely. Uznesenie o dedičstve je právoplatné a vykonateľné.

daň z dedičstva
Návrh na začatie dedičského konania musí byť podaný do 30 dní od smrti poručiteľa. Ak je dedičstvo predmetom sporu, súd môže na predloženie návrhu na začatie dedičského konania určiť dlhšiu lehotu.

Poplatky z dedičstva

Poplatky z dedičstva predstavujú finančné povinnosti, ktoré sú spojené s dedičským konaním. Tieto poplatky môžu zahŕňať nasledujúce prvky:

 • Súdne poplatky:

Pri začatí dedičského konania je potrebné uhradiť súdny poplatok.V prípade, že dedičstvo spôsobuje konflikty a spor, súdny poplatok býva vyšší.

 • Odmena notára:

Notár vykonáva rôzne právne úkony v rámci dedičského konania, a za svoje služby vyberá odmenu. Výška odmeny notára závisí od hodnoty celkového dedičstva.

Do 3 319 Eur čistej hodnoty dedičstva je 6,50 Eur, do 9 958 Eur čistej hodnoty dedičstva je 16,50 Eur, nad 9 958 Eur je 0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, najviac však 165,50 Eur.

 • Náklady na znalecké posudky:

Ak je potrebné získať znalecký posudok pre určenie hodnoty aktív a majetku v rámci dedičstva, náklady na tento posudok nesú dedičia.

Ako sa vyhnúť poplatkom pri dedení

Ak chce dedič ušetriť na poplatkoch pri dedení, môže urobiť nasledovné:

 • Vyhlásenie o dedičstve:

Dediči sa môžu vzdať dedičstva. Vyhlásenie o dedičstve musí byť písomné a musí byť podpísané dedičom. Ak sa dedič vzdá dedičstva, nebude musieť zaplatiť žiadne poplatky.

 • Závet:

Ak poručiteľ zanechal závet, dediči budú musieť zaplatiť len súdny poplatok za začatie dedičského konania.

 • Darovacia zmluva poručiteľa:

Ak má poručiteľ záujem o to, aby určité aktíva odovzdal potenciálnym dedičom ešte za svojho života, môže použiť darovacie zmluvy. Darovanie majetku môže pomôcť znižovať hodnotu majetku, a tým aj výšku poplatkov, ktoré by dediči museli neskôr zaplatiť.

 • Konzultácia s odborníkom:

Daňoví poradcovia, právnici a finanční poradcovia môžu poskytnúť cenné rady a stratégie, ako optimalizovať majetok a minimalizovať daňové a dedičské poplatky.

Daň z dedičstva a daň z dedičstva nehnuteľnosti

Daň z dedičstva bola zrušená v súvislosti s daňovou reformou, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2004, v súlade so zákonom č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností. Týmto spôsobom sa zdanenie dedičstva stalo minulosťou.

Významným aspektom tejto reformy je aj ustanovenie zákona o dani z príjmov, ktoré konkrétne vyjasňuje, že dedičstvo nie je predmetom dane z príjmu. Týka sa to dedičstva, ktoré zahŕňa hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, byt, nebytový priestor, ich časti, hnuteľné veci, práva alebo iné hodnoty.

Týmto opatrením je zabezpečené, že osoby, ktoré zdedia majetok, nie sú povinné zahrnúť ho do svojich daňových priznaní a tým pádom platiť daň z tejto dedičiny. Takže sa nemusia trápiť žiadnou výškou dane z dedičstva.

Výška dane z dedičstva: Daň z dedičstva nehnuteľnosti

Stále však existujú isté obmedzenia. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v § 9 ods. 1 písm. b), uvádza, že príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (pomocou priameho dedenia) alebo niektorým z manželov môže byť oslobodený od dane, ak uplynie aspoň päť rokov od dátumu nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva odporúčateľa (odporúčateľov), alebo ak nehnuteľnosť bola vyradená z obchodného majetku.

Toto oslobodenie však neplatí pre príjmy, ktoré vyplynú daňovníkovi zmluvou o budúcom predaji nehnuteľnosti, ktorá bola uzatvorená do piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti alebo od jej vyradenia z obchodného majetku.

daň z dedičstva
Ak človek zdedí nehnuteľnosť, môže ju predať bez povinnosti priznať a zaplatiť daň z príjmu, ak uplynie minimálne päť rokov od dátumu jej nadobudnutia do vlastníctva odporúčateľa. V prípade predaja pred uplynutím tejto lehoty je však povinní priznať príjem z predaja a zaplatiť daň.

Daň z dedičstva finančných prostriedkov

Daň z dedičstva finančných prostriedkov bola taktiež na Slovensku zrušená v roku 2004 v rámci daňovej reformy. Táto dôležitá zmena v daňovom systéme znamenala, že dediči finančných prostriedkov už nie sú povinní platiť daň z tohto dedičstva.

Pred zrušením tejto dane sa sadzby dane z dedičstva finančných prostriedkov líšili podľa vzťahu medzi dedičom a zosnulým. Dedičstvo v priamom rade bolo oslobodené od dane, čo znamená, že potomkovia nemuseli platiť žiadnu daň za dedičstvo. Naopak, dedičstvo v nepriamom rade bolo zdaňované sadzbou 10 %. Manžel alebo manželka boli oslobodení od dane v prípade dedičstva finančných prostriedkov.

Táto zmena v daňovom systéme priniesla významnú úľavu pre dedičov a zjednodušenie postupov spojených s dedičstvom finančných aktív.