Clo – vplyv na medzinárodný obchod s USA, Čínou a Anglickom

clo

Medzinárodný obchod predstavuje komplexný systém vzťahov, kde sa zohľadňujú rôzne faktory, aby sa zabezpečila plynulá výmena tovarov a služieb medzi krajinami. V srdci tohto systému stojí kľúčový regulátor – clo. Nielenže definuje hranice, ale aj formuje a riadi ekonomické vzťahy.

Tento článok preskúma rôzne aspekty clovej politiky a cla, so špeciálnym dôrazom na tri obchodné veľmoci, USA, Čínu a Anglicko. A aké clo sa platí pri objednaní z Aliexpressu?

Clo: Výhody a nevýhody

Clo, často označované aj ako dovozné alebo vývozné clo, predstavuje dôležitý nástroj v medzinárodnom obchode. Je to poplatok, ktorý sa účtuje pri prechode cez hranice medzi krajinami na dovoz alebo vývoz tovarov. Jeho cieľom je ovplyvňovať a regulovať tok tovarov medzi štátmi a zabezpečovať ochranu domáceho priemyslu.

Funkcie cla v medzinárodnom obchode

 • Regulácia obchodu: Clo funguje ako regulačný mechanizmus, ktorý umožňuje krajinám kontrolovať množstvo dovezeného a vyslaného tovaru. Pomáha udržiavať rovnováhu v obchodných vzťahoch.
 • Ochrana domácich odvetví: Jedným z hlavných cieľov clá je chrániť domáce priemyselné odvetvia pred nekalou konkurenciou zahraničných výrobcov. Umožňuje im rásť a udržiavať si konkurencieschopnosť.
 • Zber príjmu pre štát: Colné poplatky sú zdrojom príjmu pre vlády. Tieto finančné prostriedky môžu byť použité na rôzne verejné projekty a programy.
Výhody claNevýhody cla
Ochrana domácich trhov: Clo pomáha zabrániť prílivu lacného zahraničného tovaru, čím chráni domáce odvetvia a pracovné miesta.Zvýšené náklady pre spotrebiteľov: Clá môžu viesť k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov, pretože spoločnosti môžu prenášať náklady colných poplatkov na zákazníkov.
Príjem pre štát: Získané poplatky môžu byť využité na investície do infraštruktúry, vzdelávania a iných verejných potrieb.Obmedzenie voľného obchodu: Príliš prísna clová politika môže viesť k obmedzeniu voľného obchodu, čo má potenciálne negatívny vplyv na svetovú ekonomiku.
clo
Clová politika má zásadný vplyv na dianie v medzinárodnom obchode. Je to dôsledne diskutovaná téma, pretože zmeny v clách môžu ovplyvniť konkurenciu, ceny tovarov a celkovú ekonomickú stabilitu.

Uhlíkové clo: Revolúcia v dovozných poplatkoch

Prvá fáza zavedenia uhlíkového cla, odštartovaná 1. októbra 2023, oznamuje nové povinnosti a poplatky pre dovozcov tovarov z tretích krajín. Táto iniciatíva sa významne vryla do kontextu Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody, v ktorých sa EÚ zaväzuje ku klimatickej neutralite do roku 2050.

Reforma systému emisných povoleniek a mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM), známy aj ako „uhlíkové clo,“ tvoria dôležitú súčasť európskej stratégie znižovania emisií skleníkových plynov. Cieľom uhlíkového cla je predchádzať premiestneniu výroby mimo únie a dovozu tovarov s vysokými emisiami uhlíka.

Uhlíkové clo zahŕňa platby za uhlík obsiahnutý v dovezených tovaroch z tretích krajín. Jeho úlohou je motivovať zahraničných výrobcov k zavedeniu ekologickejších výrobných postupov. To ovplyvní konkrétne odvetvia, vrátane cementu, elektrickej energie, hnojív, hliníka, železa, ocele, vodíka a príslušných vstupných materiálov.

Prechodné obdobie uhlíkového cla prebieha od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025. Dovozcovia v tomto období nenesú finančné záväzky, ale sú povinní oznamovať Komisii EÚ informácie o dovezenom tovare a príslušných emisiách.

Uhlíkové clo a dopady na podnikanie

Od 1. januára 2026 budú dovozcovia musieť získať uhlíkové povolenky za dovezené emisie. Prečo? Aby pokryli emisie uhlíka v ich tovaroch. Uhlíkové povolenky sa budú získavať zo systému CBAM. Nedostatok povoleniek povedie k finančným sankciám. Je však zavedená aj komplexná štruktúra, ktorá zahŕňa aj systém bezplatných povoleniek a možnosť zníženia poplatkov v súlade s cenou uhlíka v krajine pôvodu.

Napriek snahám dosiahnuť klimatické ciele a chrániť domáce odvetvia, uhlíkové clo čelí kritike. Kritici upozorňujú na byrokratickú záťaž a možný protekcionizmus. Firmy majú obavy z vyšších nákladov a nejednotného dodržiavania pravidiel medzi krajinami.

Pre firmy podliehajúce uhlíkovému clu je kľúčové pripraviť sa na nový regulačný režim. Oznamovacie povinnosti, získavanie uhlíkových povoleniek a sledovanie emisií sú prioritné úlohy. Firmy budú tiež musieť monitorovať emisnú výkonnosť svojich dodávateľov a možno aj prehodnotiť svoje dodávateľské reťazce.

clo
Uhlíkové clo má širší dopad na medzinárodný obchod, najmä na krajiny, ktoré sú najväčšími dovozcami do EÚ. V dôsledku toho sa očakáva, že krajiny ako Turecko, Ukrajina, India a Čína budú výrazne ovplyvnené touto novou realitou.

Clo z Anglicka

Od 1. januára 2021 prestala byť Veľká Británia súčasťou Európskej Únie, čo prinieslo nové colné a daňové povinnosti pre obchod medzi Veľkou Britániou a EÚ. Každý tovar prepravovaný medzi týmito dvoma regiónmi je už podrobený colným formálnostiam a plateniu DPH, prípadne cla.

Pre zásielky medzi súkromnými osobami, ktorých hodnota nepresahuje 150€, nie je potrebné platiť DPH ani clo. Toto pravidlo však platí len pre súkromné zásielky. Ak človek posiela použité veci, ako obnosené šatstvo, hračky alebo nábytok, uvedie ich skutočnú hodnotu v colnom vyhlásení, pretože použité veci môžu mať nižšiu deklarovanú hodnotu.

Ak človek presiahne hodnotu 150 €, môže rozdeliť zásielky na viacero odosielateľov, aby sa vyhol vysokým poplatkom.

Oslobodenie od dane a cla

Na oslobodenie od dane a cla má nárok:

 • študent, ktorý prepravuje svoje osobné veci počas štúdia
 • človek, ktorý získal majetok sobášom alebo dedičstvom
 • človek, ktorý odchádza z Anglicka do EÚ alebo opačne na neobmedzený čas (minimálne 12 mesiacov)

Od 1. januára 2022 sa pri každej zásielke do Anglicka vyžaduje plné colné vyhlásenie a odklad colného odbavenia nie je možný. Colné kontroly pri exporte z EÚ do Anglicka sú nevyhnutné a predbežné oznámenie pre určité produkty je povinné.

Aj keď colné poplatky môžu byť nízke alebo nulové podľa obchodnej dohody, DPH a prípadná spotrebná daň budú stále súčasťou transakcií.

Pre zaujímavosť, v prípade, keď osoba vyhrá nejakú hodnotnú vec alebo finančnú sumu v súťaži alebo lotérii, táto výhra je podliehajúca colným a daňovým pravidlám. V prípade, že výhra predstavuje materiálny statok, môže byť potrebné platiť clo na jeho dovoz do krajiny. Zároveň je potrebné platiť aj daň z výhry.

Clo z USA

Ako postupovať pri clách a DPH pri objednávaní tovaru z USA? Cestovanie pre mnohých nie je spojené len s objavovaním nových miest alebo oddychom, ale aj s obľúbeným nakupovaním. Samozrejme, nehovoríme tu len o bežných suveníroch, ale hlavne o nákupe oblečenia a drobnej elektroniky.

Avšak veľa ľudí zabúda, že pri nakupovaní v krajinách mimo EÚ je potrebné pri návrate domov v niektorých prípadoch zaplatiť clo a taktiež DPH. Táto povinnosť platí aj v prípade, že si človek necháva tovar poslať poštou.

 • Dovoz tovaru: Ak si človek privezie tovar s hodnotou nad 150 €, bude z neho platiť clo.
 • Výška cla: Výška cla závisí od druhu tovaru a obvykle sa pohybuje okolo 15 %. Tovary s hodnotou do 150 € sú od clá oslobodené.
 • Daň z pridanej hodnoty: DPH vo výške 21 % sa začína platiť pri hodnote tovaru nad 430 €.

Čo je oslobodené od clá a DPH z USA

 • Tabak a alkohol: Obmedzený dovoz cigariet, tabaku a alkoholu, napríklad maximálne 200 cigariet alebo 50 dútnikov.
 • DPH zdarma: Ak hodnota objednaného tovaru nepresiahne 22 €, tovar je oslobodený od cla a DPH.

Zásady pri zasielaní poštou:

 • Pri zasielaní tovaru poštou je dôležité poznať termín „úhrnná hodnota“.
 • Tovar s úhrnnou hodnotou do 22 € je oslobodený od cla a DPH z USA
 • Ak ide o darček posielaný medzi dvoma súkromnými osobami, limit pre výpočet cla a DPH je 45 €.
clo usa
Ak človek odmietne zaplatiť clo (nielen) z USA, zásielka zostane 200 dní na sklade a potom sa vráti odosielateľovi na jeho náklady.

Clo a DPH z Číny: Aliexpress a Wish

Oslobodenie od DPH pri zásielkach do 22 € bolo zrušené, takže pri objednávke si človek nielenže priplatí viac, ale musí tiež podať colné vyhlásenie elektronicky. Avšak, ak nakupuje na Aliexpress alebo Wish, tieto pravidlá pre neho neplatia.

Slovenská pošta uzavrela dohodu s Českou poštou, vďaka ktorej pri objednávke z týchto e-shopov nie je potrebné platiť clo. Túto povinnosť prevezme predajca. Platí to aj pre DPH na tovar do 22 €.

Podľa štatistík Slovenskej pošty, približne 90 % zásielok z ázijských krajín pochádza z e-shopov Aliexpress, Wish a v poslednej dobe aj Temu.

Z toho vyplýva, že pri objednávke z Aliexpress a Wishu, nie je potrebné platiť DPH pri tovare do 22 €, ani podávať colné vyhlásenie a osobitne platiť clo. Predajca zahrnie clo a DPH už priamo do ceny na e-shope.

Problém môže nastať vtedy, ak zásielka nedorazí na Slovensko cez Českú poštu a bude doručená rôznymi kuriérskymi spoločnosťami, a nie Slovenskou poštou. Predajcovia z Číny využívajú viacero partnerov na prepravu a ich zásielky majú rôzne trasy, vedúce cez rôzne krajiny.

Slovenská pošta nemá kontrolu nad tým, odkiaľ zásielka príde. Ak sa človek chce uistiť, že sa vyhne prípadným manipulačným poplatkom a komplikáciám, môže uviesť do popisu objednávky žiadosť o zaslanie balíka cez Českú poštu. Ak však Slovenská pošta dostane zásielku z inej trasy ako cez Českú poštu, je povinná predložiť ju na kontrolu colnej správe a zaúčtuje si manipulačný poplatok 2 €.

Ak naviac elektronická správa k zásielke obsahuje chybu – napríklad nevyplnené údaje týkajúce sa hodnoty, či druhu tovaru – opäť prichádza poplatok 4 € až 9 €. To sa však deje len v ojedinelých prípadoch.

Aké je clo pri dovoze z Číny

Výška cla pri dovoze tovaru z Číny sa líši v závislosti od druhu tovaru, a tým pádom od colnej triedy, do ktorej tovar spadá. Napríklad za textil sa pohybuje sadzba približne okolo 12 %. Kupujúci by si mal vždy skontrolovať, koľko za clo vo finále preplatí. Môže sa stať, že sa mu viac vyplatí objednávku rozdeliť tak, aby nepresiahla sumu 149 €.

Kompletný colný sadzobník je na stránkach Finančnej správy SR.

Sumarizácia cla z Číny

Kedy musím platiť clo:zásielky od 150 €
Kedy zaplatí clo predajca:– tovar objednaný z e-shopov Aliexpress a Wish od 150 €
– cena za clo je premietnutá do nákupnej ceny na e-shope
– tovar bude doručený cez Českú a Slovenskú poštu
Kedy je potrebné zaplatiť clo dodatočne:– tovar objednaný z e-shopov mimo EÚ
– celková hodnota zásielky bude od 150 €
– komplikácie môžu nastať aj pri Aliexpress a Wish, ak nebude tovar doručený Českou a Slovenskou poštou
Kedy nie je potrebné platiť DPH:– tovar objednaný z e-shopov Aliexpress a Wish
– celková hodnota zásielky bude do 22 €
Čo všetko sa ráta do ceny zásielky:– cena tovaru
– cena dopravy
– cena poistenia
– rôzne príplatky

Ako neplatiť clo z Číny? Stačí objednávať tovar do celkovej sumy 149 €. Ak hodnota tovaru, vrátane dopravy, poistenia, a ďalších príplatkov dosiahne čiastku 150 € a viac (z krajín mimo EÚ ) je povinnosťou uhradiť clo.

Musí sa pri dovoze z tretích krajín uhradiť aj DPH?

Praktickou otázkou, ktorá často vzniká, je, či je potrebné platiť DPH okrem cla pri dovoze z tretích krajín. Odpoveď znie áno. V prípade, že sa tovar clí na Slovensku, je potrebné uhradiť DPH spolu s colným poplatkom za dovezený tovar. Vyžaduje sa aj v situáciách, keď je clo stanovené na nulu. Je však potrebné podotknúť, že existujú výnimky, ktoré sa vzťahujú len na obmedzený počet situácií.