Daň z darovania – nehnuteľnosti, peňazí, na účet

Mnoho ľudí si stále myslí, že na Slovensku sa platí daň z darovania. Pravda je však taká, že daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1. januára 2004. To znamená, že nedochádza k zdaňovaniu darovaných nehnuteľností, peňazí na účet ani žiadnych iných darov. Darovanie je však proces, ktorý musí prebehnúť správne.


Obsah článku


Daň z darovania sa už neplatí

Na Slovensku sa nemusí platiť daň z darovania už od roku 2004. To znamená, že ak niekto dostal dar vo forme peňazí, nehnuteľnosti, auta alebo inej majetkovej hodnoty, nemusí z neho platiť daň.

Čo sa považuje za dar?

 • nehnuteľnosť (dom, byt, pozemok)
 • hnuteľná vec (auto, šperky, elektronika)
 • peniaze
 • cenné papiere
 • iné majetkové hodnoty (napr. autorské práva)

Výnimky:

 • Dary od zamestnávateľa: Tieto sa môžu považovať za príjem zo závislej činnosti a podliehajú dani z príjmu.
 • Dary pre podnikateľov: Dary, ktoré súvisia s podnikaním, sa môžu zahrnúť do daňového základu firmy.

Ak si niekto nie je istý s daňovými otázkami ohľadom darov, mal by sa poradiť sa s daňovým poradcom.

Daň z darovania peňazí – ako sa jej vyhnúť?

Daň z darovania peňazí sa vo všeobecnosti neplatí, a tak prijímateľ peňažného daru nemusí podávať daňové priznanie. Existujú však výnimky, ktoré sa týkajú fyzických osôb a ich pracovnej či podnikateľskej činnosti. Tieto výnimky sú:

 • Ak fyzická osoba dostane dar v súvislosti s výkonom závislej činnosti, napríklad dar od zamestnávateľa, tento dar podlieha dani z príjmov podľa ustanovení § 5 zákona č. 595/2003 Z.z.
 • Ak fyzická osoba dostane dar v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu, napríklad peňažný alebo vecný dar za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, dar prístrojového vybavenia ambulancie, aj tento dar podlieha dani z príjmov podľa ustanovení § 6 zákona č. 595/2003 Z.z.

V týchto konkrétnych prípadoch je teda potrebné zdanenie finančného daru z príjmov. Darovanie peňazí na účet by sa malo označiť napríklad v poznámke. Ak sa pri prevode do poznámky uvedie, že ide o dar uľahčí to preukázanie v budúcnosti.

Darovacia zmluva na peniaze – je potrebná?

Pri darovaní peňazí slovenský zákon nevyžaduje písomnú darovaciu zmluvu, ak sa peniaze odovzdávajú a preberú v hotovosti priamo pri darovaní. V opačnom prípade, ak sa peniaze posielajú na účet, je písomná darovacia zmluva nutná.

V súlade s § 628 odsek 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník darovacia zmluva musí byť písomná ak je predmetom daru nehnuteľnosť a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Darovanie peňazí na účet si teda zmluvu vyžaduje.

Bez ohľadu na výšku darovanej sumy sa písomná darovacia zmluva vždy odporúča z hľadiska právnej istoty. V prípade akéhokoľvek sporu sa preukáže, kto komu a akú sumu daroval. Zároveň slúži ako ochrana darcu pre prípad, že by musel dar z akéhokoľvek dôvodu v budúcnosti vrátiť.

Pri darovaní peňazí slovenský zákon nevyžaduje písomnú darovaciu zmluvu, ak sa peniaze odovzdávajú a preberú v hotovosti priamo pri darovaní. V opačnom prípade, ak sa peniaze posielajú na účte, je písomná darovacia zmluva nutná.

Daň z darovania nehnuteľnosti

Príjem získaný darovaním nehnuteľnosti sa nedaní, teda daň z darovania nehnuteľnosti sa neplatí ak niekto dostane dom, byt, pozemok, podiel na nehnuteľnosti a podobne. Avšak pri následnom predaji nehnuteľnosti sa už tento príjem daní.

Existujú určité podmienky, ktoré ľudí oslobodia od povinnosti platiť daň z predaja darovanej nehnuteľnosti. Oslobodený od dane sú v prípade príjmu z:

 • Predaja nehnuteľnosti (ktorá nie je súčasťou obchodného majetku) po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia.
 • Predaja nehnuteľnosti (ktorá nie je súčasťou obchodného majetku), nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo od manžela, ak uplynie aspoň 5 rokov od dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).
 • Predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
 • Predaja nehnuteľnosti, ktorá bola vydaná oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (napríklad reštitúcie, súdne rehabilitácie, mimosúdne rehabilitácie a pod.).

V prípade, že príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník tento príjem neuvádza v daňovom priznaní a z tohto dôvodu nemusí podávať daňové priznanie. Predaj darovanej nehnuteľnosti do 5 rokov podlieha dani.

Darovanie nehnuteľnosti iba na základe darovacej zmluvy

Darovacia zmluva je právny dokument, ktorým darca bezplatne prenecháva nehnuteľnosť obdarovanému a ten ju ako dar prijíma.

Základné informácie:

 • Písomná forma: Darovacia zmluva musí mať písomnú formu a podpisy oboch strán musia byť úradne overené. Darovanie nehnuteľnosti nie je možné bez písomnej zmluvy.
 • Nadobudnutie vlastníctva: Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa prenáša až po rozhodnutí katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra.
 • Vady nehnuteľnosti: Darca je povinný upozorniť na vady nehnuteľnosti, o ktorých vie. Ak na nich neupozorní, obdarovaný ju môže vrátiť.
 • Neplatnosť darovacej zmluvy: Darovacia zmluva je neplatná, ak by mala plniť až po darcovej smrti.
 • Vrátenie daru: Darca má právo žiadať od obdarovaného vrátenie daru v 3-ročnej premlčacej dobe. To môže urobiť, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k jeho rodine hrubo nemorálne.

Darovacia zmluva by mala obsahovať presné informácie o nehnuteľnosti (katastrálne číslo, adresa, popis), o darcovi a obdarovanom, dátum a miesto darovania a pod.

Odporúča sa obrátiť na advokáta, ktorý s vypracovaním darovacej zmluvy pomôže a poradí s akýmikoľvek otázkami.

Predaj darovanej nehnuteľnosti do 5 rokov

Od 1. januára 2011 platí na Slovensku nová legislatíva týkajúca sa dane z predaja nehnuteľností. Táto zmena významne ovplyvňuje vlastníkov, ktorí chcú predať svoju nehnuteľnosť do piatich rokov od jej nadobudnutia na základe kúpnej zmluvy.

Povinnosť platiť daň sa týka tých, ktorí vlastnia nehnuteľnosť kratší čas ako 5 rokov. Dátum nadobudnutia nehnuteľnosti, a teda aj začiatok lehoty pre platenie dane, sa určuje podľa troch hlavných scenárov:

 • Kúpa nehnuteľnosti: Dátum nadobudnutia sa určí podľa informácií v liste vlastníctva.
 • Dedenie nehnuteľnosti: Dátum nadobudnutia vlastníckeho práva je dátum smrti poručiteľa, kedy dedičstvo nadobúda platnosť.
 • Nadobudnutie nehnuteľnosti rozhodnutím štátneho orgánu: Dôležitý je dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý určuje začiatok lehoty.

Bez ohľadu na spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti musia všetci vlastníci dodržiavať túto legislatívu a platiť daň, ak nehnuteľnosť predajú do piatich rokov od jej nadobudnutia.

Tip: Presnú výšku dane a podrobné informácie o jej výpočte a platení je možné nájsť na webovej stránke Finančnej správy SR.

Darovacia zmluva by mala obsahovať presné informácie o nehnuteľnosti (katastrálne číslo, adresa, popis), o darcovi a obdarovanom, dátum a miesto darovania a pod.

Darovacia zmluva na 1/2 domu – vzor

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Darca: 

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………….

Dátum narodenia: …………………………………………………………………

Rodné číslo: ……………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………….

(ďalej len „Darca“)

a

Obdarovaný:            

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………….

Dátum narodenia: …………………………………………………………………

Rodné číslo: ……………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………….

(ďalej len „Obdarovaný“)

Článok I.

Úvodné ustanovenie

1) Darca vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, oprávnený s predmetom zmluvy nakladať a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

2) Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

Článok II.

Predmet zmluvy

1) Darca je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:

 1. Rodinný dom súp. č. ……….., postavený na pozemku parc. č. ……………., parcela registra “C“, o výmere ………….. m2, druh pozemku zastavaná plocha, v podiele 1/1 (ďalej aj ako „Rodinný dom“);
 • Pozemok parc. č. ………….., parcela registra “C“, o výmere ………… m2, druh pozemku zastavaná plocha a parc. č. ……….., parcela registra “C“, o výmere ………….. m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1 (ďalej aj ako „Pozemok“),

ktoré sú zapísané Okresným úradom v …………………., katastrálny odbor, okres ………………, obec ……………. m.č. …………., kat. úz. ……………, na LV č. …………… a nie sú zaťažené (všetky nehnuteľnosti tu uvedené, t.j. Rodinný dom, Pozemok sa ďalej označujú aj ako „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet daru“).

2) Darca vyhlasuje, že na darovanej Nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti. Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo k Nehnuteľnosti uvedeným v článku II. tejto zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností vedenom Okresným úradom v ………………, katastrálny odbor.

Článok III.

Darovanie

1) Darca  daruje  Obdarovanému 1/2 Nehnuteľností popísaných a špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a Obdarovaný tieto Nehnuteľnosti s vďakou prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný je oboznámený so stavom Nehnuteľností.

2) Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru podľa v prípade, že sa k nemu Obdarovaný bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.

Článok IV.

Popis rodinného domu

Rodinný dom je po rekonštrukcii, ktorá prebehla v roku 2020, nachádza sa v ňom 6 obytných miestností, chodba, kuchyňa, 3 kúpeľne, 2 toalety a komora. Obytná plocha domu je ………… m2.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a s Predmetom zmluvy sú oprávnení v plnom rozsahu nakladať. Návrh na vklad vlastníckeho práva je oprávnený podať ktorýkoľvek účastník zmluvy.

2) Všetky prípadné zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme, a to na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán.

3) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) identických exemplároch, z ktorých dve (2) vyhotovenia zašlú zmluvné strany na Okresný úrad v …………….., katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu a po jednom vyhotovení dostane po podpise každá zo zmluvných strán.

4) Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. Na znak súhlasu zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

V ………………., dňa ……………….            

 ……………………………………….                 

 Meno a priezvisko darcu      

(úradne overený podpis)     

V ……………….., dňa ………………….    

……………………………………………..

Meno a priezvisko obdarovaného

Darovacia zmluva na 1/2 domu vzor je len príklad, ako by mohla zmluva vyzerať. Najlepšie je, nechať si ju vypracovať notárom alebo právnikom, aby obsahovala všetky právne náležitosti. V opačnom prípade ju kataster nemusí prijať a proces zápisu sa môže skomplikovať a predĺžiť.