Druhy odmien advokáta

Presný postup výpočtu advokátskej odmeny, resp. druhy odmien advokáta určuje vyhláška č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Vyhláška rozlišuje zmluvnú odmenu a tarifnú odmenu.

Druh, ktorý si s advokátom dohodnete je niekedy podmienený aj druhom právnej pomoci, ktorá Vám bude poskytovaná. Zvyčajne je to však na vzájomnej dohode klient – advokát.

Zmluvná odmena

Zmluvnú odmenu, si možno dohodnúť ako hodinovú. Pričom táto sa bude určovať podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci. Rovnako je možné dohodnúť si formu paušálnej odmeny, pri ktorej sa nebude brať zreteľ na počet odpracovaných hodín, ani úspech na veci.

Paušálna odmena

Môže byť dohodnutá ako určitá celková suma buď za úplné vybavenie jednej veci alebo súboru vecí, alebo za poskytovanie služieb na určité časové obdobie, alebo neurčitý čas.

Paušálna odmena sa dohoduje spravidla vo forme mesačného paušálu. Vtedy máte istotu, že advokát, bez ohľadu na počet hodín, ktoré pre Vás odpracuje, Vám bude k dispozícií kedykoľvek a akokoľvek dlho.

Pri tomto druhu odmeny si musí advokát zvážiť akým množstvom právnych prípadov ho môže klient zahrnúť a tomu prispôsobiť cenu. Výhoda pre klienta je, že sa nemusí „obávať“ zavolať advokátovi a následne mať obavy z toho, aká faktúra mu následne príde.

Výhoda pre advokáta, má istý mesačný príjem. Nevýhodou však je, že klient sa môže snažiť „využiť“ predplatené služby čo najviac a advokát potom môže mať pocit, že pomer práce a odmeny je nevyvážený.

Podielová odmena

Podielovú odmenu je možné dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania. Právo na dohodnutú podielovú odmenu vznikne advokátovi len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

Advokát teda môže dostať podstatne vyššiu odmenu ako pri iných druhoch odmien. Avšak môže sa stať, že nedostane nič, resp. pri neúspechu vo veci dostane len náhradu hotových výdavkov.

Tento druh odmeny advokáta osobne motivuje dosiahnuť pre klienta najlepší výsledok, pretože, ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta. Advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa stanovuje podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Odmena advokáta je závislá od počtu právnych úkonov, ktoré v prospech klienta vykonal. Cena jedného úkonu je pevne stanovená.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže v určitých prípadoch znížiť alebo zvýšiť. Minimálna hodnota jedného právneho úkonu pri takomto spôsobe určenia odmeny je 16,60 eura. Horná hranica nie je limitovaná.

Za základné úkony právnej služby pritom vyhláška 655/2004 Z.z. považuje:

  • prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom
  • písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej
  • účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom
  • pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín, ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny
  • vypracovanie právneho rozboru veci okrem trestnoprávnej veci
  • návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
  • vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie

Netreba však zabúdať na to, že popri vyššie uvedenej akejkoľvek odmene má advokát aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy, ako aj na náhradu za stratu času.

Advokát pri vyúčtovní predloží klientovi na jeho žiadosť aj časovú špecifikáciu vykonanej práce.

V prípade, že medzi advokátom a klientom nedôjde k dohode o odmene, určí sa odmena advokáta podľa ustanovení o tarifnej odmene. Poskytovanie právnej pomoci možno dohodnúť napríklad aj príkaznou zmluvou.

Dohodnutá odmena, nech si už zvolíte akúkoľvek, nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi, t.j. ani nepomerne vysoká ani nízka.