Vzor príkaznej zmluvy

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

   (§ 724 a nasl. Obč. Zák.)

[ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ], ako príkazca,

a

[ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ], ako príkazník,

dňa [ ] uzavreli túto

príkaznú zmluvu:

I.

Príkazník sa zaväzuje zabezpečovať pre príkazcu všetku správu jeho domu č. [ ] Vo [ ] ulici v [ ]. Najmä sa zaväzuje dbať na poriadok v dome, vykonávať upratovanie spoločných priestorov domu, dvoru a chodníka, ktorý k domu prilieha, vykonávať, prípadne zabezpečovať drobné opravy v dome a jeho údržbu, a tiež inkasovať nájomné od nájomcov [ ], [ ] a [ ] .

II.

Drobné opravy a údržbu domu vykonáva príkazník po predchádzajúcom súhlase príkazcu na jeho náklady.

III.

Príkazník zinkasuje nájomné od vyššie spomínaných nájomcov vždy do piateho každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac a odovzdá ho príkazcovi vždy do siedmeho každého kalendárneho mesiaca.

V tej istej lehote oznámi príkazcovi prípadné nezaplatenie nájomného niektorým z nájomcov.

IV.

Príkazca sa zaväzuje poskytovať príkazníkovi za uvedenú činnosť finančnú odmenu vo výške [ ] EUR mesačne, splatnú vždy do siedmeho nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Tiež bezplatný nájom bytu 3 + 1 v druhom poschodí predmetného domu. Ceny plnenia spojených s užívaním tohto bytu príkazník hradí podľa nájomnej zmluvy.

V.

Všetci účastníci zmluvu riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ], dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis                                                            podpis

Príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí

Príkaznou zmluvou je aj zmluva o poskytovaní právnej pomoci.

Príkazná zmluva si nevyžaduje zvláštnu formu tj môže byť uzatvorená písomne ​​i ústne

Obdobne možno uzavrieť zmluvu o obstaraní veci (§ 733 a nasl. Obč. Zák.) A ďalšie.