Čo je to finančná gramotnosť a ako ju zlepšovať?

Finančná gramotnosť je schopnosť porozumieť rôznym finančným zručnostiam vrátane riadenia osobných financií, tvorby rozpočtu, investovania a správy úverov a ich používania. Zahŕňa pochopenie finančných pojmov, produktov a služieb, ako aj schopnosť prijímať informované rozhodnutia o osobných financiách. Ako sa dá táto schopnosť zlepšovať?

Finančná gramotnosť môže jednotlivcom pomôcť prijímať správne rozhodnutia na dosiahnutie ich finančných cieľov, ako je sporenie na dôchodok, kúpa domu a splácanie dlhov. Ako na tom človek je, môže ukázať test finančnej gramotnosti, ktorý je dostupný na rôznych stránkach.

Čo znamená finančná gramotnosť

Je dôležité pochopiť základy finančnej gramotnosti a ekonómie, aby bolo možné prijímať informované rozhodnutia o finančných záležitostiach. Finančná gramotnosť zahŕňa vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na prijímanie správnych finančných rozhodnutí a na efektívne spravovanie a investovanie vlastných peňazí. Človek sa môže napríklad naučiť v rámci ekonómie aj to, čo skúma mikroekonómia alebo makroekonómia.

Je to schopnosť porozumieť a používať finančné pojmy, ako sú úver, dlh, rozpočet, úspory, investície, dane a poistenie. Finančná gramotnosť zohráva dôležitú úlohu vo finančnom blahobyte jednotlivca. Je dôležité pochopiť základy finančnej gramotnosti, aby bolo možné prijímať informované rozhodnutia o finančných záležitostiach.

Prečo je dôležitá finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť je dôležitá, pretože pomáha jednotlivcom pochopiť, ako robiť správne finančné rozhodnutia a budovať finančnú slobodu a stabilitu. Poskytuje vedomosti a nástroje potrebné na správne spravovanie peňazí a rozumné investovanie.

Finančná gramotnosť môže jednotlivcom pomôcť zodpovedne zostaviť rozpočet, sporiť na dlhodobé ciele, porozumieť úverom a dlhom, prijímať informované rozhodnutia o poistení a iných finančných produktoch a vybudovať si bezpečný dôchodok.

Okrem toho môže finančná gramotnosť pomôcť jednotlivcom zvládnuť ťažké finančné situácie a prijímať správne rozhodnutia v čase krízy. V konečnom dôsledku je finančná gramotnosť dôležitou súčasťou finančného zabezpečenia a stability.

Finančná gramotnosť poskytuje vedomosti a nástroje potrebné na správne spravovanie peňazí a rozumné investovanie.

Stres, úzkosť a depresia môžu mať negatívny vplyv na schopnosť riadiť financie a robiť racionálne rozhodnutia. Preto je dôležité mať svoj zmysel života, venovať pozornosť psychickému zdraviu, a zároveň ho prepojiť s finančnými cieľami a rozhodnutiami.

Test finančnej gramotnosti ukáže realitu

Testy finančnej gramotnosti sa môžu značne líšiť rozsahom a formou v závislosti od organizácie, ktorá ich vykonáva. Vo všeobecnosti sa v takýchto testoch hodnotí znalosť základných finančných pojmov, ako je napríklad rozpočet, sporenie, požičiavanie, investovanie a ďalšie témy súvisiace s efektívnym hospodárením s peniazmi.

V závislosti od testu sa otázky môžu týkať aj takých tém, ako je riadenie rizík, zdaňovanie, dôchodkové plánovanie a plánovanie majetku. Niektoré testy môžu obsahovať aj otázky týkajúce sa osobných finančných stratégií, ako je konsolidácia dlhov, správa dlhov a oprava úverov.

Test tak môže ozrejmiť, ako je na tom jednotlivec s finančnou gramotnosťou. Ukáže tiež, v akých smeroch je potrebné zlepšovanie a vzdelávanie sa v oblasti financií.

Zlepšenie finančnej gramotnosti pre lepšie hospodárenie s peniazmi

Veľa ľudí sa dostáva do finančných problémov kvôli nízkej finančnej gramotnosti. Ani nadštandardný príjem nezaručí, že bude mať dotyčný finančnú slobodu a blahobyt. Dôležité je vedieť s peniazmi správne hospodáriť a investovať ich. Na zlepšenie finančnej gramotnosti sa odporúča vyskúšať niekoľko tipov:

 • začať tým, že príde k pochopeniu základov hospodárenia s peniazmi – veci ako rozpočtovanie, sporenie a investovanie sú základom finančnej gramotnosti
 • vytvoriť si rozpočet a držať sa ho – to pomôže pochopiť, ktoré výdavky sú nevyhnutné a ktoré nie
 • využívať bezplatné zdroje informácií – existujú bezplatné online kurzy a aplikácie, ktoré pomôžu naučiť sa viac o osobných financiách
 • vzdelávanie sa o rôznych typoch investícií – získavanie informácií o akciách, dlhopisoch, podielových fondoch a iných typoch investícií, aby sa lepšie porozumelo trhom
 • kladenie otázok a získavanie rád od odborníkov – ak niečo nie je zrozumiteľné, treba klásť otázky
 • existujú finanční poradcovia, ktorí pomôžu urobiť správne rozhodnutia
 • sledovanie aktuálnych informácií o finančných novinkách – je dôležité byť informovaný o aktuálnych udalostiach a trendoch vo finančnom svete
 • uistenie sa, že je dostupný pohotovostný fond – mať našetrených dosť peňazí na to, aby bolo možné vykryť životné náklady aspoň na 6 mesiacov

Toto je len niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť zlepšiť finančnú gramotnosť. Ak je potrebné intenzívnejšie zlepšenie alebo riešenie vážnejších finančných problémov a situácií, odporúča sa obrátiť sa na finančného poradcu, ktorý pomôže nasmerovať financie správnym smerom.

Dôležité je vedieť s peniazmi správne hospodáriť a investovať ich, aby zarábali.

Finančná gramotnosť je cesta k finančnej slobode

Stať sa finančne nezávislým je cieľom mnohých ľudí. Znamená to mať prostriedky na pokrytie všetkých svojich výdavkov, dlhov a investícií bez toho, aby sa spoliehali na príjem zo zamestnania alebo iného zdroja. Cestou k finančnej slobode je vysoká úroveň finančnej gramotnosti.

Finančná nezávislosť sa dá dosiahnuť šetrením a investovaním. Sporenie a investovanie sú dva najdôležitejšie kroky na ceste k finančnej nezávislosti. Začať sa dá tým, že sa budú každý mesiac sporiť malé sumy a následne investované do aktív ako sú akcie, dlhopisy a podielové fondy.

To časom pomôže zväčšiť bohatstvo. Keď sa bude sporiť a investovať viac, môže sa začať zvyšovať suma, ktorá sa každý mesiac ušetrí a investuje.

Ďalšou cestou je vytvorenie si viacero zdrojov príjmov. Generovanie viacerých zdrojov príjmov môže byť skvelým spôsobom, ako sa stať finančne nezávislým. Je možné založiť vedľajšiu živnosť, napríklad prácu na voľnej nohe, blogovanie alebo predaj produktov online.

Môžu sa tiež hľadať spôsoby, ako investovať do nehnuteľností, začať podnikať alebo sa stať podnikateľom. Viaceré zdroje príjmov pomôžu diverzifikovať príjem a uľahčiť stať sa finančne nezávislým.

Viac peňazí sa dá získať aj znížením nepotrebných výdavkov. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako sa stať finančne nezávislým. Treba sa pozrieť na svoj rozpočet a zistiť, kde sa dajú urobiť škrty. To zahŕňa zníženie výdavkov na stravovanie, nakupovanie a zábavu.

Ďalším spôsobom, ako znížiť výdavky, je nájsť spôsoby, ako ušetriť na verejných službách, napríklad prechod k cenovo dostupnejšiemu poskytovateľovi energií.

Ďalším tipom je žiť pod svoje pomery, teda žiť pod hranicou svojich možností, čo je základom finančnej nezávislosti. To znamená, že sa bude míňať menej, ako sa zarába, a peniaze navyše sa investujú. To pomôže ušetriť a investovať viac, čo zasa pomôže stať sa finančne nezávislým rýchlejšie.

Finančná sloboda sa dá získať aj automatizovaním svojich financií. Automatizácia financií pomôže stať sa finančne nezávislým. Je možné nastaviť automatické prevody z bežného účtu na sporiaci účet alebo investície. Pomôže to ušetriť a investovať viac bez toho, aby bolo nutné na to myslieť.

Toto je len niekoľko možností, ako sa stať finančne nezávislým. S odhodlaním a tvrdou prácou možno dosiahnuť svoje finančné ciele.

Finančná gramotnosť je dôležitá aj pri pôžičkách

Finančná gramotnosť súvisí s pôžičkami v tom zmysle, že je nevyhnutné, aby jednotlivci mali základné vedomosti o finančných pojmoch a princípoch, aby mohli prijímať informované rozhodnutia pri čerpaní pôžičky. Finančná gramotnosť pomáha jednotlivcom pochopiť podmienky pôžičky, vplyv úrokových sadzieb a dôsledky nesplácania pôžičky.

Vďaka lepšiemu pochopeniu finančných aspektov pôžičky môžu jednotlivci robiť informovanejšie rozhodnutia o tom, či je pre nich prijatie pôžičky dobrým rozhodnutím, a ak áno, aký typ pôžičky si majú vybrať. Treba poznať význam RPMN, úrokov aj poplatkov spojených s pôžičkami.

Sporenie a investovanie sú dva najdôležitejšie kroky na ceste k finančnej nezávislosti.

Základné finančné pojmy

Základom finančnej gramotnosti je znalosť a pochopenie základných finančných pojmov. Toto sú niektoré z nich:

 • majetok – aktíva sú zdroje, ktoré vlastní alebo kontroluje osoba alebo spoločnosť. Delia sa do dvoch kategórií: krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé aktíva sú tie, ktoré sa dajú premeniť na hotovosť v priebehu jedného roka, ako napríklad hotovosť, investície a pohľadávky. Dlhodobý majetok je taký, ktorý sa nedá premeniť na hotovosť v priebehu jedného roka, napríklad nehnuteľnosti, stroje a zariadenia.
 • záväzky – záväzky sa vzťahujú na finančné záväzky osoby alebo spoločnosti voči iným osobám. Zvyčajne sa delia do dvoch kategórií: krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé záväzky sú tie, ktoré musia byť zaplatené do jedného roka, napríklad záväzky z účtov, dane a mzdy. Dlhodobé záväzky sú tie, ktoré musia byť splatené v dlhšom časovom období, napríklad hypotéky a iné pôžičky.
 • vlastné imanie – je rozdiel medzi aktívami a záväzkami osoby alebo spoločnosti. Možno si ho predstaviť ako vlastnícky podiel v spoločnosti a zvyčajne ho predstavujú akcie.
 • výnosy – výnosy sú celkovou sumou peňazí, ktorú spoločnosť zarobí zo svojej podnikateľskej činnosti. Zvyčajne sa generujú predajom tovaru alebo služieb.
 • výdavky – predstavujú náklady, ktoré sú spojené s výrobou a predajom tovaru. Výdavky sú náklady spojené s prevádzkou podniku, napríklad nájomné, verejné služby, mzdy a zásoby.

Toto je iba niekoľko základných pojmov, ktoré by mal ovládať každý.

Základné pojmy súvisiace s pôžičkami

Úvery, či už bezúčelové pôžičky alebo hypotéky, sú mnohokrát nevyhnutné aj finančne gramotných ľudí. Záleží však na tom, ako sa k využitiu financií a najmä k splácaniu pristúpi. K bezproblémovému splateniu pôžičky je samozrejme potrebný dostatočný príjem, ale aj pochopenie a význam základných pojmov.

Vďaka tomu je možné vybrať si najvýhodnejšiu pôžičku. Aj to je výsledok vysokej úrovne finančnej gramotnosti. Základné pojmy súvisiace s pôžičkami sú:

 • pôžička – suma peňazí, ktorá sa požičiava a zvyčajne sa spláca s úrokmi počas určitého obdobia. Je to formálna dohoda medzi dlžníkom a veriteľom, v ktorej sú stanovené podmienky pôžičky, napríklad suma, ktorá sa má požičať, splátkový kalendár a úroková sadzba.
 • úrok – náklady na požičanie peňazí a zvyčajne sa vyjadrujú ako percento zo sumy pôžičky. Úrok sa zvyčajne účtuje mesačne a zvyčajne sa vypočíta na základe výšky úveru, doby splácania a úrokovej sadzby.
 • istina – celková suma požičaných peňazí bez úrokov alebo iných poplatkov. Istina je to, čo sa skutočne požičiava, a dlžník musí túto sumu spolu so všetkými úrokmi alebo poplatkami splatiť.
 • zabezpečenie – alebo tiež zábezpeka je aktívum alebo majetok, ktorý sa používa ako záruka za úver. Ak dlžník nespláca pôžičku, veriteľ môže prevziať zábezpeku, aby získal späť svoje straty.
 • amortizácia – proces splácania úveru v pravidelných splátkach počas určitého obdobia. Každá splátka zahŕňa úrok aj istinu a výška každej zložky je určená podmienkami úveru. Pri splácaní úveru sa znižuje výška úroku a zvyšuje výška istiny.
 • RPMN – význam je nie každému známy, ide v podstate o celkovú cenu pôžičky, pretože započítava nielen úroky, ale aj všetky poplatky.

Osoby s nízkou finančnou gramotnosťou si často požičiavajú nielen z banky, ale aj z nebankových spoločností. Problém je, že často ide o pôžičky, ktoré potom nedokážu splácať a dostávajú sa do ešte horšej finančnej situácie.

Kým hypotéka je vo väčšine prípadov nevyhnutná na zabezpečenie bývania, rôzne menšie pôžičky na bežné výdavky, spotrebiče do domácnosti, dovolenky či autá na leasing nemusia byť potrebné.

Niekedy stačí určitý čas šetriť a investovať a za výnos kúpiť potrebné veci, alebo prehodnotiť opodstatnenosť niektorých výdavkov. Skôr ako si niekto zoberie pôžičku, je potrebné zvážiť, či ju bude naozaj schopný riadne splácať. Samozrejmosťou by mali byť základné znalosti z oblasti financií aj makro a mikroekonómie.