Kedy a ako absolvovať technickú kontrolu vozidla

Technickou kontrolou sa v zmysle § 48 zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách rozumie: prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technická kontrola v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom.

Všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom.
V rámci technickej kontroly Vám skontrolujú:

 • brzdovú sústavu
 • riadenie
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 • rám a karoséria
 • osvetlenie a svetelná signalizácia
 • predpísanú a zvláštnu výbavu
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
 • zaťaženie životného prostredia
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná.

Po skončení kontroly poskytne inšpektor majiteľovi vozidla osvedčenie o kontrole STK, v ktorom uvedie celkový stav vozidla. Osvedčenie by sa malo uchovávať spolu s vozidlom a malo by sa ukázať na požiadanie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.

Nie len technická kontrola by mala byť na poriadku, ale aj mať uzatvorené kvalitné PZP. Vďaka vhodnému povinnému zmluvnému poisteniu môže človek predísť problémom a ušetriť pri nepríjemných autonehodách.

Ďalšími druhmi technických kontrol sú

 • technickú kontrolu pravidelnú
 • technickú kontrolu pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách
 • technickú kontrolu zvláštnu
 • technickú kontrolu administratívnu
 • technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí
 • technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia
 • opakovanú technickú kontrolu.

Ako má vyzerať vozidlo pre technickou kontrolou

Na technickú kontrolu je prevádzkovateľ vozidla povinný pristaviť vozidlo čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou.

Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.

Technická kontrola sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu.

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore stanice technickej kontroly, na opakované vykonanie technickej kontroly.

Oprávnená osoba technickej kontroly je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie technickej kontroly; opakovanú technickú kontrolu vykoná kontrolný technik pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha technickej kontrole pravidelnej vozidlo, ktoré je evidované v SR a nie je vyradené z premávky na pozemných komunikáciách dočasne alebo natrvalo a jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly.

Pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR a opätovne schvaľované vozidlo.

Technickej pravidelnej kontrole podlieha vozidlo

 • kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách,
 • kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách
 • kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • kategórie T a R v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.

Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy, ak sa zistí, že:

 • nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. b) a h) zákona trvá
 • vozidlo je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a prebratí osvedčenia o evidencii časti I a osvedčenia o evidencii časti II a tabuliek s evidenčným číslom od útvaru Policajného zboru nepodrobil vozidlo technickej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,
 • pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek je vozidlo:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla, Osvedčenie o technickej kontrole a vyznačená kontrolná nálepka.

Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v SR splnenie.