Platnosť STK – overenie online, pokuty

platnost-STK

Platnosť technickej kontroly (STK) je obmedzená časom a vlastníci vozidiel sú povinní pravidelne obnovovať svoju STK, aby vozidlá ostali v súlade so stanovenými normami a predpismi. Dá sa platnosť STK overiť aj online? A aké sú pokuty za neplatnú STK?

STK je povinná kontrola vozidiel, ktorá sa vykonáva s cieľom zabezpečiť bezpečnosť na cestách a overiť technickú spôsobilosť vozidla. Táto kontrola je povinná pre všetky vozidlá v mnohých krajinách a je obvykle vykonávaná na základe stanovených intervalov, ktoré sú závislé od veku vozidla, typu a iných faktorov.

Čo je to technická kontrola vozidla?

Technická kontrola vozidla je proces hodnotenia výkonu, bezpečnosti a celkového stavu vozidla. Je to povinný proces, ktorý nariaďujú mnohé vlády na celom svete, a zvyčajne zahŕňa podrobné preskúmanie všetkých komponentov a systémov vozidla, ako sú brzdy, motor, svetlomety, pneumatiky, nastavenie kolies, zavesenie a výfukový systém.

V profesionálnom servise si mimo iné možno vybaviť aj prezutie pneumatík na zimné pri zmene ročného obdobia či pri plánovanej ceste do Rakúska v zimných mesiacoch.

Cieľom technickej kontroly je zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo bezpečnostné normy stanovené vládou, a identifikovať všetky chyby, ktoré by mohli potenciálne predstavovať riziko pre bezpečnosť vodiča a ostatných cestujúcich.

Vlastníci vozidiel by mali mať na pamäti, že platnosť STK sa počíta od dátumu vykonania overenia a nie od dátumu vystavenia certifikátu. Preto je vhodné plánovať overenie STK s dostatočným predstihom pred uplynutím platnosti, aby sa predišlo nežiaducim komplikáciám alebo zmeškaniu.

Aký je postup STK?

Technickú kontrolu vozidla zvyčajne vykonáva stanica technickej kontroly (STK) a postup kontroly zvyčajne zahŕňa niekoľko krokov a komponentov. Najprv kontrolór skontroluje vizuálne komponenty vozidla, ako sú vonkajšie svetlá, nárazníky, kapota a kufor, či sa na nich nenachádzajú viditeľné známky opotrebovania alebo poškodenia.

Kontrola zahŕňa aj kontrolu úniku kvapalín, opotrebovaných bŕzd alebo komponentov zavesenia a akýchkoľvek iných neobvyklých znakov.

Ďalej inšpektor skontroluje rôzne systémové komponenty vozidla vrátane bŕzd, motora, systému vstrekovania paliva, prevodovky, výfukového systému, odpruženia a riadenia. Inšpektor bude venovať osobitnú pozornosť každému komponentu a zabezpečí, aby fungoval správne a bezpečne.

Nakoniec technik vykoná cestnú skúšku, aby zhodnotil, ako sa vozidlo správa na ceste. Kontrolór prejde vopred určenú trasu a uistí sa, že vozidlo má dobré zrýchlenie a jazdné vlastnosti bez výrazných vibrácií alebo iných mechanických problémov.

Cieľom technickej kontroly je zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo bezpečnostné normy stanovené vládou.

Osvedčenie o kontrole STK

Po skončení kontroly poskytne inšpektor majiteľovi vozidla osvedčenie o kontrole vykonanej STK, v ktorom uvedie celkový stav vozidla. Osvedčenie by sa malo uchovávať spolu s vozidlom a malo by sa ukázať na požiadanie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.

Technická kontrola vozidla od STK je celkovo dôležitý proces, ktorý pomáha udržiavať bezpečnosť a výkonnosť vozidla. Je dôležitou súčasťou vlastníctva vozidla a mala by sa brať vážne. Pravidelné kontroly vozidla sú najlepším spôsobom, ako identifikovať a riešiť prípadné problémy a zabezpečiť bezpečnosť osôb, ktoré vozidlo riadia.

Akú platnosť má technická kontrola vykonaná STK?

Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí:

  • uplynutím lehoty platnosti
  • vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej
  • vykonaním novej technickej kontroly administratívnej

Osobné a nákladné vozidlá kategórie M1 a N1 majú lehotu platnosti technickej kontroly vykonanej STK 4 – 2 – 2. Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky. Do tejto kategórie spadajú aj motocykle a štvorkolky.

Malé motocykle, ľahké štvorkolky a prípojné vozidlá majú platnosť technickej kontroly vykonanej STK určenú schémou 4 – 4 – 4.

Platnosť STK po novom

Ak sa chce človek vyhnúť pokute za neplatnú technickú a emisnú kontrolu je dobré poznať lehoty, ktoré treba pri kontrole prevádzky vozidla dodržiavať.

Ak vozidlo neprejde overením STK v stanovenej lehote, môže dôjsť k právnym sankciám, ako sú pokuty, obmedzenia používania vozidla alebo dokonca konfiškácia evidenčných značiek. Preto je dôležité dodržiavať predpisy a mať platnú STK vždy, keď sa vozidlo nachádza na cestách.

Od septembra minulého roka platia nové pravidlá pri technickej a emisnej kontrole. Naposledy sa od roku 2020 predlžovali každé tri mesiace počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Po novom platí, že platnosť STK kontrol je predĺžená o tri mesiace iba tým, ktorým lehota uplynula najneskôr 31. augusta 2022.

Ak platnosť technickej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly pravidelnej končí po 1. 9. 2022, tak platnosť STK po novom už nie je predĺžená.

Platnosť technickej kontroly – overenie STK

Overenie technickej kontroly (STK) je dôležitý proces, ktorý slúži na zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti motorových vozidiel.

Overenie STK je povinné pre všetky motorové vozidlá, ktoré sú registrované a prevádzkované na verejných cestách. Jeho cieľom je zabezpečiť, že vozidlá sú v technicky bezpečnom a funkčnom stave, aby sa minimalizovalo riziko nehôd a zabezpečila sa ochrana vodiča, pasažierov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

V období rýchleho technologického pokroku a automatizácie, sa overenie platnosti STK stalo jednoduchším a pohodlnejším, vďaka inovatívnym systémom, ktoré dokážu analyzovať vozidlá tak efektívne, že by sa o nich dalo povedať, že majú vlastný diagnostický mozog.

Ako zistiť platnosť STK online

Online overenie STK je proces, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle overenie platnosti technickej kontroly vozidla. Tento systém je vytvorený s cieľom poskytnúť informácie o aktuálnom stave vozidla a uľahčiť kontrolu jeho platnosti bez nutnosti fyzicky navštíviť kontrolnú stanicu.

Postup overenia platnosti STK online sa zvyčajne líši v závislosti od konkrétnej krajiny. Vo všeobecnosti sa však postupuje podobným spôsobom:

  1. prvým krokom je nájsť oficiálnu webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu pre online overenie STK
  2. na tejto platforme bude možno zadať identifikačné údaje vozidla, ako je ŠPZ alebo VIN (Vehicle Identification Number)
  3. po zadaní týchto údajov systém prehľadá svoju databázu a overí, či je technický preukaz platný a či boli splnené všetky požadované kontroly a opravy

V prípade, že je STK platná, človek obdrží potvrdenie o jej platnosti a dátum, kedy vyprší. Ak je STK neplatná, majiteľ auta dostane informácie o dôvodoch, prečo nie je platná. Zároveň bude vyzvaný k podniknutiu potrebných krokov na obnovenie platnosti.

Aké pokuty hrozia za neplatnú STK?

Ak má človek auto, tak okrem platenia zákonnej poistky na auto, naňho striehne aj nevyhnutnosť emisnej a technickej kontroly (EK a TK). Ľahostajný prístup šoférov k tejto povinnosti predstavuje veľké riziko. V takomto prípade sa po cestách premávajú vozidlá, ktoré nemusia byť v zodpovedajúcom technickom stave a môžu ľahko spôsobiť nehodu.

Samotní majitelia takýchto áut riskujú teda pokuty nielen od polície (vodič nemá pri sebe ustanovené doklady na vedenie vozidla v cestnej premávke), ale aj od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Okresné úrady si totiž vedia v informačnom systéme skontrolovať vozidlá, ktoré nemajú platnú technickú alebo emisnú kontrolu.

Pri prepadnutí dátumu, do ktorého mal vodič tieto kontroly svojho vozidla vykonať, mu automaticky hrozí pokuta. Tú vie okresný úrad dopravy doručiť až do 5 rokov od nesplnenia si povinnosti! Štandardná pokuta za neplatnú STK je v tomto prípade 330 €.

V tomto prípade však platia výnimky. Ak niekto dostane pokutu, má možnosť uhradiť 110 € za prepadnutú TK+ EK do 15 dní. Zároveň samozrejme musí absolvovať technickú a emisnú kontrolu. V tomto prípade nemusí doplácať zvyšných 220 € a pokuta za neplatnú STK sa považuje za plne uhradenú.

V prípade, že technickú a emisnú kontrolu nevykoná človek v stanovenom čase a nezaplatí 55 € za TK a 55 € za EK, bude platiť za neplatnú STK plnú sumu 330 €.