Platnosť STK – overenie online, pokuty

platnost-STK

Obnovovanie technickej kontroly (STK) je povinné v súlade so stanovenými normami a predpismi, pretože platnosť je obmedzená časom. Vlastníci vozidiel sú povinní pravidelne obnovovať svoju STK a je možné ju overiť aj online. Ak nie je STK platná, hrozia vysoké pokuty.

STK je povinná kontrola vozidiel, ktorá sa vykonáva s cieľom zabezpečiť bezpečnosť na cestách a overiť technickú spôsobilosť vozidla. Táto kontrola je povinná pre všetky vozidlá v mnohých krajinách a je obvykle vykonávaná na základe stanovených intervalov, ktoré sú závislé od veku vozidla, typu a iných faktorov.

Čo je to technická kontrola vozidla?

Technická kontrola vozidla je proces hodnotenia výkonu, bezpečnosti a celkového stavu vozidla. Je to povinný proces, ktorý nariaďujú mnohé vlády na celom svete, a zvyčajne zahŕňa podrobné preskúmanie všetkých komponentov a systémov vozidla, ako sú brzdy, motor, svetlomety, pneumatiky, nastavenie kolies, zavesenie a výfukový systém.

V profesionálnom servise si mimo iné možno vybaviť aj prezutie pneumatík na zimné pri zmene ročného obdobia či pri plánovanej ceste do Rakúska v zimných mesiacoch.

Cieľom technickej kontroly je zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo bezpečnostné normy stanovené vládou, a identifikovať všetky chyby, ktoré by mohli potenciálne predstavovať riziko pre bezpečnosť vodiča a ostatných cestujúcich.

Vlastníci vozidiel by mali prihliadať na to, že platnosť STK sa považuje od dňa, keď sa overenie uskutočnilo, a nie od dátumu, keď bol certifikát vystavený. Preto je vhodné mať naplánované overenie STK s dostatočným predstihom pred vypršaním platnosti, aby sa predišlo akýmkoľvek nežiaducim problémom alebo zmeškaniu.

Aký je postup STK?

Technickú kontrolu vozidla zvyčajne vykonáva stanica technickej kontroly (STK) a postup kontroly zvyčajne zahŕňa niekoľko krokov a komponentov. Najprv kontrolór skontroluje vizuálne komponenty vozidla, ako sú vonkajšie svetlá, nárazníky, kapota a kufor, či sa na nich nenachádzajú viditeľné známky opotrebovania alebo poškodenia.

Kontrola zahŕňa aj kontrolu úniku kvapalín, opotrebovaných bŕzd alebo komponentov zavesenia a akýchkoľvek iných neobvyklých znakov.

Ďalej inšpektor skontroluje rôzne systémové komponenty vozidla vrátane bŕzd, motora, systému vstrekovania paliva, prevodovky, výfukového systému, odpruženia a riadenia. Inšpektor bude venovať osobitnú pozornosť každému komponentu a zabezpečí, aby fungoval správne a bezpečne.

Nakoniec technik vykoná cestnú skúšku, aby zhodnotil, ako sa vozidlo správa na ceste. Kontrolór prejde vopred určenú trasu a uistí sa, že vozidlo má dobré zrýchlenie a jazdné vlastnosti bez výrazných vibrácií alebo iných mechanických problémov.

Cieľom technickej kontroly je zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo bezpečnostné normy stanovené vládou.

Osvedčenie o kontrole STK

Po skončení kontroly poskytne inšpektor majiteľovi vozidla osvedčenie o kontrole vykonanej STK, v ktorom uvedie celkový stav vozidla. Osvedčenie by sa malo uchovávať spolu s vozidlom a malo by sa ukázať na požiadanie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.

Technická kontrola vozidla od STK je celkovo dôležitý proces, ktorý pomáha udržiavať bezpečnosť a výkonnosť vozidla. Je dôležitou súčasťou vlastníctva vozidla a mala by sa brať vážne. Pravidelné kontroly vozidla sú najlepším spôsobom, ako identifikovať a riešiť prípadné problémy a zabezpečiť bezpečnosť osôb, ktoré vozidlo riadia.

Akú platnosť má technická kontrola vykonaná STK?

Podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z. sú určené lehoty pre technické kontroly. Táto vyhláška stanovuje podrobnosti týkajúce sa oblasti technickej kontroly.

Platnosť lehoty technickej kontroly končí:

  • uplynutím lehoty platnosti
  • vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej
  • vykonaním novej technickej kontroly administratívnej

Lehota platnosti technickej kontroly pre osobné a nákladné vozidlá kategórie M1 a N1 je 4 – 2 – 2, čo znamená, že sa musia podrobiť technickej kontrole po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom každé 2 roky. Táto lehota platí aj pre motocykle a štvorkolky.

STK schéma pre malé motocykle, ľahké štvorkolky a prípojné vozidlá je 4 – 4 – 4.

Platnosť STK po novom

Pri neplatnej technickej alebo emisnej kontrole hrozí výška pokuty. Preto je vhodné mať prehľad o lehotách, ktoré musia byť dodržané v prípade, že chce človek uniknúť pokute za neplatnú technickú a emisnú kontrolu pri prevádzke svojho vozidla.

V prípade nesplnenia lehoty, stanovenej pre overenie STK, môže dôjsť k právnym represáliám, ako sú pokuty, obmedzenia používania vozidla alebo dokonca konfiškácia evidenčných značiek. Preto je dôležité dodržiavať predpisy a mať platnú STK kedykoľvek, keď sa vozidlo pohybuje na cestách.

Nové pravidlá týkajúce sa technickej a emisnej kontroly nadobudli platnosť od septembra minulého roka. V dôsledku pandémie COVID-19 sa vo forme výnimky každé tri mesiace predĺžila platnosť STK kontrol pre obdobie rokov 2020 a 2021. Avšak, odteraz platí, že predĺženie platnosti STK sa vzťahuje len na vozidlá, ktorým lehota uplynula najneskôr 31. augusta 2022.

V prípade, že platnosť pravidelnej technickej alebo emisnej kontroly končí po 1. 9. 2022, už nebude možné predĺžiť platnosť STK.

Platnosť technickej kontroly – overenie STK

Technická kontrola (STK) je dôležitým procesom, ktorý sa vykonáva s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a správne fungovanie motorových vozidiel.

Na verejných cestách je overenie STK povinné pre všetky motorové vozidlá, ktoré sú registrované a prevádzkované. Účelom tohto procesu je zaručiť, že vozidlá sú v dobrom technickom stave, aby sa znížilo riziko nehôd a chránili sa vodiči, pasažieri a ostatné osoby v cestnej premávke.

V období rýchleho technologického pokroku a automatizácie, sa overenie platnosti STK stalo jednoduchším a pohodlnejším, vďaka inovatívnym systémom, ktoré dokážu analyzovať vozidlá tak efektívne, že by sa o nich dalo povedať, že majú vlastný diagnostický mozog.

Ako zistiť platnosť STK online

Online overenie STK je proces, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle overenie platnosti technickej kontroly vozidla. Tento systém je vytvorený s cieľom poskytnúť informácie o aktuálnom stave vozidla a uľahčiť kontrolu jeho platnosti bez nutnosti fyzicky navštíviť kontrolnú stanicu.

Postup overenia platnosti STK online sa zvyčajne líši v závislosti od konkrétnej krajiny. Vo všeobecnosti sa však postupuje podobným spôsobom:

  1. prvým krokom je nájsť oficiálnu webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu pre online overenie STK
  2. na tejto platforme bude možno zadať identifikačné údaje vozidla, ako je ŠPZ alebo VIN (Vehicle Identification Number)
  3. po zadaní týchto údajov systém prehľadá svoju databázu a overí, či je technický preukaz platný a či boli splnené všetky požadované kontroly a opravy

V prípade, že je STK platná, človek obdrží potvrdenie o jej platnosti a dátum, kedy vyprší. Ak je STK neplatná, majiteľ auta dostane informácie o dôvodoch, prečo nie je platná. Zároveň bude vyzvaný k podniknutiu potrebných krokov na obnovenie platnosti.

Aké pokuty hrozia za neplatnú STK?

Ak má človek auto, tak okrem platenia zákonnej poistky na auto, naňho striehne aj nevyhnutnosť emisnej a technickej kontroly (EK a TK). Ľahostajný prístup šoférov k tejto povinnosti predstavuje veľké riziko. V takomto prípade sa po cestách premávajú vozidlá, ktoré nemusia byť v zodpovedajúcom technickom stave a môžu ľahko spôsobiť nehodu.

Samotní majitelia takýchto áut riskujú teda pokuty nielen od polície (vodič nemá pri sebe ustanovené doklady na vedenie vozidla v cestnej premávke), ale aj od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Okresné úrady si totiž vedia v informačnom systéme skontrolovať vozidlá, ktoré nemajú platnú technickú alebo emisnú kontrolu.

Pri prepadnutí dátumu, do ktorého mal vodič tieto kontroly svojho vozidla vykonať, mu hrozí automatická pokuta za STK. Tú vie okresný úrad dopravy doručiť až do 5 rokov od nesplnenia si povinnosti!

Štandardná pokuta za neplatnú STK je v tomto prípade 330 €.

V tomto prípade však platia výnimky. Ak niekto dostane pokutu, má možnosť uhradiť 110 € za prepadnutú TK+ EK do 15 dní. Zároveň samozrejme musí absolvovať technickú a emisnú kontrolu. V tomto prípade nemusí doplácať zvyšných 220 € a pokuta za neplatnú STK sa považuje za plne uhradenú.

V prípade, že technickú a emisnú kontrolu nevykoná človek v stanovenom čase a nezaplatí 55 € za TK a 55 € za EK, bude platiť za neplatnú STK plnú sumu 330 €.