KÚPNA ZMLUVA (so zakl. obch. pod.)

KÚPNA ZMLUVA

(so základnými obchodnými podmienkami)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

 1. Na základe objednávky kupujúceho č. …, zo dňa … sa predávajúci zaväzuje dodať mu v roku … tovar podľa nasledovného rozpisu :

a) Druh :

b) Množstvo za švrťrok :

c) Množstvo celkom :

d) Cena za kus :

e) Doba splnenia jednotlivých dodávok :

f) Cena celkom :

g) Cena s DPH :

 1. Predávajúci dodáva tovar so záručnou lehotou … mesiacov.
 2. Platobné podmienky sa medzi zmluvnými stranami dojednávajú v parite franco-fabrika.
 3. Kupujúci podpisom tejto zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
 4. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovení.
 5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisania obidvomi zmluvnými stranami.

V… dňa …

……………………………                                          …………………………….

Kupujúci                                                                             Predávajúci

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci sa zaväzuje riadne splniť túto zmluvu v dohodnutom rozsahu predmetu plnenia a v dohodnutej dodacej lehote. Dodržanie dodacej lehoty je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný dodávku tovaru prijať.
 2. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar podľa tejto zmluvy jeho odovzdaním kupujúcemu. Súčasťou odovzdania tovaru kupujúcemu je prevzatie dodacieho listu. Odovzdaním tovaru kupujúcemu sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim na mieste plnenia, ktorým je sídlo predávajúceho, alebo v prípade dohody o odoslaní tovaru, miesto odovzania tovaru prvému dopravcovi na prepravu. Ak nie je dohodnuté odoslanie tovaru, vyzve predávajúci kupujúceho k odberu v lehote najmenej desať dní pred pripravovaným dňom odovzdania tovaru v rámci dojednanej dodacej lehoty. Pokiaľ sa kupujúci k odovzdaniu nedostaví z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho, je týmto dňom splnené, na kupujúceho prechádza nebezpečie škody na tovare a predávajúci je oprávnený tovar uskladniť na náklady kupujúceho. O tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie kupujúceho a oznámi mu skladovacie náklady.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.
 4. Ak je dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim, je povinnosť dodať tovar splnená odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na dohodnutom mieste odovzdania, prípadne bez určenia miesta odovzdania na prepravu pre kupujúceho na miesto určenia podľa prepravných dispozícií uvedených v tejto zmluve a podľa obvyklých zvyklostí a na účet kupujúceho. Okamihom odovzdania prvému dopravcovi prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci avízuje odoslanie tovaru a nie je jeho povinnosťou tovar poistiť.
 5. Na prevzatie tovaru kupujúcim sa dojednáva postup podľa § 451 Obchodného zákonníka.
 6. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 7. Spôsob prepravy, prepravné dispozície :

– zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť označiť tovar v zmysle § 413 Obchodného zákonníka je splnená vyplnením prepravných a dodacích listín, ktoré sprevádzajú tovar.

– tovar bude zabalený spôsobom obvyklým v obchodnom styku na prepravu dohodnutého druhu tovaru.

 1. Vady dodávky je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu v lehote … dní od ich zistenia.
 2. Drobné, nepodstatné vady nemajú za následok odklad povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.
 3. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v dĺžke dojednanej záručnej doby, ktorá začína bežať dňom splnenia záväzku, ktorý z tejto zmluvy vyplýva pre predávajúceho a na túto dobu garantuje obvyklú funkčnosť tovaru.
 4. Dojednáva sa úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň meškania.
 5. V prípade, ak kupujúci odmietne čo i len čiastočne prijať plnenie, alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť jeho záväzky z tejto zmluvy, zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške … Sk (slovom). Zaplatením zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody nezaniká
 6. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.