Ako vybaviť medzinárodný vodičský preukaz?

Ak niekto plánuje jazdiť v krajine Európskej únie (EÚ), stačí mu vodičský preukaz vydaný na Slovensku. Avšak, ak plánuje používať vodičský preukaz mimo EÚ, je nevyhnutné získať medzinárodný vodičský preukaz. Tento medzinárodný dokument je vydávaný v súlade so zmluvami medzi štátmi a ich medzinárodnými dohodami.

Medzinárodný vodičský preukaz môže byť vydaný iba osobám, ktoré majú platný vodičský preukaz vydaný na Slovensku.

V ktorých krajinách je potrebný medzinárodný vodičský preukaz?

Vodičský preukaz je vždy užitočným dokladom, najmä ak sa cestuje do zahraničia a uprednostňuje sa individuálne cestovanie autom alebo skútrom. V niektorých prípadoch je však potrebný medzinárodný vodičský preukaz, pretože klasický vodičský preukaz platí len v krajinách Európskej únie.

Je dôležité poznamenať, že sú krajiny, v ktorých neplatí ani medzinárodný vodičský preukaz, preto by je potrebné pred každou cestou overiť požiadavky v danej krajine. Medzinárodný vodičský preukaz môže byť vydaný na 1 rok podľa Ženevského dohovoru alebo na 3 roky podľa Viedenského dohovoru.

Rôzne cieľovej krajiny môžu byť akceptovaná jedna alebo obe tieto dohody. Napríklad v Turecku, budú platiť oba typy dohôd, Spojené štáty uznávajú len Ženevský dohovor.

Je dôležité vopred si zistiť požiadavky na vodičský preukaz v konkrétnej krajine, do ktorej sa cestuje, a v prípade potreby si včas vybaviť medzinárodný vodičský preukaz.

Medzinárodný vodičský preukaz vo vybraných destináciách

V mnohých krajinách platia oba dohovory, takže je v podstate jedno, o ktorý sa požiada. Ide napríklad o Albánsko, Stredoafrickú republiku, Pobrežie Slonoviny, Kubu, Gruzínsko, Izrael, Kyrgyzstan, Čiernu Horu, Maroko, Rusko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Spojené Arabské emiráty.

Ženevský dohovor platí napríklad v týchto obľúbených krajinách – Alžírsko, Argentína, Kanada, Dominikánska republika, Egypt, Chile, India, Japonsko, Jordánsko, Madagaskar, Nový Zéland, Thajsko.

Viedenský dohovor platí okrem iného aj v týchto krajinách – Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Luxembursko, Moldava, Mongolsko, Pakistan, Seychely, Katar, Macedónsko, Turkménsko, Ukrajina.

Dohovor o cestnej premávke podpísaný 19. septembra 1949 v Ženeve je platný 1 rok od vydania. Viedenský dohovor podpísaný 8. novembra 1968 vo Viedni je vydávaný na 3 roky. Kompletné zoznamy krajín sú dostupné na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Pri cestovaní do zahraničia je odporúčané uzavrieť cestovné poistenie.

Ako získať medzinárodný vodičák?

Pre získanie medzinárodného vodičáku je potrebné podať žiadosť na oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Môže sa tak urobiť na mieste, kde bol vydaný slovenský vodičský preukaz alebo na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Na stránke Ministerstva vnútra SR nájdete vzor žiadosti pre oba typy medzinárodných vodičských preukazov.

Okrem žiadosti bude potrebné predložiť aj ďalšie dokumenty:

  • vodičský preukaz
  • občiansky preukaz
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
  • fotografiu tváre s rozmermi 3,5 × 4,5 cm

Fotografia sa dá spraviť vo fotoslužbe alebo v fotokabínke. Pre rýchlejšie vybavenie medzinárodného vodičáku sa odporúča rezervovať si termín online, aby sa predišli zbytočnému čakaniu v klientskom centre.

Cena medzinárodného vodičského preukazu

Medzinárodný vodičský preukaz bude vydaný do 30 dní, ale môže sa požiadať aj o vydanie na počkanie za rovnaký poplatok vo výške 6,50 €. Bez ohľadu na to, či je medzinárodný vodičský preukaz vydaný na počkanie alebo do mesiaca, správny poplatok je rovnaký.

Za 6,50 € sa vydáva nielen nový medzinárodný vodičák, ale aj náhrada za odcudzený, zničený, stratený vodičský preukaz alebo poškodený medzinárodný vodičský preukaz. Cena medzinárodného vodičského preukazu je teda vždy rovnaká, pripočítať treba vyhotovenie fotky.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu

Pre vybavenie medzinárodného vodičského preukazu je potrebné mať platný slovenský vodičák na motorku či iné vozidlo. Treba preto skontrolovať platnosť vodičského preukazu ešte pred žiadosťou o medzinárodný vodičák.

Je dôležité poznamenať, že niektoré staršie vodičské preukazy nemali uvedený dátum platnosti a boli považované za neobmedzené. Ide o tzv. „ružové vodičák“.

Avšak, na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 ES z roku 2006 o vodičských preukazoch, ktorá zaviedla obmedzenú platnosť vodičských oprávnení pre jednotlivé kategórie, platnosť týchto starších preukazov bude ukončená v roku 2023. Je teda potrebná žiadosť o výmenu vodičského preukazu.

Ľudia, ktorí majú vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, budú musieť tieto preukazy vymeniť za nové do 31. decembra 2023. Po tomto termíne budú tieto staršie preukazy neplatné. Je dôležité sledovať tieto upozornenia a včas vykonať potrebné kroky na výmenu vodičského preukazu, aby mohli šoféri pokračovať v legálnej jazde na cestách.

Ďalšie dôležité informácie sa týkajú aj novších verzií, ktoré rovnako nemajú uvedený dátum končiacej platnosti. Tieto preukazy boli vydané medzi 1. májom 2004 a 18. januárom 2013 a budú platiť až do 31. decembra 2032.

To znamená, že držitelia týchto vodičských preukazov majú ešte 10 rokov na ich výmenu, ale môžu o výmenu požiadať aj skôr, ak budú želať. Je dôležité sledovať informácie a upozornenia od príslušných orgánov a včas vykonať výmenu vodičského preukazu.

Výmena vodičského preukazu za slovenský

Orgán Policajného zboru môže vymeniť platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru za vodičský preukaz vydávaný na území Slovenskej republiky na základe žiadosti jeho držiteľa.

Miesto, kde môže žiadateľ požiadať o výmenu vodičského preukazu za slovenský, určuje príslušný orgán Policajného zboru na základe miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa.

Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru uzná aspoň jednu skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú v danom vodičskom preukaze, vydá vodičský preukaz rovnakej alebo rovnocennej skupiny. Je potrebné dodržať minimálny vek 18 rokov pre uznanie skupiny vodičského oprávnenia.

Držitelia vodičských preukazov vydaných v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým alebo prechodným pobytom v SR môžu po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania trvalého pobytu alebo od udelenia prechodného pobytu požiadať o výmenu vodičského preukazu.

Osoby s vodičskými preukazmi vydanými v štáte dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, sú povinné do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania trvalého pobytu alebo od udelenia prechodného pobytu požiadať o výmenu vodičského preukazu.

Vodičské preukazy vydané v štáte dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru budú neplatné, ak ich držitelia nepožiadajú o ich výmenu včas.

Pre výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý obsahuje skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, je potrebné predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, pokiaľ nie je stanovené inak v bode 2 a 3.

Ak žiadateľ nezabezpečí platný doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, orgán Policajného zboru označí vodičský preukaz pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE za neplatný s dátumom žiadosti o výmenu.

V prípade, že vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru obsahuje platnosť pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ale žiadateľ nezabezpečí platné doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, orgán Policajného zboru vydá nový vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je uvedená v pôvodnom preukaze.

Ak držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru dovŕšil vek 65 rokov a požaduje výmenu, musí predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a v prípade výmeny aj platný doklad o psychickej spôsobilosti. Platnosť vodičského preukazu nad 65 rokov inak nebude akceptovaná.

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru musí predložiť platný vodičský preukaz vydaný v príslušnom štáte spolu s inými požadovanými dokladmi.