Mobbing – šikana zo strany kolegov

Mobbing (mobing) sa v súčasnosti stáva čoraz skloňovanejším pojmom v pracovných kolektívoch. Šepkanie poza chrbát, klebetenie, zosmiešňovanie či ponižovanie alebo aj sabotovanie práce – to všetko môže zaváňať mobbingom. Ide v podstate o šikanovanie zamestnanca zo strany kolegu alebo viacerých kolegov.

Mobbing na pracovisku rozhodne netreba brať na ľahkú váhu. Nielen, že je pre obeť nepríjemný a frustrujúci, ale môže mať aj vážne dopady na psychické a fyzické zdravie. Ak sa niekto stane svedkom alebo dokonca obeťou mobingu, rozhodne takéto správanie treba oznámiť nadriadenému.

Čo je to mobbing

Mobbing sa vzťahuje na skupinu osôb, ktoré šikanujú jednu osobu s úmyslom spôsobiť jej emocionálne utrpenie. Mobbing sa môže sa vyskytovať na pracovisku a v iných spoločenských prostrediach.

Pod mobbingom si možno predstaviť rôzne správanie. Zahŕňa verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. Pod mobbing možno zaradiť:

 • klebetenie
 • kričanie
 • zosmiešňovanie
 • sabotovanie práce
 • vyhrážanie
 • fyzické napádania – napríklad strkanie

Tieto typy správania sa často používajú s cieľom izolovať obeť od skupiny a vyvolať v ňom pocit bezmocnosti a nepohody.

Dôsledkom mobbingu môže byť zníženie pracovného výkonu, emocionálna traumu, úzkosť a depresia, ale bolesti hlavy a fyzické problémy. Okrem toho môže mobbing viesť k zníženiu sebaúcty a pocitu bezmocnosti.

Treba mobbing rozpoznať a problém riešiť čo najskôr, aby sa predišlo dlhodobým následkom. Existuje niekoľko preventívnych opatrení proti mobbingu, ako napríklad vytvorenie otvorenej politiky proti mobbingu a poskytnutie zdrojov zamestnancom na získanie pomoci.

Kľúčové je poskytovanie vzdelávania zamestnávateľom a zamestnancom o príznakoch mobbingu a opatreniach, ktoré možno prijať na jeho prevenciu. Napokon, treba zamestnancov tiež povzbudzovať, aby nahlasovali prípady mobbingu a pomohli tak zabrániť jeho pokračovaniu.

Mobbing na pracovisku

Mobbing na pracovisku je forma opakovaného agresívneho správania, ktoré môže mať rôzne podoby, napríklad slovné obťažovanie, fyzické zastrašovanie alebo tiché nepriateľské zaobchádzanie.

Často zahŕňa opakované a úmyselné pokusy o poníženie alebo oslabenie osoby, na ktorú je zameraný. Rozpoznať mobbing na pracovisku môže byť ťažké, pretože nie vždy má jasné varovné príznaky. Napriek tomu existuje niekoľko kľúčových znakov, na ktoré treba upriamiť pozornosť pri podozrení na mobbing na pracovisku.

Jeden z varovných znakov mobbingu na pracovisku môže predstavovať nepriateľské pracovné prostredie. Ak je celková atmosféra na pracovisku trvalo napätá alebo nepriateľská, môže to naznačovať prítomnosť mobbingu.

Takisto treba venovať pozornosť tomu, ako spolupracovníci komunikujú:

 • Ignorujú alebo odmietajú spolupracovníci často osobu, na ktorú sa zameriavajú?
 • Dostáva zamestnanec od nadriadených láskavosti, ktoré ostatní zamestnanci nedostávajú?
 • Odmietajú spolupracovníci kryť zamestnanca alebo mu vyjadriť akékoľvek uznanie?
 • Prekračujú spolupracovníci hranice, aby obeť zahanbili alebo podkopali?

Toto všetko môže naznačovať, že na pracovisku dochádza k mobbingu.

Ak sa niekto stane terčom mobbingu na pracovisku, treba sa ozvať a prehovoriť o tom. Najlepšie je porozprávať sa s nadriadeným alebo kolegom, ktorému človek dôveruje a porozprávať mu o tom, čo sa deje.

Okrem toho treba zdokumentovať aj všetky prípady obťažovania či správania, ktoré môžu naznačovať mobbing na pracovisku.

Rozpoznať príznaky mobbingu na pracovisku môže byť ťažké. Treba si však uvedomiť potenciálne príznaky a podniknúť kroky, ak vznikne podozrenie, že je niekto terčom mobbingu. Venovať treba pozornosť celkovej atmosfére na pracovisku, všímať si ako spolupracovníci komunikujú s obeťou, a nebáť sa ozvať, ak niekto vidí nevhodné správanie.

Ako sa chrániť proti mobingu

Mobbing je forma šikanovania zamestnanca jeho spolupracovníkom alebo spolupracovníkmi. Obeťou mobingu sa môže človek stať osobne, ale aj v online priestore.

Ochrana zamestnanca pred mobingom vychádza zo zásady rovnakého zaobchádzania ako základnej zásady v pracovnoprávnej sfére. Zákonník práce ukladá povinnosť rovnakého zaobchádzania so zamestnancami a zakazuje diskrimináciu.

Šikana zo strany kolegov môže viesť k rôznym druhom psychického, emocionálneho a fyzického stresu, ktorý môže mať vážne negatívne dôsledky. Treba rozpoznať príznaky mobbingu a prijať opatrenia na ochranu pred ním.

 1. Stanoviť pevné hranice – treba stanoviť hranice vo všetkých vzťahoch a požiadať ostatných, aby ich rešpektovali. Treba sa ozvať, keď má človek pocit, že ho niekto nerešpektuje alebo sa cíti nepríjemne.
 2. Vyhnúť sa odvete – ak sa človek stane terčom mobingového správania, treba odolať nutkaniu odplácať ho slovne alebo fyzicky. Reakcie odplaty zvyčajne len podnecujú problém a zhoršujú ho. Lepšie je porozprávať sa s niekým, komu zamestnanec dôveruje a požiadať ho o radu, ako situáciu na pracovisku zvládnuť.
 3. Vyhľadať sociálnu podporu – zdieľanie svojich skúseností s dôveryhodnými priateľmi alebo rodinou môže pomôcť spracovať to, čo sa deje, a tiež môže pomôcť prijať opatrenia na vlastnú ochranu. V prípade potreby nie je hanba vyhľadať odbornú podporu.
 4. Treba dôkazy – ak sa človek stane obeťou mobingu, treba to zdokumentovať. Treba označiť konkrétne osoby, ktoré mobing vykonávajú, uložiť si e-maily, testové správy či akékoľvek iné formy komunikácie, ktoré naznačujú alebo dokazujú formu šikany na pracovisku.
 5. Používať sociálne médiá zodpovedne – profily na sociálnej sieti si treba zabezpečiť a nastaviť súkromie tak, aby sa užívateľ vyhol nežiaducemu obťažovaniu.
 6. Nahlásiť mobing – ak sa mobbing objaví v pracovnom prostredí, treba tieto incidenty nahlásiť oddeleniu ľudských zdrojov (HR) alebo nadriadenému spolu s kópiami urážlivých materiálov a správ.

Mobing môže mať pre zúčastneného vážne dôsledky a nemal by sa tolerovať. Preto treba bezodkladne podniknúť potrebné kroky na svoju ochranu – od stanovenia pevných hraníc až po nahlásenie incidentov a vyhľadanie sociálnej podpory. Správnymi opatreniami možno pred mobingom chrániť seba aj ďalších kolegov.

Ako riešiť mobbing na pracovisku

Mobbing na pracovisku predstavuje formu psychického obťažovania zameraná na konkrétnu osobu v pracovnom prostredí, ktorá môže mať škodlivý vplyv na fyzickú a duševnú pohodu obetí. Včasné odhalenie mobbingu pomáha k zaisteniu bezpečnosti a pohody zamestnancov a na vytvorenie produktívneho a zdravého pracovného prostredia.

Pri snahe odhaliť mobbing na pracovisku by si zamestnávatelia mali najprv všímať akékoľvek zmeny v správaní zamestnancov, ktoré by mohli signalizovať skrytý problém. Môže ísť o zmeny nálady, zmeny vo vzorcoch pracovného manuálu, odťahovanie sa od priateľov alebo kolegov alebo zmenu výkonnosti.

Zamestnávatelia by si mali dávať pozor aj na akékoľvek nezvyčajné žiadosti o preloženie alebo žiadosti o pracovné voľno, ktoré by mohli súvisieť so zastrašovaním.

Je tiež dôležité, aby zamestnávatelia viedli so svojimi zamestnancami otvorený dialóg a zabezpečili, aby boli akékoľvek problémy s mobbingom na pracovisku okamžite nahlásené a riešené. Zamestnávatelia by mali povzbudzovať svojich zamestnancov, aby sa s prípadnými problémami alebo sťažnosťami podelili s vedením a nemlčali.

Veľké spoločnosti by tiež mali vytvoriť bezpečný a dôverný priestor pre zamestnancov, kde by sa mohli podeliť o svoje prípadné problémy, napríklad anonymnú online schránku na podnety.

Okrem týchto opatrení by sa zamestnávatelia mali uistiť, že ich zásady proti mobbingu sú jasné, konzistentné a všeobecne zrozumiteľné. Zamestnávatelia musia tiež zabezpečiť, aby všetci ich zamestnanci chápali význam mobbingu a vedeli, ako ho identifikovať a nahlásiť.

Zamestnávatelia musia tiež prijať potrebné kroky na prešetrenie všetkých hlásení o mobbingu a na základe výsledkov vyšetrovania prijať primerané opatrenia. Nakoniec by zamestnávatelia mali informovať svojich zamestnancov o všetkých činnostiach alebo prostrediach, ktoré môžu byť náchylné na mobbing, ako sú napríklad tímové aktivity alebo sociálne médiá.

Jasnou politikou proti mobbingu, otvoreným dialógom so zamestnancami a pozorným sledovaním zmien v správaní zamestnancov môžu zamestnávatelia zabezpečiť, aby sa mobbing na pracovisku včas odhalil a rýchlo a účinne riešil.

Mobbing na pracovisku môže viesť k fyzickým i psychickým problémom

Mobbing na pracovisku sa v dnešnom pracovnom svete stáva čoraz väčším problémom. Je definovaný ako pretrvávajúce, nepriateľské alebo urážlivé správanie, ktoré je namierené proti zamestnancovi zo strany jednotlivca alebo skupiny na pracovisku.

Môže spôsobovať psychické utrpenie a brániť pracovnému výkonu. Tento druh obťažovania môže obeti spôsobiť fyzickú a emocionálnu ujmu, čo vedie k celému radu nepriaznivých následkov na pracovisku.

Dôsledky mobbingu na pracovisku môžu zahŕňať stres, úzkosť a depresiu. Vyššia úroveň stresu môže viesť k zníženiu pracovného výkonu, zníženiu kognitívnych schopností a emocionálnemu vyčerpaniu, čo môže mať vážne dôsledky pre profesionálny život jednotlivca. Medzi ďalšie následky mobbingu na pracovisku patrí únava, bolesti hlavy a ťažkosti so spánkom.

Na emocionálnej úrovni môže mobing spôsobiť pocity izolácie, bezcennosti a bezmocnosti. Obete mobbingu na pracovisku môžu v dôsledku stresu pociťovať úzkosť, záchvaty paniky, depresiu a iné duševné ochorenia. Okrem toho môžu emocionálne dôsledky viesť k zníženiu sebaúcty a sebadôvery jednotlivca, čo môže ďalej zhoršiť pracovný výkon.

Jedným z trvalých následkov mobbingu na pracovisku je poškodenie, ktoré môže mať na profesionálnu povesť zamestnanca. Obete tohto druhu obťažovania sa často vyčleňujú z pracoviska, spolupracovníkov a profesionálnych sietí, čo môže viesť k zníženiu pracovných príležitostí a postupu v zamestnaní. Okrem toho je pravdepodobnejšie, že obete mobbingu na pracovisku utrpia stratu zamestnania a zníženie ich finančného blahobytu.

Okrem toho môže mať mobbing na pracovisku dlhodobé dôsledky na zdravie jednotlivca. Štúdie ukázali, že u obetí mobbingu na pracovisku je vyššia pravdepodobnosť vzniku chronických ochorení, ako je hypertenzia a kardiovaskulárne ochorenia, v dôsledku veľkej emocionálnej záťaže, ktorej sú vystavené.

Vzhľadom na závažnosť dôsledkov mobbingu na pracovisku je dôležité, aby zamestnávatelia a spolupracovníci rozpoznali a riešili akékoľvek príznaky mobbingu. Prijatím opatrení na zabezpečenie bezpečného a rešpektujúceho pracovného prostredia môžu zamestnávatelia znížiť riziko nepriaznivých následkov pre svojich zamestnancov.