vzor oznámenia zamestnávateľovi

OZNÁMENIA ZAMESTNÁVATEĽOVI, ŽE TRVÁ NA TOM, ABZ ZAMESTNANEC ĎALEJ KONAL SVOJU PRÁCU

(§ 62 Zákonník práce)

[ ], r.č. [ ], Bytom [ ]

VEC:
Oznámenie zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu

U firmy [ ] pracujete na základe pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ] na pracovnej pozícii Robotník-sklár.

Dňa [ ] ste zo zdravotných dôvodov okamžite zrušil pracovný pomer. Keďže z lekárskeho potvrdenia nevyplýva, že nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia Vášho zdravia a navyše ste nepredložil lekársky posudok, považujeme okamžité zrušenie pracovného pomeru za neplatné, a to sme tiež uplatnili na súde žalobou.

Oznamujeme Vám, že trváme na tom, aby ste aj naďalej vykonal svoju prácu na dohodnutej pracovnej pozícii, pretože v prípade neplatnosti okamžitého zrušenia pracovného pomeru ste povinný nám uhradiť vzniknutú škodu, ak našej výzve nevyhoviete.

V [ ], dňa [ ]

Podpis …………………

Ak dá zamestnanec neplatnú výpoveď alebo zruší zneplatňuje pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu môže oznámiť, že trvá na tom, aby ďalej vykonával svoju prácu a pracovný pomer trval aj naďalej.

Ak zamestnanec výzve zamestnávateľa nevyhovie, môže zamestnávateľ od neho žiadať náhradu škody.