Vzor zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO

(§ 61 áut. Zák)

Objednávateľ:
[ ], Adresa [ ]

a

Autor:
[ ], Adresa [ ]

uzatvárajú túto

zmluvu o vytvorení diela:

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa výtvarné umelecké dielo – obraz s námetom: [ ].

2. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo metódou umeleckého realizmu, a to tak, aby každý pracovník objednávateľa spoznal, že obraz znázorňuje námet uvedený v článku 1.

3. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo technikou olejomaľby na plátne s rozmermi 150 × 80 cm.

4. Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo k účelu vyvesenia na stenu v priečelí zasadacej miestnosti administratívnej budovy bitúnkov objednávateľa v [ ].

5. Autor sa zaväzuje dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi do 60 dní od podpisu tejto zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom vytvorenia diela umožniť autorovi vstup do priestoru [ ], a to od podpisu zmluvy do dňa odovzdania diela kedykoľvek o to autor požiada, aj po pracovnej dobe.

7. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorovi odmenu za vytvorenie diela, a to ako v naturálnej, tak aj vo finančnej forme, v dvoch termínoch: a) do 30 dní od podpisu tejto zmluvy autor obdrží [ ] krvných tučníc prvej kvality a [ ] kusy čerstvých bravčových stehien o celkovej váhe najmenej [ ] kg,

b) do 30 dní po odovzdaní diela zaplatí objednávateľ autorovi finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR v hotovosti.

8. Po odovzdaní diela je posúdi všetci traja členovia predstavenstva objednávateľa a prokurista, či zodpovedá tejto zmluve a jej účelu.

Ak sa tri z týchto štyroch degustátorov zhodnú na tom, že dielo nemá závady a je vyhotovené podľa dohody, bude autorovi zaplatená finančná časť odmeny podľa článku 7 časti b) tejto zmluvy, a dielo bude bezodkladne inštalované podľa článku 4.

9. Ak nebude postupom podľa článku 8 tejto zmluvy zistilo, že dielo nemá závady, bude autorovi vrátený na prepracovanie a súčasne mu budú prokuristom objednávateľa oznámené konkrétne údaje, akým spôsobom má prepracovať a termín na prepracovanie, ktorý nesmie byť dlhší ako 30 dní od odovzdania diela na prepracovanie.

Pokiaľ nebude táto lehota dodržaná, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Toto právo má objednávateľ aj vtedy, ak nebude prepracované dielo schválené postupom podľa článku 8 tejto zmluvy.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa vráti toto dielo autorovi. Autor nie je povinný vrátiť objednávateľovi naturálnu časť odmeny, ktorú prijal podľa článku 7 bodu a) tejto zmluvy.

11. Pokiaľ by objednávateľ dielo použil na iný účel, než aký stanovuje článok 4 tejto zmluvy, má autor právo od zmluvy odstúpiť. V tom prípade platí primerane článok 10.

12. Vlastnícke právo k hmotnému substrátu diela prechádza na objednávateľa okamihom zaplatenia finančnej čiastky podľa článku 7 bodu b) tejto zmluvy autorovi.

13. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve.

V [ ], dňa [ ]

Podpisy zmluvných strán:

Zmluva o dielo nemusí byť uzatvorená v písomnej forme, ale v záujme predchádzania prípadným sporom odporúčame vždy trvať na písomnom spísaní zmluvy.

Objednávateľ môže použiť dielo vytvorené na objednávku len na účel vyplývajúci zo zmluvy. K inému použitiu by objednávateľ potreboval od autora licenciu (napr. Ktoré verejne vystavujú diela).

Ak nie je dohodnuté inak, autor však môže dielo vytvorené na objednávku užiť sám a poskytnúť licenciu inému, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa.