Zmluva o dielo – vzor, odvody, odstúpenie 2024

zmluva-o-dielo

Zmluva o dielo je jednou z najčastejších zmlúv, ktoré sa vyskytujú v oblasti podnikania a obchodu. Ide o zmluvu, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určitú prácu, napríklad výrobu nejakej veci, poskytnutie služby alebo dodanie tovaru.

Podstatou tejto zmluvy je teda zhotovenie určitého diela, pričom sa určí jeho cena a termín dokončenia. Zmluva o dielo sa zvyčajne uzatvára medzi zhotoviteľom a objednávateľom, pričom môže ísť o právnické alebo fyzické osoby. Veľmi podobná je dohoda o vykonaní práce, kde je ale stanovený maximálny počet odpracovaných hodín za rok, ktorý predstavuje 350 hodín.

Nemusí byť vyhotovená v písomnej podobe, možno ju uzavrieť aj ústnou dohodou. Zmluva o dielo v písomnej podobe je avšak zárukou toho, že vykonanie a odovzdanie diela prebehne podľa dohodnutých skutočností.

Využitie zmluvy o dielo

V zmluve o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo pre objednávateľa. Objednávateľ sa na oplátku zaväzuje zaplatiť dojednanú cenu zhotoviteľovi. Tento typ zmluvy sa môže použiť na:

 • vykonanie pracovnej činnosti, ako napríklad stavebné práce alebo montáž
 • vytvorenie veci na objednávku, ako napríklad nábytku alebo stavby
 • vykonanie opravy alebo úpravy veci, ako napríklad opravy domu, auta alebo obuvi

V prípade vytvorenia veci na zákazku sa použije osobitný typ zmluvy o zhotovení veci na mieru a v prípade opravy alebo úpravy veci sa použije osobitný typ zmluvy o oprave a úprave veci.

Zmluva o dielo – obsah a náležitosti

Zmluva o dielo má ako každá zmluva zákonom stanovené náležitosti. V prípade, že tieto náležitosti neobsahuje, považuje sa za absolútne neplatnú. To znamená, že situácia je podobná tej, ako keby nedošlo k žiadnemu uzatvoreniu zmluvy. Zmluva o dielo musí obsahovať tieto informácie:

 1. Označenie zmluvných strán – aby bolo možné jasne pochopiť zúčastnené strany, je dôležité v zmluve jasne identifikovať zhotoviteľa a objednávateľa. Ak sú stranami fyzické osoby, je potrebné uviesť ich celé meno, dátum narodenia a trvalý pobyt. Ak sú stranami právnické osoby, je potrebné uviesť ich obchodné meno, právnu formu, sídlo a IČO.
 2. Označenie diela – v popise práce musí byť jasne uvedená konkrétna úloha požadovaná objednávateľom.
 3. Záväzok zhotoviteľa a objednávateľa – zhotoviteľ je zodpovedný za vykonanie dohodnutej práce pre zákazníka, pričom preberá všetky súvisiace riziká. Objednávateľ je zároveň povinný zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté služby.

Niektoré náležitosti nie sú zákonom stanovené, a teda neovplyvnia platnosť zmluvy. Aj napriek tomu je vhodné ich do zmluvy uviesť, aby sa predišlo sporom a nedorozumeniam:

 1. Dohoda o cene – zmluva o dielo je odplatná, avšak cena v nej nemusí byť uvedená. V takom prípade sa platí primeraná odplata. Odporúča sa na cene vždy vopred dohodnúť a uviesť to výslovne v zmluve o dielo.
 2. Lehota vykonania diela – teda dátum odovzdania diela.
 3. Spôsob vykonania diela – čo a koho bude zhotoviteľ pri výkone diela používať.
 4. Moment, kedy sa objednávateľ stane vlastníkom, ako aj moment prechodu nebezpečenstva škody na diele.
Bez všetkých povinných náležitostí je zmluva o dielo považovaná za absolútne neplatnú. Preto je dôležité ich v zmluve o dielo dôkladne uviesť.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Uzatvorenie zmluvy o dielo zahŕňa práva aj povinnosti pre obe zúčastnené strany. Hlavnou povinnosťou zhotoviteľa je vykonať dielo na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dojednanom čase.

Zhotoviteľ môže na zhotovenie diela zamestnať aj tretie osoby, najmä ak je to zložitejšie. To nemení skutočnosť, že nesie zodpovednosť voči objednávateľovi za vykonanú prácu. Zhotoviteľ znáša zodpovednosť za vady diela a nebezpečenstvo škody a je povinný pozvať objednávateľa na vykonanie kontroly.

Medzi dôležité povinnosti objednávateľa patrí prevzatie bezzávadného vykonaného diela, zaplatenie dohodnutej ceny za dielo, ako aj povinnosť skontrolovať vykonané dielo pred prevzatím.

Obe zmluvné strany majú okrem povinností aj svoje práva. Najpodstatnejšími sú:

 1. Práva zhotoviteľa – právo poveriť vykonaním diela tretiu osobu, právo zhotoviť dielo pred dohodnutým lehotou, právo na zaplatenie ceny diela a ďalšie.
 2. Práva objednávateľa – právo kontrolovať výkon diela, právo odstúpiť od zmluvy pri zvýšení ceny, právo domáhať sa odstránenia vád a ďalšie.

Rozdiel medzi zmluvou o dielo podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka

Zmluvy sa od seba odlišujú hlavne v subjektoch, ktorí zmluvu o dielo uzatvárajú. Okrem toho sa menia aj práva a povinnosti vzťahujúce sa na obe zúčastnené strany.

Dôležitým rozdielom je možnosť zhotoviteľa požadovať preddavok od objednávateľa. Zhotoviteľ má podľa Občianskeho zákonníka právo požadovať preddavky za vykonanie nákladnejšieho diela, bez ohľadu na to, či sa na tom výslovne dohodli v zmluve. Obchodný zákonník takéto právo požadovať preddavky neudeľuje, ale zmluvné strany na tom môžu dohodnúť.

Ďalší rozdiel sa týka navýšenia ceny a podmienok odstúpenia od zmluvy o dielo. Podľa Občianskeho zákonníka môže zhotoviteľ zvýšiť dohodnutú cenu len na základe súhlasu objednávateľa alebo ak sa zmenia cenové predpisy. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

Podľa Obchodného zákonníka je možné, aby zhotoviteľ primerane zvýšil cenu. Zmluva v tomto prípade nemôže zaručovať úplnosť ceny. Odstúpenie od zmluvy je možné len vtedy, ak sa cena zvýši o viac ako 10 %.

Je dôležité správne určiť, podľa ktorého zákonníka sa bude zmluva o dielo riadiť. To ovplyvní viaceré skutočnosti, ako je aj odstúpenie od zmluvy o dielo.

Rozdiel medzi zmluvou o dielo a kúpnou zmluvou

Zmluvy sú často nesprávne zamieňané, preto je dôležité poznať rozdiel medzi nimi. Najdôležitejším rozdielom je fakt, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy konkrétna vec už existuje a kupujeme ju za vopred dohodnutú cenu.

Na druhú stranu, pri zmluve o dielo daná vec ešte nie je zhotovená. Pri tejto zmluve sa taktiež viac kladie dôraz na činnosť, ktorou môže byť výroba diela, montáž, oprava alebo úprava už existujúcej veci. Činnosť je v tomto prípade hodnotnejšia ako materiál.

Zmluva o dielo vzor podľa Občianskeho zákonníka

Nasledujúci vzor zmluvy o dielo si možno zadarmo stiahnuť a vyplniť podľa vlastných potrieb. Možno ho nájsť na konci článku.

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Meno a priezvisko/ Názov: ………………………….
Trvalé bydlisko/ Sídlo: …………………………………..
Dátum narodenia/ IČO: ………………………………..
Číslo účtu: ……………………………………………………….
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko/ Názov: ………………………….
Trvalé bydlisko/ Sídlo: …………………………………..
Dátum narodenia/ IČO: ………………………………..
Číslo účtu: ……………………………………………………….
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy o dielo sú: ………………………………………………………. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve odovzdá uvedené dielo objednávateľovi.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. II. ods. 1 zmluvy vykoná podľa tejto zmluvy a požiadaviek objednávateľa.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

III.
Odmena a platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za vykonanie diela spolu celkom …….,- € (slovom: ………. eur).
 2. Odmena bude vyplatená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedeného v čl. I. tejto zmluvy po dokončení a odovzdaní diela.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si sám, vo vlastnom mene vysporiada všetky povinnosti (daňové a odvodové) voči inštitúciám, ktoré mu v súvislosti s prijatím dohodnutej odmeny za vykonanie predmetu tejto zmluvy vzniknú.

IV.
Lehota vykonania

 1. Lehota vykonania: …………………
 2. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený odovzdaním diela objednávateľovi.
 3. Odovzdaním sa objednávateľ stáva vlastníkom diela a je za neho plne zodpovedný.

V.
Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody zmluvných strán formou dodatkov.
 2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ.
 3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V ………………………….. dňa ………………………………..

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
………………………………………………. …………………………………………………

Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela pri jeho odovzdaní, ak nie je v zmluve o dielo stanovená iná lehota.

Objednávka – vzor, Word

V prípade, že dielo nie je pre objednávateľa zhotovené na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie ako aj objednávka musí obsahovať predmet diela, jeho rozsah, akosť, cenu a čas jeho zhotovenia.

Objednávkou kupujúci požaduje od predávajúceho tovar, v tomto prípade objednávateľ žiada zhotoviteľa o vykonanie diela. Dokument by mal obsahovať:

 • údaje o kupujúcom a predávajúcom
 • dátum a miesto vystavenia objednávky
 • názov predmetu diela
 • spôsob platby
 • celkové náklady
 • dátum a spôsob dodania

Na konci článku možno nájsť vzor objednávky Word, ktorý je možné upraviť podľa vlastných potrieb.

Zmluva o dielo odvody

Pri zmluve o dielo uzatvorenej medzi dvomi fyzickými osobami, nepodnikateľmi, ide o zmluvu uzatvorenú podľa Občianskeho zákonníka. Takýto príjem sa podľa zákonníka považuje za iný príjem zhotoviteľa. Odvody zmluvy o dielo si fyzická osoba zahrnie do čiastkového základu dane podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Podnikatelia sa riadia Obchodným zákonníkom a príjmy vyplývajúce zo zmluvy o dielo patria medzi príjmy z podnikateľskej činnosti. Na fyzické osoby, živnostníkov, sa vzťahuje § 6 a na právnické osoby § 14.

Odstúpenie od zmluvy o dielo vzor

Odstúpenie je za určitých podmienok možné pri rôznych typoch zmlúv či už ide o zmluvu o skladovaní alebo zmluvu o dielo. Obe zmluvné strany môžu v určitých prípadoch od zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľ môže žiadať odstúpenie od zmluvy podľa vzoru odvolania, ak mu objednávateľ neposkytne riadne a včas súčinnosť. Na takéto odstúpenie od zmluvy o dielo musí objednávateľa upozorniť.

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z viacerých dôvodov:

 • ak poskytne súčinnosť, ale zhotoviteľ dielo nechce vykonať
 • môže odstúpiť až do zhotovenia diela, ale zaplatí zhotoviteľovi doterajšie náklady
 • ak vie, že dielo nebude vykonané včas a riadne

Na konci článku možno nájsť odstúpenie od zmluvy o dielo vzor, ktoré sa dá upraviť podľa vlastných potrieb.

Zánik zmluvy o dielo

Zánik zmluvy o dielo nastane pri jej splnení, čo znamená zhotovenie a odovzdanie diela a následné zaplatenie odmeny. Vyššie spomenuté odstúpenie od zmluvy taktiež zapríčiňuje zánik zmluvy o dielo.

Zmluva o dielo – vzor – Stiahnuť
Objednávka – vzor Word – Stiahnuť
Odstúpenie od zmluvy o dielo – vzor – Stiahnuť