Splnomocnenie na prepis auta – vzor

splnomocnenie-na-prepis-auta

Prevod vozidla z jedného majiteľa na druhého sa môže zdať ako náročná úloha. Tento proces však môže uľahčiť splnomocnenie na prepis auta. Čo predstavuje tento právny dokument a ako vyzerá vzor splnomocnenia na prepis auta?

Keď ide o prepis auta, plnú moc nič nenahradí. Splnomocnenie je právny dokument, ktorý udeľuje tretej strane právomoc konať v mene osoby, ktorá plnú moc udeľuje. To umožňuje tretej strane prijímať rozhodnutia týkajúce sa automobilu majiteľa vrátane jeho predaja, prevodu alebo zmeny vlastníckeho práva.

Ako na prepis auta v roku 2023?

Právny aspekt prepisu auta v roku 2023 si vyžaduje vyplnenie príslušných dokumentov a ich podpísanie oboma stranami. To zahŕňa rozhodnutie o spravodlivej predajnej cene, vyplnenie formulára o prevode vlastníckeho práva a spísanie kúpnej zmluvy na auto, ktorá obsahuje všetky informácie dôležité pre transakciu.

Kupujúci aj predávajúci musia dokončiť svoje príslušné časti procesu prevodu predtým, ako môžu pokračovať ďalej. To zahŕňa získanie platného vodičského preukazu pre kupujúceho, ktorý musí overiť predávajúci. Kupujúci by si mal sledovať platnosť, inak je potrebná obnova vodičského preukazu. Okrem toho môže byť potrebné, aby kupujúci pred prevodom vlastníctva získal registráciu a poistenie auta.

Po dokončení dokumentácie ju obe strany podpíšu a predávajúci poskytne kupujúcemu titul. Kupujúci zvyčajne zaplatí predajnú cenu v hotovosti alebo certifikovaným šekom. Predávajúci zároveň prevedie na kupujúceho všetky ostatné dokumenty. Kupujúci by mal tiež previesť evidenčné číslo zo starého vozidla na nové a v prípade potreby získať nové evidenčné číslo.

Prepis auta v roku 2023 môže byť stresujúci, ak sa mu nevenuje náležitá pozornosť. Dodržaním vyššie uvedených krokov a získaním potrebných dokumentov však môže byť proces prevodu bezproblémový a úspešný.

Nové zmeny v prepise auta na rok 2023

Novela zákona o cestnej premávke, účinná od 1. 1. 2023, ukončila delenie motoristov podľa okresov uvedených na tabuľke evidenčného čísla vozidla (EČV). Od nového roka sa však nevydávajú len nové EČV, avšak zmeny nastali aj v procese prepisu vozidiel a pravidlách úhrady správnych poplatkov.

Novela zákona priniesla novinku. Od začiatku roka 2023 sú EČV viazané na konkrétne vozidlá a nie na ich majiteľov. V prípade prepísania auta na inú osobu už netreba meniť tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Rovnaká tabuľka môže na vozidle zostať až do konca jeho využitia.

Ak si majiteľ auta pri prepise vozidla ponechá pôvodné tabuľky EČV a požiada o ich pridelenie na ďalšie vozidlo, umožní sa mu to. O takéto pridelenie treba požiadať do jedného roku od prepisu vozidla.

Novinkou je, že od 1.1.2023 bude možné vykonať kompletný prepis vozidla na akomkoľvek dopravnom inšpektoráte a získať nové doklady. V prípade potreby budú doklady aj tabuľky preposlané kuriérom. Týmto sa mení postup pri prepise vozidla.

Splnomocnenie umožňuje hladký a jednoduchý proces prepisu auta v porovnaní s inými metódami.

Ako funguje splnomocnenie na prepis auta

Proces splnomocnenia na prepis auta (vzor vo Worde uvedený nižšie) je pomerne jednoduchý. Fyzická osoba alebo organizácia, ktorá udeľuje plnú moc, musí vyplniť a podpísať formulár, ktorým oprávňuje tretiu stranu konať v jej mene, a podpísať sa ako udeľovateľ.

Tretia strana potom musí podpísať a datovať formulár pred jeho doručením na príslušný úrad pre motorové vozidlá, aby sa začal proces prevodu. Tento úkon je možné vykonať buď osobne, alebo poštou.

Po zaregistrovaní plnej moci sa môže začať proces prepisu vozidla. V závislosti od konkrétnej situácie to môže zahŕňať prepis vlastníckeho práva k vozidlu na tretiu stranu, poskytnutie ďalších dokumentov, ako sú listy s plnou mocou alebo ďalšie formuláre, alebo dohodnutie platieb.

Vo všetkých prípadoch by tretia strana mala kontaktovať príslušný úrad pre motorové vozidlá, aby sa uistila, že všetky dokumenty sú v poriadku a boli riadne vyplnené.

Splnomocnenie na prepis auta – vzor vo worde

Splnomocnenie umožňuje hladký a jednoduchý proces prepisu auta v porovnaní s inými metódami, ako je napríklad výmena vozidla alebo prevod vlastníckeho práva prostredníctvom súdu. Plná moc môže byť účinným nástrojom na prevod vozidla. Zabezpečuje čo najhladší priebeh procesu s minimálnymi problémami.

Dole je uvedený vzor splnomocnenia na prepis auta, ktorý stačí skopírovať do Wordu a vyplniť si v ňom údaje splnomocniteľa a tretej strany.

SPLNOMOCNENIE

Podpísaný (á) [ ] rodné číslo [ ]

dátum narodenia [ ] bytom [ ]

číslo OP [ ]

týmto splnomocňujem:

meno a priezvisko [ ] rodné číslo [ ]

dátum narodenia [ ] bytom [ ]

číslo OP [ ]

k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhláseniu, prihláseniu a iné zmeny vykonané na uvedenom motorovom vozidle) na mojom motorovom vozidle:

druh [ ] typ [ ]

číslo motora [ ] číslo karosérie [ ]

ŠPZ [ ] farba [ ]

V [ ] dňa [ ]

………………………………………………………………..

vlastnoručný podpis splnomocniteľa

Odhlásenie auta

Auto je odhlásené svojím pôvodným majiteľom na príslušnom orgáne Policajného zboru podľa jeho trvalého bydliska. V závislosti od situácie ide o odhlásenie auta do iného okresu alebo prepis v okrese.

Pre zamedzenie zneužívania prípadov odhlasovania vozidiel na fiktívnych ľudí, ktorí nie sú skutočnými majiteľmi áut, bolo ustanovené, že pri odhlasovaní musí byť prítomný nový majiteľ alebo musí poskytnúť splnomocnenie.

Koľko stojí prepis vozidla?

Zaužívaný výraz „prepis vozidla“ predstavuje „prevod držby a/alebo vlastníctva“ motorového vozidla na inú osobu.

Úradné zmeny pri vlastníctve vozidla bývajú takmer vždy spoplatnené. Výška poplatkov pritom závisí od mnohých faktorov, ako sú výkon motora, či ide o prepis auta v rámci okresu alebo z okresu do okresu, ale aj vek vozidla. Koľko teda stojí prepis auta?

Konkrétne sadzby za prepis auta určuje slovenská legislatíva. Výška poplatku za prepis auta sa počíta podľa vzorca. O niečo menej sa platí v prípade, ak majiteľ prihlasuje vozidlo v tom istom okrese, kde bolo prihlásené aj pred kúpou. Poplatok zahŕňa zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane ich vydania.

Prepis auta v okrese – cena

Výsledná cena prepisu auta v rámci okresu sa potom počíta podľa vzorca, v ktorom sa vynásobí sadzba poplatku podľa výkonu motora s koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Najnižší poplatok za prepis auta je vždy 33 €. Výsledok sa ešte zaokrúhľuje na celé euro nadol (pod 50 centov), nahor (viac ako 50 centov) alebo sa nezaokrúhľuje (presne 50 centov).

Koľko stojí prepis auta medzi okresmi? Rovnaký postup pri výpočte ceny za prepis vozidla platí aj v prípade registrácie vozidla z jedného okresu do druhého. Rozdiel je len v tom, že v tomto prípade musí nový majiteľ zaplatiť aj za nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla. 

Výška cien za prihlásenie auta býva vyššia pre osobné žiadosti podávané na dopravných inšpektorátoch. Pri elektronických žiadostiach sa každý poplatok spojený s prepisom auta znižuje o 50 % zo štandardnej výšky poplatku.

Prihlásenie vozidla

Legislatíva v niektorých prípadoch dovoľuje cenu za prihlásenie vozidla aj znížiť. Deje sa to napríklad vtedy, ak ide o ekologickejší typ vozidla alebo má majiteľ zdravotné postihnutie či ide o mnohočlennú rodinu s deťmi. Od poplatku sú úplne oslobodení ľudia, ktorí vozidlo napríklad zdedili, prípadne vozidlo získali v rámci príspevku od štátu.

Oslobodenie od poplatku:

  • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na ich kúpu vlastníkovi poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
  • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e (malé motocykle s maximálnou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu).

Podľa výkonu motora a veku vozidla môže človek za prihlásenie auta zaplatiť cenu v rozmedzí 33 € až 3 900 €. Poplatky za prihlásenie vozidla podľa jeho výkonu možno nájsť na internetových stránkach Národnej rady Slovenskej republiky.