Príspevok na notebook pre žiakov a študentov

Slovensko dnes čelí výzve, ako najlepšie pripraviť študentov na budúce povolania, ktoré ešte neexistujú. Podľa predpovedí odborníkov môže až 65 percent súčasných žiakov základných škôl v budúcnosti vykonávať prácu, ktorú prinesie priemysel. Preto prišiel príspevok na notebook pre žiakov a študentov.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) budú školy hrať kľúčovú úlohu v príprave detí na trh práce budúcnosti. Európska únia (EÚ) taktiež zohľadňuje túto výzvu a navrhla nový Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021-2027.

Tento plán zdôrazňuje nevyhnutnosť digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností v dnešnom svete. Zásadnú úlohu v príprave študentov na digitálnu budúcnosť zohráva prispôsobenie celého vzdelávacieho systému a aktívne zapojenie digitálnych zariadení do vyučovacieho procesu na všetkých úrovniach – v škole aj doma.

Aktivity Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a Stratégie digitálnych zručností Slovenskej republiky pomáhajú krok za krokom dosahovať tento cieľ. Avšak, aby tieto opatrenia boli skutočne účinné a dosiahli očakávané výsledky, je nevyhnuté riešiť zásadný problém, a to nerovnomernú dostupnosť digitálnych zariadení.

Pre koho je určená dotácia na notebook

Príspevok v rámci iniciatívy Digitálny žiak sk je určený pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a z domácností, ktoré majú príjmy neprevyšujúce 60% mediánu príjmu domácností na Slovensku.

Okrem toho majú nárok na príspevok aj všetci súčasní prváci na stredných školách a žiaci piatich ročníkov osemročných gymnázií. Žiaci a ich zákonní zástupcovia mali možnosť požiadať o tento príspevok v hodnote 350 € do konca júna.

Cieľové skupiny sú nasledovné:

 • žiaci, ktorých členovia domácnosti žijú v hmotnej núdzi, kde príjem domácnosti nedosahuje sumu potrebnej na zabezpečenie základných životných potrieb
 • žiaci, ktorí boli posudzovaní zariadením pre poradenstvo a prevenciu a zistené bolo, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú výlučne výsledkom ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • žiaci, ktorí patria do domácností, ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu alebo dokladu o nevykonávaní zárobkovej činnosti, ako je napríklad potvrdenie o nezamestnaní)
 • žiaci, ktorí vstupujú do prvého ročníka stredných škôl v školských rokoch 2022/2023 a 2023/2024, vrátane žiakov piatych ročníkov 8-ročných študijných odborov stredných škôl

Cieľom tohto národného projektu je podpora všeobecného rozvoja digitálnych zručností. Táto podpora sa dosiahne poskytnutím digitálneho vybavenia cieľovým skupinám, ktoré potrebujú tieto nástroje a príslušný softvér.

Týmto spôsobom sa nepriamo aktívne prispieva k rozšíreniu využívania digitálnych technológií aj v rámci vzdelávacieho procesu. Projekt má za cieľ zlepšiť inklúziu a zabezpečiť lepší prístup k digitálnym technológiám pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodnených prostredí.

Realizáciou projektu sa prispieva k plneniu cieľov, ktoré boli stanovené v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Týkajú sa to zvýšenia intenzity využívania digitálnych služieb a vzdelávania v digitálnom prostredí.

Taktiež umožní znížiť sociálne rozdiely medzi žiakmi, podporiť samostatnejší prístup k vzdelávaniu a zvládanie digitálnej techniky pri príprave a samotnom vzdelávaní. Zároveň sa vytvoria podmienky na implementáciu dištančného vzdelávania pre všetkých žiakov.

Cieľom tohto národného projektu je podpora všeobecného rozvoja digitálnych zručností. Táto podpora sa dosiahne poskytnutím digitálneho vybavenia cieľovým skupinám, ktoré potrebujú tieto nástroje a príslušný softvér.

Ako získať príspevok na notebook?

Ako získať dotáciu vo výške 350 € na notebook:

 1. Vyplniť registračný formulár pre študenta v rámci projektu „Digitálny žiak.“ Údaje budú overené Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, a žiadosť bude spravovaná. Proces overovania údajov bude trvať niekoľko dní, pretože prebieha postupne.
 2. Po overení údajov obdrží žiadateľ správu formou SMS, ktorá potvrdí oprávnený nárok na príspevok vo výške 350 € na notebook alebo tablet.
 3. So zákonným zástupcom navštívi žiak predajňu. Po overení potrebných informácií a uplatnení príspevku predajca zariadenie aktivuje a odovzdá. Poukaz 350 € na notebook bude možné využiť v niektorej z predajní.
 4. Teraz už bude možné mať nové zariadenie doma a môže sa plnohodnotne využívať. Ak sú splnené kritériá oprávnených užívateľov a chce získať svoj digitálny príspevok, vyplní registračný formulár.

Digitálny žiak sk umožňuje objednať notebook alebo tablet cez rôzne e-shopy, napríklad Alza, Datacomp, PSG, NAY, Datart, Planeo a iné.

Realizátor projektu bude vykonávať overovanie údajov v štátnych matrikách pre všetkých zapísaných žiakov a ich zákonných zástupcov. Na začiatku procesu je nevyhnutné vyplniť registračný formulár dostupný na stránke www.digitalnyziak.sk.

Tieto zadané údaje budú následne overené v štátnych registroch. Výsledok overenia bude zákonným zástupcom oznámený prostredníctvom SMS správy zaslanej na telefónne číslo, ktoré bolo uvedené počas registrácie.

Na aké produkty sa dá uplatniť dotácia na notebook?

Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak sk sa môže využiť na zakúpenie nasledujúcich zariadení a príslušenstva, ktoré sú primárne určené na vzdelávanie a musia spĺňať nasledujúce parametre:

 • displej s minimálnym rozlíšením 1366×768 pixelov
 • musí obsahovať aspoň 1 fyzický port pre pripojenie periférií
 • zariadenie musí mať fyzickú (hardware) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia, prípadne ju možno pripojiť fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo
 • musí obsahovať funkciu ovládania kurzora, buď zabudovanú, prípadne ju možno pripojiť fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.)
 • reproduktory, mikrofón a kamera musia byť zabudované priamo v zariadení
 • zariadenie musí byť vybavené funkcionalitou pripojenia na Wi-Fi
 • musí mať možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám – v prípade tabletu SIM slot pre integrovaný LTE modem; pri ostatných zariadeniach musí byť možnosť pripojenia LTE modemu pre 4G sieť

Tieto parametre sa vzťahujú na nasledujúce typy zariadení:

 • notebooky
 • all-in-one počítače
 • tablety s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov

Všetky dôležité a najaktuálnejšie informácie sú na www.digitalnyziak.sk. Proces registrácie je základný a zahŕňa vyplnenie kontaktných údajov. Po registrácii bude nasledovať posúdenie nároku na príspevok vo výške 350 € na notebook.

Žiak alebo študent musí spĺňať kritériá pre zapojenie do vybranej cieľovej skupiny, ktoré sú na webových stránkach projektu. Uzávierka registrácie pre všetky oprávnené skupiny študentov bola stanovená na 30. septembra 2023. Príspevok 350 € bude možné uplatniť až do 30. novembra 2023. Príspevok je možnosť, ako ušetriť v domácnosti.

Notebook a tablet pre študentov má pomôcť najmä sociálne slabším rodinám

Digitálne zručnosti sú kľúčovým pilierom pre plné využitie možností, ktoré moderná digitálna doba ponúka. Bohužiaľ, mnoho študentov dnes stále nemá prístup k potrebnému digitálnemu vybaveniu, ktoré by im umožnilo plnohodnotne študovať a rozvíjať svoje digitálne schopnosti z pohodlia domova.

Projekt „Digitálny žiak“ sa zameriava na vyriešenie tejto situácie tým, že poskytne prístup k kvalitným notebookom a tabletom pre študentov.

Rekordný záujem zo strany žiakov a ich rodičov naznačuje, že príspevok na nový a kvalitný notebook alebo tablet je veľmi vítanou pomocou pre žiakov a rodiny.

Celková hodnota národného projektu je 65,4 milióna eur a je financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci priority zameranej na informačnú spoločnosť.

Projekt sa zameriava na digitalizáciu Slovenska a je zameraný na podporu digitálnych zručností žiakov, aby sa pripravili na digitálnu budúcnosť. Tento projekt reprezentuje odvážny krok s cieľom zabezpečiť, aby všetci študenti boli pripravení na digitálny vek a mohli úspešne napredovať vo svojom štúdiu a budúcom zamestnaní.

Je súčasťou záväzku využiť eurofondy na prospešné a významné riešenia, ktoré budú slúžiť občanom a pomôžu zvýšiť kvalitu života na Slovensku. Mnohé rodiny by si notebook nemohli dovoliť vôbec alebo by si museli vziať pôžičku.

Tento projekt, ktorý sa uskutočňuje v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), je jedným z kľúčových krokov na ceste k lepšiemu a úspešnejšiemu Slovensku.

Projekt sa zameriava na digitalizáciu Slovenska a je zameraný na podporu digitálnych zručností žiakov, aby sa pripravili na digitálnu budúcnosť.

Prečo je dôležité digitálne vzdelávanie?

Digitálne vzdelávanie je dôležité z niekoľkých dôvodov. Dnešný svet sa stáva stále viac digitálnym. Digitálne technológie ovplyvňujú takmer každý aspekt života, vrátane pracovných miest, komunikácie, zábavy a vzdelávania.

Dostatočné digitálne vzdelávanie je nevyhnutné na to, aby jednotlivci boli pripravení na moderný trh práce a úspešne sa uplatnili v digitálnom svete.

Digitálne vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálny status alebo etnický pôvod. Zlepšenie digitálnych zručností môže pomôcť znížiť digitálny rozkol medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.

Digitálne vzdelávanie je kľúčové pre podporu inovácií a konkurencieschopnosti v ekonomike. Digitálny nomád patrí medzi povolania budúcnosti. Osoby so silnými digitálnymi zručnosťami sú schopné prispievať k vývoju nových technológií a inovatívnych riešení.

Digitálne technológie umožňujú efektívnejšie a flexibilnejšie spôsoby vzdelávania. Študenti môžu pristupovať k online zdrojom, učiť sa vlastným tempom a prostredníctvom interaktívnych nástrojov. To zvyšuje prístup k vzdelávaniu a umožňuje personalizovaný prístup k učeniu.

Digitálne vzdelávanie otvára nové príležitosti pre vzdelávanie na diaľku, online kurzy a e-learning. To môže byť prospešné pre ľudí, ktorí nemajú prístup k tradičným vzdelávacím zdrojom alebo ktorí si chcú dopĺňať vzdelanie a zručnosti počas celého života.

Digitálne vzdelávanie môže podporovať rozvoj kritického myslenia, analytických a riešiteľských zručností. Študenti sa učia, ako efektívne vyhľadávať, hodnotiť a používať informácie z internetu, čo je dôležité v dobe preplneného digitálneho obsahu.

V dnešnej dobe je digitálne vzdelávanie stále dôležitejšou súčasťou každodenného života. S rastom digitálnych technológií a ich integrácie do každodenných činností, je nevyhnutné, aby bol človek schopný pracovať s počítačmi a inými digitálnymi zariadeniami. Aby sa však mohol plne využívať ich potenciál, je dôležité, aby bol počítač čistý a optimalizovaný. Ako najlepšie vyčistiť počítač, je preto témou viacerých webinárov či školení.

V konečnom dôsledku, digitálne vzdelávanie má potenciál zlepšiť prístup k vzdelaniu, pripraviť jednotlivcov na digitálnu budúcnosť a zvýšiť ich zručnosti a konkurencieschopnosť v modernom svete. Je to nevyhnutné na dosiahnutie úspešnej, plnohodnotnej účasti v dnešnej spoločnosti.