Riziko v projektovom financovaní

V nadväznosti na aktuálne, historicky najnižšie, úrokové sadzby sa situácia s developerskými projektami v Bratislave výrazne rozmohla. Výstavba bytov, radových zástavieb, polyfunkčných domov, administratívnych centier, skladových priestorov je momentálne na svojom vrchole.

Je však otázkou dokedy. Je možné, že sa nachádzame opätovne pred prasknutím bubliny? Ťažko povedať. Je však potrebné zdôrazniť, že vždy treba prihliadať na riziko.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité už od prípravnej fázy projektu dôkladne identifikovať všetky riziká a analyzovať ich s cieľom ich minimalizovania a eliminácie.

Dôležitá je podrobná identifikácia rizika, jeho analýzy, ohodnotenie a následné alokovanie, tak aby investícia bola schopná generovať dostatok financií na úhradu poskytnutých úverových zdrojov, ak sú bankovou inštitúciou poskytnuté.

Jednotlivé riziká sú rozdielne v závislosti od projektu. Základné pravidlo projektového financovania tvrdí, že príslušné riziko by malo byť prenesené vždy na subjekt, ktorý je schopný dané riziko zvládnuť.

Daný subjekt musí mať v budúcnosti dostatočnú kapacitu a zdroje pre zvládnutie rizika. Rôzne štúdie uvádzajú , že prevažná väčšina investícií financovaných formou projektového financovania rieši niektoré z rizík.

Najčastejšie sa jedná o prekročenie plánovaných nákladov investície,prípadne o riziko oneskorenia dokončenia investície respektíve o riziko nedostatočných finančných tokov. Základným rizikom pri projektovom financovaní je kreditné riziko.

Dlžník alebo iná zmluvná strana neplní svoje záväzky čiastočne alebo úplne, ku ktorým sa zmluvne zaviazala. Každý projekt je vystavený určitým typom rizík, ktoré sú od projektu k projektu rôzne.

Často súvisia s odvetvím projektu, politickou situáciou štátu v ktorom je projekt realizovaný a podobne, preto by mal každý developer vopred prihliadať na to, či daný projekt má alebo nemá zmysel realizovať.