Rodičovský dôchodok – výpočet, nárok, kalkulačka

Ľuďom v dôchodkovom veku na jar pribudla na bankovom účte nová dávka – ide o tzv. rodičovský dôchodok. Dávku vypláca Sociálna poisťovňa podľa zákona tým poberateľom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a majú pracujúce deti. Výška rodičovského dôchodku sa vypláca z vymeriavacieho základu platu pracujúceho potomka.

Orientačne možno vypočítať výšku rodičovského dôchodku kalkulačkou na webe Sociálnej poisťovne. Tu možno nájsť aj tlačivá týkajúce sa rodičovského dôchodku. Hoci nárok na rodičovský bonus vyplýva zo zákona, dieťa sa môže rozhodnúť, že rodičovi z nejakého dôvodu vyplácanie odoprie.

Vyhlásenie, ktorým zanikne rodičovi nárok na rodičovský dôchodok treba podať do konca augusta a od ďalšieho roka už dávka vyplácaná nebude. Neskôr sa dá vyhlásenie zrušiť a vyplácanie rodičovského dôchodku obnoviť.

S vyplácaním rodičovského dôchodku začala Sociálna poisťovňa v máji. Rodičovský bonus bol od vtedy vyplatený vyše 850-tisíc dôchodcom v celkovej sume 260-miliónov eur.

Kým tento rok bol rodičovský dôchodok vyplatený jednorazovo, od roku 2024 bude rozdelený do mesačných súm. Sociálna poisťovňa ho bude poberateľom posielať spolu so starobným dôchodkom.

Čo je rodičovský dôchodok?

Ide o novú sociálnu dávku zavedenú od 1. januára 2023. Rodičovský dôchodok je vyplácaný dôchodcom, ktorých deti pracujú, platia dane a odvádzajú odvody do Sociálnej poisťovne.

Čo je rodičovský dôchodok a kto má na neho nárok?

Rodičovský dôchodok začala Sociálna poisťovňa vyplácať v máji 2023. Sociálna poisťovňa rodičovský bonus v tom čase vyplatila vyše 850-tisíc dôchodcom.

Nárok na vyplácanie rodičovského dôchodku majú poberatelia:

 • starobného dôchodku
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku
 • výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku

Podmienkou vyplácania rodičovského dôchodku je, že dôchodca je rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa. Zároveň jeho dieťa nevyhlásilo, aby rodičovi nárok na rodičovský dôchodok nevznikol.

Pracujúce dieťa rodičov – dôchodcov totiž môže požiadať, aby jeho rodičom nevznikol nárok na vyplácanie rodičovského dôchodku. Urobiť tak však musí do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza vyplácaniu rodičovského dôchodku.

Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vypláca automaticky

O rodičovský dôchodok netreba žiadať. Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vypláca automaticky všetkým občanom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a majú deti, pokiaľ teda ich deti nepodali vyhlásenie, aby rodičovi nárok na rodičovský dôchodok nevznikol.

Rodičovi alebo osvojiteľovi po dosiahnutí dôchodkového veku tak vzniká nárok na rodičovský dôchodok zo zákona. Rozhodnutie o vyplácaní rodičovského dôchodku bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju má poberateľ aktivovanú.

Rodičovský dôchodok 2023 bol v prvom kole vyplatený v máji. Sociálna poisťovňa rodičovský bonus pre tých, ktorým nárok vznikol do konca februára 2023 posúdi do konca septembra.

Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok v tomto roku vyplácala jednorazovo. Od ďalšieho roka bude rodičovský dôchodok vyplácať na mesačnej báze spolu so starobným dôchodkom.

Výška rodičovského dôchodku bude závisieť od vymeriavacieho základu detí z roku 2022, teda vždy dva roky spätne.

Od čoho závisí výška rodičovského dôchodku

Výška rodičovského dôchodku závisí od sumy vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Rodičovský bonus – výpočet:

 • suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa
 • maximálna výška rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 percenta jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu

Kým za rok 2023 Sociálna poisťovňa vyplácala rodičovský dôchodok jednorazovo v jednej úhrnnej dávke, v ďalšom roku sa začne vyplácať mesačne v pravidelne sa opakujúcom termíne.

Rodičovský dôchodok 2023 – štatistika

O tom, čo je rodičovský dôchodok sa už písalo vyššie. Zákon, ktorý umožňuje rodičovský dôchodok vyplácať nadobudol účinnosť 1. januára 2023.

Prvé kolo vyplácania rodičovského bonusu na dôchodok spustila Sociálna poisťovňa v máji. Ďalšie žiadosti sľubuje posúdiť do konca septembra tohto roka.

Sociálna poisťovňa pri rodičovskom dôchodku 2023 posudzovala spolu 1,15 milióna nárokov. Rodičovský bonus na dôchodok priklepli 852-tisíc poberateľom. Nárok nevznikol 240-tisíc dôchodcom a 60-tisíc poberateľov ešte Sociálna poisťovňa posudzuje.

Dovedna Sociálna poisťovňa v máji vyplatila na rodičovských dôchodkoch 260 miliónov eur, z toho:

 • 637-tisíc poberateľom bol zaslaný na účet
 • 214-tisíc poberateľov dostalo rodičovský príspevok poštou

Väčšinu rodičovských príspevkov vyplatila Sociálna poisťovňa v májovom termíne.

Aký bol maximálny rodičovský dôchodok a aký minimálny?

Ako už bolo spomenuté, Sociálna poisťovňa na rodičovských dôchodkoch vyplatila 260 miliónov eur.

Aký však bol maximálny rodičovský dôchodok a aký najnižší?

 • maximálny rodičovský dôchodok vyplatila Sociálna poisťovňa v sume 2 304 eur (192 eur/mesiac) od 11 detí
 • priemerný rodičovský dôchodok bol 306,20 eur (25,50 eur mesačne) – jeden rodič spolu od všetkých detí
 • maximálna výška rodičovského príspevku od 1 dieťaťa môže dosiahnuť 261,60 eur (21,80 eur mesačne) pre 335-tisíc rodičov
 • najnižší rodičovský dôchodok je stanovený na sumu 1,20 eur

Poberatelia a ich deti, z ktorých vymeriavacieho základu sa robí na rodičovský dôchodok výpočet, si môžu vypočítať orientačne rodičovský dôchodok kalkulačkou na stránke Sociálnej poisťovne.

Výška rodičovského bonusu sa vypočíta z vymeriavacieho základu, spravidla hrubej mzdy, pracujúceho dieťaťa. Rodičovský dôchodok – výpočet na rok 2023 sa robí z vymeriavacieho základu za rok 2021.

Rodičovský dôchodok sa začal problémovo

Vyplácanie rodičovského dôchodku sa nestretlo len s radosťou seniorov, ktorí si vďaka svojim pracujúcim deťom môžu prilepšiť k starobnému dôchodku. Zavedenie tzv. rodičovského bonusu a jeho vyplácanie sprevádzalo aj niekoľko problémov.

Zrejme najviac rezonovala kauza ochrany osobných údajov, ktorú spustila jedna z vtedy vládnucich politických strán. Tej sa nepozdával spôsob, akým sa pri oznámení nároku na rodičovský dôchodok narábalo s údajmi o platoch detí.

V rozhodnutí je totiž uvedená výška platu dieťaťa, rodičovský bonus sa totiž vypočítava z vymeriavacieho základu pracujúceho potomka.

Zverejnenie výšky mzdy je podľa zákona zásah do práv na ochranu osobných údajov. Preto sa v tomto prípade politici obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Sociálna poisťovňa sa však bráni, že môže podľa zákona poskytovať údaje zo svojho informačného systému, avšak len so súhlasom osôb, ktorých sa to týka.

Sociálna poisťovňa môže tieto údaje poskytnúť tretej strane bez súhlase len v rozsahu potrebnom na vymáhanie dlhu v poisťovni.

Údaje tiež môže Sociálna poisťovňa poskytnúť v potrebnom rozsahu aj účastníkom konania o nároku na rodičovský dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok, ak sú nevyhnutné na posúdenie nároku na vymenované dávky a ich výplatu.

Vymeriavací základ je podľa Sociálnej poisťovne informáciou, ktorú v rozhodnutí uvádza ako skutočnosť, ktorá bola podkladom pre rozhodnutie. Z vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa sa totiž určuje suma rodičovského dôchodku.

Dieťa môže rodičom rodičovský dôchodok aj odoprieť

O rodičovský dôchodok netreba Sociálnu poisťovňu žiadať, seniori po dosiahnutí dôchodkového veku majú na rodičovský bonus nárok zo zákona. Avšak dieťa môže podať vyhlásenie, v ktorom môže odmietnuť vyplácanie rodičovského dôchodku.

Urobiť tak môže napríklad v prípade, že jeho biologickí rodičia sa ho zriekli a bol zverený do starostlivosti inej osoby.

Avšak k odmietnutiu vyplácať rodičovský dôchodok nepotrebuje špeciálne dôvody. Stačí podať vyhlásenie o tom, že si nepraje, vyplácať rodičom rodičovský bonus. Tlačivo možno nájsť na stránke Sociálnej poisťovne. Treba ho podať do konca augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je rodičovský dôchodok vyplácaný.

Toto vyhlásenie možno následne aj zrušiť. Tlačivo na zmenu alebo zrušenie predošlého vyhlásenia možno tiež nájsť na webe Sociálnej poisťovne. Treba ho opäť podať do konca augusta a nárok na rodičovský dôchodok vznikne poberateľovi následne od 1. januára.

Vypočítať si možno výšku rodičovského dôchodku kalkulačkou zverejnenou opäť na webe Sociálnej poisťovne.